Nkwa Asem

Yohane Adiyisɛm 1

1Saa nhoma yi fa adiyisɛm a Onyankopɔn de maa Yesu Kristo ma ɔdaa no adi kyerɛɛ nea ɛrebɛba kyerɛɛ Onyankopɔn asomfo no ho. Kristo somaa n’abɔfo kɔɔ Yohane nkyɛn kɔdaa asɛm yi adi kyerɛɛ ne somfo, na Yohane aka biribiara a ohui nyinaa. Eyi ne n’adansedi ne asɛm a efi Onyankopɔn nkyɛn ne nokware a Yesu Kristo daa no adi no.

Nhyira nka obiara a ɔbɛkan saa nhoma yi, na nhyira nka wɔn nso a wotie adiyisɛm no na wodi so sɛnea wɔakyerɛw wɔ saa nhoma yi mu no. Bere no abɛn sɛ eyinom nyinaa ba.

Nkyia

Yohane nkyia a okyia asafo horow ason a ɛwɔ Asia no ni. Adom ne asomdwoe mfi nea ɔwɔ hɔ, na ɔtenaa hɔ, na ɔreba no ne ahonhom ason a ɛwɔ n’ahengua anim, ne Yesu Kristo a ɔyɛ ɔdanseni nokwafo ne awufo mu abakan ne asase so ahene so difo no nkyɛn nka mo. Ɔdɔ yɛn, na ɔnam ne wu no so agye yɛn afi yɛn bɔne mu. Wayɛ yɛn asɔfodɔm a yɛsom ne Nyankopɔn ne n’agya. Wɔmfa anuonyam ne tumi mma Kristo daa daa! Amen.

Ɔnam omununkum mu reba. Wɔn a wɔwɔɔ no peaw no ne obiara behu no. Asase so nnipa nyinaa besu no. Ɛbɛba mu saa. Amen.

Awurade Nyankopɔn Tumfoɔ no se, “Mene Alfa ne Omega a ɔwɔ hɔ mprempren na ɔwɔ hɔ dedaw na ɔrebɛba no.”

Mene mo nua Yohane, na me ne Yesu bom ne no hu amane wɔ náhenni ne ne boasetɔ mu. Esiane sɛ meka Onyankopɔn asɛm da nokware a Yesu daa no adi no nti, wotwaa me asu de me kɔɔ supɔw Patmo so. 10 Awurade da no, Honhom no faa me na metee nne dennen bi a ɛte sɛ torobɛnto a ɛrebɔ wɔ m’akyi. 11 Ɛkae se, “Kyerɛw biribiara a wuhu, na fa nhoma no kɔma saa asafo ahorow ason a ɛwɔ Efeso ne Smirna ne Pergamo ne Tiatira ne Sardi ne Filadelfia ne Laodikea no.”

12 Medan m’ani pɛe sɛ mihu nea ɔrekasa kyerɛ me no. Ɛhɔ na mihuu sikakɔkɔɔ nkaneadua ason. 13 Emu na na onipa bi a ɔte sɛ ɔbarima a ɔhyɛ batakari yuu a esi ne nan ase a sika abɔso kyekye ne koko gyinae. 14 Na ne tinhwi yɛ fitaa te sɛ asawafuturu anaasɛ sukyerɛmma, na n’ani dɛw sɛ ogya. 15 Ne nan ase hyerɛnee sɛ ayowa a wɔanan wɔ fononoo mu na afei wɔatwiw ho na ne nne woro so te sɛ nsuworo a ano yɛ den. 16 Na okita nsoromma ason wɔ ne nsa nifa mu na sekan anofanu a ɛyɛ nnam fi n’anom bae. Na n’anim hyerɛn te sɛ owigyinae awia.

17 Mihuu no no, mekɔhwee ne nan ase te sɛ owufo. Ɔde ne nsa nifa too me so kae se, “Nsuro! Mene Ɔkannifo ne Okyikafo. 18 Mene ɔteasefo no! Miwui, nanso mete ase daapem nyinaa. Mewɔ tumi wɔ owu ne asaman so. 19 Enti afei kyerɛw nneɛma a wuhu; nea wuhu no mprempren ne nea ɛbɛba akyiri yi no, kyerɛw. 20 Nsoromma ason a wuhu wɔ me nsa nifa mu ne sika akaneadua no nkyerɛase a ɛyɛ ahintasɛm no ni: Nsoromma ason no yɛ asafo ason no abɔfo, ɛnna akaneadua ason no nso yɛ asafo ason no.”

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 1

Úvodní slovo

1V této knize je zapsáno, co Bůh svěřil Ježíši Kristu o budoucích událostech a co Ježíš odhalil svému služebníku Janovi prostřednictvím anděla. Jan dosvědčuje, že to všechno viděl a zachytil jako Boží slovo sdělené Ježíšem Kristem. A tak, jestliže čteš nebo posloucháš toto proroctví, uděláš dobře, když se podle něho zařídíš; začne se totiž plnit už brzo.

Pozdravy a chvály

Já, Jan, chci nejprve pozdravit adresáty, sedm křesťanských sborů v Malé Asii: Přeji vám potěšení a pokoj od Boha, který je, který byl a který přijde; od Ducha svatého, který zastupuje před Božím trůnem každý váš sbor; od Ježíše Krista, který za všemi následujícími slovy věrně stojí. Ten, který jako první vstal z mrtvých a je vládcem všech pozemských panovníků, ten nás miluje a prolil svou krev, aby odčinil naše provinění. Tak nás povýšil na spoluvládce svého království a kněze Boha Otce; jemu patří veškerá sláva a moc až na věky. Amen.

On přijde a ujme se vlády nad celou zemí,
    takže ho všichni uvidí a zděsí se, dokonce i ti,
    kteří ho zabili.
Tak to bude.

Tento Pán říká: „Já jsem začátek i konec – žiji, žil jsem od prvopočátku a bude mi patřit i závěr dějin, protože mám všechnu moc.“

Vidění Ježíše Krista

Já, váš bratr Jan, spolu s vámi pronásledovaný a s vámi očekávající Kristovo království, byl jsem vyhnán na ostrov Patmos, protože jsem hlásal Boží slovo a svědčil o Ježíši Kristu. 10 A zde jsem byl v duchu přenesen do událostí posledního dění.

Zezadu na mne volal hlas, zvučný jako polnice: 11 „Co uvidíš a uslyšíš, zapiš do knihy a pošli to sedmi sborům v Malé Asii – do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sard, Filadelfie a Laodiceje.“

12 Otočil jsem se za tím hlasem a uviděl jsem sedm zlatých svícnů. 13 Mezi nimi stála postava podobná Ježíši Kristu, oblečená do dlouhého pláště, sepnutého přes prsa zlatou šerpou. 14 Jeho obličej svítil jako polední slunce a vlasy jako sněhobílá vlna. Oči mu zářily jako oheň 15 a také jeho nohy žhnuly jako rozpálená mosaz. Jeho hlas hřměl jako mořský příboj. 16 V pravé ruce držel sedm hvězd a v ústech měl ostře nabroušený meč.

Kristus a církev patří k sobě

17 Když jsem ho uviděl, ulekl jsem se a padl před ním na zem. Ale on na mne položil ruku a řekl mi: „Neboj se! To jsem já, První i Poslední. 18 Jsem živ; i když jsem zemřel, teď žiji na věčné věky. Mám klíče od smrti i hrobu. 19 Zapiš všechno, co vidíš a co ti ještě ukáži. 20 Abys dobře rozuměl tomu, co vidíš: Sedm svícnů je sedm sborů; sedm hvězd jsou ti, kteří za ně přede mnou nesou odpovědnost a jsou pod mou ochranou.“