New American Standard Bible

James 1

Testing Your Faith

1[a]James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ,

To the twelve tribes who are [b]dispersed abroad: Greetings.

Consider it all joy, my brethren, when you encounter various [c]trials, knowing that the testing of your faith produces [d]endurance. And let [e]endurance have its perfect [f]result, so that you may be [g]perfect and complete, lacking in nothing.

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and [h]without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a [i]double-minded man, unstable in all his ways.

But the [j]brother of humble circumstances is to glory in his high position; 10 and the rich man is to glory in his humiliation, because like [k]flowering grass he will pass away. 11 For the sun rises with [l]a scorching wind and withers the grass; and its flower falls off and the beauty of its appearance is destroyed; so too the rich man in the midst of his pursuits will fade away.

12 Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has [m]been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13 Let no one say when he is tempted, “I am being tempted [n]by God”; for God cannot be tempted [o]by evil, and He Himself does not tempt anyone. 14 But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. 15 Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin [p]is accomplished, it brings forth death. 16 Do not be [q]deceived, my beloved brethren. 17 Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or [r]shifting shadow. 18 In the exercise of His will He brought us forth by the word of truth, so that we would be [s]a kind of first fruits [t]among His creatures.

19 [u]This you know, my beloved brethren. But everyone must be quick to hear, slow to speak and slow to anger; 20 for the anger of man does not achieve the righteousness of God. 21 Therefore, putting aside all filthiness and all [v]that remains of wickedness, in [w]humility receive the word implanted, which is able to save your souls. 22 But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his [x]natural face in a mirror; 24 for once he has looked at himself and gone away, [y]he has immediately forgotten what kind of person he was. 25 But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but [z]an effectual doer, this man will be blessed in [aa]what he does.

26 If anyone thinks himself to be religious, and yet does not [ab]bridle his tongue but deceives his own heart, this man’s religion is worthless. 27 Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained [ac]by the world.

Notas al pie

 1. James 1:1 Or Jacob
 2. James 1:1 Lit in the Dispersion
 3. James 1:2 Or temptations
 4. James 1:3 Or steadfastness
 5. James 1:4 V 3, note 1
 6. James 1:4 Lit work
 7. James 1:4 Or mature
 8. James 1:5 Lit does not reproach
 9. James 1:8 Or doubting, hesitating
 10. James 1:9 I.e. church member
 11. James 1:10 Lit the flower of the grass
 12. James 1:11 Lit the
 13. James 1:12 Or passed the test
 14. James 1:13 Lit from
 15. James 1:13 Lit of evil things
 16. James 1:15 Lit is brought to completion
 17. James 1:16 Or misled
 18. James 1:17 Lit shadow of turning
 19. James 1:18 Or a certain first fruits
 20. James 1:18 Lit of
 21. James 1:19 Or Know this
 22. James 1:21 Lit abundance of malice
 23. James 1:21 Or gentleness
 24. James 1:23 Lit the face of his birth; or nature
 25. James 1:24 Lit and he
 26. James 1:25 Lit a doer of a work
 27. James 1:25 Lit his doing
 28. James 1:26 Or control
 29. James 1:27 Lit from

Neno: Bibilia Takatifu

Yakobo 1

1Kutoka kwa Yakobo, mtumishi wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo. Kwa makabila kumi na mawili yaliyotawanyika ulimwenguni. Salamu:

Imani Na Hekima

Ndugu wapendwa, mnapopatwa na majaribu mbalimbali, yahesab uni kuwa ni furaha tupu. Kwa maana mnafahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu hujenga ustahimilivu. Na ustahimilivu ukimaliza kazi yake mtakuwa wakamilifu pasipo kupungukiwa na cho chote.

Lakini kama mtu ye yote kati yenu akipungukiwa na hekima, basi na amwombe Mungu, ambaye huwapa watu wote kwa ukarimu pasipo kulaumu, naye atapewa. Lakini aombe kwa imani pasipo shaka yo yote; maana mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari ambalo husu kumwa na upepo, likitupwa huku na huku. Mtu kama huyo asidhani atapata kitu cho chote kutoka kwa Bwana; kwa maana yeye ni mtu mwenye nia mbili asiyekuwa na msimamo katika jambo lo lote.

Umaskini Na Utajiri

Ndugu asiye na cheo afurahi kwa sababu Bwana amemtukuza; 10 na tajiri afurahi anaposhushwa kwa maana atatoweka kama ua la mwituni. 11 Maana jua huchomoza na kwa mionzi yake mikali hukausha mimea, na maua yake huanguka na uzuri wake hupotea. Vivyo hivyo tajiri naye atafifia akiwa katika shughuli zake.

Kujaribiwa

12 Amebarikiwa mtu ambaye anavumilia majaribu, kwa sababu akisha stahimili atapewa taji ya uzima ambayo Mungu amewaahidi wale wampendao. 13 Mtu akijaribiwa asiseme, “Ninajaribiwa na Mungu,” kwa maana Mungu hajaribiwi na uovu na yeye hamjaribu mtu ye yote. 14 Lakini kila mtu hujaribiwa anapovutwa na kudanganywa na tamaa yake mwenyewe. 15 Kisha tamaa hiyo ikisha chukua mimba, huzaa dhambi; na dhambi ikisha komaa, huzaa mauti.

16 Ndugu zangu wapendwa, msidanganywe. 17 Kila kipawa chema na kila zawadi kamilifu hutoka mbinguni, ikishuka kutoka kwa Baba wa nuru za mbinguni ambaye habadiliki kama kivuli. 18 Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli, kusudi tuwe kama mavuno ya kwanza katika viumbe vyake.

Kusikia Na Kutenda

19 Ndugu wapendwa, fahamuni jambo hili: kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. 20 Maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. 21 Kwa hiyo epukeni uchafu wote na uovu ambao umeenea, mkapokee kwa unyenyekevu lile neno lililopandwa mioyoni mwenu ambalo linaweza kuokoa nafsi zenu.

22 Basi muwe watendaji wa neno na wala msiwe wasikilizaji tu, ambao wanajidanganya wenyewe. 23 Kwa maana kama mtu ni msi kilizaji tu wa neno na wala hatekelezi alilosikia, atafanana na mtu ajitazamaye uso wake katika kioo, 24 na baada ya kujiona alivyo, huenda zake na mara moja husahau anavyofanana. 25 Lakini mtu anayeangalia kwa makini katika sheria kamilifu, ile sheria iletayo uhuru, na akaendelea kufanya hivyo bila kusahau alichosi kia, bali akakitekeleza, atabarikiwa katika kile anachofanya.

26 Mtu akidhani kuwa ana dini na huku hautawali ulimi wake, anajidanganya mwenyewe na dini yake ni bure. 27 Dini iliyo safi, isiyo na uchafu mbele za Mungu Baba, ndio hii: kuwasaidia yatima na wajane katika dhiki zao, na kujilinda mwenyewe usichafuliwe na ulimwengu.