New American Standard Bible

Genesis 2

The Creation of Man and Woman

1Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day God completed His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created [a]and made.

[b]This is the account of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made earth and heaven. Now no shrub of the field was yet in the earth, and no plant of the field had yet sprouted, for the Lord God had not sent rain upon the earth, and there was no man to [c]cultivate the ground. But a [d]mist used to rise from the earth and water the whole [e]surface of the ground. Then the Lord God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living [f]being. The Lord God planted a garden toward the east, in Eden; and there He placed the man whom He had formed. Out of the ground the Lord God caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.

10 Now a river [g]flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and became four [h]rivers. 11 The name of the first is Pishon; it [i]flows around the whole land of Havilah, where there is gold. 12 The gold of that land is good; the bdellium and the onyx stone are there. 13 The name of the second river is Gihon; it [j]flows around the whole land of Cush. 14 The name of the third river is [k]Tigris; it [l]flows east of Assyria. And the fourth river is the [m]Euphrates.

15 Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. 16 The Lord God commanded the man, saying, “From any tree of the garden you may eat freely; 17 but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not [n]eat, for in the day that you eat from it you will surely die.”

18 Then the Lord God said, “It is not good for the man to be alone; I will make him a helper [o]suitable for him.” 19 Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the [p]sky, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called a living creature, that was its name. 20 The man gave names to all the cattle, and to the birds of the [q]sky, and to every beast of the field, but for [r]Adam there was not found a helper [s]suitable for him. 21 So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then He took one of his ribs and closed up the flesh at that place. 22 The Lord God [t]fashioned into a woman the rib which He had taken from the man, and brought her to the man. 23 The man said,

“This is now bone of my bones,
And flesh of my flesh;
[u]She shall be called [v]Woman,
Because [w]she was taken out of [x]Man.”

24 For this reason a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife; and they shall become one flesh. 25 And the man and his wife were both naked and were not ashamed.

Notas al pie

 1. Genesis 2:3 Lit to make
 2. Genesis 2:4 Lit These are the generations
 3. Genesis 2:5 Lit work, serve
 4. Genesis 2:6 Or flow
 5. Genesis 2:6 Lit face of
 6. Genesis 2:7 Lit soul
 7. Genesis 2:10 Lit was going out
 8. Genesis 2:10 Lit heads
 9. Genesis 2:11 Lit surrounds
 10. Genesis 2:13 Lit is the one surrounding
 11. Genesis 2:14 Heb Hiddekel
 12. Genesis 2:14 Lit is the one going
 13. Genesis 2:14 Heb Perath
 14. Genesis 2:17 Lit eat from it
 15. Genesis 2:18 Lit corresponding to
 16. Genesis 2:19 Lit heavens
 17. Genesis 2:20 Lit heavens
 18. Genesis 2:20 Or man
 19. Genesis 2:20 Lit corresponding to
 20. Genesis 2:22 Lit built
 21. Genesis 2:23 Lit This one
 22. Genesis 2:23 Heb Ishshah
 23. Genesis 2:23 Lit This one
 24. Genesis 2:23 Heb Ish

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 2

1Motero kumwamba, dziko lapansi ndi zonse za mʼmenemo zinatha kulengedwa monga mwa kuchuluka kwawo.

Pofika tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito zonse zimene ankagwira ndipo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri anapumula ku ntchito zake zonse. Ndipo Mulungu anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri nalipatula, chifukwa pa tsiku limeneli Iye anapumula ku ntchito yonse yolenga imene anayigwira.

Adamu ndi Hava

Mbiri ya momwe kumwamba ndi dziko lapansi zinalengedwera pa tsiku lija Yehova Mulungu ankazilenga ndi iyi:

Yehova Mulungu atapanga dziko lapansi ndi kumwamba, zitsamba zinali zisanamere ndipo chomera chilichonse chinali chisanamerenso popeza Yehova Mulungu anali asanagwetse mvula pa dziko lapansi. Panalibe munthu wolima nthaka, koma kasupe ankatuluka mʼnthaka ndi kuthirira pa dziko lonse. Tsono Yehova Mulungu anawumba munthu kuchokera ku dothi nawuziramo mpweya wamoyo mʼmphuno mwake ndipo munthuyo anakhala wamoyo.

Kenaka Yehova Mulungu anatsekula munda wa Edeni chakummawa; kumeneko anayikako munthu amene anamupanga uja. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa mʼmundamo mitengo ya mitundu yonse. Inali mitengo yokongola ndi ya zipatso zokoma. Pakati pa munda uja panali mtengo wopatsa moyo ndi mtengo wopatsa nzeru zodziwitsa chabwino ndi choyipa.

10 Mtsinje wothirira mundawo unkatuluka mu Edeni; kuchokera apo unkagawikana kukhala mitsinje inayi. 11 Dzina la mtsinje woyamba ndi Pisoni; uwu umazungulira dziko lonse la Havila, kumene kuli golide. 12 (Golide wa ku dziko ili ndi wabwino. Kulinso miyala yokongola ya bedola ndi onikisi). 13 Dzina la mtsinje wachiwiri ndi Gihoni; uwu umazungulira dziko lonse la Kusi. 14 Dzina la mtsinje wachitatu ndi Tigirisi; umayenda chakummawa kwa Asiriya. Ndipo mtsinje wachinayi ndi Yufurate.

15 Yehova Mulungu anatenga munthu uja ndi kumuyika mʼmunda wa Edeni kuti awulime ndi kuwusamalira. 16 Ndipo Yehova Mulungu analamula munthu uja kuti, “Uzidya zipatso za mu mtengo wina uliwonse mʼmundamu; 17 koma usadye zipatso za mu mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa, popeza ukadzadya za mu mtengowu udzafa ndithu.”

18 Ndipo Yehova Mulungu anati, “Sibwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzamupangira mnzake womuthandiza.”

19 Kenaka Yehova Mulungu anawumba ndi dothi nyama zonse zakuthengo ndi mbalame zonse zamlengalenga. Ndipo Iye anapita nazo kwa munthu uja kuti akazipatse mayina; ndipo dzina lililonse limene Adamu anapereka ku chamoyo chilichonse, lomwelo linakhala dzina lake. 20 Choncho Adamu anazitcha mayina ziweto zonse, mbalame zamlengalenga ndi nyama zakuthengo zonse.

Komabe munthu uja analibe mnzake womuthandiza. 21 Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa munthu uja tulo tofa nato; ali mtulo chomwecho, Mulungu anachotsa imodzi mwa nthiti zake ndi kutseka pamalopo ndi mnofu. 22 Motero Yehova Mulungu anapanga mkazi ndi nthiti ija imene anatenga kwa munthu uja nabwera naye kwa iye.

23 Munthu uja anati,

“Uyu ndiye fupa lochokera ku mafupa anga
    ndi mnofu wochokera ku mnofu wanga;
adzatchedwa ‘mkazi,’
    popeza wachokera mwa mwamuna.”

24 Nʼchifukwa chake, mwamuna amasiya abambo ndi amayi ake nakaphatikana ndi mkazi wake ndipo awiriwo amakhala thupi limodzi.

25 Munthu uja ndi mkazi wakeyo, onse awiri anali maliseche ndipo analibe manyazi.