New American Standard Bible

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1The [a]record of the genealogy of [b]Jesus [c]the Messiah, the son of David, the son of Abraham:

Abraham [d]was the father of Isaac, [e]Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of [f]Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of [g]Ram. Ram was the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king.

David was the father of Solomon by [h]Bathsheba who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of [i]Asa. Asa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of [j]Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of [k]Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. 10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of [l]Amon, and Amon the father of Josiah. 11 Josiah became the father of [m]Jeconiah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon.

12 After the deportation to Babylon: Jeconiah became the father of [n]Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. 13 Zerubbabel was the father of [o]Abihud, Abihud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. 15 Eliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob. 16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called [p]the Messiah.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the deportation to Babylon, fourteen generations; and from the deportation to Babylon to [q]the Messiah, fourteen generations.

Conception and Birth of Jesus

18 Now the birth of Jesus [r]Christ was as follows: when His mother Mary had been [s]betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit. 19 And Joseph her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned [t]to send her away secretly. 20 But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for [u]the Child who has been [v]conceived in her is of the Holy Spirit. 21 She will bear a Son; and you shall call His name Jesus, for [w]He will save His people from their sins.” 22 Now all this [x]took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet: 23 Behold, the virgin shall be with child and shall bear a Son, and they shall call His name [y]Immanuel,” which translated means, “God with us.” 24 And Joseph [z]awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, 25 [aa]but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he called His name Jesus.

Notas al pie

 1. Matthew 1:1 Lit book
 2. Matthew 1:1 Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord saves
 3. Matthew 1:1 Gr Christos (Christ), Gr for Messiah, which means Anointed One
 4. Matthew 1:2 Lit fathered, and throughout the genealogy
 5. Matthew 1:2 Lit and..., and throughout the genealogy
 6. Matthew 1:2 Gr Judas; names of people in the Old Testament are given in their Old Testament form
 7. Matthew 1:3 Gr Aram
 8. Matthew 1:6 Lit her of Uriah
 9. Matthew 1:7 Gr Asaph
 10. Matthew 1:8 Also Gr for Jehoram in 2 King 8:16; cf 1 Chron 3:11
 11. Matthew 1:9 Gr Joatham
 12. Matthew 1:10 Gr Amos
 13. Matthew 1:11 Jehoiachin in 2 Kin 24:15
 14. Matthew 1:12 Gr Salathiel
 15. Matthew 1:13 Gr Abioud, usually spelled Abiud
 16. Matthew 1:16 Gr Christos (Christ)
 17. Matthew 1:17 Gr Christos (Christ)
 18. Matthew 1:18 I.e. The Messiah
 19. Matthew 1:18 The first stage of marriage in Jewish culture, usually lasting for a year before the wedding night, more legal than an engagement
 20. Matthew 1:19 Or to divorce her
 21. Matthew 1:20 Lit that which
 22. Matthew 1:20 Lit begotten
 23. Matthew 1:21 Lit He Himself
 24. Matthew 1:22 Lit has happened
 25. Matthew 1:23 Or Emmanuel
 26. Matthew 1:24 Lit got up
 27. Matthew 1:25 Lit and was not knowing her

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Matiu 1

Àkọsílẹ̀ ìwé ìran Jesu Kristi

1Ìwé ìran Jesu Kristi, ẹni tí í ṣe ọmọ Dafidi, ọmọ Abrahamu:

Abrahamu ni baba Isaaki;

Isaaki ni baba Jakọbu;

Jakọbu ni baba Juda àti àwọn arákùnrin rẹ̀,

Juda ni baba Peresi àti Sera,

Tamari sì ni ìyá rẹ̀,

Peresi ni baba Hesroni:

Hesroni ni baba Ramu;

Ramu ni baba Amminadabu;

Amminadabu ni baba Nahiṣoni;

Nahiṣoni ni baba Salmoni;

Salmoni ni baba Boasi, Rahabu sí ni ìyá rẹ̀;

Boasi ni baba Obedi, Rutu sí ni ìyá rẹ̀;

Obedi sì ni baba Jese;

Jese ni baba Dafidi ọba.

Dafidi ni baba Solomoni, ẹni tí ìyá rẹ̀ jẹ́ aya Uriah tẹ́lẹ̀ rí.

Solomoni ni baba Rehoboamu,

Rehoboamu ni baba Abijah,

Abijah ni baba Asa,

Asa ni baba Jehoṣafati;

Jehoṣafati ni baba Jehoramu;

Jehoramu ni baba Ussiah;

Ussiah ni baba Jotamu;

Jotamu ni baba Ahaṣi;

Ahaṣi ni baba Hesekiah;

10 Hesekiah ni baba Manase;

Manase ni baba Amoni;

Amoni ni baba Josiah;

11 Josiah sì ni baba Jekoniah àti àwọn arákùnrin rẹ̀ ní àkókò ìkólọ sí Babeli.

12 Lẹ́yìn ìkólọ sí Babeli:

Jekoniah ni baba Ṣealitieli;

Ṣealitieli ni baba Serubbabeli;

13 Serubbabeli ni baba Abihudi;

Abihudi ni baba Eliakimu;

Eliakimu ni baba Asori;

14 Asori ni baba Sadoku;

Sadoku ni baba Akimu;

Akimu ni baba Elihudi;

15 Elihudi ni baba Eleasari;

Eleasari ni baba Mattani;

Mattani ni baba Jakọbu;

16 Jakọbu ni baba Josẹfu, ẹni tí ń ṣe ọkọ Maria, ìyá Jesu, ẹni tí í ṣe Kristi.

17 Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọ́n jẹ́ ìran mẹ́rìnlá láti orí Abrahamu dé orí Dafidi, ìran mẹ́rìnlá á láti orí Dafidi títí dé ìkólọ sí Babeli, àti ìran mẹ́rìnlá láti ìkólọ títí dé orí Kristi.

Ìtàn ibí Jesu Kristi

18 Bí a ṣe bí Jesu Kristi nìyìí: Ní àkókò ti àdéhùn ìgbéyàwó ti parí láàrín Maria ìyá rẹ̀ àti Josẹfu, ṣùgbọ́n kí wọn tó pàdé, a rí i ó lóyún láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́. 19 Nítorí Josẹfu ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòtítọ́ ènìyàn kò fẹ́ dójútì í ní gbangba, ó ní èrò láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀.

20 Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ro èrò yìí tán, angẹli Olúwa yọ sí i ní ojú àlá, ó wí pé, “Josẹfu, ọmọ Dafidi, má fòyà láti fi Maria ṣe aya rẹ, nítorí oyún tí ó wà nínú rẹ̀ láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́ ni. 21 Òun yóò sì bí ọmọkùnrin, ìwọ yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jesu, nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn.”

22 Gbogbo nǹkan wọ̀nyí sì ṣẹ láti mú ọ̀rọ̀ Olúwa ṣẹ èyí tí a sọ láti ẹnu wòlíì rẹ̀ wá pé: 23 “Wúńdíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanueli,” èyí tí ó túmọ̀ sí, “Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa.”

24 Nígbà tí Josẹfu jí lójú oorun rẹ̀, òun ṣe gẹ́gẹ́ bí angẹli Olúwa ti pàṣẹ fún un. Ó mú Maria wá sílé rẹ̀ ní aya. 25 Ṣùgbọ́n òun kò mọ̀ ọ́n títí tí ó fi bí ọmọkùnrin, òun sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Jesu.