New American Standard Bible

John 1

The Deity of Jesus Christ

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. [a]He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the Light of men. The Light shines in the darkness, and the darkness did not [b]comprehend it.

The Witness John

There [c]came a man sent from God, whose name was John. [d]He came [e]as a witness, to testify about the Light, so that all might believe through him. [f]He was not the Light, but he came to testify about the Light.

There was the true Light [g]which, coming into the world, enlightens every man. 10 He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. 11 He came to His [h]own, and those who were His own did not receive Him. 12 But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, 13 who were [i]born, not of [j]blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.

The Word Made Flesh

14 And the Word became flesh, and [k]dwelt among us, and we saw His glory, glory as of [l]the only begotten from the Father, full of grace and truth. 15 John *testified about Him and cried out, saying, “This was He of whom I said, ‘He who comes after me [m]has a higher rank than I, for He existed before me.’” 16 For of His fullness [n]we have all received, and [o]grace upon grace. 17 For the Law was given through Moses; grace and truth [p]were realized through Jesus Christ. 18 No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

The Testimony of John

19 This is the testimony of John, when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 And he confessed and did not deny, but confessed, “I am not [q]the Christ.” 21 They asked him, “What then? Are you Elijah?” And he *said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.” 22 Then they said to him, “Who are you, so that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?” 23 He said, “I am a voice of one crying in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’ as Isaiah the prophet said.”

24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, and said to him, “Why then are you baptizing, if you are not the [r]Christ, nor Elijah, nor the Prophet?” 26 John answered them saying, “I baptize [s]in water, but among you stands One whom you do not know. 27 It is He who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie.” 28 These things took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.

29 The next day he *saw Jesus coming to him and *said, “Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world! 30 This is He on behalf of whom I said, ‘After me comes a Man who [t]has a higher rank than I, for He existed before me.’ 31 I did not recognize [u]Him, but so that He might be manifested to Israel, I came baptizing [v]in water.” 32 John testified saying, “I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and He remained upon Him. 33 I did not recognize [w]Him, but He who sent me to baptize [x]in water said to me, ‘He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes [y]in the Holy Spirit.’ 34 I myself have seen, and have testified that this is the Son of God.”

Jesus’ Public Ministry, First Converts

35 Again the next day John was standing [z]with two of his disciples, 36 and he looked at Jesus as He walked, and *said, “Behold, the Lamb of God!” 37 The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 38 And Jesus turned and saw them following, and *said to them, “What do you seek?” They said to Him, “Rabbi (which translated means Teacher), where are You staying?” 39 He *said to them, “Come, and you will see.” So they came and saw where He was staying; and they stayed with Him that day, for it was about the [aa]tenth hour. 40 One of the two who heard John speak and followed Him, was Andrew, Simon Peter’s brother. 41 He *found first his own brother Simon and *said to him, “We have found the Messiah” (which translated means [ab]Christ). 42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of [ac]John; you shall be called Cephas” (which is translated [ad]Peter).

43 The next day He purposed to go into Galilee, and He *found Philip. And Jesus *said to him, “Follow Me.” 44 Now Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter. 45 Philip *found Nathanael and *said to him, “We have found Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 Nathanael said to him, “Can any good thing come out of Nazareth?” Philip *said to him, “Come and see.” 47 Jesus saw Nathanael coming to Him, and *said of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit!” 48 Nathanael *said to Him, “How do You know me?” Jesus answered and said to him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.” 49 Nathanael answered Him, “Rabbi, You are the Son of God; You are the King of Israel.” 50 Jesus answered and said to him, “Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these.” 51 And He *said to him, “Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

Notas al pie

 1. John 1:2 Lit This one
 2. John 1:5 Or overpower
 3. John 1:6 Or came into being
 4. John 1:7 Lit This one
 5. John 1:7 Lit for testimony
 6. John 1:8 Lit That one
 7. John 1:9 Or which enlightens every person coming into the world
 8. John 1:11 Or own things, possessions, domain
 9. John 1:13 Or begotten
 10. John 1:13 Lit bloods
 11. John 1:14 Or tabernacled; i.e. lived temporarily
 12. John 1:14 Or unique, only one of His kind
 13. John 1:15 Lit has become before me
 14. John 1:16 Lit we all received
 15. John 1:16 Lit grace for grace
 16. John 1:17 Lit came to be
 17. John 1:20 I.e. the Messiah
 18. John 1:25 I.e. Messiah
 19. John 1:26 The Gr here can be translated in, with or by
 20. John 1:30 Lit has become before me
 21. John 1:31 I.e. as the Messiah
 22. John 1:31 The Gr here can be translated in, with or by
 23. John 1:33 I.e. as the Messiah
 24. John 1:33 The Gr here can be translated in, with or by
 25. John 1:33 The Gr here can be translated in, with or by
 26. John 1:35 Lit and
 27. John 1:39 Perhaps 10 a.m. (Roman time)
 28. John 1:41 Gr Anointed One
 29. John 1:42 Gr Joannes
 30. John 1:42 I.e. Rock or Stone

Slovo na cestu

Jan 1

Bůh se stal člověkem

11-3 Kristus existoval od věčnosti,
    byl stále s Bohem Otcem
    a byl to Bůh sám.
On byl tvořícím Božím Slovem,
    kterým vše vzniklo a trvá.
Je zdrojem všeho života
    a pro lidi světlem na cestě k Bohu.
To světlo přemáhá temnotu světa,
    ale ta ho nikdy nepřekoná.

Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan (zvaný Křtitel),
    aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře,
    že Ježíš je tím světlem.
Jan nikdy ani nenaznačil,
    že by jím byl on sám.
Ježíš je to pravé světlo,
    které září vstříc každému člověku.
10-11 Přišel na zem, kterou stvořil
    a k lidem, které miloval,
    ale oni ho nepřijali.
12 Těm však, kteří ho přece přijali
    a uvěřili v něho,
    otevřel přístup do Boží rodiny.
13 Nestali se jejími členy rodem ani lidským úsilím,
    ale Božím působením.

14 A věčné Slovo se stalo člověkem,
    který žil mezi námi.
Viděli jsme jeho vznešenost,
    vznešenost vlastní jedinému Božímu Synu.
Poznali jsme jej plného lásky a pravdy.

15 Také Jan Křtitel o něm vydával jasné svědectví: „To je ten, který jde sice za mnou, ale je mnohem významnější a byl dávno přede mnou.“ 16 Z jeho bohatství jsme přijímali dar za darem. 17 Mojžíšovým prostřednictvím nám Bůh sdělil požadavky svého zákona, ale v Ježíši Kristu jsme se setkali s Božím milosrdenstvím a pravdou. 18 Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu.

Jan Křtitel objasňuje své poslání

19 Z Jeruzaléma přišla za Janem Křtitelem delegace židovských kněží s otázkou, zda je očekávaný Mesiáš – Boží Syn, izraelský král.

20-21 „Ne, nejsem Mesiáš,“ řekl jim Jan otevřeně.

„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho znovu. „Jsi prorok Elijáš?“

„Nejsem.“

22 „Tak řekni, kdo jsi. Musíme o tobě podat zprávu těm, kteří nás poslali. Jsi tedy jiný Mesiášův předchůdce?“

23 „Nedávejte mi žádný titul. Jsem hlas, který na poušti volá: Upravte cestu pro Pána. Tak to předpověděl prorok Izajáš.“ 24-25 Protože Janovu odpověď nepochopili, ptali se dál: „Když tedy nejsi Mesiáš, ani jeho předchůdce, proč křtíš?“

26-27 Jan odpověděl: „Divíte se, že křtím. Ale co budete říkat tomu muži, který přichází za mnou? Ještě ho neznáte, ale je už mezi vámi. Jemu nejsem hoden ani obuv rozvázat.“ 28 To se stalo v Betanii u Jordánu, kde Jan křtil.

Jan Křtitel prohlašuje Ježíše Mesiášem

29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak k němu přichází. Ukázal na něho a řekl: „Beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa. 30 To o něm jsem vám včera řekl, že za mnou jde mnohem významnější muž, který byl dávno přede mnou. 31 Když jsem byl pověřen, abych křtil a připravoval izraelský lid na příchod Mesiáše, ještě jsem nevěděl, kdo to je. 32-34 Bůh mi však řekl: ‚Dávej pozor, na koho při křtu sestoupí můj Duch a zůstane na něm. To je ten, kdo bude křtít Duchem svatým.‘ Pak jsem viděl, jak se Boží Duch v podobě holubice snáší z nebe na Ježíše. Do té chvíle jsem ho neznal, ale protože se to na něm vyplnilo, vydávám svědectví, že je Boží Syn.“

První učedníci následují Ježíše

35 Příštího dne, asi ve čtyři hodiny odpoledne, stál Jan se dvěma svými učedníky. 36 Opět spatřil Ježíše, jak jde okolo a zvolal: „Podívejte se, to je Boží Beránek!“

37 Když to Janovi učedníci uslyšeli, vydali se za Ježíšem. 38 Ten se po chvíli ohlédl a viděl, že ho oba následují. Zeptal se jich: „Přejete si něco?“

„Mistře,“ odpověděli, „kde bydlíš?“

39 „Pojďte se mnou!“ řekl Ježíš. Přijali to pozvání a zůstali ten den u něho.

40 Jeden z těch učedníků se jmenoval Ondřej a měl bratra Šimona. 41 Po návštěvě u Ježíše vyhledal Ondřej svého bratra a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše – Krista.“ 42 Pak ho přivedl k Ježíšovi. Ten se na něj zahleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, Janův syn. Ode dneška se však budeš jmenovat Petr.“

43 Příštího dne se Ježíš rozhodl, že půjde do Galileje. Setkal se s Filipem a vyzval ho, aby ho následoval. 44 Stejně jako Ondřej a Petr pocházel i Filip z Betsaidy.

45 Filip pak vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o kterém hovořil Mojžíš a kterého předpověděli proroci. Jmenuje se Ježíš a je to syn Josefa z Nazaretu.“

46 „Může být z Nazaretu něco dobrého?“ zapochyboval Natanael.

„Pojď a přesvědč se sám!“ řekl Filip.

47 Když Ježíš spatřil Natanaela, řekl: „To je pravý a bezelstný Izraelec.“

48 „Odkud mne znáš?“ zeptal se ho překvapeně Natanael.

„Viděl jsem tě pod fíkovým stromem dříve, než tě našel Filip,“ odpověděl Ježíš.

49 Natanael s údivem zvolal: „Mistře, ty jsi Boží Syn a izraelský král.“

50 Ježíš mu na to řekl: „Ty mi věříš proto, že jsem ti pověděl, jak jsem tě viděl pod fíkovníkem. 51 Uvidíš větší věci a uvěříš, že jsem v neustálém spojení s nebem.“