New American Standard Bible

Psalm 18

The Lord Praised for Giving Deliverance.

For the choir director. A Psalm of David the servant of the Lord, [a]who spoke to the Lord the words of this song in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. And he said,

1“I love You, O Lord, my strength.”
The Lord is my [b]rock and my fortress and my deliverer,
My God, my rock, in whom I take refuge;
My shield and the horn of my salvation, my stronghold.
I call upon the Lord, who is worthy to be praised,
And I am saved from my enemies.

The cords of death encompassed me,
And the torrents of [c]ungodliness [d]terrified me.
The cords of [e]Sheol surrounded me;
The snares of death confronted me.
In my distress I called upon the Lord,
And cried to my God for help;
He heard my voice out of His temple,
And my cry for help before Him came into His ears.

Then the earth shook and quaked;
And the foundations of the mountains were trembling
And were shaken, because He was angry.
Smoke went up [f]out of His nostrils,
And fire from His mouth devoured;
Coals were kindled by it.
He bowed the heavens also, and came down
With thick darkness under His feet.
10 He rode upon a cherub and flew;
And He sped upon the wings of the wind.
11 He made darkness His hiding place, His [g]canopy around Him,
Darkness of waters, thick clouds of the skies.
12 From the brightness before Him passed His thick clouds,
Hailstones and coals of fire.
13 The Lord also thundered in the heavens,
And the Most High uttered His voice,
Hailstones and coals of fire.
14 He sent out His arrows, and scattered them,
And lightning flashes in abundance, and [h]routed them.
15 Then the channels of water appeared,
And the foundations of the world were [i]laid bare
At Your rebuke, O Lord,
At the blast of the breath of Your nostrils.

16 He sent from on high, He took me;
He drew me out of many waters.
17 He delivered me from my strong enemy,
And from those who hated me, for they were too mighty for me.
18 They confronted me in the day of my calamity,
But the Lord was my stay.
19 He brought me forth also into a broad place;
He rescued me, because He delighted in me.

20 The Lord has rewarded me according to my righteousness;
According to the cleanness of my hands He has recompensed me.
21 For I have kept the ways of the Lord,
And have not wickedly departed from my God.
22 For all His ordinances were before me,
And I did not put away His statutes from me.
23 I was also [j]blameless with Him,
And I kept myself from my iniquity.
24 Therefore the Lord has recompensed me according to my righteousness,
According to the cleanness of my hands in His eyes.

25 With the kind You show Yourself kind;
With the [k]blameless You show Yourself blameless;
26 With the pure You show Yourself pure,
And with the crooked You show Yourself [l]astute.
27 For You save an afflicted people,
But haughty eyes You abase.
28 For You light my lamp;
The Lord my God illumines my darkness.
29 For by You I can [m]run upon a troop;
And by my God I can leap over a wall.

30 As for God, His way is [n]blameless;
The word of the Lord is tried;
He is a shield to all who take refuge in Him.
31 For who is God, but the Lord?
And who is a rock, except our God,
32 The God who girds me with strength
And [o]makes my way [p]blameless?
33 He makes my feet like hinds’ feet,
And sets me upon my high places.
34 He trains my hands for battle,
So that my arms can bend a bow of bronze.
35 You have also given me the shield of Your salvation,
And Your right hand upholds me;
And Your [q]gentleness makes me great.
36 You enlarge my steps under me,
And my [r]feet have not slipped.

37 I pursued my enemies and overtook them,
And I did not turn back until they were consumed.
38 I shattered them, so that they were not able to rise;
They fell under my feet.
39 For You have girded me with strength for battle;
You have [s]subdued under me those who rose up against me.
40 You have also made my enemies turn their backs to me,
And I [t]destroyed those who hated me.
41 They cried for help, but there was none to save,
Even to the Lord, but He did not answer them.
42 Then I beat them fine as the dust before the wind;
I emptied them out as the mire of the streets.

43 You have delivered me from the contentions of the people;
You have placed me as head of the nations;
A people whom I have not known serve me.
44 As soon as they hear, they obey me;
Foreigners [u]submit to me.
45 Foreigners fade away,
And come trembling out of their [v]fortresses.

46 The Lord lives, and blessed be my rock;
And exalted be the God of my salvation,
47 The God who executes vengeance for me,
And subdues peoples under me.
48 He delivers me from my enemies;
Surely You lift me above those who rise up against me;
You rescue me from the violent man.
49 Therefore I will give thanks to You among the nations, O Lord,
And I will sing praises to Your name.
50 He gives great [w]deliverance to His king,
And shows lovingkindness to His anointed,
To David and his [x]descendants forever.

Notas al pie

 1. Psalm 18:1 2 Sam 22:1-51
 2. Psalm 18:2 Or crag
 3. Psalm 18:4 Or destruction; Heb Belial
 4. Psalm 18:4 Or were assailing or terrifying
 5. Psalm 18:5 I.e. the nether world
 6. Psalm 18:8 Or in His wrath
 7. Psalm 18:11 Or pavilion
 8. Psalm 18:14 Lit confused
 9. Psalm 18:15 Or uncovered
 10. Psalm 18:23 Lit complete; or having integrity; or perfect
 11. Psalm 18:25 V 23, note 1
 12. Psalm 18:26 Lit twisted
 13. Psalm 18:29 Or crush a troop
 14. Psalm 18:30 V 23, note 1
 15. Psalm 18:32 Or has made
 16. Psalm 18:32 Lit complete; or having integrity
 17. Psalm 18:35 Or condescension
 18. Psalm 18:36 Lit ankles
 19. Psalm 18:39 Lit caused to bow down
 20. Psalm 18:40 Or silenced
 21. Psalm 18:44 Lit deceive me; i.e. give feigned obedience
 22. Psalm 18:45 Lit fastnesses
 23. Psalm 18:50 I.e. victories; lit salvations
 24. Psalm 18:50 Lit seed

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 18

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide mtumiki wa Yehova. Iye anayimbira Yehova nyimbo iyi pamene Yehovayo anamupulumutsa mʼdzanja la adani ake onse ndiponso mʼdzanja la Sauli.

1Davide anati: Ine ndimakukondani Inu Yehova, mphamvu zanga.

Yehova ndiye thanthwe langa, chitetezo changa ndi mpulumutsi wanga;
    Mulungu wanga ndi thanthwe langa mʼmene ndimathawiramo.
    Chishango changa ndi ndodo yachipulumutso changa, ndi linga langa.
Ndimayitana Yehova amene ndi woyenera matamando,
    ndipo ndapulumutsidwa kwa adani anga.

Zingwe za imfa zinandizinga;
    mitsinje yothamanga yachiwonongeko inandiopsa kwambiri.
Anandimanga ndi zingwe za ku manda;
    misampha ya imfa inalimbana nane.
Mʼmasautso anga ndinapemphera kwa Yehova;
    ndinalirira kwa Mulungu wanga kuti andithandize.
Ali mʼNyumba yake, anamva mawu anga;
    kulira kwanga kunafika pamaso pake ndi mʼmakutu mwake.

Dziko lapansi linanjenjemera ndi kuchita chivomerezi,
    ndipo maziko a mapiri anagwedezeka;
    ananjenjemera chifukwa Iye anakwiya.
Mʼmphuno mwake munatuluka utsi;
    moto wonyeketsa unatuluka mʼkamwa mwake,
    makala amoto anali lawilawi mʼkamwa mwake.
Iye anangʼamba thambo natsika pansi;
    pansi pa mapazi ake panali mitambo yakuda.
10 Iye anakwera pa Kerubi ndi kuwuluka;
    nawuluka ndi mphepo mwaliwiro.
11 Iye anapanga mdima kukhala chofunda chake,
    chophimba chake chomuzungulira chinali mitambo yakuda ya mlengalenga.
12 Mʼkuwala kumene kunali pamaso pake munkachokera matalala,
    makala amoto ndi ziphaliwali zongʼanima.
13 Yehova anabangula kumwamba ngati bingu,
    mawu a Wammwambamwamba anamveka ponseponse.
14 Iye anaponya mivi yake nabalalitsa adani ake,
    ndi zingʼaningʼani zake anawagonjetsa.
15 Zigwa za mʼnyanja zinaonekera poyera;
    maziko a dziko lapansi anakhala poyera,
Yehova atabangula mwaukali,
    pamene mpweya wamphamvu unatuluka mʼmphuno mwanu.

16 Ali kumwamba, Iye anatambalitsa dzanja lake ndipo anandigwira;
    anandivuwula mʼmadzi ozama.
17 Anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu,
    adani anga, amene anali amphamvu kuposa ine.
18 Adaniwo analimbana nane pamene ndinali pa mavuto,
    koma Yehova anali thandizo langa.
19 Iye anandipititsa kumalo otakasuka;
    anandipulumutsa chifukwa amakondwera nane.

20 Yehova wandithandiza molingana ndi chilungamo changa;
    molingana ndi makhalidwe anga abwino, Iye wandipulumutsa.
21 Pakuti ine ndinatsata njira za Yehova;
    ndilibe mlandu wochoka pamaso Mulungu wanga.
22 Malamulo ake onse ali pamaso panga;
    sindinasiye malangizo ake.
23 Ndakhala moyo wosalakwa pamaso pake
    ndipo ndakhala ndi kupewa tchimo.
24 Yehova wandipatsa mphotho molingana ndi chilungamo changa,
    molingana ndi kuyera kwa manja anga pamaso pake.

25 Kwa wokhulupirika, Inu mumaonetsa kukhulupirika kwanu;
    kwa anthu amakhalidwe abwino, Inu mumaonetsanso makhalidwe abwino,
26 kwa woyera mtima, Inu mumaonetsa kuyera mtima kwanu,
    koma kwa achinyengo mumaonetsanso kunyansidwa nawo.
27 Inu mumapulumutsa anthu odzichepetsa,
    koma anthu amtima odzikuza mumawatsitsa.
28 Inu Yehova, sungani nyale yanga kuti iziyakabe;
    Mulungu wanga wasandutsa mdima wanga kukhala kuwunika.
29 Ndi thandizo lanu nditha kulimbana ndi gulu la ankhondo;
    ndi Mulungu wanga nditha kuchita zosatheka ndi munthu.

30 Kunena za Mulungu, zochita zake ndi zangwiro;
    mawu a Yehova alibe cholakwika.
Iye ndi chishango
    kwa onse amene amathawira kwa Iye.
31 Mulungu wina ndi uti wofanana nanu Yehova?
    Ndipo ndani amene ndi Thanthwe kupatula Mulungu wathu?
32 Ndi Mulungu amene anandipatsa mphamvu
    ndi kulungamitsa njira yanga.
33 Iye amasandutsa mapazi anga kukhala ngati ambawala yayikazi;
    Iye amandithandiza kuyimirira pamwamba pa mapiri.
34 Iye amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    manja anga amatha kuthyola uta wachitsulo.
35 Inu mumandipatsa chishango chachipambano,
    ndipo dzanja lanu lamanja limandichirikiza;
    mumawerama pansi kundikuza.
36 Munakulitsa njira yoyendamo ine,
    kuti mapazi anga asaguluke.

37 Ndinathamangitsa adani anga ndi kuwapitirira;
    sindinabwerere mpaka atawonongedwa.
38 Ndinakantha adaniwo kotero kuti sanathenso kudzuka;
    anagwera pa mapazi anga.
39 Inu munandiveka ndi mphamvu yokachitira nkhondo,
    munachititsa kuti ndigonjetse adani anga.
40 Inu munachititsa adani anga kutembenuka, kuonetsa misana yawo pothawa,
    ndipo ine ndinawononga adani angawo.
41 Iwo anafuwula kupempha thandizo, koma panalibe ndi mmodzi yemwe owapulumutsa.
    Analirira kwa Yehova koma sanawayankhe.
42 Ine ndinawaperesa ngati fumbi lowuluka ndi mphepo.
    Ndinawapondaponda ngati matope a mʼmisewu.

43 Inu mwandipulumutsa mʼmanja mwa anthu;
    mwandisandutsa kukhala mtsogoleri wa anthu a mitundu ina.
    Anthu amene sindikuwadziwa ali pansi pa ulamuliro wanga.
44 Alendo amadzipereka okha pamaso panga;
    akangomva za ine amandigonjera.
45 Iwo onse anataya mtima;
    anatuluka mʼmalinga awo akunjenjemera.

46 Yehova ndi wamoyo! Litamandidwe Thanthwe langa!
    Akuzike Mulungu Mpulumutsi wanga!
47 Iye ndi Mulungu amene amabwezera chilango,
    amene amagonjetsa anthu a mitundu yonse amene ali pansi pa ulamuliro wanga,
48     amene amandipulumutsa mʼmanja mwa adani anga.
Inu munandikuza kuposa adani anga;
    munandilanditsa mʼmanja mwa anthu ankhanza.
49 Choncho ine ndidzakutamandani pakati pa anthu a mitundu ina, Inu Yehova;
    ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu.
50 Iye amapereka chipambano chachikulu kwa mfumu yake;
    amaonetsa chikondi chosasinthika kwa wodzozedwa wake,
    kwa Davide ndi zidzukulu zake kwamuyaya.