New American Standard Bible

Psalm 104

The Lord’s Care over All His Works.

1Bless the Lord, O my soul!
O Lord my God, You are very great;
You are clothed with splendor and majesty,
Covering Yourself with light as with a cloak,
Stretching out heaven like a tent curtain.
[a]He lays the beams of His upper chambers in the waters;
[b]He makes the clouds His chariot;
[c]He walks upon the wings of the wind;
[d]He makes [e]the winds His messengers,
[f]Flaming fire His ministers.

He established the earth upon its foundations,
So that it will not [g]totter forever and ever.
You covered it with the deep as with a garment;
The waters were standing above the mountains.
At Your rebuke they fled,
At the sound of Your thunder they hurried away.
The mountains rose; the valleys sank down
To the place which You established for them.
You set a boundary that they may not pass over,
So that they will not return to cover the earth.

10 [h]He sends forth springs in the valleys;
They flow between the mountains;
11 They give drink to every beast of the field;
The wild donkeys quench their thirst.
12 [i]Beside them the birds of the heavens dwell;
They [j]lift up their voices among the branches.
13 [k]He waters the mountains from His upper chambers;
The earth is satisfied with the fruit of His works.

14 [l]He causes the grass to grow for the [m]cattle,
And vegetation for the [n]labor of man,
So that [o]he may bring forth [p]food from the earth,
15 And wine which makes man’s heart glad,
So that he may make his face glisten with oil,
And [q]food which sustains man’s heart.
16 The trees of the Lord [r]drink their fill,
The cedars of Lebanon which He planted,
17 Where the birds build their nests,
And the stork, whose home is the [s]fir trees.

18 The high mountains are for the wild goats;
The cliffs are a refuge for the [t]shephanim.
19 He made the moon for the seasons;
The sun knows the place of its setting.
20 You appoint darkness and it becomes night,
In which all the beasts of the forest [u]prowl about.
21 The young lions roar after their prey
[v]And seek their food from God.
22 When the sun rises they withdraw
And lie down in their dens.
23 Man goes forth to his work
And to his labor until evening.

24 O Lord, how many are Your works!
[w]In wisdom You have made them all;
The earth is full of Your [x]possessions.
25 [y]There is the sea, great and [z]broad,
In which are swarms without number,
Animals both small and great.
26 There the ships move along,
And [aa]Leviathan, which You have formed to sport in it.

27 They all wait for You
To give them their food in [ab]due season.
28 You give to them, they gather it up;
You open Your hand, they are satisfied with good.
29 You hide Your face, they are dismayed;
You take away their [ac]spirit, they expire
And return to their dust.
30 You send forth Your [ad]Spirit, they are created;
And You renew the face of the ground.

31 Let the glory of the Lord endure forever;
Let the Lord be glad in His works;
32 [ae]He looks at the earth, and it trembles;
He touches the mountains, and they smoke.
33 [af]I will sing to the Lord [ag]as long as I live;
[ah]I will sing praise to my God [ai]while I have my being.
34 Let my meditation be pleasing to Him;
As for me, I shall be glad in the Lord.
35 Let sinners be consumed from the earth
And let the wicked be no more.
Bless the Lord, O my soul.
[aj]Praise [ak]the Lord!

Notas al pie

 1. Psalm 104:3 Lit The one who
 2. Psalm 104:3 Lit The one who
 3. Psalm 104:3 Lit The one who
 4. Psalm 104:4 Lit Who
 5. Psalm 104:4 Or His angels, spirits
 6. Psalm 104:4 Or His ministers flames of fire
 7. Psalm 104:5 Or move out of place
 8. Psalm 104:10 Lit The one who sends
 9. Psalm 104:12 Or Over, Above
 10. Psalm 104:12 Lit give forth
 11. Psalm 104:13 Lit Who
 12. Psalm 104:14 Lit Who
 13. Psalm 104:14 Or beasts
 14. Psalm 104:14 Or cultivation by or service of
 15. Psalm 104:14 Or He
 16. Psalm 104:14 Lit bread
 17. Psalm 104:15 Lit bread
 18. Psalm 104:16 Lit are satisfied
 19. Psalm 104:17 Or cypress
 20. Psalm 104:18 Small, shy, furry animals (Hyrax syriacus) found in the peninsula of the Sinai, northern Israel, and the region round the Dead Sea; KJV coney, orig NASB rock badgers
 21. Psalm 104:20 Lit creep
 22. Psalm 104:21 Lit And to seek
 23. Psalm 104:24 Or With
 24. Psalm 104:24 Or creatures
 25. Psalm 104:25 Or This
 26. Psalm 104:25 Or broad of dimensions (lit hands)
 27. Psalm 104:26 Or a sea monster
 28. Psalm 104:27 Lit its appointed time
 29. Psalm 104:29 Or breath
 30. Psalm 104:30 Or breath
 31. Psalm 104:32 Lit The one who
 32. Psalm 104:33 Or Let me sing
 33. Psalm 104:33 Lit in my lifetime
 34. Psalm 104:33 Or Let me sing
 35. Psalm 104:33 Lit while I still am
 36. Psalm 104:35 Or Hallelujah!
 37. Psalm 104:35 Heb Yah

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 104

Pagdayaw sa Dios nga Manunuga

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Ginoo nga akon Dios, gamhanan ka gid.
Ang imo pagkadungganon kag pagkahalangdon daw amo ang imo bayo.
Ginatabunan mo ang imo kaugalingon sang kasanag nga daw sa bayo
kag ginahumlad mo ang langit nga daw sa tolda.
Ginpatindog mo ang imo puluy-an sa ibabaw pa sang kahawaan.
Ginahimo mo ang mga panganod nga imo karwahe,
kag nagasakay ka nga ginapalid sang hangin.
Ginahimo mo ang hangin nga imo mga mensahero,
kag ang nagadabdab nga kalayo[a] nga imo mga suluguon.
Ginpahamtang mo ang kalibutan sa iya nga pundasyon,
kag indi ini mauyog hasta san-o.
Gintabunan mo ang kalibutan sang tubig nga daw sa panapton,
kag naglapaw ini sa mga bukid.
Sa imo nga pagsabdong nga nagadaguob, naghawa ang tubig.
Kag nag-ilig sila sa mga bukid kag sa mga patag,
kag sa iban pa nga mga lugar nga ginpreparar mo para sa ila.
Ginbutangan mo sila sang mga dulunan nga indi nila malapawan,
agod indi nila liwat matabunan ang kalibutan.
10 Ginpailig mo ang mga tuburan sa mga ililigan sang tubig,
kag nag-ilig ang tubig sa gin-utlan sang mga bukid.
11 Gani ang tanan nga talunon nga mga sapat, pati ang talunon nga mga asno, makainom.
12 Kag malapit didto sa tubig, nagapugad ang mga pispis, kag sa mga sanga sang kahoy nagakanta sila.

13 Halin sa imo puluy-an sa langit, ginapaulanan mo ang mga bukid.
Kag tungod sa sining imo ginahimo, nagabaton sang pagpakamaayo ang kalibutan.
14 Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan,
kag ang mga tanom para sa mga tawo
agod may kalan-on sila halin sa mga patubas—
15 may bino nga makalipay sa ila,
may lana nga makapahining sang ila guya,
kag may tinapay nga makapabaskog sa ila.
16 Natubigan sing maayo ang imo mga kahoy nga sedro sa Lebanon nga imo mismo gintanom.
17 Nagapugad ang mga pispis sa sina nga mga kahoy;
ang mga pispis nga dugwak[b] nagapugad sa mga kahoy nga sipres.
18 Ang talunon nga mga kanding nagaestar sa mataas nga mga bukid,
kag ang mga sapat nga badier[c] nagapanago sa mga kabatuhan.

19 Gintuga mo ang bulan bilang palatandaan sang panahon;
kag ang adlaw ginapasalop mo sa husto nga oras.
20 Ginhimo mo ang kadulom;
kag kon gab-i nagaguluwa ang madamo nga mga sapat sa kagulangan.
21 Nagangurob ang mga leon samtang nagapangita sang ila pagkaon nga ginahatag mo sa ila.
22 Kag kon magbutlak na ang adlaw nagabalik sila sa ila palanaguan kag didto nagaluko.
23 Ang mga tawo iya nagaguwa sa ila mga balay sa pag-obra hasta magsirom.

24 Ginoo, kadamo sang imo mga ginhimo.
Ginhimo mo sila tanan suno sa imo nga kaalam.
Ang kalibutan puno sang imo mga ginhimo.
25 Ang dagat puwerte kalapad,
kag may madamo ini nga mga tinuga nga indi maisip, dalagko kag magagmay.
26 Ang mga barko nagapakadto-pakari dira,
kag dira man nagalangoy-langoy ang dragon nga Leviatan nga imo gintuga.
27 Ang tanan nga buhi nga tinuga nagasalig sa imo sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila.
28 Ginahatagan mo sila sang pagkaon kag ginakaon nila,
kag nagakabusog sila.
29 Pero kon pabay-an mo sila, nagakahadlok sila;
kon kuhaon mo ang ila ginhawa, nagakapatay sila kag nagabalik sila sa duta nga amo ang ila ginhalinan.
30 Nagakatuga sila kon hatagan mo sila sang ginhawa.
Sa sina nga paagi ginahatagan mo sang bag-o nga mga tinuga ang kalibutan.

31 Kabay pa nga ang imo gahom, Ginoo, magapadayon sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga magkalipay ka sa imo mga ginhimo.
32 Kon tulukon mo ang kalibutan, nagatay-og ini.
Kon tandugon mo ang mga bukid, nagaaso ini.

33 Magakanta ako sa Ginoo sa bug-os ko nga kabuhi.
Magakanta ako sang mga pagdayaw sa akon Dios samtang nagakabuhi ako.
34 Kabay pa nga malipay siya sa akon pagpamalandong.

Magakalipay ako sa Ginoo;
35 pero ang mga malaot kag makasasala laglagon sa kalibutan kag indi na sila makita pa.
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

 1. 104:4 nagadabdab nga kalayo: ukon, kilat.
 2. 104:17 dugwak: sa English, stork.
 3. 104:18 badier: Tan-awa ang footnote sa Lev. 11:4-8.