New American Standard Bible

Psalm 76

The Victorious Power of the God of Jacob.

For the choir director; on stringed instruments. A Psalm of Asaph, a Song.

1God is known in Judah;
His name is great in Israel.
His [a]tabernacle is in Salem;
His dwelling place also is in Zion.
There He broke the [b]flaming arrows,
The shield and the sword and the [c]weapons of war. [d]Selah.

You are resplendent,
[e]More majestic than the mountains of prey.
The stouthearted were plundered,
[f]They sank into sleep;
And none of the [g]warriors could use his hands.
At Your rebuke, O God of Jacob,
Both [h]rider and horse were cast into a dead sleep.
You, even You, are to be feared;
And who may stand in Your presence when once [i]You are angry?

You caused judgment to be heard from heaven;
The earth feared and was still
When God arose to judgment,
To save all the humble of the earth. Selah.
10 For the [j]wrath of man shall praise You;
With a remnant of wrath You will gird Yourself.

11 Make vows to the Lord your God and fulfill them;
Let all who are around Him bring gifts to Him who is to be feared.
12 He will cut off the spirit of princes;
He is [k]feared by the kings of the earth.

Notas al pie

 1. Psalm 76:2 Lit shelter
 2. Psalm 76:3 Lit fiery shafts of the bow
 3. Psalm 76:3 Lit battle
 4. Psalm 76:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 5. Psalm 76:4 Or Majestic from the mountains
 6. Psalm 76:5 Lit They slumbered their sleep
 7. Psalm 76:5 Lit men of might have found their hands
 8. Psalm 76:6 Lit chariot
 9. Psalm 76:7 Lit Your anger is
 10. Psalm 76:10 Lit wraths
 11. Psalm 76:12 Lit awesome to

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 76

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo la Asafu.

1Mulungu amadziwika mu Yuda;
    dzina lake ndi lotchuka mu Israeli.
Tenti yake ili mu Salemu,
    malo ake okhalamo mu Ziyoni.
Kumeneko Iye anathyola mivi yowuluka,
    zishango ndi malupanga, zida zankhondo.
            Sela

Wolemekezeka ndinu,
    wamphamvu kuposa mapiri amene ali ndi nyama zambiri.
Anthu owuma mtima amagona atalandidwa chuma,
    Iwowo amagona tulo tawo totsiriza;
palibe mmodzi wamphamvu
    amene angatukule manja ake.
Pa kudzudzula kwanu, Inu Mulungu wa Yakobo,
    kavalo pamodzi ndi galeta zimakhala chete zitagona pansi.
Inu nokha ndiye muyenera kuopedwa.
    Angathe kuyima pamaso panu ndani mukakwiya?
Kuchokera kumwamba Inu munalengeza chiweruzo,
    ndipo dziko linaopa ndi kukhala chete,
pamene Inu Mulungu munadzuka kuti muweruze,
    kupulumutsa onse osautsidwa mʼdziko.
            Sela
10 Zoonadi, ukali wanu pa anthu umakubweretserani matamando
    ndipo opulumuka ku ukali wanu mumawasunga pafupi nanu.

11 Chitani malumbiro kwa Yehova Mulungu wanu ndipo muwakwaniritse;
    anthu onse omuzungulira abweretse mphatso
    kwa Iye amene ayenera kuopedwa.
12 Iye amaswa mzimu wa olamulira;
    amaopedwa ndi mafumu a dziko lapansi.