Nkwa Asem

Mateo 6

Papayɛ ho kɔkɔbɔ

1“Monhwɛ yiye na moanyɛ papa ankyerɛ nnipa amfa ampɛ anuonyam. Sɛ moyɛ saa a, morenya mfaso biara mfi mo Agya a ɔwɔ soro no nkyɛn. Sɛ woyɛ papa a, mmɔ no dawuru sɛnea wɔn a wɔyɛ huuhuu yɛ wɔ asɔredan mu ne mmɔnten so no. Merema mo ate ase sɛ, saa nnipa no anya wɔn akatua dedaw. Sɛ woyɛ papa a, mma obiara nnhu. Mpo sɛ wode wo nsa nifa yɛ papa a, mma wo nsa benkum nnhu, na w’agya a onim kokoam nsɛm nyinaa no betua wo ka.

Mpaebɔ ho kɔkɔbɔ

“Ɛfa mpaebɔ ho nso, sɛ morebɔ mpae a, mommmɔ mpae sɛnea wɔn a wɔyɛ huuhuu gyina asɔredan mu ne mmɔnten so bɔ mpae de pɛ nnipa anim anuonyam no. Merema mo ate ase sɛ, saa nnipa no anya wɔn akatua dedaw. Sɛ wopɛ sɛ wobɔ mpae a, kowura wo dan mu, na to wo pon mu, na bɔ w’agya a ɔwɔ kokoam no mpae, na w’agya a onim kokoam nsɛm no, betua wo ka.

“Sɛ mobɔ mpae a, monnkasakasa bebree, ntitititi nsɛm mu, nnsusuw sɛ, sɛ moyɛ saa a na Onyankopɔn betie mo. Mo agya Nyankopɔn nim nea ehia mo nyinaa ansa na mubisa no.

“Enti saa ɔkwan yi so na momfa mmɔ mpae: ‘Yɛn Agya a wowɔ soro, wo din ho ntew. 10 W’ahenni mmra. Nea wopɛ nyɛ asase so, sɛnea ɛyɛ ɔsoro. 11 Ma yɛn, yɛn daa aduan nnɛ, 12 na fa yɛn aka firi yɛn, sɛnea yɛde firi wɔn a wɔde yɛn aka. 13 Mfa yɛn nkɔ sɔhwɛ mu. Na yi yɛn fi ɔbɔnefo no nsam. Amen.” 14 Sɛ mode wɔn a wɔfom mo mfomso firi wɔn a, mo nso mo soro agya de mo mfomso befiri mo. 15 Nanso, sɛ moamfa wɔn a wɔfom mo mfomso amfiri wɔn a, mo soro agya no nso remfa mo mfomso mfiri mo.

Mmuadadi ho kɔkɔbɔ

16 “Sɛ mudi mmuada a, monnyɛ mo anim mmɔbɔmmɔbɔ, sɛnea nyaatwomfo di mmuada a wɔyɛ de pɛ nnipa anim anuonyam no. Merema mo ate ase sɛ, saa nnipa no anya wɔn akatua dedaw. 17 Sɛ wudi mmuada a, srɛn wo ti, na hohoro w’anim, na ma w’anim nyɛ frɔmm, 18 na mma nnipa nnhu sɛ woredi mmuada, gye w’agya a ohu nea wɔyɛ wɔ kokoam nyinaa no; na w’agya a ohu nea wɔyɛ wɔ kokoam nyinaa no betua wo ka.

19 “Monnhyehyɛ mo agyapade wɔ asase yi so nea ntɛferɛw betumi awe, na ebetumi agye nkanare asɛe, na akorɔmfo betumi awia. 20 Mmom, monhyehyɛ mo agyapade wɔ soro, nea ntɛferɛw ntumi nwe, na entumi nnye nkanare nsɛe, na akorɔmfo ntumi nwia. 21 Na nea w’ademude wɔ no, ɛhɔ na wo koma nso wɔ.

22 “Aniwa yɛ onipa kanea. Ɛno nti sɛ w’aniwa ye a, na wo nipadua nyinaa yɛ hann. 23 Nanso, sɛ w’aniwa nye a, ɛma wo nipadua no nyinaa dan sum tumm. Enti sɛ hann a ɛwɔ wo mu no yɛ sum de a, na wo nipadua no yɛ sum kabii.

24 “Obiara ntumi nsom awuranom baanu; sɛ ɔyɛ saa a, ɔbɛtan ɔbaako na wadɔ ɔbaako; anaasɛ ɔde ne ho bɛfam ɔbaako na wabu ɔbaako animtia. Morentumi nsom Onyankopɔn ne ahode.

25 “Eyi nti na mitu mo fo sɛ, munnnwinnwen nea mubedi, anaa nea mobɛnom, anaa nea mubefura ho. Mowɔ ɔkra ne nipadua a ɛsom bo sen nea mubedi, nea mobɛnom, ne nea mubefura. 26 Monhwɛ wim nnomaa, wonnua aba, ɛnna wontwa aba mmoaboa ano mfa nsie, nanso mo agya a ɔwɔ soro no ma wɔn aduan di. Monsom bo nsen wɔn anaa? 27 Mo mu hena na adwene a odwen no betumi ato ne nkwanna so simma baako?

28 “Adɛn nti na mudwinnwen ntama ho? Monhwɛ afifide bi sɛ wuram nhwiren. Wonnwen ntama ho. 29 Nanso, ɔhene Salomo ahonya ne n’anuonyam nyinaa akyi no, na n’ahoɔfɛ nnu wuram nhwiren yi. 30 Na sɛ Onyankopɔn tumi fura afifide a ɛwɔ hɔ nnɛ na ɔkyena enni hɔ ntama a, mo a mo gyidi sua, ɛbɛyɛ dɛn na ɔrentumi mma mo nea ehia mo?

31 “Enti ɛnsɛ sɛ mudwinnwen aduan ne ntama ho, sɛ wɔn a wɔn gyidi sua. Wɔn a wɔn gyidi sua no na bere biara wodwen saa nneɛma no ho. 32 Na mo de, mo agya a ɔwɔ soro no nim sɛ eyinom nyinaa ho hia mo. 33 Enti monhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne ne trenee kan, na ɔde nea ehia mo nyinaa bɛka mo ho.

34 “Enti munnnwinnwen ɔkyena ho. Onyankopɔn no ara de nea ehia mo bɛma mo. Ɛda biara ne mu nsɛm.

Korean Living Bible

마태복음 6

자선에 대한 교훈

1“너희는 사람들에게 보이려고 일부러 선한 일을 하지 않도록 조심하라. 그렇 지 않으면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지에게서 상을 받지 못한다.

“네가 불쌍한 사람을 도울 때 위선자들이 사람들의 칭찬을 받으려고 회당과 길거리에서 하듯 나팔을 불지 말아라. 내가 분명히 말해 두지만 그들은 받을 상을 이미 다 받았다.

너는 불쌍한 사람을 도울 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여

너의 [a]착한 행실이 남의 눈에 띄지 않게 하라. 그러면 은밀히 보시는 네 아버지께서 갚아 주실 것이다.”

기도와 금식

“너희는 기도할 때 위선자들처럼 하지 말아라. 그들은 사람에게 나타내려고 회당과 길거리에 서서 기도하기를 좋아한다. 내가 분명히 말해 두지만 그들은 받을 상을 이미 다 받았다.

그러나 너는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고 보이지 않는 데 계시는 네 아버지께 기도하여라. 그러면 은밀히 보시는 네 아버지께서 갚아 주실 것이다.

너희는 기도할 때 이방인들처럼 쓸데없는 말을 되풀이하지 말아라. 그들은 말을 많이 해야 하나님이 들어주실 것으로 생각한다.

너희는 그들을 본받지 말아라. 너희 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너희에게 필요한 것이 무엇인지 다 알고 계신다.

그러므로 너희는 이렇게 기도하여라. ‘하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받게 하시고

10 아버지의 나라가 속히 오게 하소서. 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것같이 땅에서도 이루어지게 하소서.

11 우리에게 날마다 필요한 양식을 주시고

12 우리가 우리에게 죄 지은 사람들을 용서해 준 것처럼 우리 [b]죄를 용서해 주소서.

13 우리가 시험에 들지 않게 하시고 우리를 [c]악에서 구해 주소서. [d](나라와 권세와 영광이 영원토록 아버지의 것입니다. 아멘.)’

14 “너희가 다른 사람의 죄를 용서하면 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희를 용서하실 것이다.

15 그러나 너희가 다른 사람의 죄를 용서하지 않으면 너희 아버지께서도 너희 죄를 용서하지 않으실 것이다.

16 “너희는 금식할 때 위선자들처럼 슬픈 표정을 짓지 말아라. 그들은 금식하는 것을 다른 사람에게 보이려고 일부러 슬픈 표정을 짓는다. 내가 분명히 말해 두지만 그들은 받을 상을 이미 다 받았다.

17 그러나 너는 금식할 때 얼굴을 씻고 머리에 기름을 발라라.

18 금식하는 것을 사람들에게 보이지 말고 보이지 않는 데 계시는 너의 아버지에게만 보여라. 그러면 은밀히 보시는 네 아버지께서 갚아 주실 것이다.

19 “너희는 보물을 땅에 쌓아 두지 말아라. 땅에서는 좀먹고 녹슬어 못 쓰게 되고 도둑이 뚫고 들어와 훔쳐 가기도 한다.

20 너희는 보물을 하늘에 쌓아 두어라. 그 곳은 좀먹거나 녹스는 일이 없으며 도둑이 들어와 훔쳐 가지도 못한다.

21 네 보물이 있는 곳에 네 마음도 있다.

22 “눈은 몸의 등불이다. 그러므로 네 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이며

23 네 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이다. 만일 네 안에 있는 빛이 아주 사라져 버린다면 네 마음이 얼마나 어둡겠느냐?

24 “아무도 두 주인을 섬길 수 없다. 그렇게 되면 한편을 미워하고 다른 편을 사랑하든가 아니면 한편에게는 충성을 다하고 다른 편은 무시하게 될 것이다. 너희는 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다.

25 “그러므로 내가 너희에게 말한다. 너희 생명을 위해 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 너희 몸을 위해 무엇을 입을까 걱정하지 말아라. 생명이 음식보다 더 중요하고 몸이 옷보다 더 중요하지 않느냐?

26 공중의 새를 보아라. 새는 씨를 뿌리거나 거두지도 않고 곳간에 모아들이지도 않는다. 그러나 하늘에 계시는 너희 아버지께서 새를 기르신다. 너희는 새보다 더 귀하지 않느냐?

27 너희 중에 누가 걱정한다고 해서 자기 [e]키를 [f]한 치라도 더 늘릴 수 있느냐?

28 그리고 어째서 너희는 옷 걱정을 하느냐? 들의 백합화가 어떻게 자라는가 보아라. 그것은 수고도 하지 않고 옷감을 짜지도 않는다.

29 그러나 내가 너희에게 말하지만 솔로몬이 온갖 영광을 누렸으나 이 꽃만큼 아름다운 옷을 입어 보지 못하였다.

30 믿음이 적은 사람들아, 하나님께서는 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져질 꽃도 이렇게 입혀 주시는데 하물며 너희야 더 잘 입혀 주시지 않겠느냐?

31 그러므로 너희는 ‘무엇을 먹을까?’, ‘무엇을 마실까?’, ‘무엇을 입을까?’ 하고 걱정하지 말아라.

32 이런 것들은 모두 [g]믿지 않는 사람들이 애써 구하는 것이다. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 것을 다 알고 계신다.

33 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너희에게 덤으로 주실 것이다.

34 그러므로 내일 일을 걱정하지 말아라. 내일 일은 내일 걱정할 것이요 한 날의 괴로움은 그 날의 것으로 충분하다.”

Notas al pie

  1. 6:4 원문에는 ‘구제함이’
  2. 6:12 또는 ‘빚을’
  3. 6:13 또는 ‘악한 자에게서’
  4. 6:13 고대 사본에는 이 구절이 없다.
  5. 6:27 또는 ‘목숨을’
  6. 6:27 헬 ‘한 규빗’ (약 45센티미터)
  7. 6:32 원문에는 ‘이방인들이’