New American Standard Bible

Psalm 66

Praise for God’s Mighty Deeds and for His Answer to Prayer.

For the choir director. A Song. A Psalm.

1Shout joyfully to God, all the earth;
Sing the glory of His name;
Make His praise glorious.
Say to God, “How awesome are Your works!
Because of the greatness of Your power Your enemies will [a]give feigned obedience to You.
“All the earth will worship You,
And will sing praises to You;
They will sing praises to Your name.” [b]Selah.

Come and see the works of God,
Who is awesome in His deeds toward the sons of men.
He turned the sea into dry land;
They passed through the river on foot;
There let us rejoice in Him!
He rules by His might forever;
His eyes keep watch on the nations;
Let not the rebellious exalt themselves. Selah.

Bless our God, O peoples,
And [c]sound His praise abroad,
Who [d]keeps us in life
And does not allow our feet to [e]slip.
10 For You have tried us, O God;
You have refined us as silver is refined.
11 You brought us into the net;
You laid an oppressive burden upon our loins.
12 You made men ride over our heads;
We went through fire and through water,
Yet You brought us out into a place of abundance.
13 I shall come into Your house with burnt offerings;
I shall pay You my vows,
14 Which my lips uttered
And my mouth spoke when I was in distress.
15 I shall offer to You burnt offerings of fat beasts,
With the smoke of rams;
I shall make an offering of [f]bulls with male goats. Selah.

16 Come and hear, all who [g]fear God,
And I will tell of what He has done for my soul.
17 I cried to Him with my mouth,
And [h]He was extolled with my tongue.
18 If I [i]regard wickedness in my heart,
The Lord [j]will not [k]hear;
19 But certainly God has heard;
He has given heed to the voice of my prayer.
20 Blessed be God,
Who has not turned away my prayer
Nor His lovingkindness from me.

Notas al pie

 1. Psalm 66:3 Lit deceive
 2. Psalm 66:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 3. Psalm 66:8 Lit cause to hear the sound of His praise
 4. Psalm 66:9 Lit puts our soul in life
 5. Psalm 66:9 Or dodder, stumble
 6. Psalm 66:15 Or cattle
 7. Psalm 66:16 Or revere
 8. Psalm 66:17 Or praise was under my tongue
 9. Psalm 66:18 Or had regarded
 10. Psalm 66:18 Or would
 11. Psalm 66:18 Or have heard

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 66

Pagdayaw kag Pagpasalamat

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya.
Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw.
Hambali ninyo siya, “O Dios, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan.
Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok.
Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan magasimba sa imo.
Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo.”

Dali kamo, kag tan-awa ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo.
Ginpamala niya ang dagat;
kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang.
Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita.
Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom,
kag ginapanilagan niya ang mga nasyon.
Dapat ang mga nagarebelde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon.
Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios!
Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya.
Ginatipigan niya ang aton kabuhi;
kag wala siya magtugot nga malaglag kita.

10 Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Dios;
gintinluan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo.
11 Ginpasiod mo kami kag ginpapas-an sang mabug-at nga mga karga.
12 Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway;
daw sa nag-antos kami sa kalayo ukon baha.
Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan.
13 Magahalad ako sa imo templo sang mga halad nga ginasunog.
Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo
14 nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod.
15 Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog,
pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding.

16 Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios,
kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon.
17 Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya.
18 Kon ginpabay-an ko lang ang akon mga sala wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon.
19 Pero nagpamati gid ang Dios sa akon;
ginpamatian niya ang akon pangamuyo.
20 Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo,
kag ginahigugma gid niya ako.