Nkwa Asem

Nnwom 72

Mpae a wɔbɔ ma ɔhene

1Kyerɛ ɔhene no na ommu w’atɛntrenee, O Onyankopɔn. Kyɛ no atemmu nyansa no bi sɛnea ɔde nokware bedi wo nkurɔfo so na wahwɛ wɔn a wɔremia wɔn no trenee mu. Asase no nkɔ so frɔmfrɔm. Ma trenee mmra asase no so. Ma ɔhene mmu ahiafo atɛn pa. Ma ɔmmoa ahiafo na onni wɔn a womia wɔn afɛfo so nkonim. Wo nkurɔfo nsom wo mmere dodow a owia bɔ yi, na ɔsram nso hyerɛn kɔsi daa daa yi.

Ma ɔhene no nyɛ sɛ osu a ɛtɔ wɔ afum, ɛnyɛ sɛ obosu a egugu asase no so. Ma trenee mmu so ne nkwa nna mu, na nkɔso mmɔ atenaseɛ mmere dodow a ɔsram kɔ so haran yi. N’ahenni befi po akosi po na afi Efrata akosi asase ano. Nnipa a wɔwɔ sare no so bɛkotow n’anim. N’atamfo bɛtow wɔn ho agu fam. 10 Sampanya ahene ne ɛhɔ supɔw no sofo bɛma no akyɛde. Arabia ahene ne Etiopia ahene bɛkyɛ no akyɛde. 11 Ahene nyinaa bɛkotow n’anim; aman nyinaa bɛsom no.

12 Ahiafo a wɔfrɛ no no, ogye wɔn ne mmɔborɔfo ne wɔn a wonni ahwɛfo nyinaa. 13 Ohu wɔn a wɔayɛ mmerɛw ne ahiafo mmɔbɔ. Ogye wɔn a ade ahia wɔn no nkwa. 14 Ogye wɔn fi ɔhyɛ ne basabasayɛ mu. Wɔn nkwa som no bo.

15 Ɔhene nkwa so! Wɔmfa sikakɔkɔɔ mfi Arabia mmrɛ no. Wɔmmɔ mpae mma no bere biara. Onyankopɔn nhyira nka no daa daa. 16 Aburow mmu so wɔ asase no so. Afuduan mmu so wɔ nkoko so, na aba mmra bebree sɛ Lebanon. Nnipa nhyɛ nkurow so ma te sɛ sare so sare. 17 Daa, wɔnkae ɔhene din na ne din ntena nkyɛ sɛ owia. Aman nyinaa nkamfo no. Wɔnsrɛ Onyankopɔn na onhyira wɔn na wɔnsrɛ ahotɔ mma ɔhene.

18 Monkamfo Awurade, Israel Nyankopɔn! Ɔno nko ara na ɔyɛ saa anwonwade yi. 19 Monkamfo ne din a anuonyam ahyɛ no ma no daa daa. N’anuonyam nhyɛ wiase nyinaa ma, Amen! Amen!

20 Yisai ba Dawid mpaebɔ no awiei ni.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 72

Zabbuli ya Sulemaani.

1Ayi Katonda, kabaka omuwe okuba omwenkanya,
    ne mutabani we omuwe obutuukirivu,
alyoke alamulenga abantu bo mu butuukirivu,
    n’abaavu abalamulenga mu mazima.

Ensozi zireeterenga abantu bo okukulaakulana
    n’obusozi bubaleetere obutuukirivu.
Anaalwaniriranga abaavu,
    n’atereeza abaana b’abo abeetaaga,
    n’omujoozi n’amusaanyaawo.
Abantu bakutyenga ng’enjuba n’omwezi gye bikoma
    okwaka mu mirembe gyonna.
Abeere ng’enkuba bw’etonnya ku muddo ogusaliddwa,
    afaanane ng’oluwandaggirize olufukirira ensi.
Obutuukirivu bweyongere nnyo mu mulembe gwe,
    n’okufuga kwe kujjule emirembe okutuusa omwezi lwe gulikoma okwaka!

Afugenga okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja,[a]
    n’okuva ku mugga Fulaati[b] okutuuka ku nkomerero z’ensi!
Ebika eby’omu malungu bimugonderenga,
    n’abalabe be bamujeemulukukire beekulukuunye ne mu nfuufu.
10 Bakabaka b’e Talusiisi[c] n’ab’oku bizinga eby’ewala
    bamuwenga omusolo;
bakabaka b’e Syeba n’ab’e Seeba[d]
    bamutonerenga ebirabo.
11 Bakabaka bonna banaavuunamanga mu maaso ge;
    amawanga gonna ganaamuweerezanga.

12 Kubanga anaawonyanga eyeetaaga bw’anaamukoowoolanga,
    n’omwavu ne kateeyamba ataliiko mwasirizi.
13 Anaasaasiranga omunafu n’omwavu;
    n’awonya obulamu bwa kateeyamba.
14 Anaabanunulanga mu mikono gy’omujoozi n’abawonya obukambwe bwe;
    kubanga obulamu bwabwe bwa muwendo mungi gy’ali.

15 Awangaale!
    Aleeterwe zaabu okuva e Syeba.
Abantu bamwegayiririrenga
    era bamusabirenga emikisa buli lunaku.
16 Eŋŋaano ebale nnyingi nnyo mu nsi,
    ebikke n’entikko z’ensozi.
Ebibala byayo byale ng’eby’e Lebanooni;
    n’abantu baale mu bibuga ng’omuddo ogw’oku ttale.
17 Erinnya lye libeerengawo ennaku zonna,
    n’okwatiikirira kwe kube kwa nkalakkalira ng’enjuba.

Amawanga gonna ganaaweebwanga omukisa ku lu lw’erinnya lye,
    era abantu bonna bamuyitenga aweereddwa omukisa.

18 Mukama Katonda agulumizibwe, Katonda wa Isirayiri,
    oyo yekka akola ebyewuunyisa.
19 Erinnya lye ekkulu ligulumizibwenga emirembe n’emirembe!
    Ensi yonna ejjule ekitiibwa kye.
Amiina era Amiina!

20 Okusaba kwa Dawudi mutabani wa Yese kukomye awo.

Notas al pie

  1. 72:8 Kyalowoozebwanga nti ensi yakomanga ku Nnyanja ey’Omunnyo okumpi n’Ennyanja Ennene, eya Meditereniyaani.
  2. 72:8 Omugga Fulaati gwe gwali ensalo ku luuyi olw’ebuvanjuba bwa Isirayiri, mu bufuzi bwa Sulemaani. Kyali kyasuubizibwa Abayisirayiri mu biro eby’okuva mu Misiri.
  3. 72:10 Talusiisi kyali mu Esupaniya, era eyo ye yalowoozebwa okuba enkomerero y’ensi.
  4. 72:10 Syeba kiri mu Buwalabu, ate Seeba kiri mu Afirika.