Nkwa Asem

Nnwom 119

Awurade mmara

1Nhyira nka wɔn a wɔn asetena yɛ pɛ, na wodi Awurade mmara so. Nhyira nka wɔn a wofi wɔn koma nyinaa mu di n’ahyɛde so. Wɔnyɛɛ mfomso. Wɔnam Awurade akwan so. Awurade, wo na wohyɛɛ mmara maa yɛn na wokae se yɛnni so nokwarem. Mewɔ anidaso yiye sɛ medi w’asɛm so. Sɛ meyɛ aso ma w’ahyɛde a, m’anim rengu ase.

Mesua w’atɛntrenee yi; mede koma a emu tew bɛkamfo wo. Medi wo mmara so; nnyaw me.

Osetie wɔ Awurade mmara ho

Ɛbɛyɛ dɛn na aberante abɔ ɔbra pa? Ɛsɛ sɛ odi wo mmara so. 10 Mifi me koma nyinaa mu pɛ sɛ mesom wo. Mma mennyɛ asoɔden wɔ wo mmara no so di ho. 11 Mede wo mmara no sie me koma mu sɛnea merenyɛ bɔne ntia wo.

12 Mekamfo wo, O Awurade; kyerɛ me w’akwan. 13 Mɛpae mu mati mmara a woahyɛ ama me no nyinaa mu. 14 M’ani gye sɛ medi wo mmara so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 15 Misua wo mmara na mehwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ mu. 16 M’ani gye wo mmara ho; me werɛ remfi w’ahyɛde da.

Awurade mmara mu ahotɔ

17 Yɛ me wo somfo yiye, sɛnea mɛtena ase na m’adi wo nkyerɛkyerɛ so. 18 Bue m’ani na minhu nokware a ɛyɛ nwonwa wɔ wo mmara no mu. 19 Mewɔ asase yi so mmere tiaa bi; mfa wo mmara no nhintaw me. 20 Me koma ani agyina sɛ ebehu w’atemmu bere nyinaa.

21 Woka ahantanfo anim. Nnome nka wɔn a wobuu wo mmara so. 22 Gye me fi wɔn kasatia ne wɔn atwetwesi mu efisɛ, madi wo mmara so. 23 Ahene hyia pam me tiri so, nanso mesua wo nkyerɛkyerɛ. 24 Wo mmara ma m’ani gye; ɛyɛ me fotufo.

Awurade mmara so di ho nsua

25 Wɔadi me so ma meda mfutuma mu; kanyan me sɛnea woahyɛ me bɔ no. 26 Mekaa nea mayɛ nyinaa ma wubuaa me; kyerɛ me w’akwan. 27 Boa me na mente wo mmara no ase na mede wo nkyerɛkyerɛ no bɛkɔ adwenem.

28 Awerɛhow ahyɛ me so; hyɛ me den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 29 Mma memmfa ɔkwan bɔne so na wo yiyedi mu, kyerɛ me wo mmara. 30 Maka se mɛyɛ osetie. Matie w’atemmu. 31 Awurade, madi wo nkyerɛkyerɛ akyi; mma m’anim nngu ase. 32 Mede ahosɛpɛw bedi w’ahyɛde so efisɛ, wobɛma mate ase yiye.

Ntease ho mpaebɔ

33 Kyerɛkyerɛ me wo mmara no ase, Awurade, na medi so mmere nyinaa mu. 34 Kyerɛ wo mmara no mu kyerɛ me na medi so; mede me koma nyinaa bedi so. 35 Ma menyɛ osetie mma wo mmara no efisɛ, emu na menya ahotɔ.

36 Ma me ɔpɛ pa na minni wo mmara no so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 37 Mma minnni nneɛma a ɛho nni mfaso akyi; yɛ me adɔe sɛnea woahyɛ me bɔ no. 38 Hyɛ me wo bɔ; wo somfo; ɛbɔ a wohyɛ wɔn a wotie wo no.

39 Gye me fi kasatia a misuro mu; w’atemmu yɛ nwonwa. 40 Mepɛ sɛ midi wo mmara so; ma me nkwa foforo efisɛ, woyɛ trenee.

Awurade mmara no mu ahotoso

41 Ma minhu dɔ a wodɔ me, Awurade, na gye me nkwa sɛnea wohyɛɛ bɔ no. 42 Afei metumi mabua wɔn a wɔkasa tia me no efisɛ, migye w’asɛm no midi.

43 Ma menka nokware daa efisɛ, m’anidaso wɔ w’atemmu mu. 44 Mɛkae wo mmara no daa daa. 45 Mɛfa me ho adi kora kora efisɛ, mebɔ mmɔden sɛ metie wo nkyerɛkyerɛ. 46 Mɛbɔ wo mmara no dawuru akyerɛ ahene na m’ani renwu.

47 M’ani gye sɛ midi wo mmara no so efisɛ, medɔ mmara no. 48 Mibu wo mmara no, dɔ no. Mɛdwene wo nkyerɛkyerɛ no ho.

Awurade mmara no mu ahotoso

49 Kae bɔ a woahyɛ me, wo somfo no; ama manya anidaso. 50 M’amanehunu mu mpo, wokyekyee me werɛ efisɛ, wo bɔhyɛ no maa me nkwa. 51 Daa ahantanfo bu me animtia, nanso mentwee me ho mfii wo mmara no ho. 52 Mekae wo tete atemmu no a, na me werɛ akyekye, O Awurade. 53 Sɛ mihu sɛ amumɔyɛfo rebu wo mmara no so a, na me bo afuw. 54 Me bra kakra a mebɔɔ wɔ asase so no, mehyehyɛɛ wo mmara no ho dwom. 55 Anadwo, mekae wo, Awurade, na midwen wo mmara no ho. 56 Minya m’ahotɔ fi wo mmara a midi so no mu.

Awurade mmara no sodi

57 Wo ara na mehwehwɛ wo, O Awurade; mehyɛ bɔ sɛ, medi wo mmara no so. 58 Mede me koma nyinaa srɛ wo sɛ, hu me mmɔbɔ sɛnea wahyɛ bɔ no! 59 Masesa me suban na mehyɛ bɔ sɛ medi wo nkyerɛkyerɛ so. 60 Medi wo mmara no so a meretwentwɛn me nan ase. 61 Amumɔyɛfo asum me firi nanso me werɛ mfi wo mmara no.

62 Ɔdasum, mesɔre kamfo wo w’atɛntrenee ho. 63 Wɔn a wɔsom wo ne wɔn a wodi wo mmara so yɛ me nnamfo. 64 Awurade, wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no ahyɛ asase so ma; kyerɛ me w’ahyɛde.

Awurade mmara sodi mfaso

65 Woadi wo bɔhyɛ so Awurade, na wuye ma me, wo somfo. 66 Ma me nyansa ne adwene efisɛ, migye wo mmara no di. 67 Bere a na wotwe m’aso no, na meyɛ mfomso nanso afei, medi w’asɛm so. 68 Wowɔ adɔe, kyerɛ me wo mmara no.

69 Ahantanfo adi atoro afa me ho, nanso mede me koma nyinaa di wo nkyerɛkyerɛ so. 70 Saa nnipa yi nni ntease, nanso mewɔ anigye wo mmara no mu.

71 Na m’asotwe no fata me efisɛ, ɛma misuaa wo mmara no. 72 Mmara a wode mae no ho baa me mfaso sen wiase sika nyinaa.

Nokware a ɛwɔ Awurade mmara mu

73 Wo na wobɔɔ me na wokoraa me asomdwoe mu; ma me ntease sɛnea metumi asua wo mmara no. 74 Wɔn a wodi wo ni no hu me a, wɔn ani begye efisɛ, migye wo bɔhyɛ no di.

75 Minim sɛ wubu atɛntrenee, Awurade, na wotwee m’aso efisɛ, woyɛ ɔnokwafo. 76 Ma wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nkyekye me werɛ sɛnea woahyɛ me a meyɛ wo somfo bɔ no. 77 Hu me mmɔbɔ, na mɛtena ase efisɛ, m’ani gye wo mmara no ho.

78 Ma ahantanfo a wɔka nsɛm a enni mu gu me so no ani nwu. Me de, midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 79 Ma wɔn a wodi wo ni no mmra me nkyɛn; wɔn a wonim wo mmara nyinaa. 80 Ma minni wo mmara so pɛpɛɛpɛ na nkogu aniwu amma me so.

Ogye mpaebɔ

81 Mayɛ mmerɛw, Awurade; meretwɛn sɛ wubegye me. Migye w’asɛm midi. 82 M’ani ahwɛ wo bɔ a wohyɛɛ me no kwan abrɛ, bere a mibisa se, “Bere bɛn na wobɛboa me?” no. 83 Me ho mfaso asa sɛ akotokyiwa a wɔatow akyene, nanso me werɛ mfi wahyɛde no. 84 Mentwɛn nkosi da bɛn? Da bɛn na wobɛtwe wɔn a wɔtaa me no aso? 85 Ahantanfo a wonni wo mmara so no atu amoa de asum me firi. 86 W’ahyɛde nyinaa yɛ nokware; nnipa nam atoro so taa me; boa me! 87 Wɔreyɛ anya me akum me, nanso mempoo w’ahyɛde no. 88 Wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nti, yɛ me adɔe sɛnea medi wo mmara no so.

Awurade mmara mu gyidi

89 O Awurade, w’asɛm no bɛtena hɔ daa daa; ɛwɔ ɔsoro daa nyinaa. 90 Wo nokwasɛm wɔ hɔ mfe nyinaa. Wode asase adua baabi, na etim hɔ. 91 W’ahyɛde nti, nneɛma nyinaa wɔ hɔ besi nnɛ efisɛ, wɔn nyinaa yɛ w’asomfo.

92 Sɛ wo mmara mma me anigye a, anka ɔhaw bekum me. 93 Meremmu wo nkyerɛkyerɛ no so da efisɛ, ɛno na ama mete ase. 94 Meyɛ wo de; gye me nkwa! Mabɔ mmɔden sɛ medi w’ahyɛde so. 95 Amumɔyɛfo retwɛn pɛ sɛ wokum me nanso medwinnwen wo mmara no ho.

96 Mahu sɛ biribiara wɔ nea ɛkɔpem; nanso w’ahyɛde no ho nni asɛm.

Awurade mmara no ho dɔ

97 Medɔ wo mmara no dodo! Midwen ho bere biara. 98 W’ahyɛde ka me ho bere biara. Ɛma m’ani tew sen m’atamfo. 99 Mete ase yiye sen m’akyerɛkyerɛfo efisɛ, midwen wo nkyerɛkyerɛ ho komm. 100 Mewɔ nyansa sen nkwakoraa efisɛ, midi w’ahyɛde so.

101 Mapa bɔne su nyinaa efisɛ, mepɛ sɛ midi w’asɛm so. 102 Minnyaa wo nkyerɛkyerɛ no mu efisɛ, wone me kyerɛkyerɛfo. 103 Wo nkyerɛkyerɛ no yɛ dɛ dodo. Ɛyɛ dɛ sen ɛwo. 104 Misua nyansa fi wo mmara no mu, ɛno nti, mikyi suban bɔne.

Hann a efi Awurade mmara mu

105 W’asɛm yɛ kanea a ɛkyerɛ me kwan na ɛyɛ me kwan so kanea. 106 Medi me bɔhyɛ so na madi wo nkyerɛkyerɛ so.

107 Awurade, m’amanehunu mu yɛ den dodo; hyɛ me nkwa mu den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 108 Gye m’aseda mpae, O Awurade, na kyerɛ me w’ahyɛde. 109 Masiesie me ho sɛ mɛhwere me nkwa; me werɛ mfii wo mmara. 110 Amumɔyɛfo sum me firi nanso, mimmuu w’ahyɛde so. 111 W’ahyɛde yɛ m’agyapade daa; ɛhyɛ me koma anigye. 112 Maka se medi wo mmara so kosi sɛ mewu.

Guankɔbea a ɛwɔ Awurade mmara mu

113 Mikyi wɔn a wɔmfa wɔn ho nyinaa nto wo so; nanso medɔ wo mmara no. 114 Wone me guankɔbea, me hwɛfo. Mede m’anidaso hyɛ wo bɔ no mu. 115 Mo, nnebɔneyɛfo nyinaa, mumfi me so nkɔ. Medi me Nyankopɔn ahyɛde so. 116 Ma me ahoɔden sɛnea wohyɛɛ me bɔ no na mɛtena ase. Nni me huammɔ wɔ m’anidaso mu. 117 So me mu na menya nkwa na daa medi w’ahyɛde so.

118 Wopo obiara a onni wo mmara so. Wɔn adwemmɔne no ho nni mfaso. 119 Wo ne amumɔyɛfo di no sɛ wura, enti mepɛ wo nkyerɛkyerɛ. 120 Esiane wo nti, misuro; w’atemmu ama ehu ahyɛ me ma.

Osetie a wɔyɛ ma Awurade mmara

121 Mayɛ nea ɛteɛ na ɛyɛ pɛ. Nnyaa me mma m’atamfo! 122 Hyɛ bɔ sɛ wobɛboa wo somfo. Mma ahantanfo nhyɛ me so. 123 Mahwɛ wo nkwagye, wo gye kwan ama m’ani abu. 124 Ma wo daa dɔ no nka me na kyerɛkyerɛ me w’ahyɛde. 125 Meyɛ wo somfo; ma me ntease na mahu wo nkyerɛkyerɛ.

126 Awurade, bere aso sɛ woyɛ biribi efisɛ, nnipa rebu mmara so. 127 Medɔ w’ahyɛde sen sikakɔkɔɔ, sikakɔkɔɔ a ɛyɛ fɛ pa ara mpo. 128 Enti midi wo nkyerɛkyerɛ so; mekyi akwammɔne.

Pɛ a wɔpɛ Awurade mmara sodi

129 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nwonwa. Mede me koma nyinaa tie. 130 Wo nkyerɛkyerɛ no kyerɛ me hann na ɛma nea onnim no nyansa. 131 Mede ahopere bue manom pɛ w’ahyɛde akyi kwan.

132 Dan w’ani hwɛ me na hu me mmɔbɔ sɛnea woyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo no. 133 Sɛnea woahyɛ me bɔ no, mma mennhwe ase. Mma bɔne nni me so. 134 Gye me fi wɔn a wɔhyɛ me so no nsam, sɛnea medi w’ahyɛde so. 135 Ma ba a woba me nkyɛn no nhyira me, na kyerɛ me wo mmara. 136 Me nusu gu te sɛ asubɔnten efisɛ, nnipa ntie wo mmara.

Atɛntrenee a ɛwɔ Awurade mmara mu

137 Woyɛ ɔtreneeni, Awurade, na wo mmara nso yɛ pɛ. 138 Mmara a wode ama no ye na ɛteɛ. 139 M’abufuw hyehye me sɛ ogya efisɛ, m’atamfo mmu w’ahyɛde no. 140 Akyinnye nni wo bɔhyɛ ho! M’ani gye ho! 141 Menka hwee, na wommu me, nanso mempo wo nkyerɛkyerɛ no.

142 Wo treneeyɛ bɛtena hɔ daa daa. Wo mmara no yɛ nokware daa. 143 Ɔhaw ne ahopere ahyɛ me ma nanso w’ahyɛde ma me ahosɛpɛw. 144 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nokware daa; kyɛ me ntease na mɛtena ase.

Ogye mpaebɔ

145 Mede me koma nyinaa mefrɛ wo. Gye me so, Awurade, na medi w’ahyɛde so. 146 Mefrɛ wo; gye me na medi wo mmara so. 147 Ansa na owia bepue no, mɛfrɛ wo na woaboa me. Mede me ho to wo bɔhyɛ no so. 148 Anadwo nyinaa menna na midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 149 Esiane sɛ wo dɔ wɔ hɔ daa nti, tie me; O Awurade, hu me mmɔbɔ na fa me nkwa sie!

150 Atirimɔdenfo a wɔtaa me no retwiw bɛn me; nnipa a wonni wo mmara so no. 151 Nanso wobɛn me, Awurade, na w’ahyɛde nyinaa tim hɔ daa. 152 Mmere bi a atwam no, misuaa wo nkyerɛkyerɛ; woma ɛtenaa hɔ daa daa.

Mmoa

153 Hwɛ amane a merehu na gye me nkwa efisɛ, mempoo wo mmara no. 154 Bɔ me ho ban na menne me ho. Gye me nkwa sɛnea woahyɛ me bɔ no. 155 Wɔrennye amumɔyɛfo nkwa efisɛ, wonni wo mmara so. 156 Nanso, Awurade, w’ahummɔbɔ so; hu me mmɔbɔ na gye me nkwa.

157 Mewɔ atamfo ne wɔn a wɔhyɛ me so pii, nanso mimmu wo mmara no so. 158 Sɛ mehwɛ saa nkontompofo no a, wɔn ho yɛ me tan efisɛ, wonni w’ahyɛde so. 159 Hwɛ sɛnea m’ani gye wo nkyerɛkyerɛ ho, Awurade. Wo dɔ nsakra, enti gye me! 160 Wo mmara no koma yɛ nokware na w’atɛntrenee nyinaa wɔ hɔ daa.

Awurade mmara mu ahofama

161 Tumidifo bi taa me kwa, nanso mede nidi ma wo mmara. 162 Wo bɔhyɛ no ma me ahotɔ; me ho tɔ me sɛ obi a watu agyapade bi ahu. 163 Mikyi nkontompo nyinaa na m’ani gye wo mmara no ho. 164 Meda wo ase mpɛn ason da biara wɔ w’atɛntrenee no ho.

165 Wɔn a wɔpɛ wo mmara no wɔ banbɔ a biribiara rentumi mma wɔnhwe ase. 166 Metwɛn sɛ wubegye me, Awurade, na meyɛ nea wohyɛ me. 167 Midi wo nkyerɛkyerɛ so. Me dɔ no wɔ me koma mu nyinaa. 168 Midi w’ahyɛde ne wo nkyerɛkyerɛ so; wuhu nea meyɛ nyinaa.

Mmoa mpaebɔ

169 Ma me sufrɛ nnu w’anim, Awurade! Ma me ntease sɛnea woahyɛ me bɔ no. 170 Tie me mpaebɔ na gye me sɛnea wo bɔhyɛ kyerɛ no. 171 Mɛkamfo wo daa efisɛ, wokyerɛ me wo mmara. 172 Mɛto wo mmara no ho dwom efisɛ, w’ahyɛde yɛ nokware. 173 Daa siesie wo ho sɛ wobɛboa me efisɛ, midi w’ahyɛde akyi. 174 M’ani agyina wo nkwagye mmoa, O Awurade! Menya ahotɔ wɔ wo mmoa no mu. 175 Ma me nkwa sɛnea metumi akamfo wo. Wo nkyerɛkyerɛ no mmoa me.

176 Mikyinkyin sɛ oguan a wayera enti bɛhwehwɛ me, wo somfo, efisɛ, mempoo wo mmara no.

New International Reader's Version

Psalm 119

Psalm 119

א Aleph

Blessed are those who live without blame.
    They live in keeping with the law of the Lord.
Blessed are those who obey his covenant laws.
    They trust in him with all their hearts.
They don’t do anything wrong.
    They live as he wants them to live.
You have given me rules
    that I must obey completely.
I hope I will always stand firm
    in following your orders.
Then I won’t be put to shame
    when I think about all your commands.
I will praise you with an honest heart
    as I learn about how fair your decisions are.
I will obey your orders.
    Please don’t leave me all alone.

ב Beth

How can a young person keep their life pure?
    By living according to your word.
10 I trust in you with all my heart.
    Don’t let me wander away from your commands.
11 I have hidden your word in my heart
    so that I won’t sin against you.
12 Lord, I give praise to you.
    Teach me your orders.
13 With my lips I talk about
    all the decisions you have made.
14 Following your covenant laws gives me joy
    just as great riches give joy to others.
15 I spend time thinking about your rules.
    I consider how you want me to live.
16 I take delight in your orders.
    I won’t fail to obey your word.

ג Gimel

17 Be good to me while I am alive.
    Do this so that I may obey your word.
18 Open my eyes so that I can see
    the wonderful truths in your law.
19 I’m a stranger on earth.
    Don’t hide your commands from me.
20 My heart is filled with longing
    for your laws at all times.
21 You correct proud people. They are under your curse.
    They wander away from your commands.
22 I obey your covenant laws.
    So don’t let evil people laugh at me or hate me.
23 Even if rulers sit together and tell lies about me,
    I will spend time thinking about your orders.
24 Your covenant laws are my delight.
    They give me wise advice.

ד Daleth

25 I lie in the dust. I’m about to die.
    Keep me alive as you have promised.
26 I told you how I’ve lived, and you gave me your answer.
    Teach me your orders.
27 Help me understand how your rules direct me to live.
    Then I may think deeply about the wonderful things you have done.
28 My sadness has worn me out.
    Give me strength as you have promised.
29 Keep me from cheating and telling lies.
    Be kind to me and teach me your law.
30 I have chosen to be faithful to you.
    I put my trust in your laws.
31 Lord, I’m careful to obey your covenant laws.
    Don’t let me be put to shame.
32 I am quick to follow your commands,
    because you have added to my understanding.

ה He

33 Lord, teach me how your orders direct me to live.
    Then I will live that way to the very end.
34 Help me understand your law so that I may follow it.
    I will obey it with all my heart.
35 Teach me to live as you command,
    because that makes me very happy.
36 Make me want to follow your covenant laws
    instead of wanting to gain things only for myself.
37 Turn my eyes away from things that are worthless.
    Keep me alive as you have promised.
38 Keep your promise to me.
    Then other people will have respect for you.
39 Please don’t let me be put to shame.
    Your laws are good.
40 I really want to follow your rules.
    Keep me alive, because you do what is right.

ו Waw

41 Lord, show me your faithful love.
    Save me as you have promised.
42 Then I can answer anyone who makes fun of me,
    because I trust in your word.
43 Help me always to tell the truth about how faithful you are.
    I have put my hope in your laws.
44 I will always obey your law,
    for ever and ever.
45 I will lead a full and happy life,
    because I’ve tried to obey your rules.
46 I will talk about your covenant laws to kings.
    I will not be put to shame.
47 I take delight in obeying your commands
    because I love them.
48 I reach out for your commands that I love.
    I do this so that I may think deeply about your orders.

ז Zayin

49 Remember what you have said to me.
    You have given me hope.
50 Even when I suffer, I am comforted
    because you promised to keep me alive.
51 Proud people make fun of me without mercy.
    But I don’t turn away from your law.
52 Lord, I remember the laws you gave long ago.
    I find comfort in them.
53 I am very angry
    because evil people have turned away from your law.
54 No matter where I live,
    I sing about your orders.
55 Lord, during the night I remember who you are.
    That’s why I keep your law.
56 I have really done my best
    to obey your rules.

ח Heth

57 Lord, you are everything I need.
    I have promised to obey your words.
58 I have looked to you with all my heart.
    Be kind to me as you have promised.
59 I have thought about the way I live.
    And I have decided to follow your covenant laws.
60 I won’t waste any time.
    I will be quick to obey your commands.
61 Evil people may tie me up with ropes.
    But I won’t forget to obey your law.
62 At midnight I get up to give you thanks
    because your decisions are very fair.
63 I’m a friend to everyone who has respect for you.
    I’m a friend to everyone who follows your rules.
64 Lord, the earth is filled with your love.
    Teach me your orders.

ט Teth

65 Lord, be good to me
    as you have promised.
66 Increase my knowledge and give me good sense,
    because I trust your commands.
67 Before I went through suffering, I went down the wrong path.
    But now I obey your word.
68 You are good, and what you do is good.
    Teach me your orders.
69 The lies of proud people have taken away my good name.
    But I follow your rules with all my heart.
70 Their unfeeling hearts are hard and stubborn.
    But I take delight in your law.
71 It was good for me to suffer.
    That’s what helped me to understand your orders.
72 The law you gave is worth more to me
    than thousands of pieces of silver and gold.

י Yodh

73 You made me and formed me with your own hands.
    Give me understanding so that I can learn your commands.
74 May those who have respect for you be filled with joy when they see me.
    I have put my hope in your word.
75 Lord, I know that your laws are right.
    You were faithful to your promise when you made me suffer.
76 May your faithful love comfort me
    as you have promised me.
77 Show me your tender love so that I can live.
    I take delight in your law.
78 May proud people be put to shame for treating me badly for no reason.
    I will think deeply about your rules.
79 May those who have respect for you come to me.
    Then I can teach them your covenant laws.
80 May I follow your orders with all my heart.
    Then I won’t be put to shame.

כ Kaph

81 I deeply long for you to save me.
    I have put my hope in your word.
82 My eyes grow tired looking for what you have promised.
    I say, “When will you comfort me?”
83 I’m as useless as a wineskin that smoke has dried up.
    But I don’t forget to follow your orders.
84 How long do I have to wait?
    When will you punish those who attack me?
85 Proud people do what is against your law.
    They dig pits for me to fall into.
86 All your commands can be trusted.
    Help me, because people attack me without any reason.
87 They almost wiped me off the face of the earth.
    But I have not turned away from your rules.
88 Keep me alive, because of your faithful love.
    Do this so that I may obey the covenant laws you have given.

ל Lamedh

89 Lord, your word lasts forever.
    It stands firm in the heavens.
90 You will be faithful for all time to come.
    You made the earth, and it continues to exist.
91 Your laws continue to this very day,
    because all things serve you.
92 If I had not taken delight in your law,
    I would have died because of my suffering.
93 I will never forget your rules.
    You have kept me alive, because I obey them.
94 Save me, because I belong to you.
    I’ve tried to obey your rules.
95 Sinful people are waiting to destroy me.
    But I will spend time thinking about your covenant laws.
96 I’ve learned that everything has its limits.
    But your commands are perfect. They are always there when I need them.

מ Mem

97 Lord, I really love your law!
    All day long I spend time thinking about it.
98 Your commands make me wiser than my enemies,
    because your commands are always in my heart.
99 I know more than all my teachers do,
    because I spend time thinking about your covenant laws.
100 I understand more than the elders do,
    because I obey your rules.
101 I’ve kept my feet from every path that sinners take
    so that I might obey your word.
102 I haven’t turned away from your laws,
    because you yourself have taught me.
103 Your words are very sweet to my taste!
    They are sweeter than honey to me.
104 I gain understanding from your rules.
    So I hate every path that sinners take.

נ Nun

105 Your word is like a lamp that shows me the way.
    It is like a light that guides me.
106 I have made a promise
    to follow your laws, because they are right.
107 I have suffered very much.
    Lord, keep me alive as you have promised.
108 Lord, accept the praise I freely give you.
    Teach me your laws.
109 I keep putting my life in danger.
    But I won’t forget to obey your law.
110 Evil people have set a trap for me.
    But I haven’t wandered away from your rules.
111 Your covenant laws are your gift to me forever.
    They fill my heart with joy.
112 I have decided to obey your orders
    to the very end.

ס Samekh

113 I hate people who can’t make up their minds.
    But I love your law.
114 You are my place of safety.
    You are like a shield that keeps me safe.
    I have put my hope in your word.
115 Get away from me, you who do evil!
    Then I can do what my God commands me to do.
116 My God, keep me going as you have promised. Then I will live.
    Don’t let me lose all hope.
117 Take good care of me, and I will be saved.
    I will always honor your orders.
118 You turn your back on all those who wander away from your orders.
    Their wrong thoughts will be proved to be wrong.
119 You throw away all the sinners on earth as if they were trash.
    So I love your covenant laws.
120 My body trembles because I have respect for you.
    I have great respect for your laws.

ע Ayin

121 I have done what is right and fair.
    So don’t leave me to those who treat me badly.
122 Make sure that everything goes well with me.
    Don’t let proud people treat me badly.
123 My eyes grow tired as I look to you to save me.
    Please save me as you have promised.
124 Be good to me, because you love me.
    Teach me your orders.
125 I serve you, so help me to understand what is right.
    Then I will understand your covenant laws.
126 Lord, it’s time for you to act.
    People are breaking your law.
127 I love your commands more than gold.
    I love them more than pure gold.
128 I consider all your rules to be right.
    So I hate every path that sinners take.

פ Pe

129 Your covenant laws are wonderful.
    So I obey them.
130 When your words are made clear, they bring light.
    They bring understanding to childish people.
131 I open my mouth and pant like a dog,
    because I long to know your commands.
132 Turn to me and have mercy on me.
    That’s what you’ve always done for those who love you.
133 Teach me how to live as you have promised.
    Don’t let any sin be my master.
134 Set me free from people who treat me badly.
    Then I will obey your rules.
135 Have mercy on me.
    Teach me your orders.
136 Streams of tears flow from my eyes,
    because people don’t obey your law.

צ Tsadhe

137 Lord, you do what is fair.
    And your laws are right.
138 The laws you have made are fair.
    They can be completely trusted.
139 My anger is wearing me out,
    because my enemies don’t pay any attention to your words.
140 Your promises have proved to be true.
    I love them.
141 I’m not important. People look down on me.
    But I don’t forget to obey your rules.
142 You always do what is right.
    And your law is true.
143 I’ve had my share of trouble and suffering.
    But your commands give me delight.
144 Your covenant laws are always right.
    Help me to understand them. Then I will live.

ק Qoph

145 Lord, I call out to you with all my heart.
    Answer me, and I will obey your orders.
146 I call out to you.
    Save me, and I will keep your covenant laws.
147 I get up before the sun rises. I cry out for help.
    I’ve put my hope in your word.
148 My eyes stay open all night long.
    I spend my time thinking about your promises.
149 Listen to me, because you love me.
    Lord, keep me alive as you have promised.
150 Those who think up evil plans are near.
    They have wandered far away from your law.
151 But Lord, you are near.
    All your commands are true.
152 Long ago I learned from your covenant laws
    that you made them to last forever.

ר Resh

153 Look at how I’m suffering!
    Save me, because I haven’t forgotten to obey your law.
154 Stand up for me and set me free.
    Keep me alive as you have promised.
155 Those who are evil are far from being saved.
    They don’t want to obey your orders.
156 Lord, you have deep concern for me.
    Keep me alive as you have promised.
157 Many enemies attack me.
    But I haven’t turned away from your covenant laws.
158 I get very angry when I see people who aren’t faithful to you.
    They don’t obey your word.
159 See how I love your rules!
    Lord, keep me alive, because you love me.
160 All your words are true.
    All your laws are right. They last forever.

ש Sin and Shin

161 Rulers attack me for no reason.
    But I tremble because of your word.
162 I’m filled with joy because of your promise.
    It’s like finding a great fortune.
163 I hate lies with a deep hatred.
    But I love your law.
164 Seven times a day I praise you
    for your laws, because they are right.
165 Those who love your law enjoy great peace.
    Nothing can make them trip and fall.
166 Lord, I wait for you to save me.
    I follow your commands.
167 I obey your covenant laws,
    because I love them greatly.
168 I obey your rules and your covenant laws,
    because you know all about how I live.

ת Taw

169 Lord, may you hear my cry.
    Give me understanding, just as you said you would.
170 May you hear my prayer.
    Save me, just as you promised.
171 May my lips pour out praise to you,
    because you teach me your orders.
172 May my tongue sing about your word,
    because all your commands are right.
173 May your hand be ready to help me,
    because I have chosen to obey your rules.
174 Lord, I long for you to save me.
    Your law gives me delight.
175 Let me live so that I can praise you.
    May your laws keep me going.
176 Like a lost sheep, I’ve gone down the wrong path.
    Come and look for me,
    because I haven’t forgotten to obey your commands.