New American Standard Bible

Psalm 32

Blessedness of Forgiveness and of Trust in God.

A Psalm of David. A [a]Maskil.

1How blessed is he whose transgression is forgiven,
Whose sin is covered!
How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity,
And in whose spirit there is no deceit!

When I kept silent about my sin, my [b]body wasted away
Through my [c]groaning all day long.
For day and night Your hand was heavy upon me;
My [d]vitality was drained away as with the fever heat of summer. [e]Selah.
I acknowledged my sin to You,
And my iniquity I did not hide;
I said, “I will confess my transgressions to the Lord”;
And You forgave the [f]guilt of my sin. Selah.
Therefore, let everyone who is godly pray to You [g]in a time when You may be found;
Surely in a flood of great waters they will not reach him.
You are my hiding place; You preserve me from trouble;
You surround me with [h]songs of deliverance. Selah.

I will instruct you and teach you in the way which you should go;
I will counsel you with My eye upon you.
Do not be as the horse or as the mule which have no understanding,
Whose trappings include bit and bridle to hold them in check,
Otherwise they will not come near to you.
10 Many are the sorrows of the wicked,
But he who trusts in the Lord, lovingkindness shall surround him.
11 Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones;
And shout for joy, all you who are upright in heart.

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 32:3 Or bones, substance
  3. Psalm 32:3 Lit roaring
  4. Psalm 32:4 Lit life juices were turned into the drought of summer
  5. Psalm 32:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  6. Psalm 32:5 Or iniquity
  7. Psalm 32:6 Lit in a time of finding out
  8. Psalm 32:7 Or shouts

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!