New American Standard Bible

Joshua 1

God’s Charge to Joshua

1Now it came about after the death of Moses the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses’ [a]servant, saying, “Moses My servant is dead; now therefore arise, cross this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses. From the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and as far as the Great Sea toward the setting of the sun will be your territory. No man will be able to stand before you all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you; I will not fail you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous; [b]be careful to do according to all the law which Moses My servant commanded you; do not turn from it to the right or to the left, so that you may [c]have success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may [d]be careful to do according to all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will [e]have success. Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.”

Joshua Assumes Command

10 Then Joshua commanded the officers of the people, saying, 11 “Pass through the midst of the camp and command the people, saying, ‘Prepare provisions for yourselves, for within three days you are to cross this Jordan, to go in to possess the land which the Lord your God is giving you, to possess it.’”

12 To the Reubenites and to the Gadites and to the half-tribe of Manasseh, Joshua [f]said, 13 “Remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, ‘The Lord your God gives you rest and will give you this land.’ 14 Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you beyond the Jordan, but you shall cross before your brothers in battle array, all your valiant warriors, and shall help them, 15 until the Lord gives your brothers rest, as He gives you, and they also possess the land which the Lord your God is giving them. Then you shall return to [g]your own land, and possess [h]that which Moses the servant of the Lord gave you beyond the Jordan toward the sunrise.”

16 They answered Joshua, saying, “All that you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. 17 Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you; only may the Lord your God be with you as He was with Moses. 18 Anyone who rebels against your [i]command and does not obey your words in all that you command him, shall be put to death; only be strong and courageous.”

Notas al pie

  1. Joshua 1:1 Or minister
  2. Joshua 1:7 Lit observe
  3. Joshua 1:7 Or act wisely
  4. Joshua 1:8 Lit observe
  5. Joshua 1:8 Or act wisely
  6. Joshua 1:12 Lit said, saying
  7. Joshua 1:15 Lit the land of your possession
  8. Joshua 1:15 Lit it
  9. Joshua 1:18 Lit mouth

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoswa 1

Yehova Asankha Yoswa Kukhala Mtsogoleri

1Atamwalira Mose mtumiki wa Mulungu, Yehova anati kwa Yoswa mwana wa Nuni mthandizi wa Mose: “Mose mtumiki wanga wamwalira. Ndipo iwe ndi anthu onsewa, tsopano konzekani kuwoloka mtsinje wa Yorodani kupita ku dziko limene ndiwapatse Aisraeli onse. Paliponse pamene phazi lanu liponde, ndikupatsani monga momwe ndinalonjezera Mose. Dziko lanu lidzayambira ku chipululu kummwera mpaka ku mapiri a Lebanoni kumpoto, kuchokeranso ku mtsinje waukulu wa Yufurate kummawa, mpaka dziko lonse la Ahiti, kukafika ku Nyanja Yayikulu ya kumadzulo. Palibe munthu amene adzatha kukugonjetsa masiku onse a moyo wako. Monga Ine ndinakhalira ndi Mose, chomwechonso ndidzakhala nawe. Sindidzakusiya kapena kukataya.

“Ukhale wamphamvu ndi wolimba mtima, chifukwa iwe udzatsogolera anthu awa kukalandira dziko limene Ine ndinalonjeza makolo awo kuti ndidzawapatsa. Ukhale wamphamvu ndi wolimba mtima kwambiri. Usamale ndithu kuti umvere malamulo onse amene mtumiki wanga Mose anakupatsa. Usachoke pa malamulo anga ndipo kulikonse kumene udzapite udzapambana. Uziwerenga Buku la Malamuloli, uzilingalira zolembedwa mʼmenemo usana ndi usiku, kuti uchite zonse zimene zinalembedwamo. Ukamatero udzapeza bwino ndi kupambana. Paja ndinakulamula kuti ukhale wamphamvu ndi wolimba mtima. Choncho usamachite mantha kapena kutaya mtima popeza Ine Yehova Mulungu wako ndidzakhala nawe kulikonse kumene udzapite.”

10 Tsono Yoswa analamula atsogoleri a Aisraeli nawawuza kuti, 11 “Pitani ku misasa yonse ndipo muwuze anthu kuti, ‘Konzekani, mangani katundu wanu, popeza pakapita masiku atatu kuyambira lero mudzawoloka Yorodani kupita kukatenga dziko limene Yehova Mulungu wanu akukupatsani.’ ”

12 Koma Yoswa anawuza fuko la Rubeni, fuko la Gadi ndi theka la fuko la Manase kuti, 13 “Kumbukirani zimene Mose mtumiki wa Yehova anakulamulani kuti, ‘Yehova Mulungu wanu akukupatsani mpumulo, ndi dziko ili kuti likhale lanu.’ 14 Tsono akazi anu, ana anu ndi ziweto zanu zitsale mʼdziko lino limene Mose anakupatsani kummawa kwa Yorodani. Koma ankhondo anu okha ndiwo awoloke atatenga zida zawo ndi kupita patsogolo pa abale anu kukawathandiza. 15 Abale anuwo akadzalandira dziko limene Yehova Mulungu wanu akuwapatsa monga inu mwachitira, inu mudzabwerera kudzakhazikika mʼdziko lanu limene Mose mtumiki wa Yehova anakupatsani tsidya la kummawa kwa Yorodani.”

16 Kenaka iwo anayankha Yoswa kuti, “Ife tidzachita chilichonse chimene mwatilamula, ndipo kulikonse kumene mudzatitume tidzapita. 17 Monga momwe tinamvera Mose kwathunthu, chomwechonso tidzakumvera iwe. Yehova Mulungu wanu akhale nanu monga momwe anachitira ndi Mose. 18 Aliyense wotsutsana ndi inu kapena wosamvera zimene mutilamula adzaphedwa. Inu mukhale wamphamvu ndi wolimba mtima!”