Nkwa Asem

Petro I 1

1Saa krataa yi fi Yesu Kristo somafo Petro nkyɛn. Ɔde kɔma Onyankopɔn nnipa a wayi wɔn a wɔahwete sɛ ahɔho kɔ Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ne Bitinia amantam mu no.

Wɔnam Agya Onyankopɔn botae so na woyii mo na wɔnam ne Honhom so tew mo ho sɛ munni Yesu Kristo akyi na ɛnam so ma ne mogya no atew mo ho. Adom ne asomdwoe a ɛdɔɔso nka mo.

Anidaso

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no ase. Esiane n’ahummɔbɔ dodow nti, ɔnam nyan a onyanee Yesu Kristo fii owu mu no so maa yɛn nkwa foforo. Eyi ma yenya anidaso a atim, enti yɛrehwɛ anim sɛ yebenya nhyira dodow a Onyankopɔn akora a ɔde ma ne mma no bi. Ɔde sie wɔ soro ma mo efisɛ, ɛhɔ de, ɛremporɔw anaa ɛrensɛe na ɛrempa nso. Na Onyankopɔn gyina ne tumi kɛse no so bɛhwɛ sɛ mubedu hɔ asomdwoe mu na mo nsa aka, efisɛ, mugye no di. Ɛbɛyɛ mo de nna a edi akyi no mu ama obiara ahu.

Ɛwom sɛ, ebia mprempren ɛbɛba sɛ, esiane ɔhaw pii a mobɛfa mu no nti, mo werɛ bɛhow de, nanso momma mo ani nnye saa asɛm yi ho.

Wɔn botae ne sɛ, wobehu sɛ mo gyidi no yɛ kann. Sikakɔkɔɔ a wotumi sɛe no no mpo, wɔde ogya sɔ hwɛ enti mo gyidi a ɛsom bo kyɛn sikakɔbɔɔ no, ɛsɛ sɛ wɔsɔ hwɛ hu sɛ, ebetumi atim anaa. Ɛno ansa na da a Yesu Kristo bɛba no, mubenya anuonyam.

Ɛwom sɛ munhu Yesu mprempren, nanso modɔ no. Munhuu no da, nanso mugye no di. Anigye a moanya no mma ɔka, efisɛ, mo gyidi ho mfaso a ɛyɛ mo kra nkwagye no, mo nsa reka.

10 Saa nkwagye yi ho na adiyifo no de boasetɔ hwehwɛɛ mu hyɛɛ saa akyɛde yi a Onyankopɔn de bɛma mo no ho nkɔm. 11 Wodwen bere ko a Kristo honhom a ɛwɔ wɔn mu a edii Kristo amane a obehui ne anuonyam a ebedi akyi no ho adanse no yikyerɛ no ho.

12 Onyankopɔn daa no adi kyerɛɛ saa adiyifo no sɛ wɔn adwuma no nni wɔn yiyedi mu na mmom ɛwɔ mo yiyedi mu. Na akyiri yi ara wɔada Asɛmpa no adi akyerɛ yɛn nyinaa. Saa Honhom Kronkron no a wɔsoma fi soro no tumi so a wɔnam kasa kyerɛɛ wɔn no ara so na wɔnam kasa kyerɛɛ yɛn nso. Eyinom yɛ nneɛma bi a abɔfo mpo pɛ sɛ wɔte ase. 13 Enti munsi mo adwene pi na munni dwuma. Munnyina yiye na momma mo ani nna nhyira a wɔde bɛma mo Yesu Kristo ba a ɔbɛba no mu no so.

14 Muntie Onyankopɔn, na mommma akɔnnɔ abrabɔ a edii mo so bere a na munnim no nnni mo so. 15 Na mmom, monyɛ kronn wɔ biribiara a moyɛ mu sɛnea Onyankopɔn a ɔfrɛɛ mo no yɛ kronn no. 16 Kyerɛwsɛm no ka se, “Ɛsɛ sɛ moyɛ kronn, efisɛ, meyɛ kronn.”

17 Monkae sɛ mo Agya a ɔwɔ soro a mobɔ no mpae no nhwɛ nnipa anim wɔ n’atemmu mu. Ɛno nti mo nna a aka mo wɔ asase yi so no, momfa nidi nyinaa mma no.

18 Efisɛ, munim bo a wotua de gyee mo fii abrabɔ bɔne a mo nenanom kyerɛɛ mo no mu. Ɛnyɛ ade a ɛhwere ne bo a ɛsom te sɛ dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ no. 19 Kristo a ɔte sɛ oguammaa a onni dɛm no de ne ho bɔɔ afɔre a ne bo yɛ den ma munyaa ahofadi. 20 Ansa na wɔrebɔ wiase no, na Onyankopɔn ayi no na mo nti na nna a edi akyiri yi no, wɔdaa no adi.

21 Ɛnam ne so na mugyee Onyankopɔn a onyanee no fii awufo mu na ɔmaa no anuonyam no dii. Ɛnam so ama mo gyidi ne mo anidaso atim wɔ Onyankopɔn mu. 22 Afei a moayɛ osetie ama nokware no nti, mo ho atew na mododɔ mo nuanom gyidifo nokware mu yi, mumfi mo koma nyinaa mu nnodɔ mo ho mo ho. 23 Efisɛ, ɛnam Onyankopɔn asɛm a etim hɔ daa no so ama wɔawo mo bio sɛ mma a wɔn awofo nwu da na wɔte hɔ daapem. 24 Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nnipa nyinaa te sɛ sare; na wɔn anuonyam te sɛ nhwiren. Sare no wu ma ne nhwiren no po, 25 nanso Awurade asɛm no wɔ hɔ daa nyinaa.” Eyi ne asɛm a Asɛmpa no de brɛɛ mo.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Piotra 1

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10 Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11 Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12 Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13 Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14 Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15 Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16 Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17 Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18 Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19 ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20 Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21 To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22 Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23 Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24 Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,
    a ich piękno jest jak kwiat.
Trawa usycha, kwiat opada,
25     ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!