Nkwa Asem

Nnwom 40

Ayeyi Dwom

1Mede boasetɔ twɛnee Awurade mmoa. Afei ɔtee me nne ne sufrɛ. Oyii me fii amane amoa a ɛyɛ owu amoa mu. Ɔde me sii ɔbotan so a bɔne bi nka me. Ɔkyerɛɛ me dwom foforo to; dwom a wɔde yi yɛn Nyankopɔn ayɛ. Dodow a wohu eyi no, ɛbɛbɔ wɔn kɔkɔ ma wɔde wɔn ho ato Awurade so. Nhyira nka wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so na wɔmfa wɔn ho nto anyame so anaasɛ wɔmfa wɔn ho mmɔ wɔn a wɔsom anyame ho.

Woayɛ nneɛma bebree ama yɛn, O Awurade, yɛn Nyankopɔn; obi nte sɛ wo! Woayɛ nhyehyɛe a ɛyɛ nwonwa bebree ama yɛn. Merentumi nka ne nyinaa; ɛdɔɔso dodo.

Wonhwehwɛ afɔrebɔ ne ɔhyew afɔre; wompɛ mmoa a wɔhyew wɔn mu wɔ afɔremuka so. Saa ara nso na wompɛ afɔre a wɔbɔ de popa bɔne. Mmom, woama me aso sɛ memfa ntie wo, enti mibuae se, “Me ni; nsɛm a wokae se minni so no wɔ Mmara nhoma no mu. M’ani gye sɛ meyɛ w’apɛde, me Nyankopɔn! Mede wo nkyerɛkyerɛ sie me koma mu.”

Wo nkurɔfo nyinaa bɔ gua a, Awurade, meka asɛmpa no se, wugye yɛn nkwa. Wunim sɛ merennyae ka da. 10 Memfaa nkwagye ho asɛm no nsiei. Daa meka wo nokware ne boa a woboa ho asɛm. Wo nkurɔfo bɔ gua a, menka m’ano ntom wɔ wo nokware ne pɛ a daa wopɛ yɛn asɛm no ho.

11 Awurade, minim sɛ worennyae ahummɔbɔ a wuhu me no da. Wo dɔ ne wo nokware no begye me nkwa daa daa.

Mmoa mpaebɔ

12 Ɔhaw bebree atwa me ho ahyia; ɛdɔɔso a merentumi nkan! Me bɔne adɔɔso, enti afei minhu ade bio. Ɛdɔɔso sen me tinhwi a ɛwɔ me tiri so; enti mapa abaw.

13 Gye me nkwa, Awurade! Boa me mprempren! 14 Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no, ma wonni wɔn so na wɔn adwene nyɛ basabasa. Ma wɔn a me haw nti wɔn ani agye no, ntew nsan na wɔn anim ngu ase. 15 Wɔn a wodi me ho fɛw no, ma wɔn koma ntu wɔ wɔn nkogu ho.

16 Ma wɔn a wɔba wo nkyɛn no ani nnye na wonni ahurusi. Ma wɔn a wɔda wo nkwagye no so ase no nka daa se, “Awurade yɛ ɔkɛse!”

17 Mayɛ mmerɛw, na ahia me, O Awurade, nanso wo werɛ mfi me. Wone m’agyenkwa ne me Nyankopɔn; yɛ ntɛm begye me!

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 40

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Nalindirira Mukama n’obugumiikiriza,
    n’antegera okutu, n’awulira okukoowoola kwange,
n’anziggya mu kinnya eky’entiisa,
    n’annyinyulula mu bitosi,
n’anteeka ku lwazi olugumu
    kwe nyimiridde.
Anjigirizza oluyimba oluggya,
    oluyimba olw’okutenderezanga Katonda waffe.
Bangi bino balibiraba ne batandika okutya Mukama
    n’okumwesiganga.

Balina omukisa
    abo abeesiga Mukama,
abatagoberera ba malala
    abasinza bakatonda ab’obulimba.
Ayi Mukama Katonda wange,
    otukoledde eby’ewunyisa bingi.
Ebintu by’otuteekeddeteekedde
    tewali ayinza kubikutegeeza.
Singa ngezaako okubittottola,
    sisobola kubimalayo byonna olw’obungi bwabyo.

Ssaddaaka n’ebiweebwayo tewabyagala.
    Ebiweebwayo ebyokebwa olw’okutangirira ebibi,
tobyetaaga.
    Naye onzigudde amatu.
Kyenava njogera nti, “Nzuuno,
    nzize nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw’ekitabo.”
Nsanyukira okukola ky’oyagala, Ayi Katonda wange,
    kubanga amateeka go gali mu mutima gwange.

Ntegeeza obutuukirivu mu lukuŋŋaana olunene.
    Sisirika busirisi,
    nga naawe bw’omanyi, Ayi Mukama.
10 Bye mmanyi ku butuukirivu bwo sisirika nabyo mu mutima gwange,
    naye ntegeeza ku bwesigwa bwo n’obulokozi bwo.
Abantu nga bakuŋŋaanye,
    sirema kubategeeza ku mazima go n’okwagala kwo okungi.

11 Onsasirenga bulijjo, Ayi Mukama,
    amazima n’okwagala kwo byeyongerenga okunkuuma.
12 Kubanga ebizibu bye siyinza na kubala binneetoolodde;
    ebibi byange binsukiridde, sikyasobola na kulaba;
bisinga enviiri ez’oku mutwe gwange obungi,
    mpweddemu amaanyi.
13 Onsasire ayi Mukama ondokole;
    Ayi Mukama, oyanguwe okumbeera.

14 Abo abaagala okunzita batabuketabuke baswale;
    n’abo bonna abagenderera okummalawo bagobebwe nga baswadde.
15 Abo abankubira akasonso baswazibwe nnyo.
16 Naye abo abakunoonya basanyuke
    era bajaguze;
abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti,
    Mukama agulumizibwenga.”

17 Ndi mwavu, eyeetaaga ennyo.
    Mukama ondowoozeeko.
Tolwawo, Ayi Katonda wange.
    Ggwe mubeezi wange era Omulokozi wange.