New American Standard Bible

1 Chronicles 1

Genealogy from Adam

1Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham and Japheth.

The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech and Tiras. The sons of Gomer were Ashkenaz, [a]Diphath, and Togarmah. The sons of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim and [b]Rodanim.

The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Raama and Sabteca; and the sons of Raamah were Sheba and Dedan. 10 Cush [c]became the father of Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.

11 Mizraim became the father of the people of Lud, Anam, Lehab, Naphtuh, 12 Pathrus, Casluh, from which the [d]Philistines came, and Caphtor.

13 Canaan became the father of Sidon, his firstborn, Heth, 14 and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, 15 the Hivites, the Arkites, the Sinites, 16 the Arvadites, the Zemarites and the Hamathites.

17 The sons of Shem were Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether and [e]Meshech. 18 Arpachshad became the father of Shelah and Shelah became the father of Eber. 19 Two sons were born to Eber, the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother’s name was Joktan. 20 Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 [f]Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab; all these were the sons of Joktan.

24 Shem, Arpachshad, Shelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, that is Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael. 29 These are their genealogies: the firstborn of Ishmael was Nebaioth, then Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah; these were the sons of Ishmael. 32 The sons of Keturah, Abraham’s concubine, whom she bore, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. And the sons of Jokshan were Sheba and Dedan. 33 The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

34 Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel. 35 The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah. 36 The sons of Eliphaz were Teman, Omar, [g]Zephi, Gatam, Kenaz, Timna and Amalek. 37 The sons of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. 38 The sons of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan. 39 The sons of Lotan were Hori and [h]Homam; and Lotan’s sister was Timna. 40 The sons of Shobal were [i]Alian, Manahath, Ebal, [j]Shephi and Onam. And the sons of Zibeon were Aiah and Anah. 41 The [k]son of Anah was Dishon. And the sons of Dishon were [l]Hamran, Eshban, Ithran and Cheran. 42 The sons of Ezer were Bilhan, Zaavan and [m]Jaakan. The sons of Dishan were Uz and Aran.

43 Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king of the sons of Israel reigned. Bela was the son of Beor, and the name of his city was Dinhabah. 44 When Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah became king in his place. 45 When Jobab died, Husham of the land of the Temanites became king in his place. 46 When Husham died, Hadad the son of Bedad, who [n]defeated Midian in the field of Moab, became king in his place; and the name of his city was Avith. 47 When Hadad died, Samlah of Masrekah became king in his place. 48 When Samlah died, Shaul of Rehoboth by the River became king in his place. 49 When Shaul died, Baal-hanan the son of Achbor became king in his place. 50 When Baal-hanan died, [o]Hadad became king in his place; and the name of his city was [p]Pai, and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 51 Then Hadad died.

Now the chiefs of Edom were: chief Timna, chief [q]Aliah, chief Jetheth, 52 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon, 53 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar, 54 chief Magdiel, chief Iram. These were the chiefs of Edom.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 1:6 In Gen 10:3, Riphath
 2. 1 Chronicles 1:7 In Gen 10:4, Dodanim
 3. 1 Chronicles 1:10 Lit begot, and so throughout the ch
 4. 1 Chronicles 1:12 Or people of Pelisht
 5. 1 Chronicles 1:17 In Gen 10:23, Mash
 6. 1 Chronicles 1:22 In Gen 10:28, Obal
 7. 1 Chronicles 1:36 In Gen 36:11, Zepho
 8. 1 Chronicles 1:39 In Gen 36:22, Hemam
 9. 1 Chronicles 1:40 In Gen 36:23, Alvan
 10. 1 Chronicles 1:40 In Gen 36:23, Shepho
 11. 1 Chronicles 1:41 Lit sons
 12. 1 Chronicles 1:41 In Gen 36:26, Hemdan
 13. 1 Chronicles 1:42 Or Akan, as in Gen 36:27
 14. 1 Chronicles 1:46 Lit smote
 15. 1 Chronicles 1:50 In Gen 36:39, Hadar
 16. 1 Chronicles 1:50 In Gen 36:39, Pau
 17. 1 Chronicles 1:51 In Gen 36:40, Alvah

Swedish Contemporary Bible

1 Chronicles 1

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var[a] Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg[b] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Notas al pie

 1. 1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten.
 2. 1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela.