New American Standard Bible

Ezekiel 1

The Vision of Four Figures

1Now it came about in the thirtieth year, on the fifth day of the fourth month, while I was by the river Chebar among the exiles, the heavens were opened and I saw [a]visions of God. (On the fifth of the month [b]in the fifth year of King Jehoiachin’s exile, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar; and there the hand of the Lord came upon him.)

As I looked, behold, a storm wind was coming from the north, a great cloud with fire flashing forth continually and a bright light around it, and in its midst something like glowing metal in the midst of the fire. Within it there were figures resembling four living beings. And this was their appearance: they had human form. Each of them had four faces and four wings. Their legs were straight and [c]their feet were like a calf’s hoof, and they gleamed like burnished bronze. Under their wings on their four sides were human hands. As for the faces and wings of the four of them, their wings touched one another; their faces did not turn when they moved, each went straight forward. 10 As for the form of their faces, each had the face of a man; [d]all four had the face of a lion on the right and the face of a bull on the left, and [e]all four had the face of an eagle. 11 Such were their faces. Their wings were spread out above; each had two touching another being, and two covering their bodies. 12 And each went straight forward; wherever the spirit was about to go, they would go, without turning as they went. 13 [f]In the midst of the living beings there was something that looked like burning coals of fire, [g]like torches darting back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was [h]flashing from the fire. 14 And the living beings ran to and fro like bolts of lightning.

15 Now as I looked at the living beings, behold, there was one wheel on the earth beside the living beings, [i]for each of the four of them. 16 The appearance of the wheels and their workmanship was like [j]sparkling beryl, and all four of them had the same form, their appearance and workmanship being as if [k]one wheel were within another. 17 Whenever they [l]moved, they [m]moved in any of their four [n]directions without turning as they [o]moved. 18 As for their rims they were lofty and awesome, and the rims of all four of them were full of eyes round about. 19 Whenever the living beings [p]moved, the wheels [q]moved with them. And whenever the living beings rose from the earth, the wheels rose also. 20 Wherever the spirit was about to go, they would go in that direction[r]. And the wheels rose close beside them; for the spirit of the living [s]beings was in the wheels. 21 Whenever those went, these went; and whenever those stood still, these stood still. And whenever those rose from the earth, the wheels rose close beside them; for the spirit of the living [t]beings was in the wheels.

Vision of Divine Glory

22 Now over the heads of the living [u]beings there was something like an expanse, like the awesome gleam of [v]crystal, spread out over their heads. 23 Under the expanse their wings were stretched out straight, one toward the other; each one also had two wings covering its body on the one side and on the other. 24 I also heard the sound of their wings like the sound of abundant waters as they went, like the voice of [w]the Almighty, a sound of tumult like the sound of an army camp; whenever they stood still, they dropped their wings. 25 And there came a voice from above the expanse that was over their heads; whenever they stood still, they dropped their wings.

26 Now above the expanse that was over their heads there was something resembling a throne, like [x]lapis lazuli in appearance; and on that which resembled a throne, high up, was a figure with the appearance of a man. 27 Then I [y]noticed from the appearance of His loins and upward something like [z]glowing metal that looked like fire all around within it, and from the appearance of His loins and downward I saw something like fire; and there was a radiance around Him. 28 As the appearance of the rainbow [aa]in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. Such was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell on my face and heard a voice speaking.

Notas al pie

 1. Ezekiel 1:1 Some ancient mss and versions read a vision
 2. Ezekiel 1:2 Lit it was
 3. Ezekiel 1:7 Lit the soles of their feet
 4. Ezekiel 1:10 Lit the four of them
 5. Ezekiel 1:10 Lit the four of them
 6. Ezekiel 1:13 So with some ancient versions; Heb as the likeness of the living beings
 7. Ezekiel 1:13 Lit like the appearance of
 8. Ezekiel 1:13 Lit coming out
 9. Ezekiel 1:15 Lit for his four faces
 10. Ezekiel 1:16 Lit the look of beryl
 11. Ezekiel 1:16 Lit the wheel in the midst of the wheel
 12. Ezekiel 1:17 Lit went
 13. Ezekiel 1:17 Lit went
 14. Ezekiel 1:17 Lit sides
 15. Ezekiel 1:17 Lit went
 16. Ezekiel 1:19 Lit went
 17. Ezekiel 1:19 Lit went
 18. Ezekiel 1:20 M.T. adds the spirit to go
 19. Ezekiel 1:20 M.T. reads being
 20. Ezekiel 1:21 M.T. reads being
 21. Ezekiel 1:22 So some ancient mss and versions; M.T. reads being
 22. Ezekiel 1:22 Or ice
 23. Ezekiel 1:24 Heb Shaddai
 24. Ezekiel 1:26 Heb eben-sappir
 25. Ezekiel 1:27 Lit saw
 26. Ezekiel 1:27 Or electrum
 27. Ezekiel 1:28 Lit which occurs in

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezekieli 1

Zolengedwa za Moyo ndi Ulemerero wa Yehova

1Tsiku lachisanu la mwezi wachinayi, chaka cha makumi atatu, ine ndinali pakati pa amʼndende mʼmbali mwa mtsinje wa Kebara. Tsono kumwamba kunatsekuka ndipo ndinaona maonekedwe a Mulungu mʼmasomphenya.

Pa tsiku lachisanu la mwezi, chaka chachisanu Yehoyakini ali mʼndende, Yehova anayankhula ndi wansembe Ezekieli, mwana wa Buzi, mʼmbali mwa mtsinje wa Kebara mʼdziko la Ababuloni. Dzanja la Yehova linali pa iye kumeneko.

Ndinayangʼana ndipo ndinangoona mphepo yamkuntho ikubwera kuchokera kumpoto. Panali mtambo waukulu wozunguliridwa ndi kuwala ndipo moto unali lawilawi kuchokera mu mtambowo. Pakati pa motowo pankaoneka ngati mkuwa wonyezimira. Mʼkatikati mwa motowo munali zinthu zinayi zamaonekedwe a nyama. Thupi lawo limaoneka ngati la munthu koma chilichonse chinali ndi nkhope zinayi ndiponso mapiko anayi. Miyendo yake inali yowongoka; mapazi ake anali a ziboda ngati phazi la mwana wangʼombe. Ndipo zibodazo zinkawala ngati mkuwa wonyezimira. Mʼmunsi mwa mapiko awo kumbali zonse zinayi, nyamazo zinali ndi manja a munthu. Zonse zinayi zinali ndi nkhope ndi mapiko, ndipo mapiko awowo anakhudzana. Chilichonse chimapita molunjika kutsogolo; sizimatembenuka pamene zimayenda.

10 Nkhope zawo zimaoneka motere: Chilichonse chinali ndi nkhope ya munthu, ndipo mbali ya kumanja chilichonse chinali ndi nkhope zinayi zosiyana motere: nkhope ya munthu, nkhope ya mkango ku dzanja lamanja, nkhope ya ngʼombe ku dzanja lamanzere, ndipo kumbuyo kwake nkhope ya chiwombankhanga. 11 Ndi mʼmene zinalili nkhope zawo. Mapiko awo anali otambasukira mmwamba. Chamoyo chilichonse chinali ndi mapiko awiri okhudzana ndi mapiko a chinzake. Chinalinso ndi mapiko ena awiri ophimbira thupi lake. 12 Zamoyozo zinkayenda molunjika kutsogolo. Kulikonse kumene mzimu umazitsogolera kupita, nazonso zimapita kumeneko, osatembenuka pamene zikupita. 13 Pakati pa zamayozo panali chinthu chooneka ngati makala oyaka kapena miyuni yoyaka. Moto umayendayenda pakati pa zamayozo; wowala kwambiri, ndipo mphenzi zimatuluka pakati pawo. 14 Zamoyozo zinkathamanga uku ndi uko ngati kungʼanima kwa mphenzi.

15 Pamene ndinali kuyangʼana zamoyozo, ndinangoona mikombero ndipo pansi pambali pa chamoyo chilichonse panali mkombero umodzi. 16 Maonekedwe a mikomberoyo anali ngati mwala wonyezimira. Mikombero yonse inali yofanana ndipo mapangidwe awo anali ngati wongolowanalowana. 17 Mikombero ija poyenda inkatha kupita mbali iliyonse yomwe zamoyozo zinayangʼana popanda kutembenuka. 18 Marimu a mikomberoyo anali aatali ndi ochititsa mantha ndipo marimu onse anayi anali ndi maso ponseponse.

19 Zamoyozo zinkati zikamayenda, mikomberoyo imayendanso mʼmbali mwake; ndipo zamoyozo zinkati zikamakwera mmwamba, mikomberoyo imakweranso. 20 Kulikonse kumene mzimu wake unkazitsogolera, zamoyozo zinkapita komweko. Ndipo mikombero ija inkapita nawo pamodzi popeza kuti mzimu wa zamoyozo ndiwo umayendetsa mikombero ija. 21 Zamoyo zija zinkati zikamayenda mikombero imayendanso. Zamoyozo zimati zikayima, nayonso mikombero inkayima. Zamoyozo zinkati zikawuluka, mikomberonso imawuluka nazo pamodzi chifukwa mzimu wa zamoyo zija ndiwo umayendetsa mikombero ija.

22 Pamwamba pa mitu ya zamoyozo panali chinthu chonga thambo, lowala ndipo kunyezimira kwake ngati galasi loyangʼanitsa ku dzuwa, loyalidwa pamwamba pa mitu yake. 23 Zamoyozo zinatambalitsa mapiko ake mʼmunsi mwa thambo lija, mapiko ake ena kumakhudzana, mapiko awiri kumaphimba thupi lake. 24 Pamene zamoyo zimayenda ndimamva phokoso la mapiko ake, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati liwu la Wamphamvuzonse, ngati phokoso la gulu lankhondo. Zimati zikayima zinkagwetsa mapiko ake.

25 Ndipo panamveka mawu kuchokera pamwamba pa thambo la pa mitu ya zamoyo zija. Nthawi iyi nʼkuti zamoyozo zitayima ndi kugwetsa pansi mapiko ake. 26 Pamwamba pa thambo la pa mitu yake panali chinthu chimene chimaoneka ngati mpando waufumu wopangidwa ndi mwala wa safiro, ndipo pamwamba pa mpando waufumuwo panali chinthu chooneka ngati munthu. 27 Ndinaona kuti mmwamba mwa chiwuno chake munali ngati chitsulo chowala konsekonse ngati moto. Mʼmunsi mwa chiwuno chake munalinso ngati moto wokhawokha. Kuwala kwa mphamvu kunamuzungulira munthuyo. 28 Kuwalako kunali ndi maonekedwe a utawaleza mʼmitambo tsiku limene kwagwa mvula.

Umu ndi mmene ulemerero wa Yehova umaonekera. Pamene ndinawuona ndinagwa pansi ndipo ndinamva mawu akundiyankhula.