New American Standard Bible

Mark 1

Preaching of John the Baptist

1The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

As it is written in Isaiah the prophet:

Behold, I send My messenger [a]ahead of You,
Who will prepare Your way;
The voice of one crying in the wilderness,
Make ready the way of the Lord,
Make His paths straight.’”

John the Baptist appeared in the wilderness [b]preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea was going out to him, and all the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. John was clothed with camel’s hair and wore a leather belt around his waist, and [c]his diet was locusts and wild honey. And he was [d]preaching, and saying, “After me One is coming who is mightier than I, and I am not fit to stoop down and untie the thong of His sandals. I baptized you [e]with water; but He will baptize you [f]with the Holy Spirit.”

The Baptism of Jesus

In those days Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 Immediately coming up out of the water, He saw the heavens [g]opening, and the Spirit like a dove descending upon Him; 11 and a voice came out of the heavens: “You are My beloved Son, in You I am well-pleased.”

12 Immediately the Spirit *impelled Him to go out into the wilderness. 13 And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Jesus Preaches in Galilee

14 Now after John had been [h]taken into custody, Jesus came into Galilee, [i]preaching the gospel of God, 15 and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God [j]is at hand; repent and [k]believe in the gospel.”

16 As He was going along by the Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea; for they were fishermen. 17 And Jesus said to them, “Follow Me, and I will make you become fishers of men.” 18 Immediately they left their nets and followed Him. 19 Going on a little farther, He saw [l]James the son of Zebedee, and John his brother, who were also in the boat mending the nets. 20 Immediately He called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went away [m]to follow Him.

21 They *went into Capernaum; and immediately on the Sabbath He entered the synagogue and began to teach. 22 They were amazed at His teaching; for He was teaching them as one having authority, and not as the scribes. 23 Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out, 24 saying, “What [n]business do we have with each other, Jesus [o]of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!” 25 And Jesus rebuked him, saying, “Be quiet, and come out of him!” 26 Throwing him into convulsions, the unclean spirit cried out with a loud voice and came out of him. 27 They were all amazed, so that they debated among themselves, saying, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him.” 28 Immediately the news about Him spread everywhere into all the surrounding district of Galilee.

Crowds Healed

29 And immediately after they came out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with [p]James and John. 30 Now Simon’s mother-in-law was lying sick with a fever; and immediately they *spoke to [q]Jesus about her. 31 And He came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she [r]waited on them.

32 When evening came, after the sun had set, they began bringing to Him all who were ill and those who were demon-possessed. 33 And the whole city had gathered at the door. 34 And He healed many who were ill with various diseases, and cast out many demons; and He was not permitting the demons to speak, because they knew who He was.

35 In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place, and was praying there. 36 Simon and his companions searched for Him; 37 they found Him, and *said to Him, “Everyone is looking for You.” 38 He *said to them, “Let us go somewhere else to the towns nearby, so that I may [s]preach there also; for that is what I came for.” 39 And He went into their synagogues throughout all Galilee, [t]preaching and casting out the demons.

40 And a leper *came to Jesus, beseeching Him and falling on his knees before Him, and saying, “If You are willing, You can make me clean.” 41 Moved with compassion, Jesus stretched out His hand and touched him, and *said to him, “I am willing; be cleansed.” 42 Immediately the leprosy left him and he was cleansed. 43 And He sternly warned him and immediately sent him away, 44 and He *said to him, “See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them.” 45 But he went out and began to proclaim it freely and to spread the news around, to such an extent that [u]Jesus could no longer publicly enter a city, but [v]stayed out in unpopulated areas; and they were coming to Him from everywhere.

Notas al pie

 1. Mark 1:2 Lit before your face
 2. Mark 1:4 Or proclaiming
 3. Mark 1:6 Lit he was eating
 4. Mark 1:7 Or proclaiming
 5. Mark 1:8 The Gr here can be translated in, with or by
 6. Mark 1:8 The Gr here can be translated in, with or by
 7. Mark 1:10 Or being parted
 8. Mark 1:14 Lit delivered up
 9. Mark 1:14 Or proclaiming
 10. Mark 1:15 Lit has come near
 11. Mark 1:15 Or put your trust in
 12. Mark 1:19 Or Jacob
 13. Mark 1:20 Lit after Him
 14. Mark 1:24 Lit What to us and to You (a Heb idiom)
 15. Mark 1:24 Lit the Nazarene
 16. Mark 1:29 Or Jacob
 17. Mark 1:30 Lit Him
 18. Mark 1:31 Or served
 19. Mark 1:38 Or proclaim
 20. Mark 1:39 Or proclaiming
 21. Mark 1:45 Lit He
 22. Mark 1:45 Lit was

Slovo na cestu

Marek 1

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1Zde začíná radostná zpráva o podivuhodném životě Ježíše Krista, Božího Syna.

Již prostřednictvím dávného proroka Izajáše Bůh promluvil tak, jako by mluvil přímo ke svému Synovi:

„Pošlu před tebou zvláštního posla,
    který připraví svět na tvůj příchod.
V době duchovně pusté bude volat:
    ‚Přichází k vám Bůh!
Napravte svůj život,
    odložte všechno,
co mu stojí v cestě!‘ “

Tím poslem byl Jan Křtitel. Žil na poušti a vybízel lidi, aby od něho přijali křest a dali tak najevo, že se veřejně přiznávají ke svým proviněním, že jich litují a touží, aby jim Bůh odpustil. Lidé z Jeruzaléma a z celého Judska přicházeli, aby mu naslouchali, a když vyznali své viny, Jan je pokřtil v řece Jordánu. Jan nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný pásem a živil se kobylkami a medem divokých včel. Ve svých kázáních stále zdůraz-ňoval:

„Záhy po mně přijde někdo daleko mocnější, než jsem já; bude tak vznešený, že nejsem hoden ani jako otrok rozvázat řemínek jeho obuvi.

Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

Jan křtí Ježíše

Jednoho dne přišel Ježíš z galilejského Nazaretu k Janovi a dal se od něho v Jordánu pokřtít. 10 Ve chvíli, kdy vystupoval z vody na břeh, viděl, jak se obloha rozevřela a na jeho hlavu se snesl Boží Duch v podobě holubice. 11 Současně z nebe promluvil hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, z tebe mám radost.“

Satan pokouší Ježíše na poušti

12 Hned nato Boží Duch vnukl Ježíšovi, aby odešel na poušť do samoty. 13 Šel tedy a čtyřicet dní tam strávil sám mezi divokou zvěří, vystaven satanovu pokoušení; potom přišli andělé a pečovali o něho.

Ježíš káže v Galileji

14 Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha: 15 „Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

16 Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jezera a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají do vody síť; byli totiž rybáři.

17 Ježíš na ně zavolal: „Pojďte za mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!“ 18 Ti dva všeho nechali a šli s ním.

19 O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře – Jakuba a Jana Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali potrhané sítě. 20 I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se okamžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocníky a vykročili za Ježíšem.

Ježíš učí jako ten, kdo má moc

21 Tak přišli společně do města jménem Kafarnaum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a 22 posluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvědčivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud slýchali od učitelů zákona.

23 Byl tam také jeden muž posedlý démonem a ten začal vykřikovat: 24 „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že jsi svatý Boží Syn!“

25 Ježíš ho rázně okřikl: „Už ani slovo! Vyjdi z něho ven!“ 26 Posedlý se ještě chvíli zmítal a křičel, než ho démon opustil.

27 Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: „Co to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!“

28 A zpráva o tom, co Ježíš učinil, se rychle roznesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni a mnoho dalších

29 Když pak Ježíš opustil synagogu, vydal se s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 30 Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi. 31 Ten k ní přistoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. Horečka hned přestala, žena vstala a začala se starat o hosty.

32-33 Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skončil sobotní klid), sešli se lidé z celého města u Šimonova domu. Přivedli s sebou nemocné a posedlé. 34 Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí a z velkého množství posedlých vyhnal démony. Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je Mesiáš – svatý Boží Syn.

Ježíš káže a uzdravuje

35 Příští ráno vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

36 O něco později jej Šimon se svými druhy začali hledat. 37 Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá jenom po tobě!“

38 Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. Vždyť proto jsem přišel.“

39 A tak procházel celou galilejskou zemí, kázal v synagogách a mnohé vysvobozoval z moci démonů.

Ježíš uzdravuje malomocného

40 Jednou za ním přišel člověk postižený malomocenstvím a na kolenou ho prosil: „Pane, vím, že mne můžeš uzdravit, když budeš chtít.“

41 Ježíš, pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, abys byl zdráv.“ 42 V tu chvíli malomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

43-44 Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde nezastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní dar, jak to uzdraveným z malomocenství předepsal Mojžíš, aby se všichni přesvědčili, že jsi očištěn.“

45 Muž odešel, ale nevydržel mlčet. Každému na potkání radostně vyprávěl, že je uzdraven. A tak Ježíš nemohl veřejně vstoupit do žádného města a zůstával venku na osamělých místech. I tam se však za ním ze všech stran táhly zástupy lidí.