New American Standard Bible

Genesis 1

The Creation

1In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was [a]formless and void, and darkness was over the [b]surface of the deep, and the Spirit of God was [c]moving over the [d]surface of the waters. Then God said, “Let there be light”; and there was light. God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning, one day.

Then God said, “Let there be [e]an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters.” God made the [f]expanse, and separated the waters which were below the [g]expanse from the waters which were above the [h]expanse; and it was so. God called the [i]expanse heaven. And there was evening and there was morning, a second day.

Then God said, “Let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry land appear”; and it was so. 10 God called the dry land earth, and the gathering of the waters He called seas; and God saw that it was good. 11 Then God said, “Let the earth sprout [j]vegetation, [k]plants yielding seed, and fruit trees on the earth bearing fruit after [l]their kind [m]with seed in them”; and it was so. 12 The earth brought forth [n]vegetation, [o]plants yielding seed after [p]their kind, and trees bearing fruit [q]with seed in them, after [r]their kind; and God saw that it was good. 13 There was evening and there was morning, a third day.

14 Then God said, “Let there be [s]lights in the [t]expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years; 15 and let them be for [u]lights in the [v]expanse of the heavens to give light on the earth”; and it was so. 16 God made the two [w]great lights, the greater [x]light [y]to govern the day, and the lesser [z]light [aa]to govern the night; He made the stars also. 17 God placed them in the [ab]expanse of the heavens to give light on the earth, 18 and [ac]to govern the day and the night, and to separate the light from the darkness; and God saw that it was good. 19 There was evening and there was morning, a fourth day.

20 Then God said, “Let the waters [ad]teem with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth [ae]in the open [af]expanse of the heavens.” 21 God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind; and God saw that it was good. 22 God blessed them, saying, “Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.” 23 There was evening and there was morning, a fifth day.

24 Then God said, “Let the earth bring forth living creatures after [ag]their kind: cattle and creeping things and beasts of the earth after [ah]their kind”; and it was so. 25 God made the beasts of the earth after [ai]their kind, and the cattle after [aj]their kind, and everything that creeps on the ground after its kind; and God saw that it was good.

26 Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the [ak]sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.” 27 God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them. 28 God blessed them; and God said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the [al]sky and over every living thing that [am]moves on the earth.” 29 Then God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the [an]surface of all the earth, and every tree [ao]which has fruit yielding seed; it shall be food for you; 30 and to every beast of the earth and to every bird of the [ap]sky and to every thing that [aq]moves on the earth [ar]which has life, I have given every green plant for food”; and it was so. 31 God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

Notas al pie

 1. Genesis 1:2 Or a waste and emptiness
 2. Genesis 1:2 Lit face of
 3. Genesis 1:2 Or hovering
 4. Genesis 1:2 Lit face of
 5. Genesis 1:6 Or a firmament
 6. Genesis 1:7 Or firmament
 7. Genesis 1:7 Or firmament
 8. Genesis 1:7 Or firmament
 9. Genesis 1:8 Or firmament
 10. Genesis 1:11 Or grass
 11. Genesis 1:11 Or herbs
 12. Genesis 1:11 Lit its
 13. Genesis 1:11 Lit in which is its seed
 14. Genesis 1:12 Or grass
 15. Genesis 1:12 Or herbs
 16. Genesis 1:12 Lit its
 17. Genesis 1:12 Lit in which is its seed
 18. Genesis 1:12 Lit its
 19. Genesis 1:14 Or luminaries, light-bearers
 20. Genesis 1:14 Or firmament
 21. Genesis 1:15 Or luminaries, light-bearers
 22. Genesis 1:15 Or firmament
 23. Genesis 1:16 Or luminaries, light-bearers
 24. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 25. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 26. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 27. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 28. Genesis 1:17 Or firmament
 29. Genesis 1:18 Lit for the dominion of
 30. Genesis 1:20 Or swarm
 31. Genesis 1:20 Lit on the face of
 32. Genesis 1:20 Or firmament
 33. Genesis 1:24 Lit its
 34. Genesis 1:24 Lit its
 35. Genesis 1:25 Lit its
 36. Genesis 1:25 Lit its
 37. Genesis 1:26 Lit heavens
 38. Genesis 1:28 Lit heavens
 39. Genesis 1:28 Or creeps
 40. Genesis 1:29 Lit face of
 41. Genesis 1:29 Lit in which is the fruit of a tree yielding seed
 42. Genesis 1:30 Lit heavens
 43. Genesis 1:30 Or creeps
 44. Genesis 1:30 Lit in which is a living soul

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 1

Chiyambi cha Chilengedwe

1Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Dziko lapansi linali losakonzedwa ndi lopanda kanthu. Mdima wandiweyani unakuta nyanja ndipo Mzimu wa Mulungu unkayendayenda pamwamba pa madziwo.

Pamenepo Mulungu anati, “Kuwale” ndipo kunawaladi. Mulungu anaona kuti kuwalako kunali bwino ndipo Iye analekanitsa kuwala ndi mdima. Mulungu anatcha kuwalako “usana” ndipo mdima anawutcha “usiku.” Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku loyamba.

Kenaka Mulungu anati, “Pakhale thambo pakati pa madzi kuti lilekanitse madzi a mʼmwamba ndi madzi a pansi.” Ndipo Mulungu anapanga thambo nalekanitsa madzi amene anali pansi ndi pamwamba pa thambo lija, ndipo zinachitikadi. Mulungu anatcha thambo lija “kumwamba.” Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachiwiri.

Mulungu anati, “Madzi a pansi pa thambo asonkhane pa malo amodzi kuti mtunda uwoneke,” ndipo zinachitikadi. 10 Mulungu anawutcha mtundawo “dziko,” madzi osonkhana pamodziwo anawatcha “nyanja.” Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino.

11 Kenaka Mulungu anati, “Dziko libereke zomera zobala mbewu, mitengo yobala zipatso za mbewu, molingana ndi mitundu yake.” Ndipo zinachitikadi. 12 Dziko linabereka zomera zokhala ndi mbewu monga mwa mitundu yake ndi mitengo yokhala ndi zipatso za mbewu mʼkati mwake monga mwa mitundu yake. Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino. 13 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachitatu.

14 Mulungu anati, “Pakhale zowunikira kuthambo kuti zilekanitse usana ndi usiku. Ndipo zimenezi zikhale zizindikiro zoonetsa nyengo, masiku ndi zaka; 15 zikhale kuthambo kuti ziwunikire pa dziko lapansi. Ndipo zinachitikadi.” 16 Mulungu anapanga zowunikira zazikulu ziwiri; chachikulu chilamulire usana ndi chachingʼono chilamulire usiku. Iye anapanganso nyenyezi. 17 Mulungu anaziyika mlengalenga kuti ziziwunikira pa dziko lapansi, 18 kuti zilamulire usana ndi usiku, ndi kuti zilekanitse kuwala ndi mdima. Mulungu anaona kuti zinali bwino. 19 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachinayi.

20 Mulungu anati, “Mʼmadzi mukhale zamoyo zochuluka ndipo mbalame ziwuluke mlengalenga pamwamba pa dziko lapansi.” 21 Choncho Mulungu analenga zamoyo zikuluzikulu za mʼnyanja ndi chamoyo chamtundu uliwonse chokhala mʼmadzi ndi mbalame iliyonse ya mapiko monga mwa mtundu wake. Mulungu anaona kuti zinali bwino. 22 Mulungu anazidalitsa nati, “Muswane, ndi kudzaza mʼmadzi a mʼnyanja, ndipo mbalame zichuluke pa dziko lapansi.” 23 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachisanu.

24 Kenaka Mulungu anati, “Dziko lapansi litulutse zolengedwa zamoyo monga mwa mitundu yawo: ziweto, zolengedwa zokwawa ndi nyama zakuthengo, iliyonse monga mwa mtundu wake.” Ndipo zinaterodi. 25 Mulungu anapanga nyama zakuthengo monga mwa mitundu yawo, nyama zoweta monga mwa mitundu yawo ndi nyama zokwawa monga mwa mitundu yawo. Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino.

26 Zitatha izi Mulungu anati, “Tipange munthu mʼchifanizo chathu, mofanana ndi ife kuti alamulire nsomba za mʼnyanja, mbalame zamlengalenga, nyama zonse zoweta ndi zonse zokwawa za pa dziko lapansi ndi zamoyo zonse zakutchire.”

27 Ndipo Mulungu analenga munthu mʼchifanizo chake.
    Anawalengadi mʼchifanizo cha Mulungu;
    analenga iwo, mwamuna ndi mkazi.

28 Mulungu anawadalitsa nati kwa iwo, “Muberekane, muchulukane, mudzaze dziko lapansi ndipo muligonjetse. Mulamulire nsomba zamʼnyanja, mbalame zamlengalenga ndi cholengedwa chamoyo chilichonse chimene chimayenda mokwawa pa dziko lapansi.”

29 Kenaka Mulungu anati, “Ine ndakupatsani chomera chilichonse cha pa dziko lapansi chimene chili ndi mbewu komanso mtengo uliwonse wobala zipatso zokhala ndi mbewu mʼkati mwake kuti zikhale chakudya chanu. 30 Ndaperekanso msipu kwa nyama zonse za pa dziko lapansi ndi kwa mbalame zamlengalenga ndi kwa cholengedwa chamoyo chilichonse chimene chimakwawa, chilichonse chimene chili ndi moyo.” Ndipo zinachitikadi.

31 Mulungu anaona zonse zimene anazilenga kuti zinali zabwino kwambiri. Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi.