New American Standard Bible

Amos 1

Judgment on Neighbor Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders from Tekoa, which he [a]envisioned in visions concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.

He said,
“The Lord roars from Zion
And from Jerusalem He utters His voice;
And the shepherds’ pasture grounds mourn,
And the [b]summit of Carmel dries up.”

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four
I will not [c]revoke its punishment,
Because they threshed Gilead with implements of sharp iron.
“So I will send fire upon the house of Hazael
And it will consume the citadels of Ben-hadad.
“I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the [d]valley of Aven,
And him who holds the scepter, from Beth-eden;
So the people of Aram will go exiled to Kir,”
Says the Lord.

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza and for four
I will not revoke its punishment,
Because they deported an entire population
To deliver it up to Edom.
“So I will send fire upon the wall of Gaza
And it will consume her citadels.
“I will also cut off the inhabitant from Ashdod,
And him who holds the scepter, from Ashkelon;
I will even [e]unleash My [f]power upon Ekron,
And the remnant of the Philistines will perish,”
Says the Lord [g]God.

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four
I will not revoke its punishment,
Because they delivered up an entire population to Edom
And did not remember the covenant of [h]brotherhood.
10 “So I will send fire upon the wall of Tyre
And it will consume her citadels.”

11 Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom and for four
I will not revoke its punishment,
Because he pursued his brother with the sword,
While he [i]stifled his compassion;
His anger also tore continually,
And he maintained his fury forever.
12 “So I will send fire upon Teman
And it will consume the citadels of Bozrah.”

13 Thus says the Lord,
“For three transgressions of the sons of Ammon and for four
I will not revoke its punishment,
Because they ripped open the pregnant women of Gilead
In order to enlarge their borders.
14 “So I will kindle a fire on the wall of Rabbah
And it will consume her citadels
Amid [j]war cries on the day of battle,
And a storm on the day of tempest.
15 “Their king will go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Lit saw concerning
  2. Amos 1:2 Lit head
  3. Amos 1:3 Lit cause it to turn back, and so throughout the ch
  4. Amos 1:5 Possibly, Baalbek
  5. Amos 1:8 Lit cause to return
  6. Amos 1:8 Lit hand
  7. Amos 1:8 Heb YHWH, usually rendered Lord
  8. Amos 1:9 Lit brothers
  9. Amos 1:11 Lit corrupted
  10. Amos 1:14 Or shouts

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Amosi 1

1Mawu a Amosi, mmodzi mwa anthu oweta nkhosa ku Tekowa. Zimene iye anaona mʼmasomphenya zokhudza Israeli patatsala zaka ziwiri kuti chivomerezi chichitike, nthawi imene Uziya anali mfumu ya Yuda ndipo Yeroboamu mwana wa Yowasi anali mfumu ya Israeli.

Amosi anati:

“Yehova akubangula mu Ziyoni
    ndipo akumveka ngati bingu mu Yerusalemu;
msipu wa abusa ukulira,
    ndipo pamwamba pa Karimeli pakuwuma.”

Chiweruzo pa Anthu Oyandikana ndi Israeli

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Damasiko akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anapuntha Giliyadi
    ndi zopunthira za mano achitsulo,
Ine ndidzatumiza moto pa nyumba ya Hazaeli
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Beni-Hadadi.
Ndidzathyola chipata cha Damasiko;
    ndidzawononga mfumu yokhala ku Chigwa cha Aveni,
ndiponso iye amene akugwira ndodo yaufumu mu Beti-Edeni.
    Anthu a ku Aramu adzapita ku ukapolo ku Kiri,”
            akutero Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Gaza akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatenga ukapolo mtundu wathunthu
    ndi kuwugulitsa ku Edomu,
ndidzatumiza moto pa makoma a Gaza
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Ndidzawononga mfumu ya ku Asidodi
    komanso amene akugwira ndodo yaufumu ku Asikeloni.
Ndidzalanga Ekroni,
    mpaka wotsala mwa Afilisti atafa,”
            akutero Ambuye Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Turo akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza iwo anagulitsa mtundu wathunthu ku ukapolo ku Edomu,
    osasunga pangano laubale lija,
10 Ine ndidzatumiza moto pa makoma a Turo
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.”

11 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Edomu akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anathamangitsa mʼbale wake ndi lupanga,
    popanda nʼchifundo chomwe.
Popeza mkwiyo wake unakulabe
    ndipo ukali wake sunatonthozeke,
12 Ine ndidzatumiza moto pa Temani
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Bozira.”

13 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Amoni akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatumbula akazi oyembekezera a ku Giliyadi
    nʼcholinga choti akuze malire awo,
14 Ine ndidzayatsa moto pa makoma a ku Raba
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Padzakhala kulira kwakukulu pa tsiku la nkhondoyo,
    kumenyana kudzakhala kwafumbi ngati mkuntho wa kamvuluvulu.
15 Mfumu yawo idzatengedwa kupita ku ukapolo,
    iyo pamodzi ndi akuluakulu ake,”
            akutero Yehova.