New American Standard Bible

Psalm 107

BOOK 5

The Lord Delivers Men from Manifold Troubles.

1Oh give thanks to the Lord, for He is good,
For His lovingkindness is everlasting.
Let the redeemed of the Lord say so,
Whom He has redeemed from the hand of the adversary
And gathered from the lands,
From the east and from the west,
From the north and from the [a]south.

They wandered in the wilderness in a [b]desert region;
They did not find a way to [c]an inhabited city.
They were hungry [d]and thirsty;
Their soul fainted within them.
Then they cried out to the Lord in their trouble;
He delivered them out of their distresses.
He led them also by a [e]straight way,
To go to [f]an inhabited city.
Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [g]wonders to the sons of men!
For He has satisfied the [h]thirsty soul,
And the hungry soul He has filled with what is good.

10 There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death,
Prisoners in [i]misery and [j]chains,
11 Because they had rebelled against the words of God
And spurned the counsel of the Most High.
12 Therefore He humbled their heart with labor;
They stumbled and there was none to help.
13 Then they cried out to the Lord in their trouble;
He saved them out of their distresses.
14 He brought them out of darkness and the shadow of death
And broke their bands apart.
15 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [k]wonders to the sons of men!
16 For He has shattered gates of bronze
And cut bars of iron asunder.

17 Fools, because of [l]their rebellious way,
And because of their iniquities, were afflicted.
18 Their soul abhorred all kinds of food,
And they drew near to the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord in their trouble;
He saved them out of their distresses.
20 He sent His word and healed them,
And delivered them from their [m]destructions.
21 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [n]wonders to the sons of men!
22 Let them also offer sacrifices of thanksgiving,
And tell of His works with joyful singing.

23 Those who go down to the sea in ships,
Who do business on great waters;
24 They have seen the works of the Lord,
And His [o]wonders in the deep.
25 For He spoke and raised up a stormy wind,
Which lifted up the waves [p]of the sea.
26 They rose up to the heavens, they went down to the depths;
Their soul melted away in their misery.
27 They reeled and staggered like a drunken man,
And [q]were at their wits’ end.
28 Then they cried to the Lord in their trouble,
And He brought them out of their distresses.
29 He caused the storm to be still,
So that the waves [r]of the sea were hushed.
30 Then they were glad because they were quiet,
So He guided them to their desired haven.
31 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [s]wonders to the sons of men!
32 Let them extol Him also in the congregation of the people,
And praise Him at the seat of the elders.

33 He [t]changes rivers into a [u]wilderness
And springs of water into a thirsty ground;
34 A fruitful land into a salt waste,
Because of the wickedness of those who dwell in it.
35 He [v]changes a [w]wilderness into a pool of water
And a dry land into springs of water;
36 And there He makes the hungry to dwell,
So that they may establish [x]an inhabited city,
37 And sow fields and plant vineyards,
And [y]gather a fruitful harvest.
38 Also He blesses them and they multiply greatly,
And He does not let their cattle decrease.

39 When they are diminished and bowed down
Through oppression, misery and sorrow,
40 He pours contempt upon [z]princes
And makes them wander in a pathless waste.
41 But He sets the needy [aa]securely on high away from affliction,
And makes his families like a flock.
42 The upright see it and are glad;
But all unrighteousness shuts its mouth.
43 Who is wise? Let him give heed to these things,
And consider the lovingkindnesses of the Lord.

Notas al pie

 1. Psalm 107:3 Lit sea
 2. Psalm 107:4 Lit waste
 3. Psalm 107:4 Or a habitable city; lit a city of habitation
 4. Psalm 107:5 Lit also
 5. Psalm 107:7 Or level
 6. Psalm 107:7 Or a habitable city; lit a city of habitation
 7. Psalm 107:8 I.e. wonderful acts
 8. Psalm 107:9 Or parched
 9. Psalm 107:10 Lit affliction
 10. Psalm 107:10 Lit irons
 11. Psalm 107:15 I.e. wonderful acts
 12. Psalm 107:17 Lit the way of their transgression
 13. Psalm 107:20 Or pits
 14. Psalm 107:21 I.e. wonderful acts
 15. Psalm 107:24 I.e. wonderful acts
 16. Psalm 107:25 Lit of it
 17. Psalm 107:27 Lit all their wisdom was swallowed up
 18. Psalm 107:29 Lit of it
 19. Psalm 107:31 I.e. wonderful acts
 20. Psalm 107:33 Or turns
 21. Psalm 107:33 Or desert
 22. Psalm 107:35 Or turns
 23. Psalm 107:35 Or desert
 24. Psalm 107:36 Or a habitable city; lit a city of habitation
 25. Psalm 107:37 Lit acquire fruits of yield
 26. Psalm 107:40 Or nobles
 27. Psalm 107:41 Lit in an inaccessibly high place

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 107

BUKU LACHISANU

Masalimo 107–150

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Owomboledwa a Yehova anene zimenezi
    amene Iyeyo anawawombola mʼdzanja la mdani,
iwo amene anawasonkhanitsa kuchokera ku mayiko,
    kuchokera kumadzulo ndi kummawa, kuchokera kumpoto ndi kummwera.

Ena anayendayenda mʼchipululu mopanda kanthu,
    osapeza njira yopitira ku mzinda kumene akanakakhazikikako.
Iwo anamva njala ndi ludzu,
    ndipo miyoyo yawo inafowokeratu.
Pamenepo analirira Yehova mʼmavuto awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
Iye anawatsogolera mʼnjira yowongoka
    kupita ku mzinda umene anakakhazikikako.
Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi chifukwa cha machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
pakuti Iye wapha ludzu la munthu womva ludzu
    ndipo wakhutitsa wanjala ndi zinthu zabwino.

10 Ena anakhala mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu,
    amʼndende ovutika mʼmaunyolo achitsulo,
11 pakuti iwowo anawukira mawu a Mulungu
    ndi kunyoza uphungu wa Wammwambamwamba.
12 Kotero Iye anawapereka kuti agwire ntchito yakalavulagaga;
    anagwa pansi ndipo panalibe woti awathandize.
13 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
14 Yehova anawatulutsa mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu
    ndipo anadula maunyolo awo.
15 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
16 pakuti Iye amathyola zipata zamkuwa
    ndi kudula pakati mipiringidzo yachitsulo.

17 Ena anakhala zitsiru chifukwa cha njira zawo zowukira,
    ndipo anamva zowawa chifukwa cha mphulupulu zawo.
18 Iwo ananyansidwa ndi chakudya chilichonse
    ndipo anafika pafupi ndi zipata za imfa.
19 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awowo.
20 Iye anatumiza mawu ake ndi kuwachiritsa;
    anawalanditsa ku manda.
21 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
22 Apereke nsembe yachiyamiko
    ndi kufotokoza za ntchito zake ndi nyimbo zachimwemwe.

23 Ena anayenda pa nyanja mʼsitima zapamadzi;
    Iwo anali anthu amalonda pa nyanja yayikulu.
24 Anaona ntchito za Yehova,
    machitidwe ake odabwitsa mʼnyanja yakuya.
25 Pakuti Iye anayankhula ndi kuwutsa mphepo yamkuntho
    imene inabweretsa mafunde ataliatali.
26 Sitima za pamadzizo zinatukulidwa mmwamba ndi kutsikira pansi pakuya;
    pamene amawonongeka, kulimba mtima kwawo kunasungunuka.
27 Anachita chizungulire ndi kudzandira ngati anthu oledzera;
    anali pa mapeto a moyo wawo.
28 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iyeyo anawapulumutsa ku masautso awo.
29 Yehova analetsa namondwe,
    mafunde a mʼnyanja anatontholetsedwa.
30 Anali osangalala pamene kunakhala bata,
    ndipo Iye anawatsogolera ku dooko limene amalifuna.
31 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
32 Akuze Iye mu msonkhano wa anthu
    ndi kumutamanda pabwalo la akuluakulu.

33 Iye anasandutsa mitsinje kukhala chipululu,
    akasupe otuluka madzi kukhala nthaka yowuma,
34 ndiponso nthaka yachonde kukhala nthaka yamchere,
    chifukwa cha kuyipa kwa amene amakhala kumeneko.
35 Anasandutsa chipululu kukhala mayiwe a madzi
    ndi nthaka yowuma kukhala akasupe a madzi oyenda;
36 kumeneko Iye anabweretsa anthu anjala kuti azikhalako,
    ndipo iwo anamanga mzinda woti akhazikikeko.
37 Anafesa mbewu mʼminda ndi kudzala mipesa
    ndipo anakolola zipatso zochuluka;
38 Yehova anawadalitsa, ndipo chiwerengero chawo chinachuluka kwambiri,
    ndipo Iye sanalole kuti ziweto zawo zithe.

39 Kenaka chiwerengero chawo chinachepa ndipo iwo anatsitsidwa
    chifukwa cha mazunzo, mavuto ndi chisoni;
40 Iye amene amakhuthulira mʼnyozo pa olemekezeka
    anawachititsa kuyendayenda mʼmalo owumawo wopanda njira.
41 Koma Iyeyo anakweza anthu osowa kuchoka ku masautso awo
    ngati magulu a nkhosa.
42 Anthu olungama mtima amaona ndi kusangalala,
    koma anthu onse oyipa amatseka pakamwa pawo.

43 Aliyense wanzeru asamalitse zinthu zimenezi
    ndi kuganizira za chikondi chachikulu cha Yehova.