Nkwa Asem

Nnwom 119

Awurade mmara

1Nhyira nka wɔn a wɔn asetena yɛ pɛ, na wodi Awurade mmara so. Nhyira nka wɔn a wofi wɔn koma nyinaa mu di n’ahyɛde so. Wɔnyɛɛ mfomso. Wɔnam Awurade akwan so. Awurade, wo na wohyɛɛ mmara maa yɛn na wokae se yɛnni so nokwarem. Mewɔ anidaso yiye sɛ medi w’asɛm so. Sɛ meyɛ aso ma w’ahyɛde a, m’anim rengu ase.

Mesua w’atɛntrenee yi; mede koma a emu tew bɛkamfo wo. Medi wo mmara so; nnyaw me.

Osetie wɔ Awurade mmara ho

Ɛbɛyɛ dɛn na aberante abɔ ɔbra pa? Ɛsɛ sɛ odi wo mmara so. 10 Mifi me koma nyinaa mu pɛ sɛ mesom wo. Mma mennyɛ asoɔden wɔ wo mmara no so di ho. 11 Mede wo mmara no sie me koma mu sɛnea merenyɛ bɔne ntia wo.

12 Mekamfo wo, O Awurade; kyerɛ me w’akwan. 13 Mɛpae mu mati mmara a woahyɛ ama me no nyinaa mu. 14 M’ani gye sɛ medi wo mmara so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 15 Misua wo mmara na mehwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ mu. 16 M’ani gye wo mmara ho; me werɛ remfi w’ahyɛde da.

Awurade mmara mu ahotɔ

17 Yɛ me wo somfo yiye, sɛnea mɛtena ase na m’adi wo nkyerɛkyerɛ so. 18 Bue m’ani na minhu nokware a ɛyɛ nwonwa wɔ wo mmara no mu. 19 Mewɔ asase yi so mmere tiaa bi; mfa wo mmara no nhintaw me. 20 Me koma ani agyina sɛ ebehu w’atemmu bere nyinaa.

21 Woka ahantanfo anim. Nnome nka wɔn a wobuu wo mmara so. 22 Gye me fi wɔn kasatia ne wɔn atwetwesi mu efisɛ, madi wo mmara so. 23 Ahene hyia pam me tiri so, nanso mesua wo nkyerɛkyerɛ. 24 Wo mmara ma m’ani gye; ɛyɛ me fotufo.

Awurade mmara so di ho nsua

25 Wɔadi me so ma meda mfutuma mu; kanyan me sɛnea woahyɛ me bɔ no. 26 Mekaa nea mayɛ nyinaa ma wubuaa me; kyerɛ me w’akwan. 27 Boa me na mente wo mmara no ase na mede wo nkyerɛkyerɛ no bɛkɔ adwenem.

28 Awerɛhow ahyɛ me so; hyɛ me den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 29 Mma memmfa ɔkwan bɔne so na wo yiyedi mu, kyerɛ me wo mmara. 30 Maka se mɛyɛ osetie. Matie w’atemmu. 31 Awurade, madi wo nkyerɛkyerɛ akyi; mma m’anim nngu ase. 32 Mede ahosɛpɛw bedi w’ahyɛde so efisɛ, wobɛma mate ase yiye.

Ntease ho mpaebɔ

33 Kyerɛkyerɛ me wo mmara no ase, Awurade, na medi so mmere nyinaa mu. 34 Kyerɛ wo mmara no mu kyerɛ me na medi so; mede me koma nyinaa bedi so. 35 Ma menyɛ osetie mma wo mmara no efisɛ, emu na menya ahotɔ.

36 Ma me ɔpɛ pa na minni wo mmara no so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 37 Mma minnni nneɛma a ɛho nni mfaso akyi; yɛ me adɔe sɛnea woahyɛ me bɔ no. 38 Hyɛ me wo bɔ; wo somfo; ɛbɔ a wohyɛ wɔn a wotie wo no.

39 Gye me fi kasatia a misuro mu; w’atemmu yɛ nwonwa. 40 Mepɛ sɛ midi wo mmara so; ma me nkwa foforo efisɛ, woyɛ trenee.

Awurade mmara no mu ahotoso

41 Ma minhu dɔ a wodɔ me, Awurade, na gye me nkwa sɛnea wohyɛɛ bɔ no. 42 Afei metumi mabua wɔn a wɔkasa tia me no efisɛ, migye w’asɛm no midi.

43 Ma menka nokware daa efisɛ, m’anidaso wɔ w’atemmu mu. 44 Mɛkae wo mmara no daa daa. 45 Mɛfa me ho adi kora kora efisɛ, mebɔ mmɔden sɛ metie wo nkyerɛkyerɛ. 46 Mɛbɔ wo mmara no dawuru akyerɛ ahene na m’ani renwu.

47 M’ani gye sɛ midi wo mmara no so efisɛ, medɔ mmara no. 48 Mibu wo mmara no, dɔ no. Mɛdwene wo nkyerɛkyerɛ no ho.

Awurade mmara no mu ahotoso

49 Kae bɔ a woahyɛ me, wo somfo no; ama manya anidaso. 50 M’amanehunu mu mpo, wokyekyee me werɛ efisɛ, wo bɔhyɛ no maa me nkwa. 51 Daa ahantanfo bu me animtia, nanso mentwee me ho mfii wo mmara no ho. 52 Mekae wo tete atemmu no a, na me werɛ akyekye, O Awurade. 53 Sɛ mihu sɛ amumɔyɛfo rebu wo mmara no so a, na me bo afuw. 54 Me bra kakra a mebɔɔ wɔ asase so no, mehyehyɛɛ wo mmara no ho dwom. 55 Anadwo, mekae wo, Awurade, na midwen wo mmara no ho. 56 Minya m’ahotɔ fi wo mmara a midi so no mu.

Awurade mmara no sodi

57 Wo ara na mehwehwɛ wo, O Awurade; mehyɛ bɔ sɛ, medi wo mmara no so. 58 Mede me koma nyinaa srɛ wo sɛ, hu me mmɔbɔ sɛnea wahyɛ bɔ no! 59 Masesa me suban na mehyɛ bɔ sɛ medi wo nkyerɛkyerɛ so. 60 Medi wo mmara no so a meretwentwɛn me nan ase. 61 Amumɔyɛfo asum me firi nanso me werɛ mfi wo mmara no.

62 Ɔdasum, mesɔre kamfo wo w’atɛntrenee ho. 63 Wɔn a wɔsom wo ne wɔn a wodi wo mmara so yɛ me nnamfo. 64 Awurade, wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no ahyɛ asase so ma; kyerɛ me w’ahyɛde.

Awurade mmara sodi mfaso

65 Woadi wo bɔhyɛ so Awurade, na wuye ma me, wo somfo. 66 Ma me nyansa ne adwene efisɛ, migye wo mmara no di. 67 Bere a na wotwe m’aso no, na meyɛ mfomso nanso afei, medi w’asɛm so. 68 Wowɔ adɔe, kyerɛ me wo mmara no.

69 Ahantanfo adi atoro afa me ho, nanso mede me koma nyinaa di wo nkyerɛkyerɛ so. 70 Saa nnipa yi nni ntease, nanso mewɔ anigye wo mmara no mu.

71 Na m’asotwe no fata me efisɛ, ɛma misuaa wo mmara no. 72 Mmara a wode mae no ho baa me mfaso sen wiase sika nyinaa.

Nokware a ɛwɔ Awurade mmara mu

73 Wo na wobɔɔ me na wokoraa me asomdwoe mu; ma me ntease sɛnea metumi asua wo mmara no. 74 Wɔn a wodi wo ni no hu me a, wɔn ani begye efisɛ, migye wo bɔhyɛ no di.

75 Minim sɛ wubu atɛntrenee, Awurade, na wotwee m’aso efisɛ, woyɛ ɔnokwafo. 76 Ma wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nkyekye me werɛ sɛnea woahyɛ me a meyɛ wo somfo bɔ no. 77 Hu me mmɔbɔ, na mɛtena ase efisɛ, m’ani gye wo mmara no ho.

78 Ma ahantanfo a wɔka nsɛm a enni mu gu me so no ani nwu. Me de, midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 79 Ma wɔn a wodi wo ni no mmra me nkyɛn; wɔn a wonim wo mmara nyinaa. 80 Ma minni wo mmara so pɛpɛɛpɛ na nkogu aniwu amma me so.

Ogye mpaebɔ

81 Mayɛ mmerɛw, Awurade; meretwɛn sɛ wubegye me. Migye w’asɛm midi. 82 M’ani ahwɛ wo bɔ a wohyɛɛ me no kwan abrɛ, bere a mibisa se, “Bere bɛn na wobɛboa me?” no. 83 Me ho mfaso asa sɛ akotokyiwa a wɔatow akyene, nanso me werɛ mfi wahyɛde no. 84 Mentwɛn nkosi da bɛn? Da bɛn na wobɛtwe wɔn a wɔtaa me no aso? 85 Ahantanfo a wonni wo mmara so no atu amoa de asum me firi. 86 W’ahyɛde nyinaa yɛ nokware; nnipa nam atoro so taa me; boa me! 87 Wɔreyɛ anya me akum me, nanso mempoo w’ahyɛde no. 88 Wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nti, yɛ me adɔe sɛnea medi wo mmara no so.

Awurade mmara mu gyidi

89 O Awurade, w’asɛm no bɛtena hɔ daa daa; ɛwɔ ɔsoro daa nyinaa. 90 Wo nokwasɛm wɔ hɔ mfe nyinaa. Wode asase adua baabi, na etim hɔ. 91 W’ahyɛde nti, nneɛma nyinaa wɔ hɔ besi nnɛ efisɛ, wɔn nyinaa yɛ w’asomfo.

92 Sɛ wo mmara mma me anigye a, anka ɔhaw bekum me. 93 Meremmu wo nkyerɛkyerɛ no so da efisɛ, ɛno na ama mete ase. 94 Meyɛ wo de; gye me nkwa! Mabɔ mmɔden sɛ medi w’ahyɛde so. 95 Amumɔyɛfo retwɛn pɛ sɛ wokum me nanso medwinnwen wo mmara no ho.

96 Mahu sɛ biribiara wɔ nea ɛkɔpem; nanso w’ahyɛde no ho nni asɛm.

Awurade mmara no ho dɔ

97 Medɔ wo mmara no dodo! Midwen ho bere biara. 98 W’ahyɛde ka me ho bere biara. Ɛma m’ani tew sen m’atamfo. 99 Mete ase yiye sen m’akyerɛkyerɛfo efisɛ, midwen wo nkyerɛkyerɛ ho komm. 100 Mewɔ nyansa sen nkwakoraa efisɛ, midi w’ahyɛde so.

101 Mapa bɔne su nyinaa efisɛ, mepɛ sɛ midi w’asɛm so. 102 Minnyaa wo nkyerɛkyerɛ no mu efisɛ, wone me kyerɛkyerɛfo. 103 Wo nkyerɛkyerɛ no yɛ dɛ dodo. Ɛyɛ dɛ sen ɛwo. 104 Misua nyansa fi wo mmara no mu, ɛno nti, mikyi suban bɔne.

Hann a efi Awurade mmara mu

105 W’asɛm yɛ kanea a ɛkyerɛ me kwan na ɛyɛ me kwan so kanea. 106 Medi me bɔhyɛ so na madi wo nkyerɛkyerɛ so.

107 Awurade, m’amanehunu mu yɛ den dodo; hyɛ me nkwa mu den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 108 Gye m’aseda mpae, O Awurade, na kyerɛ me w’ahyɛde. 109 Masiesie me ho sɛ mɛhwere me nkwa; me werɛ mfii wo mmara. 110 Amumɔyɛfo sum me firi nanso, mimmuu w’ahyɛde so. 111 W’ahyɛde yɛ m’agyapade daa; ɛhyɛ me koma anigye. 112 Maka se medi wo mmara so kosi sɛ mewu.

Guankɔbea a ɛwɔ Awurade mmara mu

113 Mikyi wɔn a wɔmfa wɔn ho nyinaa nto wo so; nanso medɔ wo mmara no. 114 Wone me guankɔbea, me hwɛfo. Mede m’anidaso hyɛ wo bɔ no mu. 115 Mo, nnebɔneyɛfo nyinaa, mumfi me so nkɔ. Medi me Nyankopɔn ahyɛde so. 116 Ma me ahoɔden sɛnea wohyɛɛ me bɔ no na mɛtena ase. Nni me huammɔ wɔ m’anidaso mu. 117 So me mu na menya nkwa na daa medi w’ahyɛde so.

118 Wopo obiara a onni wo mmara so. Wɔn adwemmɔne no ho nni mfaso. 119 Wo ne amumɔyɛfo di no sɛ wura, enti mepɛ wo nkyerɛkyerɛ. 120 Esiane wo nti, misuro; w’atemmu ama ehu ahyɛ me ma.

Osetie a wɔyɛ ma Awurade mmara

121 Mayɛ nea ɛteɛ na ɛyɛ pɛ. Nnyaa me mma m’atamfo! 122 Hyɛ bɔ sɛ wobɛboa wo somfo. Mma ahantanfo nhyɛ me so. 123 Mahwɛ wo nkwagye, wo gye kwan ama m’ani abu. 124 Ma wo daa dɔ no nka me na kyerɛkyerɛ me w’ahyɛde. 125 Meyɛ wo somfo; ma me ntease na mahu wo nkyerɛkyerɛ.

126 Awurade, bere aso sɛ woyɛ biribi efisɛ, nnipa rebu mmara so. 127 Medɔ w’ahyɛde sen sikakɔkɔɔ, sikakɔkɔɔ a ɛyɛ fɛ pa ara mpo. 128 Enti midi wo nkyerɛkyerɛ so; mekyi akwammɔne.

Pɛ a wɔpɛ Awurade mmara sodi

129 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nwonwa. Mede me koma nyinaa tie. 130 Wo nkyerɛkyerɛ no kyerɛ me hann na ɛma nea onnim no nyansa. 131 Mede ahopere bue manom pɛ w’ahyɛde akyi kwan.

132 Dan w’ani hwɛ me na hu me mmɔbɔ sɛnea woyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo no. 133 Sɛnea woahyɛ me bɔ no, mma mennhwe ase. Mma bɔne nni me so. 134 Gye me fi wɔn a wɔhyɛ me so no nsam, sɛnea medi w’ahyɛde so. 135 Ma ba a woba me nkyɛn no nhyira me, na kyerɛ me wo mmara. 136 Me nusu gu te sɛ asubɔnten efisɛ, nnipa ntie wo mmara.

Atɛntrenee a ɛwɔ Awurade mmara mu

137 Woyɛ ɔtreneeni, Awurade, na wo mmara nso yɛ pɛ. 138 Mmara a wode ama no ye na ɛteɛ. 139 M’abufuw hyehye me sɛ ogya efisɛ, m’atamfo mmu w’ahyɛde no. 140 Akyinnye nni wo bɔhyɛ ho! M’ani gye ho! 141 Menka hwee, na wommu me, nanso mempo wo nkyerɛkyerɛ no.

142 Wo treneeyɛ bɛtena hɔ daa daa. Wo mmara no yɛ nokware daa. 143 Ɔhaw ne ahopere ahyɛ me ma nanso w’ahyɛde ma me ahosɛpɛw. 144 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nokware daa; kyɛ me ntease na mɛtena ase.

Ogye mpaebɔ

145 Mede me koma nyinaa mefrɛ wo. Gye me so, Awurade, na medi w’ahyɛde so. 146 Mefrɛ wo; gye me na medi wo mmara so. 147 Ansa na owia bepue no, mɛfrɛ wo na woaboa me. Mede me ho to wo bɔhyɛ no so. 148 Anadwo nyinaa menna na midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 149 Esiane sɛ wo dɔ wɔ hɔ daa nti, tie me; O Awurade, hu me mmɔbɔ na fa me nkwa sie!

150 Atirimɔdenfo a wɔtaa me no retwiw bɛn me; nnipa a wonni wo mmara so no. 151 Nanso wobɛn me, Awurade, na w’ahyɛde nyinaa tim hɔ daa. 152 Mmere bi a atwam no, misuaa wo nkyerɛkyerɛ; woma ɛtenaa hɔ daa daa.

Mmoa

153 Hwɛ amane a merehu na gye me nkwa efisɛ, mempoo wo mmara no. 154 Bɔ me ho ban na menne me ho. Gye me nkwa sɛnea woahyɛ me bɔ no. 155 Wɔrennye amumɔyɛfo nkwa efisɛ, wonni wo mmara so. 156 Nanso, Awurade, w’ahummɔbɔ so; hu me mmɔbɔ na gye me nkwa.

157 Mewɔ atamfo ne wɔn a wɔhyɛ me so pii, nanso mimmu wo mmara no so. 158 Sɛ mehwɛ saa nkontompofo no a, wɔn ho yɛ me tan efisɛ, wonni w’ahyɛde so. 159 Hwɛ sɛnea m’ani gye wo nkyerɛkyerɛ ho, Awurade. Wo dɔ nsakra, enti gye me! 160 Wo mmara no koma yɛ nokware na w’atɛntrenee nyinaa wɔ hɔ daa.

Awurade mmara mu ahofama

161 Tumidifo bi taa me kwa, nanso mede nidi ma wo mmara. 162 Wo bɔhyɛ no ma me ahotɔ; me ho tɔ me sɛ obi a watu agyapade bi ahu. 163 Mikyi nkontompo nyinaa na m’ani gye wo mmara no ho. 164 Meda wo ase mpɛn ason da biara wɔ w’atɛntrenee no ho.

165 Wɔn a wɔpɛ wo mmara no wɔ banbɔ a biribiara rentumi mma wɔnhwe ase. 166 Metwɛn sɛ wubegye me, Awurade, na meyɛ nea wohyɛ me. 167 Midi wo nkyerɛkyerɛ so. Me dɔ no wɔ me koma mu nyinaa. 168 Midi w’ahyɛde ne wo nkyerɛkyerɛ so; wuhu nea meyɛ nyinaa.

Mmoa mpaebɔ

169 Ma me sufrɛ nnu w’anim, Awurade! Ma me ntease sɛnea woahyɛ me bɔ no. 170 Tie me mpaebɔ na gye me sɛnea wo bɔhyɛ kyerɛ no. 171 Mɛkamfo wo daa efisɛ, wokyerɛ me wo mmara. 172 Mɛto wo mmara no ho dwom efisɛ, w’ahyɛde yɛ nokware. 173 Daa siesie wo ho sɛ wobɛboa me efisɛ, midi w’ahyɛde akyi. 174 M’ani agyina wo nkwagye mmoa, O Awurade! Menya ahotɔ wɔ wo mmoa no mu. 175 Ma me nkwa sɛnea metumi akamfo wo. Wo nkyerɛkyerɛ no mmoa me.

176 Mikyinkyin sɛ oguan a wayera enti bɛhwehwɛ me, wo somfo, efisɛ, mempoo wo mmara no.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Saamu 119

1Ìbùkún ni fún àwọn ẹni tí ọ̀nà wọn wà láìlẹ́ṣẹ̀,
    ẹni tí í rìn ní ìbámu pẹ̀lú òfin Olúwa,
Ìbùkún ni fún àwọn ẹni tí ń pa òfin rẹ̀ mọ́
    tí wọn sì ń wá a pẹ̀lú gbogbo ọkàn wọn.
Wọn kò ṣe ohun tí kò dára;
    wọ́n rìn ní ọ̀nà rẹ̀.
Ìwọ ti la ìlànà rẹ̀ sílẹ̀
    kí a sì pa wọ́n mọ́ gidigidi.
Ọ̀nà mi ìbá dúró ṣinṣin
    láti máa pa òfin rẹ̀ mọ́!
Nígbà náà, ojú kò ní tì mí
    nígbà tí mo bá ń kíyèsi àṣẹ rẹ̀ gbogbo.
Èmi yóò yìn ọ́ pẹ̀lú ọkàn ìdúró ṣinṣin
    bí èmi bá ti kọ́ òfin òdodo rẹ̀.
Èmi yóò gbọ́rọ̀ sí àṣẹ rẹ̀:
    Má ṣe kọ̀ mí sílẹ̀ pátápátá.

Báwo ni àwọn ọ̀dọ́ yóò ti ṣe pa ọ̀nà rẹ̀ mọ́?
Láti máa gbé ní ìbámu sí ọ̀rọ̀ rẹ.
10 Èmi wá ọ pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi
    má ṣe jẹ́ kí èmi yapa kúrò nínú àṣẹ rẹ.
11 Èmi ti pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ ní ọkàn mi
    kí èmi má ba à ṣẹ̀ sí ọ
12 Ìyìn ni fún Olúwa;
    kọ́ mi ní àṣẹ rẹ.
13 Pẹ̀lú ètè mi èmi tún ṣírò
    gbogbo òfin tí ó wá láti ẹnu rẹ.
14 Èmi ń yọ̀ ní ọ̀nà ẹ̀rí rẹ,
    bí ènìyàn ṣe ń yọ̀ nínú ọláńlá.
15 Èmi ń ṣe àṣàrò nínú ìlànà rẹ
    èmi sì kíyèsi ọ̀nà rẹ
16 Inú mi dùn sí àṣẹ rẹ;
    èmi kì yóò gbàgbé ọ̀nà rẹ.

Ohun ìyanu tí o wà nínú òfin rẹ̀

17 Ṣe rere sí ìránṣẹ́ rẹ, èmi yóò sì wà láààyè;
    èmi yóò ṣe ìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ.
18 La ojú mi kí èmi lè ríran rí
    ohun ìyanu tí ó wà nínú òfin rẹ.
19 Àlejò ní èmi jẹ́ láyé;
    Má ṣe pa àṣẹ rẹ mọ́ fún mi.
20 Ọkàn mi pòruurù pẹ̀lú ìfojúsọ́nà
    nítorí òfin rẹ nígbà gbogbo.
21 Ìwọ fi àwọn agbéraga bú, àwọn tí a fi gégùn ún
    tí ó ṣìnà kúrò nínú àṣẹ rẹ.
22 Mú ẹ̀gàn àti àbùkù kúrò lára mi,
    nítorí èmi pa òfin rẹ mọ́.
23 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn alákòóso kójọpọ̀, wọ́n
    ń sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ sí mi,
    ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ rẹ ń ṣe àṣàrò nínú àṣẹ rẹ.
24 Òfin rẹ ni dídùn inú mi;
    àwọn ní olùbádámọ̀ràn mi.

Àdúrà láti ní òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run

25 Ọkàn mí lẹ̀ mọ́ erùpẹ̀;
    ìwọ sọ mí di ààyè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ.
26 Èmi tún ọ̀nà mi ṣírò ìwọ sì dá mi lóhùn;
    kọ́ mi ní àṣẹ rẹ.
27 Jẹ́ kí n mọ ẹ̀kọ́ ìlànà rẹ:
    nígbà náà ni èmi yóò ṣe àṣàrò iṣẹ́ ìyanu rẹ.
28 Ọkàn mi ń ṣe àárẹ̀ pẹ̀lú ìbànújẹ́;
    fi agbára fún mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ.
29 Pa mí mọ́ kúrò nínú ọ̀nà ẹ̀tàn
    fún mi ní oore-ọ̀fẹ́ nípa òfin rẹ.
30 Èmi ti yan ọ̀nà òtítọ́
    èmi ti gbé ọkàn mi lé òfin rẹ.
31 Èmi yára di òfin rẹ mú. Olúwa
    má ṣe jẹ́ kí ojú kí ó tì mí.
32 Èmi sáré ní ipa ọ̀nà àṣẹ rẹ,
    nítorí ìwọ, ti tú ọkàn mi sílẹ̀.

Ìlérí Ọlọ́run fún aláforítì

33 Kọ́ mi, Olúwa, láti tẹ̀lé àṣẹ rẹ;
    nígbà náà ni èmi yóò pa wọ́n mọ́ dé òpin.
34 Fún mi ní òye, èmi yóò sì pa òfin rẹ mọ́
    èmi yóò sì máa kíyèsi i pẹ̀lú ọkàn mi.
35 Fi ipa ọ̀nà àṣẹ rẹ hàn mí,
    nítorí nínú rẹ̀ ni èmi rí inú dídùn.
36 Yí ọkàn mi padà sí òfin rẹ
    kí ó má ṣe sí ojúkòkòrò mọ́.
37 Yí ojú mi padà kúrò láti máa wo ohun asán:
    pa ọ̀nà mi mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ.
38 Mú ìlérí rẹ sẹ sí ìránṣẹ́ rẹ,
    nítorí òfin rẹ dára.
39 Yí ẹ̀gàn mi padà tí mo bẹ̀rù
    nítorí tí ìdájọ́ rẹ dára.
40 Kíyèsi i, ọkàn mi ti fà sí ẹ̀kọ́ rẹ!
    Pa ayé mi mọ́ nínú òdodo rẹ.

Ìgbàlà láti inú òfin Ọlọ́run

41 Jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ tí kì í kùnà wá bá mi, Olúwa,
    ìgbàlà rẹ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ;
42 Nígbà náà ni èmi yóò dá
    ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí mi lóhùn,
    nítorí èmi gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ.
43 Má ṣe gba ọ̀rọ̀ òtítọ́ láti ẹnu mi
    nítorí èmi ti gbé ìrètí mi sínú àṣẹ rẹ
44 Èmi yóò máa gbọ́rọ̀ sí òfin rẹ nígbà gbogbo
    láé àti láéláé.
45 Èmi yóò máa rìn káàkiri ní òmìnira,
    nítorí èmi ti kígbe ẹ̀kọ́ rẹ jáde.
46 Èmi yóò sọ̀rọ̀ òfin rẹ níwájú àwọn ọba
    ojú kì yóò sì tì mí,
47 Nítorí èmi ní inú dídùn nínú àṣẹ rẹ
    nítorí èmi ní ìfẹ́ wọn.
48 Èmi gbé ọwọ́ mi sókè nítorí àṣẹ rẹ, èyí tí èmi fẹ́ràn,
    èmi sì ń ṣe àṣàrò òfin rẹ̀.

Òfin Ọlọ́run ní ìrètí

49 Rántí ọ̀rọ̀ rẹ sí ìránṣẹ́ rẹ,
    nítorí ìwọ ti fún mi ní ìrètí.
50 Ìtùnú mi nínú ìpọ́njú mi ni èyí:
    ìpinnu rẹ pa ayé mi mọ́.
51 Àwọn agbéraga fi mí ṣe ẹlẹ́yà láì dádúró,
    ṣùgbọ́n èmi kò padà nínú òfin rẹ.
52 Èmi rántí àwọn òfin rẹ ìgbàanì, Olúwa,
    èmi sì rí ìtùnú nínú wọn.
53 Ìbínú dì mímú ṣinṣin nítorí àwọn ẹni búburú,
    tí wọ́n ti kọ òfin rẹ sílẹ̀.
54 Òfin rẹ ni ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ orin mi
    níbikíbi tí èmi ń gbé.
55 Ní òru èmi rántí orúkọ rẹ, Olúwa,
    èmi yóò sì pa òfin rẹ mọ́
56 nítorí tí mo
    gba ẹ̀kọ́ rẹ gbọ́.

Ọlọ́run ni ìpín wa

57 Ìwọ ni ìpín mi, Olúwa:
    èmi ti pinnu láti tẹríba sí ọ̀rọ̀ rẹ.
58 Èmi ti wá ojú rẹ pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi:
    fún mi ní oore-ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ.
59 Èmi ti kíyèsi ọ̀nà mi
    èmi sì ti gbé ìgbésẹ̀ mi sí òfin rẹ.
60 Èmi yóò yára, ń kò ni lọ́ra
    láti gbọ́rọ̀ sí àṣẹ rẹ.
61 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹni búburú dì mí pẹ̀lú okùn,
    èmi kò ní gbàgbé òfin rẹ.
62 Ní àárín ọ̀gànjọ́ òru èmi dìde láti fi ọpẹ́ fún ọ
    nítorí òfin òdodo rẹ.
63 Èmi jẹ́ ọ̀rẹ́ sí gbogbo àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ,
    sí gbogbo àwọn tí ń tẹ̀lé ẹ̀kọ́ rẹ.
64 Ayé kún fún ìfẹ́ rẹ Olúwa
    Kọ́ mi ní òfin rẹ.

Ìpọ́njú mu ni mọ òfin Ọlọ́run

65 Ṣe rere sí ìránṣẹ́ rẹ
    gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa.
66 Kọ́ mi ní ìmọ̀ àti ìdájọ́ rere,
    nítorí mo gbàgbọ́ nínú àṣẹ rẹ.
67 Kí a tó pọ́n mi lójú èmi ti ṣìnà,
    ṣùgbọ́n ni ìsinsin yìí èmi gbọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ.
68 Ìwọ dára, ohun tí ìwọ sì ń ṣe rere ni;
    kọ́ mi ní ìlànà rẹ.
69 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn agbéraga ti gbìmọ̀ èké sí mí,
    èmi pa ẹ̀kọ́ rẹ mọ́ pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi.
70 Ọkàn wọn yigbì kò sì ní àánú,
    ṣùgbọ́n èmi ní inú dídùn nínú òfin rẹ.
71 Ó dára fún mi kí a pọ́n mi lójú
    nítorí kí èmi lè kọ́ òfin rẹ.
72 Òfin tí ó jáde láti ẹnu rẹ ju iyebíye sí mi lọ
    ó ju ẹgbẹ̀rún ẹyọ fàdákà àti wúrà lọ.

Ẹlẹgbẹ́ mi ni àwọn tó mọ òfin Olúwa

73 Ọwọ́ rẹ ni ó dá mi tí ó sì mọ mí;
    fún mi ní òye láti kọ́ àṣẹ rẹ.
74 Jẹ́ kí gbogbo àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ máa yọ̀ nígbà tí wọ́n bá rí mi,
    nítorí èmi ti mú ìrètí mi sínú ọ̀rọ̀ rẹ.
75 Èmi mọ, Olúwa, nítorí òfin rẹ òdodo ni,
    àti ní òtítọ́ ni ìwọ pọ́n mi lójú.
76 Kí ìfẹ́ rẹ tí kì í kùnà jẹ́ ìtùnú mi,
    gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ sí ìránṣẹ́ rẹ.
77 Jẹ́ kí àánú rẹ kí ó tọ̀ mí wá, kí èmi kí ó lè yè,
    nítorí òfin rẹ jẹ́ ìdùnnú mi.
78 Kí ojú kí ó ti àwọn agbéraga
    nítorí wọn pa mí lára láìnídìí
    ṣùgbọ́n èmi yóò máa ṣe àṣàrò nínú ẹ̀kọ́ rẹ.
79 Kí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ yí padà sí mi,
    àwọn tí ó ní òye òfin rẹ.
80 Jẹ́ kí ọkàn mi wà láìlẹ́bi sí òfin rẹ,
    kí ojú kí ó má ṣe tì mí.

Wíwá àlàáfíà

81 Ọkàn mi ń fojú ṣọ́nà nítorí ìgbàlà rẹ,
    ṣùgbọ́n èmi ti fi ìrètí mi sínú ọ̀rọ̀ rẹ.
82 Ojú mi kùnà, pẹ̀lú wíwo ìpinnu rẹ;
    èmi wí pé, “Nígbà wo ni ìwọ yóò tù mí nínú?”
83 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé èmi dàbí awọ-wáìnì lójú èéfín,
    èmi kò gbàgbé ìlànà rẹ.
84 Báwo ni ìránṣẹ́ rẹ̀ yóò ṣe dúró pẹ́ tó?
    Nígbà wo ni ìwọ yóò bá àwọn
    tí ń ṣe inúnibíni sí mi wí?
85 Àwọn agbéraga wa ihò ìṣubú fún mi,
    tí ó lòdì sí òfin rẹ.
86 Gbogbo àṣẹ rẹ yẹ ní ìgbẹ́kẹ̀lé:
    ràn mí lọ́wọ́, nítorí ènìyàn
    ń ṣe inúnibíni sí mi láìnídìí.
87 Wọ́n fẹ́rẹ pa mí rẹ́ kúrò nínú ayé,
    ṣùgbọ́n èmi kò kọ ẹ̀kọ́ rẹ.
88 Pa ayé mi mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ,
    èmi yóò sì gba ẹ̀rí ẹnu rẹ̀ gbọ́.

Ọ̀rọ̀ Olúwa dúró títí láé

89 Ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa, títí láé ni;
    ó dúró ṣinṣin ní ọ̀run
90 Òtítọ́ rẹ̀ ń lọ dé gbogbo ìran dé ìran;
    ìwọ ti dá ayé, ó sì dúró ṣinṣin.
91 Òfin rẹ dúró di òní
    nítorí ohun gbogbo ń sìn ọ́.
92 Bí òfin rẹ̀ kò bá jẹ́ dídùn inú mi,
    èmi ìbá ti ṣègbé nínú ìpọ́njú mi.
93 Èmi kì yóò gbàgbé ẹ̀kọ́ rẹ láé,
    nítorí nípa wọn ni ìwọ ti pa ayé mi mọ́
94 Gbà mí, nítorí èmi jẹ́ tìrẹ
    èmi ti wá ẹ̀kọ́ rẹ.
95 Àwọn ẹni búburú dúró láti pa mí run,
    ṣùgbọ́n èmi yóò kíyèsi ẹ̀rí rẹ.
96 Sí ohun pípé gbogbo èmi ti rí òpin;
    ṣùgbọ́n àṣẹ rẹ aláìlópin ni.

Òfin Olúwa ni ìfẹ́ pípé

97 Báwo ni èmi ti fẹ́ òfin rẹ tó!
    Èmi ń ṣe àṣàrò nínú rẹ̀
ní gbogbo ọjọ́ pípẹ́ wá.
98 Àṣẹ rẹ mú mi gbọ́n ju àwọn ọ̀tá mi lọ,
    nítorí wọ́n wà pẹ̀lú mi láé.
99 Èmi ní iyè inú ju gbogbo olùkọ́ mi lọ,
    nítorí èmi ń ṣe àṣàrò nínú òfin rẹ.
100 Èmi ni òye ju àwọn àgbà lọ,
    nítorí mo gba ẹ̀kọ́ rẹ.
101 Èmi ti pa ẹsẹ̀ mi mọ́ nínú gbogbo ọ̀nà ibi
    nítorí kí èmi lè gba ọ̀rọ̀ rẹ.
102 Èmi kò yà kúrò nínú òfin rẹ,
    nítorí ìwọ fúnrarẹ̀ ni ó kọ́ mi.
103 Báwo ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe dùn mọ́ mi lẹ́nu tó,
    ó dùn ju oyin lọ ní ẹnu mi!
104 Èmi rí òye gbà nínú ẹ̀kọ́ rẹ;
    nítorí náà èmi kórìíra gbogbo ọ̀nà tí kò tọ́.

Òfin Olúwa ni fìtílà mi

105 Ọ̀rọ̀ rẹ ni fìtílà sí ẹsẹ̀ mi
    àti ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà mi
106 Èmi ti ṣe ìbúra èmi sì ti tẹnumọ́ ọn
    wí pé èmi yóò máa tẹ̀lé òfin òdodo rẹ.
107 A pọ́n mi lójú gidigidi;
    Olúwa, sọ mi di ààyè, gẹ́gẹ́ bi ọ̀rọ̀ rẹ
108 Olúwa, gba ìyìn àtinúwá ẹnu mi,
    kí o sì kọ́ mi ní òfin rẹ̀.
109 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ayé mi wà ni ọwọ́ mi
    nígbà gbogbo,
    èmi kò ní gbàgbé òfin rẹ.
110 Àwọn ẹni búburú ti dẹ okùn sílẹ̀ fún mi,
    ṣùgbọ́n èmi kò ṣìnà kúrò nínú ẹ̀kọ́ rẹ.
111 Òfin rẹ ni ogún mi láéláé;
    àwọn ni ayọ̀ ọkàn mi.
112 Ọkàn mi ti lé pípa òfin rẹ mọ́
    láé dé òpin.

Òfin Olúwa ni Ààbò mi

113 Èmi kórìíra àwọn ọlọ́kàn méjì,
    ṣùgbọ́n èmi fẹ́ òfin rẹ.
114 Ìwọ ni ààbò mi àti asà mi;
    èmi ti mú ìrètí mi sínú ọ̀rọ̀ rẹ.
115 Ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin olùṣe búburú,
    kí èmi lè pa àṣẹ Ọlọ́run mi mọ́!
116 Gbé mi sókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ,
    kí èmi kí ó lè yè
    Má sì jẹ́ kí ojú ìrètí mi kí ó tì mí.
117 Gbé mi sókè, èmí yóò sì wa láìléwu;
    nígbà gbogbo ni èmi yóò máa júbà òfin rẹ.
118 Ìwọ kọ gbogbo àwọn tí ó ṣìnà kúrò nínú òfin rẹ,
    nítorí ẹ̀tàn wọn asán ni.
119 Gbogbo àwọn ẹni búburú ní ayé ni ìwọ yọ kúrò bí i ìdàrọ́;
    nítorí náà, èmi fẹ́ òfin rẹ̀.
120 Ara mi wárìrì ní ìbẹ̀rù nítorí rẹ̀:
    èmi dúró ní ìbẹ̀rù òfin rẹ.

Olórin pa òfin Olúwa mọ́

121 Èmi ti ṣe ohun tí i ṣe òdodo àti ẹ̀tọ́:
    má ṣe fi mí sílẹ̀ fún àwọn tó ń ni mí lára.
122 Mú kí àlàáfíà ìránṣẹ́ rẹ dájú:
    má ṣe jẹ́ kí àwọn agbéraga ni mi lára.
123 Ojú mi kùnà, fún wíwo ìgbàlà rẹ,
    fún wíwo ìpinnu òdodo rẹ.
124 Ṣe pẹ̀lú ìránṣẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí dídúró ṣinṣin ìfẹ́ rẹ
    kí o sì kọ́ mi ní àṣẹ rẹ.
125 Èmi ni ìránṣẹ́ rẹ; ẹ fún mi ní òye
    kí èmi lè ní òye òfin rẹ
126 Ó tó àsìkò fún ọ láti ṣe iṣẹ́, Olúwa;
    nítorí òfin rẹ ti fọ́.
127 Nítorí èmi fẹ́ràn àṣẹ rẹ
    ju wúrà, àní ju wúrà dídára lọ,
128 Nítorí èmi kíyèsi gbogbo ẹ̀kọ́ òtítọ́ rẹ̀,
    èmi kórìíra gbogbo ipa ọ̀nà búburú.

Àdúrà láti lè pa òfin Olúwa mọ́

129 Òfin rẹ̀ ìyanu ni:
    nítorí náà èmi gbà wọ́n gbọ́.
130 Ìṣípayá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú ìmọ́lẹ̀ wá;
    ó fi òye fún àwọn òpè.
131 Èmi ya ẹnu mi mo sì mí hẹlẹ,
    nítorí èmi fojú ṣọ́nà sí àṣẹ rẹ.
132 Yí padà sí mi kí o sì ṣàánú fún mi,
    bí ìwọ ṣe máa ń ṣe nígbà gbogbo sí àwọn
    tí ó fẹ́ràn orúkọ rẹ.
133 Fi ìṣísẹ̀ mi múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ,
    má ṣe jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ borí mi.
134 Rà mí padà lọ́wọ́ aninilára ènìyàn,
    kí èmi lè gbọ́ ẹ̀kọ́ rẹ.
135 Jẹ́ kí ojú rẹ kí ó tàn sí ìránṣẹ́ rẹ lára
    kí ó sì kọ́ mi ní àṣẹ rẹ.
136 Omijé sàn jáde ní ojú mi,
    nítorí wọn kò gba pé òfin rẹ̀ jẹ́ òtítọ́.
137 Olódodo ni ìwọ Olúwa
    ìdájọ́ rẹ sì dúró ṣinṣin
138 Òfin ti ìwọ gbé kalẹ̀ jẹ́ òdodo:
    wọ́n yẹ ni ìgbẹ́kẹ̀lé.
139 Ìtara mi ti pa mí run,
    nítorí àwọn ọ̀tá mi fi ojú fo ọ̀rọ̀ rẹ dá.
140 Wọ́n ti dán ìpinnu rẹ wò pátápátá
    ìránṣẹ́ rẹ sì fẹ́ràn wọ́n.
141 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé èmi jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ àti ẹni ẹ̀gàn
    èmi kò ni gbàgbé ẹ̀kọ́ rẹ.
142 Òdodo rẹ wà títí láé
    òtítọ́ ni òfin rẹ̀.
143 Ìyọnu àti ìpọ́njú wá sórí mi,
    ṣùgbọ́n àṣẹ rẹ ni inú dídùn mi,
144 Òfin rẹ jẹ́ òtítọ́ láé;
    fún mi ní òye kí èmi lè yè.

Kíkígbe fún ìgbàlà

145 Èmi kígbe pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi:
    dá mi lóhùn Olúwa,
    èmi yóò sì gbọ́rọ̀ sí àṣẹ rẹ.
146 Èmi kígbe pè ọ́; gbà mí
    èmi yóò sì pa òfin rẹ mọ́.
147 Èmi dìde ṣáájú àfẹ̀mọ́júmọ́ èmi ké fún ìrànlọ́wọ́;
    èmi ti mú ìrètí mi sínú ọ̀rọ̀ rẹ.
148 Ojú mi ṣáájú ìṣọ́ òru,
    nítorí kí èmi lè ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ rẹ.
149 Gbọ́ ohùn mi ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ìfẹ́ rẹ:
    pa ayé mi mọ́, Olúwa, gẹ́gẹ́ bí òfin rẹ.
150 Àwọn tí ń gbìmọ̀ ìlànà búburú wà ní tòsí,
    ṣùgbọ́n wọ́n jìnnà sí òfin rẹ.
151 Síbẹ̀ ìwọ wà ní tòsí, Olúwa,
    àti gbogbo àṣẹ rẹ jẹ́ òtítọ́.
152 Láti ọjọ́ pípẹ́ wá èmi ti kọ́ nínú òfin rẹ
    tí ìwọ ti fi ìdí wọn múlẹ̀ láéláé.

Pípa òfin mọ́ ni ìpọ́njú

153 Wo ìpọ́njú mi kí o sì gbà mí,
    nítorí èmi kò gbàgbé òfin rẹ.
154 Gba ẹjọ́ mi rò kí o sì rà mí padà;
    pa ayé mi mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ.
155 Ìgbàlà jìnnà sí àwọn ẹni búburú
    nítorí wọn kò wá àṣẹ rẹ.
156 Ìyọ́nú rẹ̀ tóbi, Olúwa;
    pa ayé mi mọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin rẹ.
157 Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn ọ̀tá tí wọ́n ń ṣe inúnibíni sí mi,
    ṣùgbọ́n èmi kò tí ì yípadà kúrò nínú òfin rẹ.
158 Èmi wo àwọn ẹlẹ́tàn, inú mi sì bàjẹ́
    nítorí wọn kò gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́.
159 Wo bí èmi ṣe fẹ́ràn ẹ̀kọ́ rẹ;
    pa ayé mi mọ́, Olúwa, gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ.
160 Òtítọ́ ni gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ;
    gbogbo òfin òdodo rẹ láéláé ni.
161 Àwọn alákòóso ṣe inúnibíni sí mi láìnídìí,
    ṣùgbọ́n ọkàn mi wárìrì sí ọ̀rọ̀ rẹ.
162 Èmi yọ̀ nínú ìpinnu rẹ
    bí ẹni tí ó rí ìkógun púpọ̀.
163 Èmi kórìíra mo sì kọ èké ṣíṣe
    ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn òfin rẹ.
164 Èmi yìn ọ́ ní ìgbà méje lójúmọ́
    nítorí òfin òdodo rẹ.
165 Àlàáfíà púpọ̀ wà fún àwọn tí ó ní ìfẹ́ sí òfin rẹ,
    kò sì ṣí ohun tí ó lè mú wọn kọsẹ̀.
166 Èmi yóò dúró de ìgbàlà rẹ, Olúwa,
    èmi yóò sì tẹ̀lé àṣẹ rẹ.
167 Èmi gba òfin rẹ gbọ́,
    nítorí mo fẹ́ràn wọn púpọ̀púpọ̀
168 Èmi ṣe ìgbọ́ràn sí ẹ̀kọ́ rẹ àti òfin rẹ,
    nítorí ìwọ mọ gbogbo ọ̀nà mi.
169 Jẹ́ kí igbe mi wá sí iwájú rẹ, Olúwa;
    fún mi ní òye gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ.
170 Jẹ́ kí ẹ̀bẹ̀ mi wá sí iwájú rẹ;
    gbà mí gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ.
171 Ètè mi yóò sọ ìyìn jáde,
    nítorí ìwọ kọ́ mi ní ìlànà rẹ.
172 Jẹ́ kí ahọ́n mi kọ orin ọ̀rọ̀ rẹ,
    nítorí gbogbo àṣẹ rẹ jẹ́ òdodo.
173 Jẹ́ kí ọwọ́ rẹ ṣetán láti ràn mí lọ́wọ́,
    nítorí èmi ti yan ẹ̀kọ́ rẹ.
174 Èmi wo ọ̀nà fún ìgbàlà rẹ, Olúwa,
    àti òfin rẹ jẹ́ dídùn inú mi.
175 Jẹ́ kí èmi wà láààyè ki èmi lè yìn ọ́,
    kí o sì jẹ́ kí òfin rẹ mú mi dúró.
176 Èmí ti ṣìnà bí àgùntàn tí ó
    sọnù, wá ìránṣẹ́ rẹ,
    nítorí èmi kò gbàgbé àṣẹ rẹ.