Nkwa Asem

Nnwom 108

Mpae a wɔbɔ tia atamfo

1Mewɔ gyidi, O Onyankopɔn! Mɛto dwom makamfo wo! Me kra, keka wo ho!

Me sanku ne me bɛnta, monkeka mo ho! Mɛma owia akeka ne ho. O Awurade, mɛda wo ase aka aman ho! Meyi wo ayɛ aka nnipa ho. Wo dɔ a wowɔ daa no adu ɔsoro atifi, na wo nokware kɔka wim. Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ soro, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so nyinaa. Fa wo tumi gye yɛn nkwa; bua me mpaebɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wubegye nkurɔfo a wodɔ wɔn no.

Onyankopɔn aka wɔ ne kronkron mu kronkron hɔ se, “Ahurusi mu, mɛkyɛ Sekem mu na makyekyɛ Sukot Bon no mu ama me nkurɔfo. Gilead yɛ me de; Manase nso saa ara; Efraim yɛ me dade kyɛw, ɛnna Yuda nso yɛ m’adehye akyeampoma. Nanso mede Moab bɛyɛ me guasɛn na matow me mpaboa agu Edom so de akyerɛ sɛ ɔyɛ me de. Mɛteɛm ahurusi so magu Filistifo so.”

10 O Onyankopɔn, hena na ɔde me bɛkɔ kurow a wɔrewɛn no mu? Hena na ɔde me bɛkɔ Edom?

11 Nokware sɛ woapo yɛn anaa? Woremfa yɛn nsraadɔm ntu sa anaa? 12 Boa yɛn na yentumi nnyina yɛn atamfo anim; ɔdasani mmoa nni mu. 13 Sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim; obedi yɛn atamfo so.

New International Version

Psalm 108

Psalm 108[a]

A song. A psalm of David.

My heart, O God, is steadfast;
    I will sing and make music with all my soul.
Awake, harp and lyre!
    I will awaken the dawn.
I will praise you, Lord, among the nations;
    I will sing of you among the peoples.
For great is your love, higher than the heavens;
    your faithfulness reaches to the skies.
Be exalted, O God, above the heavens;
    let your glory be over all the earth.

Save us and help us with your right hand,
    that those you love may be delivered.
God has spoken from his sanctuary:
    “In triumph I will parcel out Shechem
    and measure off the Valley of Sukkoth.
Gilead is mine, Manasseh is mine;
    Ephraim is my helmet,
    Judah is my scepter.
Moab is my washbasin,
    on Edom I toss my sandal;
    over Philistia I shout in triumph.”

10 Who will bring me to the fortified city?
    Who will lead me to Edom?
11 Is it not you, God, you who have rejected us
    and no longer go out with our armies?
12 Give us aid against the enemy,
    for human help is worthless.
13 With God we will gain the victory,
    and he will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:1 In Hebrew texts 108:1-13 is numbered 108:2-14.