New American Standard Bible

Luke 3

John the Baptist Preaches

1Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip was tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. And he came into all the district around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins; as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet,

The voice of one crying in the wilderness,
Make ready the way of the Lord,
Make His paths straight.
Every ravine will be filled,
And every mountain and hill will be [a]brought low;
The crooked will become straight,
And the rough roads smooth;
And all [b]flesh will see the salvation of God.’”

So he began saying to the crowds who were going out to be baptized by him, “You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruits in keeping with repentance, and do not begin to say [c]to yourselves, ‘We have Abraham for our father,’ for I say to you that from these stones God is able to raise up children to Abraham. Indeed the axe is already laid at the root of the trees; so every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.”

10 And the crowds were questioning him, saying, “Then what shall we do?” 11 And he would answer and say to them, “The man who has two tunics is to share with him who has none; and he who has food is to do likewise.” 12 And some tax collectors also came to be baptized, and they said to him, “Teacher, what shall we do?” 13 And he said to them, “[d]Collect no more than what you have been ordered to.” 14 Some soldiers were questioning him, saying, “And what about us, what shall we do?” And he said to them, “Do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, and be content with your wages.”

15 Now while the people were in a state of expectation and all were [e]wondering in their hearts about John, as to whether he was [f]the Christ, 16 John answered and said to them all, “As for me, I baptize you with water; but One is coming who is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of His sandals; He will baptize you [g]with the Holy Spirit and fire. 17 His winnowing fork is in His hand to thoroughly clear His threshing floor, and to gather the wheat into His barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.”

18 So with many other exhortations he preached the gospel to the people. 19 But when Herod the tetrarch was reprimanded by him because of Herodias, his brother’s wife, and because of all the wicked things which Herod had done, 20 Herod also added this to them all: he locked John up in prison.

Jesus Is Baptized

21 Now when all the people were baptized, Jesus was also baptized, and while He was praying, heaven was opened, 22 and the Holy Spirit descended upon Him in bodily form like a dove, and a voice came out of heaven, “You are My beloved Son, in You I am well-pleased.”

Genealogy of Jesus

23 When He began His ministry, Jesus Himself was about thirty years of age, being, [h]as was supposed, the son of Joseph, [i]the son of [j]Eli, 24 the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph, 25 the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of [k]Hesli, the son of Naggai, 26 the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semein, the son of Josech, the son of Joda, 27 the son of Joanan, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of [l]Shealtiel, the son of Neri, 28 the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmadam, the son of Er, 29 the son of [m]Joshua, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, 30 the son of Simeon, the son of [n]Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim, 31 the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David, 32 the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of [o]Salmon, the son of [p]Nahshon, 33 the son of Amminadab, the son of Admin, the son of [q]Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, 34 the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, 35 the son of Serug, the son of [r]Reu, the son of Peleg, the son of [s]Heber, the son of Shelah, 36 the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, 37 the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan, 38 the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

Notas al pie

 1. Luke 3:5 Or leveled
 2. Luke 3:6 Or mankind
 3. Luke 3:8 Or in
 4. Luke 3:13 Or Exact
 5. Luke 3:15 Or reasoning or debating
 6. Luke 3:15 I.e. the Messiah
 7. Luke 3:16 The Gr here can be translated in, with or by
 8. Luke 3:23 Lit as it was being thought
 9. Luke 3:23 Lit of Eli, and so throughout the genealogy
 10. Luke 3:23 Also spelled Heli
 11. Luke 3:25 Also spelled Esli
 12. Luke 3:27 Gr Salathiel; names of people in the Old Testament are given in their Old Testament form through v 38
 13. Luke 3:29 Gr Jesus
 14. Luke 3:30 Gr Judas
 15. Luke 3:32 Gr Sala
 16. Luke 3:32 Gr Naasson
 17. Luke 3:33 Gr Arni
 18. Luke 3:35 Gr Ragau
 19. Luke 3:35 Gr Eber

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 3

Ján Krstiteľ pripravuje cestu Ježišovi

1 V pätnástom roku vlády cisára Tiberia vyzval Boh Jána, syna Zachariášovho, aby vystúpil z ústrania. Vtedy bol rímskym správcom Judey Pontský Pilát, Herodes vládol v Galilei, jeho brat Filip v Iturei a na území Trachonitidy a Lyzaniáš v Abiléne.

Veľkňazský úrad zastával Annáš a Kaifáš.

Ján Krstiteľ z Božieho poverenia prechádzal údolím rieky Jordán a kázal: Zmeňte svoj život! Obráťte sa k Bohu a na znamenie toho sa dajte pokrstiť. A Boh vám odpustí!"

Takto sa splnila dávna predpoveď proroka Izaiáša: Z púšte sa ozýva hlas: Pripravte cestu Pánovi a odstráňte mu prekážky.

Zasypte priehlbiny, zarovnajte vrchy! Odstráňte zákruty, uhlaďte hrboľaté cesty.

A vtedy každý človek uvidí Spasiteľa, ktorého posiela Boh."

Ľudia sa k Jánovi hrnuli v zástupoch a žiadali ho, aby ich pokrstil. Ale často od neho počuli ostré napomenutia: Hadie plemeno! Kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?

Ovocím pokánia sú činy, dokážte nimi, že sa naozaj chcete zmeniť! Nazdávate sa, že sa vám nič nemôže stať, lebo máte praotca Abraháma? To vám nepomôže. Veď aj z nevercov tvrdých ako skala si môže Boh stvoriť dedičov Abrahámovej viery.

Dajte si pozor, veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, sa vytne a hodí na oheň."

10 Ľudia sa ho spytovali: Tak čo máme robiť?"

11 Ján im odpovedal: Máte dve košele? Rozdeľte sa s tými, čo nemajú ani jednu. Máte čo jesť? Rozdeľte sa s tými, čo sú hladní."

12 Prichádzali k nemu aj vyberači daní a spytovali sa ho: Učiteľu, čo máme robiť my?" --

13 Nevyberajte viac, ako je stanovené," odpovedal im.

14 A čo my?" spytovali sa vojaci. Nikoho netýrajte ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom."

15 Všetci žili v očakávaní, že čoskoro príde Mesiáš, a tak sa začali dohadovať, či ním nie je Ján.

16 Ale on to vyvrátil: Ja vás krstím vodou, ale prichádza mocnejší, ako som ja. Tomu nie som hoden ani remienok rozviazať na obuvi. Ten vás bude krstiť ohňom -- Svätým Duchom.

17 Už drží vejačku v ruke a čistí obilie od pliev. Pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."

18 A ešte mnohým iným spôsobom napomínal ľud a hlásal radostnú zvesť.

19 No Herodesa, panovníka Galiley, pokarhal za to, že svojmu bratovi Filipovi prebral manželku Herodiadu, i za ostatné zlo, ktoré páchal.

20 Herodes dal napokon Jána uväzniť, a tým svoje zločiny zavŕšil.

Pokrstenie Ježiša

21 Jedného dňa prišiel so zástupom dať sa pokrstiť aj Ježiš. Keď vyšiel z vody, modlil sa. Vtom sa otvorilo nebo a

22 zostúpil naňho Svätý Duch v podobe holubice. Z neba sa ozval hlas: Ty si môj milovaný syn, moja radosť."

Ježišov rodokmeň

23 Ježiš mal okolo tridsať rokov, keď začal verejne pôsobiť. Ľudia ho pokladali za syna tesára Jozefa, ktorého otcom bol Heli a jeho predkami postupne boli:

24 Mathat, Lévi, Melchi, Janai, Jozef,

25 Matatiáš, Amos, Naum, Esli, Nagge,

26 Máth, Matatiáš, Semein, Josech, Joda,

27 Johannan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri,

28 Melchi, Adit, Kosam, Elamadam, Her,

29 Jesus, Eliezer, Iorin, Mathat, Lévi,

30 Simeon, Juda, Jozef, Jonan, Eliak,

31 Melea, Mena, Matthat, Nathan, Dávid,

32 Jesse, Obed, Bóz, Sala, Náson,

33 Aminadab, Admin, Arni, Ezrom, Fares, Júda,

34 Jakob, Izák, Abrahám, Thara, Nachor,

35 Seruch, Ragau, Falek, Eber, Sala,

36 Kainam, Arfaxad, Sem, Noe, Lamech,

37 Matuzalem, Enoch, Jared, Maleel, Kainan,

38 Enos, Set a Adam, ktorého otcom bol Boh.