Nkwa Asem

Nnwom 72

Mpae a wɔbɔ ma ɔhene

1Kyerɛ ɔhene no na ommu w’atɛntrenee, O Onyankopɔn. Kyɛ no atemmu nyansa no bi sɛnea ɔde nokware bedi wo nkurɔfo so na wahwɛ wɔn a wɔremia wɔn no trenee mu. Asase no nkɔ so frɔmfrɔm. Ma trenee mmra asase no so. Ma ɔhene mmu ahiafo atɛn pa. Ma ɔmmoa ahiafo na onni wɔn a womia wɔn afɛfo so nkonim. Wo nkurɔfo nsom wo mmere dodow a owia bɔ yi, na ɔsram nso hyerɛn kɔsi daa daa yi.

Ma ɔhene no nyɛ sɛ osu a ɛtɔ wɔ afum, ɛnyɛ sɛ obosu a egugu asase no so. Ma trenee mmu so ne nkwa nna mu, na nkɔso mmɔ atenaseɛ mmere dodow a ɔsram kɔ so haran yi. N’ahenni befi po akosi po na afi Efrata akosi asase ano. Nnipa a wɔwɔ sare no so bɛkotow n’anim. N’atamfo bɛtow wɔn ho agu fam. 10 Sampanya ahene ne ɛhɔ supɔw no sofo bɛma no akyɛde. Arabia ahene ne Etiopia ahene bɛkyɛ no akyɛde. 11 Ahene nyinaa bɛkotow n’anim; aman nyinaa bɛsom no.

12 Ahiafo a wɔfrɛ no no, ogye wɔn ne mmɔborɔfo ne wɔn a wonni ahwɛfo nyinaa. 13 Ohu wɔn a wɔayɛ mmerɛw ne ahiafo mmɔbɔ. Ogye wɔn a ade ahia wɔn no nkwa. 14 Ogye wɔn fi ɔhyɛ ne basabasayɛ mu. Wɔn nkwa som no bo.

15 Ɔhene nkwa so! Wɔmfa sikakɔkɔɔ mfi Arabia mmrɛ no. Wɔmmɔ mpae mma no bere biara. Onyankopɔn nhyira nka no daa daa. 16 Aburow mmu so wɔ asase no so. Afuduan mmu so wɔ nkoko so, na aba mmra bebree sɛ Lebanon. Nnipa nhyɛ nkurow so ma te sɛ sare so sare. 17 Daa, wɔnkae ɔhene din na ne din ntena nkyɛ sɛ owia. Aman nyinaa nkamfo no. Wɔnsrɛ Onyankopɔn na onhyira wɔn na wɔnsrɛ ahotɔ mma ɔhene.

18 Monkamfo Awurade, Israel Nyankopɔn! Ɔno nko ara na ɔyɛ saa anwonwade yi. 19 Monkamfo ne din a anuonyam ahyɛ no ma no daa daa. N’anuonyam nhyɛ wiase nyinaa ma, Amen! Amen!

20 Yisai ba Dawid mpaebɔ no awiei ni.

Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.