New American Standard Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

[a]Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and brother of [b]James,

To those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you.

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the [c]saints. For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand [d]marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, [f]subsequently destroyed those who did not believe. And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, He has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after [g]strange flesh, are exhibited as an [h]example in undergoing the punishment of eternal fire.

Yet in the same way these men, also by dreaming, defile the flesh, and reject authority, and revile [i]angelic majesties. But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men revile the things which they do not understand; and the things which they know by instinct, like unreasoning animals, by these things they are [j]destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the way of Cain, and for pay [k]they have rushed headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of Korah. 12 These are the men who are [l]hidden reefs in your love feasts when they feast with you without fear, caring for themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, [m]doubly dead, uprooted; 13 wild waves of the sea, casting up their own [n]shame like foam; wandering stars, for whom the [o]black darkness has been reserved forever.

14 It was also about these men that Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with [p]many thousands of His holy ones, 15 to execute judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These are grumblers, finding fault, following after their own lusts; [q]they speak arrogantly, flattering people for the sake of gaining an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, 18 that they were saying to you, “In the last time there will be mockers, following after their own ungodly lusts.” 19 These are the ones who cause divisions, [r]worldly-minded, [s]devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, 21 keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and [t]forever. Amen.

Notas al pie

 1. Jude 1:1 Gr Judas
 2. Jude 1:1 Or Jacob
 3. Jude 1:3 Or holy ones
 4. Jude 1:4 Or written about...long ago
 5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus
 6. Jude 1:5 Lit the second time
 7. Jude 1:7 Lit different or other flesh
 8. Jude 1:7 Or example of eternal fire, in undergoing punishment
 9. Jude 1:8 Lit glories
 10. Jude 1:10 Lit corrupted
 11. Jude 1:11 Lit they have poured themselves out
 12. Jude 1:12 Or stains
 13. Jude 1:12 Lit twice
 14. Jude 1:13 Or shameless deeds
 15. Jude 1:13 Lit blackness of darkness; or netherworld gloom
 16. Jude 1:14 Lit His holy ten thousands
 17. Jude 1:16 Lit their mouth speaks
 18. Jude 1:19 Or merely natural
 19. Jude 1:19 Lit not having
 20. Jude 1:25 Lit to all the ages

Slovo na cestu

List Judův

Nebezpečí hrozící od falešných učitelů

Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, píše těm, které Bůh povolal, miluje a pro Ježíše Krista chrání. Přeji vám, abyste zakoušeli stále více milosti, pokoje a lásky!

Moji drazí, tolik jsem si přál napsat vám o našem společném spasení, ale cítím, že je potřebnější, abych vás povzbudil v zápase o víru, která byla jednou provždy darována Božímu lidu. Mezi vás se totiž vloudili lidé, kteří nemají žádnou úctu před Bohem a jeho milost využívají jako příležitost k nevázanému životu. O takových lidech bylo už dávno psáno, že jsou odsouzeni, protože se obrátili proti našemu jedinému Vládci a Pánu – Ježíši Kristu.

Připomínám vám to, co už znáte: ačkoliv Bůh zachránil Izraelce vyvedením z Egypta, přece potom zahubil ty z nich, kteří mu nedůvěřovali a neposlouchali ho. Také anděly, kteří zklamali ve svém vysokém postavení, Bůh navždy vyhostil ze své blízkosti a střeží je pro den soudu. Podobně obyvatelé Sodomy a Gomory i okolních měst, kteří šli cestou nemravnosti a sexuální zvrácenosti, jsou stále výstražným příkladem hrozného konce ve věčném ohni.

Přesto se tito falešní křesťané chovají podobně. Zapadli hluboko do hříchu, zneužívají svá těla, pohrdají jakoukoliv autoritou a rouhají se nadpozemským mocnostem. A přece ani sám archanděl Michael se neodvážil odsoudit satana. Když se s ním přel o Mojžíšovo tělo, řekl pouze: „Pán tě potrestej!“

10 Tito zbloudilci si však klidně tropí žerty z toho, co nechápou. Co svými pudy jako nerozumná zvířata znají, tomu propadají, a to je vede ke zkáze. 11 Běda jim! Dali se cestou Kainovou, který nedbal na Boží příkazy a stal se nakonec vrahem svého bratra. Stejně jako Bileám jsou schopni zradit Boží pravdu pro peníze. Odsoudili se k záhubě vzpourou proti Bohu, podobně jako Kórach, který toužil dosáhnout vysokého postavení.

12 Při vašem bratrském stolování se tito lidé beze studu přecpávají, protože myslí jen na sebe, a tak se stávají poskvrnou vašeho společenství. Jsou jako mraky bez deště hnané větrem sem a tam, jako neplodné stromy na podzim, mrtvé a vykořeněné. 13 Jsou jako divoké mořské vlny vyplavující vlastní špínu, jako zbloudilé hvězdy, které se ztratily v temnotě vesmíru. 14 O takových lidech prorokoval Henoch, příslušník šesté generace od Adama: „Pán přijde s mnoha tisíci anděly, 15 aby všechny soudil a bezbožné hříšníky trestal za jejich nevěru, špatné jednání a tvrdá slova proti Bohu.“

Těmto lidem není nic vhod a dělají všechno zlé, co se jim zachce. 16 Mluví nadutě a lichotí lidem, přináší-li jim to prospěch.

Výzva k vytrvalosti

17 Ale vy, moji milovaní, pamatujte na slova Ježíšových apoštolů, 18 kteří nám předpověděli, že se v posledním čase objeví lidé zlehčující Boží pravdu. Jejich jediným cílem je „užívat života“, jak se dá. 19 Působí roztržky. Jsou to lidé ovládaní svými pudy, a ne Božím Duchem.

20-21 Ale vy, moji přátelé, budujte dále na základech dokonalé víry, modlete se v Duchu svatém a zůstávejte v Boží lásce. Trpělivě čekejte na věčný život daný z milosti našeho Pána Ježíše Krista. 22 Soucitně pomáhejte těm, kteří kolísají ve víře. 23 Zachráníte je tak od záhuby. Mějte slitování i nad těmi, kteří hrubě zhřešili. Přistupujte k nim však s velkou opatrností, abyste sami zůstali čistí.

24 Bůh má moc uchránit vás před pádem a přivést vás čisté a dokonalé do slávy ve věčně trvající radosti. 25 Pouze jemu jedinému, který nás v Kristu zachránil, patří všechna sláva, velebnost, vláda a moc nyní a zůstane navěky!