Nkwa Asem

Nnwom 17

Ɔtreneeni mpaebɔ

1O Awurade, tie me sufrɛ na bu atɛn; tie me su na boa me! Tie me mpaebɔ a efi adwene pa mu no. Wubebu me bem efisɛ, wunim ade trenee. Wunim me koma mu. Woaba me nkyɛn anadwo; woahwehwɛ me mu nyinaa na woahu sɛ bɔnepɛ biara nni me mu. Menka bɔne sɛnea afoforo yɛ no. Madi wo mmara so na mapae afi basabasayɛ kwan so. Menam wo kwan so daa, na mentoo kwan.

Mebɔ mpae, O Onyankopɔn efisɛ, wugye me so; enti dan w’ani kyerɛ me, na tie me nsɛm. Da wo dɔ nwonwaso no adi na gye yɛn nkwa; wo nkyɛn mu de, atamfo rentumi nyɛ yɛn hwee. Bɔ me ho ban sɛnea wobɔ w’ani ho ban. Fa me hyɛ wo ntaban nwini no ase fi amumɔyɛfo nsam.

M’atamfo atwa me ho ahyia a awudi wɔ wɔn aniwa mu. 10 Wonni ahummɔbɔ, na wɔkasa ahantan so. 11 Baabiara a mɛfa no, wɔka me ho pɛ sɛ wotwa me hwe fam. 12 Wɔte sɛ agyata a wɔretwɛn me atetew me mu asinasin.

13 Bra, Awurade! Wo ne m’atamfo nni asi na di wɔn so! Fa wo nkrante no gye me fi nnebɔneyɛfo nsam. 14 Gye me fi wɔn a wɔanya nea wɔrehwehwɛ wɔ wiase yi mu nyinaa no nsam. Fa asotwe a woakora ama wɔn no twe wɔn aso. Ma ebi nka mma wɔn mma ne wɔn mma mma!

15 Nanso mehu wo efisɛ, menyɛɛ bɔne biara; na sɛ minyan a, hu a mihu wo no ma me anigye.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 17

Okusaba kwa Dawudi.

1Wulira, Ayi Mukama, okukoowoola kwange nga nneegayirira,
    wuliriza okukaaba kwange.
Tega okutu owulirize okukoowoola kwange,
    kubanga tekuva ku mimwa gya bulimba.
Nzigyako omusango;
    kubanga olaba ekituufu.

Weekenneenyezza omutima gwange era n’onkebera n’ekiro.
    Ne bw’onongezesa toobeeko kibi ky’onsangamu;
    kubanga mmaliridde obutayogeranga bya bulimba.
Ggwe, gwe nkoowoola,
    ngoberedde ebigambo by’akamwa ko,
ne neewala
    ebikolwa by’abantu abakambwe.
Nnyweredde mu makubo go,
    era ebigere byange tebiigalekenga.

Nkukoowoola, Ayi Katonda, kubanga mmanyi ng’onnyanukula;
    ontegere okutu kwo owulire okusaba kwange.
Ndaga okwagala kwo okutaggwaawo, okwewuunyisa,
    ggwe alokola n’omukono gwo ogwa ddyo
    abo bonna abakweyuna nga badduka abalabe baabwe.
Onkuume ng’emmunye ey’eriiso lyo; onkweke mu kisiikirize ky’ebiwaawaatiro byo.
Omponye ababi abannumba,
    n’abalabe bange abanneetoolodde.

10 Omutima gwabwe mukakanyavu,
    n’akamwa kaabwe koogera by’amalala.
11 Banzingizza era banneetoolodde;
    bansimbye amaaso nga beeteeseteese okunsuula wansi.
12 Bali ng’empologoma enjala gy’eruma eyeeteeseteese okutaagula omuyiggo gwayo
    era ng’empologoma enkulu eteeze.

13 Golokoka n’ekitala kyo, Ayi Mukama,
    oyolekere abalabe bange obawangule, omponye ababi abo.
14 Ayi Mukama, mponya abantu,
    abantu ab’ensi n’omukono gwo, kubanga balowooleza mu bya bulamu buno byokka, n’emigabo gyabwe giri mu nsi.

Embuto zaabwe zigezze,
    obagaggawazizza ne baterekera n’abaana baabwe
    ne bazzukulu baabwe.
15 Nze ndikulaba n’amaaso mu butuukirivu
    era ndimatira, bwe ndiraba obwenyi bwo nga nzuukuse.