New American Standard Bible

Mark 8

Four Thousand Fed

1In those days, when there was again a large crowd and they had nothing to eat, Jesus called His disciples and *said to them, “I feel compassion for the [a]people because they have remained with Me now three days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will faint on the way; and some of them have come from a great distance.” And His disciples answered Him, “Where will anyone be able to find enough [b]bread here in this desolate place to satisfy these people?” And He was asking them, “How many loaves do you have?” And they said, “Seven.” And He *directed the [c]people to [d]sit down on the ground; and taking the seven loaves, He gave thanks and broke them, and started giving them to His disciples to [e]serve to them, and they served them to the [f]people. They also had a few small fish; and after He had blessed them, He ordered these to be [g]served as well. And they ate and were satisfied; and they picked up seven large baskets full of what was left over of the broken pieces. About four thousand were there; and He sent them away. 10 And immediately He entered the boat with His disciples and came to the district of Dalmanutha.

11 The Pharisees came out and began to argue with Him, seeking from Him a [h]sign from heaven, [i]to test Him. 12 Sighing deeply [j]in His spirit, He *said, “Why does this generation seek for a [k]sign? Truly I say to you, [l]no [m]sign will be given to this generation.” 13 Leaving them, He again embarked and went away to the other side.

14 And they had forgotten to take bread, and did not have more than one loaf in the boat with them. 15 And He was giving orders to them, saying, “Watch out! Beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.” 16 They began to discuss with one another the fact that they had no bread. 17 And Jesus, aware of this, *said to them, “Why do you discuss the fact that you have no bread? Do you not yet see or understand? Do you have a [n]hardened heart? 18 Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember, 19 when I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of broken pieces you picked up?” They *said to Him, “Twelve.” 20 “When I broke the seven for the four thousand, how many large baskets full of broken pieces did you pick up?” And they *said to Him, “Seven.” 21 And He was saying to them, “Do you not yet understand?”

22 And they *came to Bethsaida. And they *brought a blind man to Jesus and *implored Him to touch him. 23 Taking the blind man by the hand, He brought him out of the village; and after spitting on his eyes and laying His hands on him, He asked him, “Do you see anything?” 24 And he [o]looked up and said, “I see men, for [p]I see them like trees, walking around.” 25 Then again He laid His hands on his eyes; and he looked intently and was restored, and began to see everything clearly. 26 And He sent him to his home, saying, “Do not even enter the village.”

Peter’s Confession of Christ

27 Jesus went out, along with His disciples, to the villages of Caesarea Philippi; and on the way He questioned His disciples, saying to them, “Who do people say that I am?” 28 They told Him, saying, “John the Baptist; and others say Elijah; but others, one of the prophets.” 29 And He continued by questioning them, “But who do you say that I am?” Peter *answered and *said to Him, “You are [q]the Christ.” 30 And He [r]warned them to tell no one about Him.

31 And He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after three days rise again. 32 And He was stating the matter plainly. And Peter took Him aside and began to rebuke Him. 33 But turning around and seeing His disciples, He rebuked Peter and *said, “Get behind Me, Satan; for you are not setting your mind on [s]God’s interests, but man’s.”

34 And He summoned the crowd with His disciples, and said to them, “If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me. 35 For whoever wishes to save his [t]life will lose it, but whoever loses his [u]life for My sake and the gospel’s will save it. 36 For what does it profit a man to gain the whole world, and forfeit his soul? 37 For what will a man give in exchange for his soul? 38 For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when He comes in the glory of His Father with the holy angels.”

Notas al pie

 1. Mark 8:2 Lit crowd
 2. Mark 8:4 Lit loaves
 3. Mark 8:6 Lit crowd
 4. Mark 8:6 Lit recline
 5. Mark 8:6 Lit set before
 6. Mark 8:6 Lit crowd
 7. Mark 8:7 Lit set before them
 8. Mark 8:11 Or attesting miracle
 9. Mark 8:11 Lit testing Him
 10. Mark 8:12 Or to Himself
 11. Mark 8:12 Or attesting miracle
 12. Mark 8:12 Lit if a sign shall be given
 13. Mark 8:12 Or attesting miracle
 14. Mark 8:17 Or dull, insensible
 15. Mark 8:24 Or gained sight
 16. Mark 8:24 Or they look to me
 17. Mark 8:29 I.e. the Messiah
 18. Mark 8:30 Or strictly admonished
 19. Mark 8:33 Lit the things of God
 20. Mark 8:35 Or soul
 21. Mark 8:35 Or soul

Ang Pulong Sa Dios

Marcos 8

Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga Tawo

1Human sa pipila ka adlaw, nagtigom na usab ang daghan nga mga tawo didto kang Jesus. Sa dihang wala na silay pagkaon gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod ug giingnan, “Nalooy gayod ako niining mga tawhana. Tulo na ka adlaw nga nagauban-uban sila kanako ug wala na silay makaon. Kon papaulion ko sila nga gutom basin ug makuyapan sila sa dalan kay layo pa man kaayo ang gigikanan sa uban kanila.” Mitubag ang iyang mga sumusunod, “Asa kita makakuha ug pagkaon dinhi sa kamingawan nga ipakaon niining mga tawhana?” Nangutana si Jesus kanila, “Pila ba ka buok ang inyong pan diha?” Mitubag sila, “Pito ka buok.”

Unya gipalingkod ni Jesus ang mga tawo. Gikuha niya ang pito ka pan ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga sumusunod aron iapod-apod sa mga tawo. May pipila usab sila ka gagmay nga mga isda. Gipasalamatan usab niya kini ug gihatag sa iyang mga sumusunod aron iapod-apod sa mga tawo. Nangaon sila ug nangabusog. Pagkahuman nilag pangaon, gitigom nila ang pan nga sobra, ug napuno ang pito ka bukag. Ang mga lalaki lang nga nangaon mga 4,000. Human niadto gipapauli ni Jesus ang mga tawo 10 ug misakay siya sa sakayan uban sa iyang mga sumusunod ug miadto sa Dalmanuta.

Nangayo ang mga Pariseo ug Milagro

11 Pag-abot nila didto, may mga Pariseo nga miadto kang Jesus ug nakiglalis kaniya. Nangayo silag milagro gikan sa Dios sa pagpamatuod nga gipadala siya sa Dios. Gihimo nila kini aron sa pagsulay kaniya. 12 Apan nanghupaw si Jesus ug miingon, “Ngano bang nangayo man ug milagro ang mga tawo niining panahona? Ang tinuod, wala gayoy milagro nga ipakita kanila!” 13 Ug gibiyaan niya kadtong mga Pariseo. Mibalik siya sa sakayan ug mitabok pag-usab sa linaw.

Ang Patubo sa Pan sa mga Pariseo ug ni Herodes

14 Nakalimot ang iyang mga sumusunod sa pagdala ug pan; usa ra ka buok ang diha sa sakayan. 15 Gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili mosunod sa daotan nga batasan sa uban. Gisulti niya kini pinaagi sa sambingay, “Pagbantay gayod kamo sa patubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Haring Herodes.” Apan wala sila makahibalo nga kadto sambingay lamang. 16 Busa naglalis sila nga nagaingon, “Gisulti niya kadto kay wala kita makadalag pan.” 17 Nasayran ni Jesus kon unsa ang ilang gilalisan. Busa miingon siya kanila, “Nganong naglalis man kamo nga wala kamoy pan? Dili pa ba gayod kamo makasabot? Gahi ba kamo ug salabotan? 18-19 May mga mata kamo, apan dili kamo makakita. May mga dalunggan kamo, apan dili kamo makadungog. Wala ba gayod ninyo mahinumdomi ang pagpikas-pikas ko sa lima ka pan alang sa 5,000 ka mga tawo? Pila ba ka bukag ang napuno sa inyong gitapok nga sobra?” Mitubag sila, “Dose!” 20 Nangutana pag-usab si Jesus, “Ug ang pagpikas-pikas ko sa pito ka pan alang sa 4,000 ka mga tawo, pila ba ka bukag ang napuno sa inyong gitapok nga sobra?” Mitubag sila, “Pito!” 21 Ug miingon si Jesus, “Wala pa ba gihapon ninyo masabti nga dili pan ang akong buot ipasabot?”

Giayo ni Jesus ang Usa ka Buta sa Betsaida

22 Pag-abot nila sa Betsaida may mga tawo didto nga nagdala ug usa ka lalaki nga buta ngadto kang Jesus. Nagpakilooy sila nga hikapon niya ang buta aron makakita. 23 Busa gikuptan niya ang kamot sa buta ug giagak padulong sa gawas sa Betsaida. Pag-abot nila sa gawas giluwaan niya ang mga mata niining buta. Ug gibutang niya ang iyang mga kamot sa buta ug nangutana, “May nakita ka na ba?” 24 Mihangad ang lalaki ug miingon, “Nakakita na ako ug mga tawo, apan daw mga kahoy nga nagalakaw.” 25 Busa gibutang pag-usab ni Jesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa buta. Mitutok pag-ayo ang buta ug naayo ang iyang mga mata. Klaro na ang tanan sa iyang panan-aw. 26 Gipapauli siya ni Jesus ug giingnan, “Ayaw na pagbalik sa Betsaida.”[a]

Ang Gipahayag ni Pedro Mahitungod kang Jesus

27 Human niadto, miadto si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sa mga baryo nga sakop sa Cesarea Filipos. Samtang nagalakaw sila nangutana si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Sumala sa mga tawo, kinsa ba ako?” 28 Mitubag sila, “May mga nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias, ug ang uban usab nagaingon nga ikaw usa sa mga propeta sa Dios. 29 Ug nangutana siya kanila, “Apan alang kaninyo kinsa ba ako?” Mitubag si Pedro, “Ikaw mao ang Cristo!” 30 Ug gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili gayod manugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya.

Naghisgot si Jesus Mahitungod sa Iyang Kamatayon ug Pagkabanhaw

31 Unya miingon si Jesus kanila, “Ako nga Anak sa Tawo kinahanglan gayod nga mag-antos sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Judio, sa mga kadagkoan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa Kasugoan. Isalikway nila ako ug patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako.” 32 Wala niya kini ililong kanila. Pagkadungog niini ni Pedro, gidala niya si Jesus sa unahan ug iyang gibadlong nga dili magsulti ug ingon niadto. 33 Apan miliso si Jesus, mitan-aw sa iyang mga sumusunod, ug giingnan si Pedro, “Palayo kanako Satanas! Kay ang imong hunahuna dili iya sa Dios kondili iya sa tawo.”

34 Unya gitawag niya ang mga tawo ug ang iyang mga sumusunod nga moduol kaniya. Miingon siya, “Kon may tawo nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon, kondili mosunod siya kanako bisan pa kon kamatayon ang iyang dangatan. 35 Kay si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga mohalad sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa Maayong Balita makaangkon sa kinabuhi nga walay kataposan. 36 Unsa man ang makuha sa tawo kon maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibotan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod! 37 Kay wala gayod siyay ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. 38 Kon ikaulaw ako ug ang akong mga pagtulon-an ni bisan kinsa niining panahona, diin ang mga tawo daotan ug dili matinud-anon sa Dios, ikaulaw ko usab siya kon Ako nga Anak sa Tawo mobalik na nga nagadan-ag sa gahom sa akong Amahan, ug kauban ko ang balaang mga anghel.”

Notas al pie

 1. Marcos 8:26 Ayaw na pagbalik sa Betsaida: Tingali dili gusto ni Jesus nga manugilon ang buta sa mga tawo sa Betsaida nga giayo niya siya.