Nkwa Asem

Nnwom 28

Mmoa mpaebɔ

1O Awurade, me gyefo, mefrɛ wo; tie me sufrɛ! Sɛ woannye me so a mɛfra wɔn a wɔkɔ asaman no mu. Sɛ misu frɛ se boa me na mema me nsa so kyerɛ wo fi hɔ a, tie me.

Mmu me fɔ mfa me mfra nnebɔneyɛfo, wɔn a wɔyɛ bɔne no; nnipa a wɔn anom nsɛm yɛ dɛ nanso wɔwɔ ɔtan wɔ wɔn koma mu no mu. Twe wɔn aso wɔ nea wɔayɛ no so; wɔn bɔne a wɔayɛ no so. Twe wɔn aso wɔ wɔn nneyɛe nyinaa so. Nea ɛfata wɔn no, fa ma wɔn! Wonhu nea Awurade ayɛ ne ne nsa ano nnwuma; enti ɔbɛtwe wɔn aso na wasɛe wɔn korakora.

Kamfo Awurade; watie me sufrɛ. Awurade bɔ me ho ban; mewɔ ne mu ahotoso. Ɔboa me na m’ani gye. Mede ayeyi nnwom kamfo no. Awurade bɔ ne nkurɔfo ho ban; ɔbɔ ne hene a wayi no no ho ban, gye no nkwa.

Awurade, gye wo nkurɔfo nkwa, na hyira wɔn a wɔyɛ wo dea. Yɛ wɔn guanhwɛfo na hwɛ wɔn so daa nyinaa.

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 28

1( 大 卫 的 诗 。 ) 耶 和 华 啊 , 我 要 求 告 你 ! 我 的 磐 石 啊 , 不 要 向 我 缄 默 ! 倘 若 你 向 我 闭 口 , 我 就 如 将 死 的 人 一 样 。

我 呼 求 你 , 向 你 至 圣 所 举 手 的 时 候 , 求 你 垂 听 我 恳 求 的 声 音 !

不 要 把 我 和 恶 人 并 作 孽 的 一 同 除 掉 ; 他 们 与 邻 舍 说 和 平 话 , 心 里 却 是 奸 恶 。

愿 你 按 着 他 们 所 做 的 , 并 他 们 所 行 的 恶 事 待 他 们 。 愿 你 照 着 他 们 手 所 做 的 待 他 们 , 将 他 们 所 应 得 的 报 应 加 给 他 们 。

他 们 既 然 不 留 心 耶 和 华 所 行 的 和 他 手 所 做 的 , 他 就 必 毁 坏 他 们 , 不 建 立 他 们 。

耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 , 因 为 他 听 了 我 恳 求 的 声 音 。

耶 和 华 是 我 的 力 量 , 是 我 的 盾 牌 ; 我 心 里 倚 靠 他 就 得 帮 助 。 所 以 我 心 中 欢 乐 , 我 必 用 诗 歌 颂 赞 他 。

耶 和 华 是 他 百 姓 的 力 量 , 又 是 他 受 膏 者 得 救 的 保 障 。

求 你 拯 救 你 的 百 姓 , 赐 福 给 你 的 产 业 , 牧 养 他 们 , 扶 持 他 们 , 直 到 永 远 。