Nkwa Asem

Nnwom 119

Awurade mmara

1Nhyira nka wɔn a wɔn asetena yɛ pɛ, na wodi Awurade mmara so. Nhyira nka wɔn a wofi wɔn koma nyinaa mu di n’ahyɛde so. Wɔnyɛɛ mfomso. Wɔnam Awurade akwan so. Awurade, wo na wohyɛɛ mmara maa yɛn na wokae se yɛnni so nokwarem. Mewɔ anidaso yiye sɛ medi w’asɛm so. Sɛ meyɛ aso ma w’ahyɛde a, m’anim rengu ase.

Mesua w’atɛntrenee yi; mede koma a emu tew bɛkamfo wo. Medi wo mmara so; nnyaw me.

Osetie wɔ Awurade mmara ho

Ɛbɛyɛ dɛn na aberante abɔ ɔbra pa? Ɛsɛ sɛ odi wo mmara so. 10 Mifi me koma nyinaa mu pɛ sɛ mesom wo. Mma mennyɛ asoɔden wɔ wo mmara no so di ho. 11 Mede wo mmara no sie me koma mu sɛnea merenyɛ bɔne ntia wo.

12 Mekamfo wo, O Awurade; kyerɛ me w’akwan. 13 Mɛpae mu mati mmara a woahyɛ ama me no nyinaa mu. 14 M’ani gye sɛ medi wo mmara so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 15 Misua wo mmara na mehwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ mu. 16 M’ani gye wo mmara ho; me werɛ remfi w’ahyɛde da.

Awurade mmara mu ahotɔ

17 Yɛ me wo somfo yiye, sɛnea mɛtena ase na m’adi wo nkyerɛkyerɛ so. 18 Bue m’ani na minhu nokware a ɛyɛ nwonwa wɔ wo mmara no mu. 19 Mewɔ asase yi so mmere tiaa bi; mfa wo mmara no nhintaw me. 20 Me koma ani agyina sɛ ebehu w’atemmu bere nyinaa.

21 Woka ahantanfo anim. Nnome nka wɔn a wobuu wo mmara so. 22 Gye me fi wɔn kasatia ne wɔn atwetwesi mu efisɛ, madi wo mmara so. 23 Ahene hyia pam me tiri so, nanso mesua wo nkyerɛkyerɛ. 24 Wo mmara ma m’ani gye; ɛyɛ me fotufo.

Awurade mmara so di ho nsua

25 Wɔadi me so ma meda mfutuma mu; kanyan me sɛnea woahyɛ me bɔ no. 26 Mekaa nea mayɛ nyinaa ma wubuaa me; kyerɛ me w’akwan. 27 Boa me na mente wo mmara no ase na mede wo nkyerɛkyerɛ no bɛkɔ adwenem.

28 Awerɛhow ahyɛ me so; hyɛ me den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 29 Mma memmfa ɔkwan bɔne so na wo yiyedi mu, kyerɛ me wo mmara. 30 Maka se mɛyɛ osetie. Matie w’atemmu. 31 Awurade, madi wo nkyerɛkyerɛ akyi; mma m’anim nngu ase. 32 Mede ahosɛpɛw bedi w’ahyɛde so efisɛ, wobɛma mate ase yiye.

Ntease ho mpaebɔ

33 Kyerɛkyerɛ me wo mmara no ase, Awurade, na medi so mmere nyinaa mu. 34 Kyerɛ wo mmara no mu kyerɛ me na medi so; mede me koma nyinaa bedi so. 35 Ma menyɛ osetie mma wo mmara no efisɛ, emu na menya ahotɔ.

36 Ma me ɔpɛ pa na minni wo mmara no so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 37 Mma minnni nneɛma a ɛho nni mfaso akyi; yɛ me adɔe sɛnea woahyɛ me bɔ no. 38 Hyɛ me wo bɔ; wo somfo; ɛbɔ a wohyɛ wɔn a wotie wo no.

39 Gye me fi kasatia a misuro mu; w’atemmu yɛ nwonwa. 40 Mepɛ sɛ midi wo mmara so; ma me nkwa foforo efisɛ, woyɛ trenee.

Awurade mmara no mu ahotoso

41 Ma minhu dɔ a wodɔ me, Awurade, na gye me nkwa sɛnea wohyɛɛ bɔ no. 42 Afei metumi mabua wɔn a wɔkasa tia me no efisɛ, migye w’asɛm no midi.

43 Ma menka nokware daa efisɛ, m’anidaso wɔ w’atemmu mu. 44 Mɛkae wo mmara no daa daa. 45 Mɛfa me ho adi kora kora efisɛ, mebɔ mmɔden sɛ metie wo nkyerɛkyerɛ. 46 Mɛbɔ wo mmara no dawuru akyerɛ ahene na m’ani renwu.

47 M’ani gye sɛ midi wo mmara no so efisɛ, medɔ mmara no. 48 Mibu wo mmara no, dɔ no. Mɛdwene wo nkyerɛkyerɛ no ho.

Awurade mmara no mu ahotoso

49 Kae bɔ a woahyɛ me, wo somfo no; ama manya anidaso. 50 M’amanehunu mu mpo, wokyekyee me werɛ efisɛ, wo bɔhyɛ no maa me nkwa. 51 Daa ahantanfo bu me animtia, nanso mentwee me ho mfii wo mmara no ho. 52 Mekae wo tete atemmu no a, na me werɛ akyekye, O Awurade. 53 Sɛ mihu sɛ amumɔyɛfo rebu wo mmara no so a, na me bo afuw. 54 Me bra kakra a mebɔɔ wɔ asase so no, mehyehyɛɛ wo mmara no ho dwom. 55 Anadwo, mekae wo, Awurade, na midwen wo mmara no ho. 56 Minya m’ahotɔ fi wo mmara a midi so no mu.

Awurade mmara no sodi

57 Wo ara na mehwehwɛ wo, O Awurade; mehyɛ bɔ sɛ, medi wo mmara no so. 58 Mede me koma nyinaa srɛ wo sɛ, hu me mmɔbɔ sɛnea wahyɛ bɔ no! 59 Masesa me suban na mehyɛ bɔ sɛ medi wo nkyerɛkyerɛ so. 60 Medi wo mmara no so a meretwentwɛn me nan ase. 61 Amumɔyɛfo asum me firi nanso me werɛ mfi wo mmara no.

62 Ɔdasum, mesɔre kamfo wo w’atɛntrenee ho. 63 Wɔn a wɔsom wo ne wɔn a wodi wo mmara so yɛ me nnamfo. 64 Awurade, wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no ahyɛ asase so ma; kyerɛ me w’ahyɛde.

Awurade mmara sodi mfaso

65 Woadi wo bɔhyɛ so Awurade, na wuye ma me, wo somfo. 66 Ma me nyansa ne adwene efisɛ, migye wo mmara no di. 67 Bere a na wotwe m’aso no, na meyɛ mfomso nanso afei, medi w’asɛm so. 68 Wowɔ adɔe, kyerɛ me wo mmara no.

69 Ahantanfo adi atoro afa me ho, nanso mede me koma nyinaa di wo nkyerɛkyerɛ so. 70 Saa nnipa yi nni ntease, nanso mewɔ anigye wo mmara no mu.

71 Na m’asotwe no fata me efisɛ, ɛma misuaa wo mmara no. 72 Mmara a wode mae no ho baa me mfaso sen wiase sika nyinaa.

Nokware a ɛwɔ Awurade mmara mu

73 Wo na wobɔɔ me na wokoraa me asomdwoe mu; ma me ntease sɛnea metumi asua wo mmara no. 74 Wɔn a wodi wo ni no hu me a, wɔn ani begye efisɛ, migye wo bɔhyɛ no di.

75 Minim sɛ wubu atɛntrenee, Awurade, na wotwee m’aso efisɛ, woyɛ ɔnokwafo. 76 Ma wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nkyekye me werɛ sɛnea woahyɛ me a meyɛ wo somfo bɔ no. 77 Hu me mmɔbɔ, na mɛtena ase efisɛ, m’ani gye wo mmara no ho.

78 Ma ahantanfo a wɔka nsɛm a enni mu gu me so no ani nwu. Me de, midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 79 Ma wɔn a wodi wo ni no mmra me nkyɛn; wɔn a wonim wo mmara nyinaa. 80 Ma minni wo mmara so pɛpɛɛpɛ na nkogu aniwu amma me so.

Ogye mpaebɔ

81 Mayɛ mmerɛw, Awurade; meretwɛn sɛ wubegye me. Migye w’asɛm midi. 82 M’ani ahwɛ wo bɔ a wohyɛɛ me no kwan abrɛ, bere a mibisa se, “Bere bɛn na wobɛboa me?” no. 83 Me ho mfaso asa sɛ akotokyiwa a wɔatow akyene, nanso me werɛ mfi wahyɛde no. 84 Mentwɛn nkosi da bɛn? Da bɛn na wobɛtwe wɔn a wɔtaa me no aso? 85 Ahantanfo a wonni wo mmara so no atu amoa de asum me firi. 86 W’ahyɛde nyinaa yɛ nokware; nnipa nam atoro so taa me; boa me! 87 Wɔreyɛ anya me akum me, nanso mempoo w’ahyɛde no. 88 Wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nti, yɛ me adɔe sɛnea medi wo mmara no so.

Awurade mmara mu gyidi

89 O Awurade, w’asɛm no bɛtena hɔ daa daa; ɛwɔ ɔsoro daa nyinaa. 90 Wo nokwasɛm wɔ hɔ mfe nyinaa. Wode asase adua baabi, na etim hɔ. 91 W’ahyɛde nti, nneɛma nyinaa wɔ hɔ besi nnɛ efisɛ, wɔn nyinaa yɛ w’asomfo.

92 Sɛ wo mmara mma me anigye a, anka ɔhaw bekum me. 93 Meremmu wo nkyerɛkyerɛ no so da efisɛ, ɛno na ama mete ase. 94 Meyɛ wo de; gye me nkwa! Mabɔ mmɔden sɛ medi w’ahyɛde so. 95 Amumɔyɛfo retwɛn pɛ sɛ wokum me nanso medwinnwen wo mmara no ho.

96 Mahu sɛ biribiara wɔ nea ɛkɔpem; nanso w’ahyɛde no ho nni asɛm.

Awurade mmara no ho dɔ

97 Medɔ wo mmara no dodo! Midwen ho bere biara. 98 W’ahyɛde ka me ho bere biara. Ɛma m’ani tew sen m’atamfo. 99 Mete ase yiye sen m’akyerɛkyerɛfo efisɛ, midwen wo nkyerɛkyerɛ ho komm. 100 Mewɔ nyansa sen nkwakoraa efisɛ, midi w’ahyɛde so.

101 Mapa bɔne su nyinaa efisɛ, mepɛ sɛ midi w’asɛm so. 102 Minnyaa wo nkyerɛkyerɛ no mu efisɛ, wone me kyerɛkyerɛfo. 103 Wo nkyerɛkyerɛ no yɛ dɛ dodo. Ɛyɛ dɛ sen ɛwo. 104 Misua nyansa fi wo mmara no mu, ɛno nti, mikyi suban bɔne.

Hann a efi Awurade mmara mu

105 W’asɛm yɛ kanea a ɛkyerɛ me kwan na ɛyɛ me kwan so kanea. 106 Medi me bɔhyɛ so na madi wo nkyerɛkyerɛ so.

107 Awurade, m’amanehunu mu yɛ den dodo; hyɛ me nkwa mu den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 108 Gye m’aseda mpae, O Awurade, na kyerɛ me w’ahyɛde. 109 Masiesie me ho sɛ mɛhwere me nkwa; me werɛ mfii wo mmara. 110 Amumɔyɛfo sum me firi nanso, mimmuu w’ahyɛde so. 111 W’ahyɛde yɛ m’agyapade daa; ɛhyɛ me koma anigye. 112 Maka se medi wo mmara so kosi sɛ mewu.

Guankɔbea a ɛwɔ Awurade mmara mu

113 Mikyi wɔn a wɔmfa wɔn ho nyinaa nto wo so; nanso medɔ wo mmara no. 114 Wone me guankɔbea, me hwɛfo. Mede m’anidaso hyɛ wo bɔ no mu. 115 Mo, nnebɔneyɛfo nyinaa, mumfi me so nkɔ. Medi me Nyankopɔn ahyɛde so. 116 Ma me ahoɔden sɛnea wohyɛɛ me bɔ no na mɛtena ase. Nni me huammɔ wɔ m’anidaso mu. 117 So me mu na menya nkwa na daa medi w’ahyɛde so.

118 Wopo obiara a onni wo mmara so. Wɔn adwemmɔne no ho nni mfaso. 119 Wo ne amumɔyɛfo di no sɛ wura, enti mepɛ wo nkyerɛkyerɛ. 120 Esiane wo nti, misuro; w’atemmu ama ehu ahyɛ me ma.

Osetie a wɔyɛ ma Awurade mmara

121 Mayɛ nea ɛteɛ na ɛyɛ pɛ. Nnyaa me mma m’atamfo! 122 Hyɛ bɔ sɛ wobɛboa wo somfo. Mma ahantanfo nhyɛ me so. 123 Mahwɛ wo nkwagye, wo gye kwan ama m’ani abu. 124 Ma wo daa dɔ no nka me na kyerɛkyerɛ me w’ahyɛde. 125 Meyɛ wo somfo; ma me ntease na mahu wo nkyerɛkyerɛ.

126 Awurade, bere aso sɛ woyɛ biribi efisɛ, nnipa rebu mmara so. 127 Medɔ w’ahyɛde sen sikakɔkɔɔ, sikakɔkɔɔ a ɛyɛ fɛ pa ara mpo. 128 Enti midi wo nkyerɛkyerɛ so; mekyi akwammɔne.

Pɛ a wɔpɛ Awurade mmara sodi

129 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nwonwa. Mede me koma nyinaa tie. 130 Wo nkyerɛkyerɛ no kyerɛ me hann na ɛma nea onnim no nyansa. 131 Mede ahopere bue manom pɛ w’ahyɛde akyi kwan.

132 Dan w’ani hwɛ me na hu me mmɔbɔ sɛnea woyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo no. 133 Sɛnea woahyɛ me bɔ no, mma mennhwe ase. Mma bɔne nni me so. 134 Gye me fi wɔn a wɔhyɛ me so no nsam, sɛnea medi w’ahyɛde so. 135 Ma ba a woba me nkyɛn no nhyira me, na kyerɛ me wo mmara. 136 Me nusu gu te sɛ asubɔnten efisɛ, nnipa ntie wo mmara.

Atɛntrenee a ɛwɔ Awurade mmara mu

137 Woyɛ ɔtreneeni, Awurade, na wo mmara nso yɛ pɛ. 138 Mmara a wode ama no ye na ɛteɛ. 139 M’abufuw hyehye me sɛ ogya efisɛ, m’atamfo mmu w’ahyɛde no. 140 Akyinnye nni wo bɔhyɛ ho! M’ani gye ho! 141 Menka hwee, na wommu me, nanso mempo wo nkyerɛkyerɛ no.

142 Wo treneeyɛ bɛtena hɔ daa daa. Wo mmara no yɛ nokware daa. 143 Ɔhaw ne ahopere ahyɛ me ma nanso w’ahyɛde ma me ahosɛpɛw. 144 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nokware daa; kyɛ me ntease na mɛtena ase.

Ogye mpaebɔ

145 Mede me koma nyinaa mefrɛ wo. Gye me so, Awurade, na medi w’ahyɛde so. 146 Mefrɛ wo; gye me na medi wo mmara so. 147 Ansa na owia bepue no, mɛfrɛ wo na woaboa me. Mede me ho to wo bɔhyɛ no so. 148 Anadwo nyinaa menna na midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 149 Esiane sɛ wo dɔ wɔ hɔ daa nti, tie me; O Awurade, hu me mmɔbɔ na fa me nkwa sie!

150 Atirimɔdenfo a wɔtaa me no retwiw bɛn me; nnipa a wonni wo mmara so no. 151 Nanso wobɛn me, Awurade, na w’ahyɛde nyinaa tim hɔ daa. 152 Mmere bi a atwam no, misuaa wo nkyerɛkyerɛ; woma ɛtenaa hɔ daa daa.

Mmoa

153 Hwɛ amane a merehu na gye me nkwa efisɛ, mempoo wo mmara no. 154 Bɔ me ho ban na menne me ho. Gye me nkwa sɛnea woahyɛ me bɔ no. 155 Wɔrennye amumɔyɛfo nkwa efisɛ, wonni wo mmara so. 156 Nanso, Awurade, w’ahummɔbɔ so; hu me mmɔbɔ na gye me nkwa.

157 Mewɔ atamfo ne wɔn a wɔhyɛ me so pii, nanso mimmu wo mmara no so. 158 Sɛ mehwɛ saa nkontompofo no a, wɔn ho yɛ me tan efisɛ, wonni w’ahyɛde so. 159 Hwɛ sɛnea m’ani gye wo nkyerɛkyerɛ ho, Awurade. Wo dɔ nsakra, enti gye me! 160 Wo mmara no koma yɛ nokware na w’atɛntrenee nyinaa wɔ hɔ daa.

Awurade mmara mu ahofama

161 Tumidifo bi taa me kwa, nanso mede nidi ma wo mmara. 162 Wo bɔhyɛ no ma me ahotɔ; me ho tɔ me sɛ obi a watu agyapade bi ahu. 163 Mikyi nkontompo nyinaa na m’ani gye wo mmara no ho. 164 Meda wo ase mpɛn ason da biara wɔ w’atɛntrenee no ho.

165 Wɔn a wɔpɛ wo mmara no wɔ banbɔ a biribiara rentumi mma wɔnhwe ase. 166 Metwɛn sɛ wubegye me, Awurade, na meyɛ nea wohyɛ me. 167 Midi wo nkyerɛkyerɛ so. Me dɔ no wɔ me koma mu nyinaa. 168 Midi w’ahyɛde ne wo nkyerɛkyerɛ so; wuhu nea meyɛ nyinaa.

Mmoa mpaebɔ

169 Ma me sufrɛ nnu w’anim, Awurade! Ma me ntease sɛnea woahyɛ me bɔ no. 170 Tie me mpaebɔ na gye me sɛnea wo bɔhyɛ kyerɛ no. 171 Mɛkamfo wo daa efisɛ, wokyerɛ me wo mmara. 172 Mɛto wo mmara no ho dwom efisɛ, w’ahyɛde yɛ nokware. 173 Daa siesie wo ho sɛ wobɛboa me efisɛ, midi w’ahyɛde akyi. 174 M’ani agyina wo nkwagye mmoa, O Awurade! Menya ahotɔ wɔ wo mmoa no mu. 175 Ma me nkwa sɛnea metumi akamfo wo. Wo nkyerɛkyerɛ no mmoa me.

176 Mikyinkyin sɛ oguan a wayera enti bɛhwehwɛ me, wo somfo, efisɛ, mempoo wo mmara no.

New International Version - UK

Psalm 119

Psalm 119[a]

א Aleph

Blessed are those whose ways are blameless,
    who walk according to the law of the Lord.
Blessed are those who keep his statutes
    and seek him with all their heart –
they do no wrong
    but follow his ways.
You have laid down precepts
    that are to be fully obeyed.
Oh, that my ways were steadfast
    in obeying your decrees!
Then I would not be put to shame
    when I consider all your commands.
I will praise you with an upright heart
    as I learn your righteous laws.
I will obey your decrees;
    do not utterly forsake me.

ב Beth

How can a young person stay on the path of purity?
    By living according to your word.
10 I seek you with all my heart;
    do not let me stray from your commands.
11 I have hidden your word in my heart
    that I might not sin against you.
12 Praise be to you, Lord;
    teach me your decrees.
13 With my lips I recount
    all the laws that come from your mouth.
14 I rejoice in following your statutes
    as one rejoices in great riches.
15 I meditate on your precepts
    and consider your ways.
16 I delight in your decrees;
    I will not neglect your word.

ג Gimel

17 Be good to your servant while I live,
    that I may obey your word.
18 Open my eyes that I may see
    wonderful things in your law.
19 I am a stranger on earth;
    do not hide your commands from me.
20 My soul is consumed with longing
    for your laws at all times.
21 You rebuke the arrogant, who are accursed,
    those who stray from your commands.
22 Remove from me scorn and contempt,
    for I keep your statutes.
23 Though rulers sit together and slander me,
    your servant will meditate on your decrees.
24 Your statutes are my delight;
    they are my counsellors.

ד Daleth

25 I am laid low in the dust;
    preserve my life according to your word.
26 I gave an account of my ways and you answered me;
    teach me your decrees.
27 Cause me to understand the way of your precepts,
    that I may meditate on your wonderful deeds.
28 My soul is weary with sorrow;
    strengthen me according to your word.
29 Keep me from deceitful ways;
    be gracious to me and teach me your law.
30 I have chosen the way of faithfulness;
    I have set my heart on your laws.
31 I hold fast to your statutes, Lord;
    do not let me be put to shame.
32 I run in the path of your commands,
    for you have broadened my understanding.

ה He

33 Teach me, Lord, the way of your decrees,
    that I may follow it to the end.[b]
34 Give me understanding, so that I may keep your law
    and obey it with all my heart.
35 Direct me in the path of your commands,
    for there I find delight.
36 Turn my heart towards your statutes
    and not towards selfish gain.
37 Turn my eyes away from worthless things;
    preserve my life according to your word.[c]
38 Fulfil your promise to your servant,
    so that you may be feared.
39 Take away the disgrace I dread,
    for your laws are good.
40 How I long for your precepts!
    In your righteousness preserve my life.

ו Waw

41 May your unfailing love come to me, Lord,
    your salvation, according to your promise;
42 then I can answer anyone who taunts me,
    for I trust in your word.
43 Never take your word of truth from my mouth,
    for I have put my hope in your laws.
44 I will always obey your law,
    for ever and ever.
45 I will walk about in freedom,
    for I have sought out your precepts.
46 I will speak of your statutes before kings
    and will not be put to shame,
47 for I delight in your commands
    because I love them.
48 I reach out for your commands, which I love,
    that I may meditate on your decrees.

ז Zayin

49 Remember your word to your servant,
    for you have given me hope.
50 My comfort in my suffering is this:
    your promise preserves my life.
51 The arrogant mock me unmercifully,
    but I do not turn from your law.
52 I remember, Lord, your ancient laws,
    and I find comfort in them.
53 Indignation grips me because of the wicked,
    who have forsaken your law.
54 Your decrees are the theme of my song
    wherever I lodge.
55 In the night, Lord, I remember your name,
    that I may keep your law.
56 This has been my practice:
    I obey your precepts.

ח Heth

57 You are my portion, Lord;
    I have promised to obey your words.
58 I have sought your face with all my heart;
    be gracious to me according to your promise.
59 I have considered my ways
    and have turned my steps to your statutes.
60 I will hasten and not delay
    to obey your commands.
61 Though the wicked bind me with ropes,
    I will not forget your law.
62 At midnight I rise to give you thanks
    for your righteous laws.
63 I am a friend to all who fear you,
    to all who follow your precepts.
64 The earth is filled with your love, Lord;
    teach me your decrees.

ט Teth

65 Do good to your servant
    according to your word, Lord.
66 Teach me knowledge and good judgment,
    for I trust your commands.
67 Before I was afflicted I went astray,
    but now I obey your word.
68 You are good, and what you do is good;
    teach me your decrees.
69 Though the arrogant have smeared me with lies,
    I keep your precepts with all my heart.
70 Their hearts are callous and unfeeling,
    but I delight in your law.
71 It was good for me to be afflicted
    so that I might learn your decrees.
72 The law from your mouth is more precious to me
    than thousands of pieces of silver and gold.

י Yodh

73 Your hands made me and formed me;
    give me understanding to learn your commands.
74 May those who fear you rejoice when they see me,
    for I have put my hope in your word.
75 I know, Lord, that your laws are righteous,
    and that in faithfulness you have afflicted me.
76 May your unfailing love be my comfort,
    according to your promise to your servant.
77 Let your compassion come to me that I may live,
    for your law is my delight.
78 May the arrogant be put to shame for wronging me without cause;
    but I will meditate on your precepts.
79 May those who fear you turn to me,
    those who understand your statutes.
80 May I wholeheartedly follow your decrees,
    that I may not be put to shame.

כ Kaph

81 My soul faints with longing for your salvation,
    but I have put my hope in your word.
82 My eyes fail, looking for your promise;
    I say, ‘When will you comfort me?’
83 Though I am like a wineskin in the smoke,
    I do not forget your decrees.
84 How long must your servant wait?
    When will you punish my persecutors?
85 The arrogant dig pits to trap me,
    contrary to your law.
86 All your commands are trustworthy;
    help me, for I am being persecuted without cause.
87 They almost wiped me from the earth,
    but I have not forsaken your precepts.
88 In your unfailing love preserve my life,
    that I may obey the statutes of your mouth.

ל Lamedh

89 Your word, Lord, is eternal;
    it stands firm in the heavens.
90 Your faithfulness continues through all generations;
    you established the earth, and it endures.
91 Your laws endure to this day,
    for all things serve you.
92 If your law had not been my delight,
    I would have perished in my affliction.
93 I will never forget your precepts,
    for by them you have preserved my life.
94 Save me, for I am yours;
    I have sought out your precepts.
95 The wicked are waiting to destroy me,
    but I will ponder your statutes.
96 To all perfection I see a limit,
    but your commands are boundless.

מ Mem

97 Oh, how I love your law!
    I meditate on it all day long.
98 Your commands are always with me
    and make me wiser than my enemies.
99 I have more insight than all my teachers,
    for I meditate on your statutes.
100 I have more understanding than the elders,
    for I obey your precepts.
101 I have kept my feet from every evil path
    so that I might obey your word.
102 I have not departed from your laws,
    for you yourself have taught me.
103 How sweet are your words to my taste,
    sweeter than honey to my mouth!
104 I gain understanding from your precepts;
    therefore I hate every wrong path.

נ Nun

105 Your word is a lamp for my feet,
    a light on my path.
106 I have taken an oath and confirmed it,
    that I will follow your righteous laws.
107 I have suffered much;
    preserve my life, Lord, according to your word.
108 Accept, Lord, the willing praise of my mouth,
    and teach me your laws.
109 Though I constantly take my life in my hands,
    I will not forget your law.
110 The wicked have set a snare for me,
    but I have not strayed from your precepts.
111 Your statutes are my heritage for ever;
    they are the joy of my heart.
112 My heart is set on keeping your decrees
    to the very end.[d]

ס Samekh

113 I hate double-minded people,
    but I love your law.
114 You are my refuge and my shield;
    I have put my hope in your word.
115 Away from me, you evildoers,
    that I may keep the commands of my God!
116 Sustain me, my God, according to your promise, and I shall live;
    do not let my hopes be dashed.
117 Uphold me, and I shall be delivered;
    I shall always have regard for your decrees.
118 You reject all who stray from your decrees,
    for their delusions come to nothing.
119 All the wicked of the earth you discard like dross;
    therefore I love your statutes.
120 My flesh trembles in fear of you;
    I stand in awe of your laws.

ע Ayin

121 I have done what is righteous and just;
    do not leave me to my oppressors.
122 Ensure your servant’s well-being;
    do not let the arrogant oppress me.
123 My eyes fail, looking for your salvation,
    looking for your righteous promise.
124 Deal with your servant according to your love
    and teach me your decrees.
125 I am your servant; give me discernment
    that I may understand your statutes.
126 It is time for you to act, Lord;
    your law is being broken.
127 Because I love your commands
    more than gold, more than pure gold,
128 and because I consider all your precepts right,
    I hate every wrong path.

פ Pe

129 Your statutes are wonderful;
    therefore I obey them.
130 The unfolding of your words gives light;
    it gives understanding to the simple.
131 I open my mouth and pant,
    longing for your commands.
132 Turn to me and have mercy on me,
    as you always do to those who love your name.
133 Direct my footsteps according to your word;
    let no sin rule over me.
134 Redeem me from human oppression,
    that I may obey your precepts.
135 Make your face shine on your servant
    and teach me your decrees.
136 Streams of tears flow from my eyes,
    for your law is not obeyed.

צ Tsadhe

137 You are righteous, Lord,
    and your laws are right.
138 The statutes you have laid down are righteous;
    they are fully trustworthy.
139 My zeal wears me out,
    for my enemies ignore your words.
140 Your promises have been thoroughly tested,
    and your servant loves them.
141 Though I am lowly and despised,
    I do not forget your precepts.
142 Your righteousness is everlasting
    and your law is true.
143 Trouble and distress have come upon me,
    but your commands give me delight.
144 Your statutes are always righteous;
    give me understanding that I may live.

ק Qoph

145 I call with all my heart; answer me, Lord,
    and I will obey your decrees.
146 I call out to you; save me
    and I will keep your statutes.
147 I rise before dawn and cry for help;
    I have put my hope in your word.
148 My eyes stay open through the watches of the night,
    that I may meditate on your promises.
149 Hear my voice in accordance with your love;
    preserve my life, Lord, according to your laws.
150 Those who devise wicked schemes are near,
    but they are far from your law.
151 Yet you are near, Lord,
    and all your commands are true.
152 Long ago I learned from your statutes
    that you established them to last for ever.

ר Resh

153 Look on my suffering and deliver me,
    for I have not forgotten your law.
154 Defend my cause and redeem me;
    preserve my life according to your promise.
155 Salvation is far from the wicked,
    for they do not seek out your decrees.
156 Your compassion, Lord, is great;
    preserve my life according to your laws.
157 Many are the foes who persecute me,
    but I have not turned from your statutes.
158 I look on the faithless with loathing,
    for they do not obey your word.
159 See how I love your precepts;
    preserve my life, Lord, in accordance with your love.
160 All your words are true;
    all your righteous laws are eternal.

ש Sin and Shin

161 Rulers persecute me without cause,
    but my heart trembles at your word.
162 I rejoice in your promise
    like one who finds great spoil.
163 I hate and detest falsehood
    but I love your law.
164 Seven times a day I praise you
    for your righteous laws.
165 Great peace have those who love your law,
    and nothing can make them stumble.
166 I wait for your salvation, Lord,
    and I follow your commands.
167 I obey your statutes,
    for I love them greatly.
168 I obey your precepts and your statutes,
    for all my ways are known to you.

ת Taw

169 May my cry come before you, Lord;
    give me understanding according to your word.
170 May my supplication come before you;
    deliver me according to your promise.
171 May my lips overflow with praise,
    for you teach me your decrees.
172 May my tongue sing of your word,
    for all your commands are righteous.
173 May your hand be ready to help me,
    for I have chosen your precepts.
174 I long for your salvation, Lord,
    and your law gives me delight.
175 Let me live that I may praise you,
    and may your laws sustain me.
176 I have strayed like a lost sheep.
    Seek your servant,
    for I have not forgotten your commands.

Notas al pie

  1. Psalm 119:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 119:33 Or follow it for its reward
  3. Psalm 119:37 Two manuscripts of the Masoretic Text and Dead Sea Scrolls; most manuscripts of the Masoretic Text life in your way
  4. Psalm 119:112 Or decrees / for their enduring reward