New American Standard Bible

Psalm 45

A Song Celebrating the King’s Marriage.

For the choir director; according to the [a]Shoshannim. A [b]Maskil of the sons of Korah. A Song of Love.

1My heart [c]overflows with a good theme;
I [d]address my [e]verses to the [f]King;
My tongue is the pen of a ready writer.
You are fairer than the sons of men;
Grace is poured [g]upon Your lips;
Therefore God has blessed You forever.

Gird Your sword on Your thigh, O [h]Mighty One,
In Your splendor and Your majesty!
And in Your majesty ride on victoriously,
For the cause of truth and meekness and righteousness;
Let Your right hand teach You [i]awesome things.
Your arrows are sharp;
The peoples fall under You;
Your arrows are in the heart of the King’s enemies.

Your throne, O God, is forever and ever;
A scepter of uprightness is the scepter of Your kingdom.
You have loved righteousness and hated wickedness;
Therefore God, Your God, has anointed You
With the oil of joy above Your fellows.
All Your garments are fragrant with myrrh and aloes and cassia;
Out of ivory palaces stringed instruments have made You glad.
Kings’ daughters are among Your noble ladies;
At Your right hand stands the queen in gold from Ophir.

10 Listen, O daughter, give attention and incline your ear:
Forget your people and your father’s house;
11 Then the King will desire your beauty.
Because He is your Lord, bow down to Him.
12 The daughter of Tyre will come with a gift;
The rich among the people will seek your favor.

13 The King’s daughter is all glorious within;
Her clothing is interwoven with gold.
14 She will be led to the King in embroidered work;
The virgins, her companions who follow her,
Will be brought to You.
15 They will be led forth with gladness and rejoicing;
They will enter into the King’s palace.

16 In place of your fathers will be your sons;
You shall make them princes in all the earth.
17 I will cause Your name to be remembered in all generations;
Therefore the peoples will give You thanks forever and ever.

Notas al pie

  1. Psalm 45:1 Or possibly Lilies
  2. Psalm 45:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  3. Psalm 45:1 Lit is astir
  4. Psalm 45:1 Lit am saying
  5. Psalm 45:1 Lit works
  6. Psalm 45:1 Probably refers to Solomon as a type of Christ
  7. Psalm 45:2 Or through
  8. Psalm 45:3 Or warrior
  9. Psalm 45:4 Or fearful

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 45

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a “Maluwa a Kakombo.” Salimo la ana a Kora. Nyimbo ya pa ukwati.

1Mtima wanga watakasika ndi nkhani yokoma
    pamene ndikulakatula mawu anga kwa mfumu;
    lilime langa ndi cholembera cha wolemba waluso.

Inu ndinu abwino kwambiri kuposa anthu onse
    ndipo milomo yanu inadzozedwa ndi chikondi cha Mulungu chosasinthika,
    popeza Mulungu wakudalitsani kwamuyaya.
Mangirirani lupanga lanu mʼchiwuno mwanu, inu munthu wamphamvu;
    mudziveke nokha ndi ulemerero ndi ukulu wanu.
Mu ukulu wanu mupite mutakwera mwachigonjetso
    mʼmalo mwa choonadi, kudzichepetsa ndi chilungamo;
    dzanja lanu lamanja lionetsere ntchito zanu zoopsa.
Mivi yanu yakuthwa ilase mitima ya adani a mfumu,
    mitundu ya anthu igwe pansi pa mapazi anu.
Mpando wanu waufumu, Inu Mulungu, udzakhala ku nthawi za nthawi;
    ndodo yaufumu yachilungamo idzakhala ndodo yaufumu ya ufumu wanu.
Inu mumakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    choncho Mulungu, Mulungu wanu, wakukhazikani pamwamba pa anzanu
    pokudzozani ndi mafuta a chimwemwe.
Mikanjo yanu yonse ndi yonunkhira ndi mure ndi aloe ndi kasiya;
    kuchokera ku nyumba zaufumu zokongoletsedwa ndi mnyanga wanjovu
    nyimbo za zoyimbira zazingwe zimakusangalatsani.
Ana aakazi a mafumu ali pakati pa akazi anu olemekezeka;
    ku dzanja lanu lamanja kuli mkwatibwi waufumu ali mu golide wa ku Ofiri.

10 Tamvera, iwe mwana wa mkazi ganizira ndipo tchera khutu;
    iwala anthu ako ndi nyumba ya abambo ako.
11 Mfumu yathedwa nzeru chifukwa cha kukongola kwako;
    mulemekeze pakuti iyeyo ndiye mbuye wako.
12 Mwana wa mkazi wa ku Turo adzabwera ndi mphatso,
    amuna a chuma adzafunafuna kukoma mtima kwako.

13 Wokongola kwambiri ndi mwana wa mfumu ali mʼchipinda mwake,
    chovala chake ndi cholukidwa ndi thonje ndi golide.
14 Atavala zovala zamaluwamaluwa akupita naye kwa mfumu;
    anamwali okhala naye akumutsatira
    ndipo abweretsedwa kwa inu.
15 Iwo akuwaperekeza ndi chimwemwe ndi chisangalalo;
    akulowa mʼnyumba yaufumu.

16 Ana ako aamuna adzatenga malo a makolo ako;
    udzachititsa kuti akhale ana a mfumu mʼdziko lonse.
17 Ndidzabukitsa mbiri yako mʼmibado yonse;
    choncho mitundu yonse idzakutamanda ku nthawi za nthawi.