Nkwa Asem

Yuda

Yesu Kristo somfo Yuda a ɔyɛ Yakobo ne nua na ɔkyerɛw krataa yi. De kɔmaa wɔn a Onyankopɔn afrɛ wɔn na wɔte Agya Onyankopɔn dɔ ne Yesu Kristo banbɔ mu.

Mmɔborɔhunu ne ɔdɔ a ɛdɔɔso nka mo.

Atoro adiyifo

Me nnamfonom, na merebɔ mmɔden akyerɛw mo afa nkwagye a yɛn nyinaa te mu no ho. Nanso ɛsɛ sɛ mekyerɛw mo wɔ asɛm foforo ho na moyere mo ho gyina nokware a Onyankopɔn de ama ne nkurɔfo afebɔɔ a ɛnsɛ sɛ wɔsesa mu nna nyinaa no akyi pintinn. Nnipa bi awiawia wɔn ho abɛfra yɛn mu, a wɔkyea asɛm a ɛfa yɛn Nyankopɔn adom no ho, yi wɔn ho ano wɔ wɔn bɔne ho, nam so po Yesu Kristo a ɔno nko ara na ɔyɛ Wura ne yɛn Awurade no. Kyerɛwsɛm no aka wɔn afobu a aba wɔn so no ho asɛm dedaw.

Ɛwom sɛ munim eyinom dedaw, nanso mepɛ sɛ mekae mo adwene wɔ ogye a Awurade gyee Israelfo fii Misraim asase so na akyiri yi, ɔsɛee wɔn a na wonnye asɛm no nni no ho. Monkae abɔfo a na wɔtra wɔn tumi na wogyaw wɔn atenae no. Woguu wɔn nkɔnsɔnkɔnsɔn wɔ sum kabii mu a Onyankopɔn de wɔn asie retwɛn da kɛse no na wabu wɔn atɛn. Monkae Sodom ne Gomora ne nkurow a na atwa wɔn ho ahyia no sɛ, na emu nnipa no yɛ aguamanfo, na wɔde wɔn agu ogya a ennum da no mu, de retwe wɔn aso de abɔ obiara kɔkɔ.

Saa nnipa no nam saa kwan koro no ara so soso dae ma wɔyɛ bɔne tia wɔn nipadua. Wɔtew Onyankopɔn tumi atua, na wɔayaw anuonyamfo a wɔwɔ soro no. Ɔbɔfo panyin Mikael mpo nyɛɛ saa da. Bere a Mikael ne ɔbonsam repere Mose amu so a akasakasa sii wɔn ntam no mpo, wantew ɔbonsam atua, na mmom asɛm a ɔkae ara ne sɛ, “Awurade nka w’anim.” 10 Nanso saa nnipa yi tew nneɛma a wɔnte ase ho atua. Na nneɛma a wonim kwa sɛ nkekaboa no, saa nneɛma koro no ara na ɛsɛe wɔn.

11 Wonnue! Ɔkwan a Kain faa so no ara so na wɔnam. Sikanibere nti, wɔde wɔn ho ahyɛ mfomso a Bileam yɛe no bi ase. Wɔayɛ dɔm sɛnea Kora yɛɛ dɔm no nam so ma wɔasɛe wɔn sɛ ɔno.

12 Wɔte sɛ nkekae fi a ɛwɔ wo nua aduan a ɔne wo di mu a wɔmfɛre ho. Wɔn ani ku wɔn ara wɔn ho. Na wɔte sɛ omununkum a esi na mframa bɔ no nanso osu ntɔ. Wɔte sɛ nnua a ɛnsow aba asusow mu. Wɔte sɛ nnua a wɔatutu ne ntini ama awu koraa.

13 Wɔte sɛ ɛpo asorɔkye a ano yɛ den a, wɔn aniwude a wɔyɛ no huru sɛ ahuru. Wɔte sɛ okyin nsoromma, a Onyankopɔn de wɔn asie esum kabii mu afebɔɔ.

14 Henok, Adam aseni a ɔto no so asia na ɔhyɛɛ saa nnipa yi ho nkɔm teteete se, “Hwɛ, Awurade ne n’abɔfo Kronkron mpempem bɛba, 15 na wɔabebu mo nyinaa atɛn na wɔabu nnebɔneyɛfo nyinaa atɛn wɔ wɔn bɔne a wɔayɛ ne nsɛm a wɔaka atia Onyankopɔn no ho.” 16 Bere biara, saa nnipa yi nwiinwii na wɔde so nso to afoforo so. Wodi wɔn akɔnnɔ akyi. Wɔhoahoa wɔn ho na wotu afoforo aso sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛba abedi wɔn akyi.

Kɔkɔbɔ

17 Me nnamfonom, monkae. Monkae nsɛm a tete no asomafo no ka faa Awurade Yesu Krsito ho. 18 Wɔkae se, “Sɛ awiei no du a, nnipa a wodi mo ho fɛw bɛba, wɔn a wodi wɔn akɔnnɔ akyi.” 19 Eyinom ne nnipa a wɔnam wɔn akɔnnɔ so de mpaepaemu ba no. Na wonni Honhom no wɔ wɔn mu.

20 Enti mo a moyɛ me nnamfonom, mitu mo fo sɛ, monkɔ so mmia mo gyidi mu. Mommɔ mpae wɔ Honhom Kronkron no tumi mu, 21 na montena Onyankopɔn dɔ mu bere a moretwɛn yɛn Awurade Yesu Krsito wɔ n’ahummɔbɔ mu ama wama mo nkwa a enni awiei no.

22 Munhu akyinnyegyefo mmɔbɔ. 23 Montwe wɔn mfi ogya mu nnye wɔn nkwa. Momfa suro nhu ebinom mmɔbɔ, na munkyi atade a bɔne nkekae akeka mu.

24 Na nea obetumi aso mo mu na moanhintiw, na ɔde mo asi n’anuonyam anim sɛ nnipa a wonni dɛm wɔ ahosan mu no, 25 Onyankopɔn koro a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so yɛ yɛn Agyenkwa no, ɔno na anuonyam ne kɛseyɛ ne ahoɔden ne tumi nka no mmere a atwam ne nnɛ ne daa nyinaa. Amen.

Slovo na cestu

List Judův

Nebezpečí hrozící od falešných učitelů

Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, píše těm, které Bůh povolal, miluje a pro Ježíše Krista chrání. Přeji vám, abyste zakoušeli stále více milosti, pokoje a lásky!

Moji drazí, tolik jsem si přál napsat vám o našem společném spasení, ale cítím, že je potřebnější, abych vás povzbudil v zápase o víru, která byla jednou provždy darována Božímu lidu. Mezi vás se totiž vloudili lidé, kteří nemají žádnou úctu před Bohem a jeho milost využívají jako příležitost k nevázanému životu. O takových lidech bylo už dávno psáno, že jsou odsouzeni, protože se obrátili proti našemu jedinému Vládci a Pánu – Ježíši Kristu.

Připomínám vám to, co už znáte: ačkoliv Bůh zachránil Izraelce vyvedením z Egypta, přece potom zahubil ty z nich, kteří mu nedůvěřovali a neposlouchali ho. Také anděly, kteří zklamali ve svém vysokém postavení, Bůh navždy vyhostil ze své blízkosti a střeží je pro den soudu. Podobně obyvatelé Sodomy a Gomory i okolních měst, kteří šli cestou nemravnosti a sexuální zvrácenosti, jsou stále výstražným příkladem hrozného konce ve věčném ohni.

Přesto se tito falešní křesťané chovají podobně. Zapadli hluboko do hříchu, zneužívají svá těla, pohrdají jakoukoliv autoritou a rouhají se nadpozemským mocnostem. A přece ani sám archanděl Michael se neodvážil odsoudit satana. Když se s ním přel o Mojžíšovo tělo, řekl pouze: „Pán tě potrestej!“

10 Tito zbloudilci si však klidně tropí žerty z toho, co nechápou. Co svými pudy jako nerozumná zvířata znají, tomu propadají, a to je vede ke zkáze. 11 Běda jim! Dali se cestou Kainovou, který nedbal na Boží příkazy a stal se nakonec vrahem svého bratra. Stejně jako Bileám jsou schopni zradit Boží pravdu pro peníze. Odsoudili se k záhubě vzpourou proti Bohu, podobně jako Kórach, který toužil dosáhnout vysokého postavení.

12 Při vašem bratrském stolování se tito lidé beze studu přecpávají, protože myslí jen na sebe, a tak se stávají poskvrnou vašeho společenství. Jsou jako mraky bez deště hnané větrem sem a tam, jako neplodné stromy na podzim, mrtvé a vykořeněné. 13 Jsou jako divoké mořské vlny vyplavující vlastní špínu, jako zbloudilé hvězdy, které se ztratily v temnotě vesmíru. 14 O takových lidech prorokoval Henoch, příslušník šesté generace od Adama: „Pán přijde s mnoha tisíci anděly, 15 aby všechny soudil a bezbožné hříšníky trestal za jejich nevěru, špatné jednání a tvrdá slova proti Bohu.“

Těmto lidem není nic vhod a dělají všechno zlé, co se jim zachce. 16 Mluví nadutě a lichotí lidem, přináší-li jim to prospěch.

Výzva k vytrvalosti

17 Ale vy, moji milovaní, pamatujte na slova Ježíšových apoštolů, 18 kteří nám předpověděli, že se v posledním čase objeví lidé zlehčující Boží pravdu. Jejich jediným cílem je „užívat života“, jak se dá. 19 Působí roztržky. Jsou to lidé ovládaní svými pudy, a ne Božím Duchem.

20-21 Ale vy, moji přátelé, budujte dále na základech dokonalé víry, modlete se v Duchu svatém a zůstávejte v Boží lásce. Trpělivě čekejte na věčný život daný z milosti našeho Pána Ježíše Krista. 22 Soucitně pomáhejte těm, kteří kolísají ve víře. 23 Zachráníte je tak od záhuby. Mějte slitování i nad těmi, kteří hrubě zhřešili. Přistupujte k nim však s velkou opatrností, abyste sami zůstali čistí.

24 Bůh má moc uchránit vás před pádem a přivést vás čisté a dokonalé do slávy ve věčně trvající radosti. 25 Pouze jemu jedinému, který nás v Kristu zachránil, patří všechna sláva, velebnost, vláda a moc nyní a zůstane navěky!