Nkwa Asem

Mateo 23

Yesu ka Mmara no Akyerɛkyerɛfo ne Farisifo anim

1Afei Yesu ka kyerɛɛ nnipadɔm no ne n’asuafo no se, “Mmara no akyerɛkyerɛfo ne Farisifo no na wɔkyerɛ Mose mmara no ase. Eyi nti, ɛsɛ sɛ mutie wɔn, na moyɛ biribiara a wɔbɛka akyerɛ mo sɛ monyɛ no. Nanso monnyɛ nea wɔyɛ no bi, efisɛ, nea wɔka kyerɛ mo no, ɛnyɛ ɛno na wɔyɛ. Wɔhyɛ mo ma mudi mmara a ɛyɛ den so a, wɔn ankasa mpɛ sɛ wodi so.

“Biribiara a wɔyɛ no yɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔde sɛbɛ a kyerɛw nsɛm bi hyɛ mu sɛn wɔn nsa, hyɛ ntade yuu kyerɛ sɛ wɔyɛ atreneefo. Na sɛ wɔkɔ apontow ase nso a, wɔpɛ sɛ daa wɔtena mpanyin tenabea. Afei, wɔkɔ asɔre nso a, wɔpɛ sɛ wɔtena mpanyin tenabea pa. Sɛ wode obu kyia wɔn abɔnten so, na wofrɛ wɔn ‘Rabi’ anaa ‘Owura’ a, ɛyɛ wɔn dɛ. Mommma obiara mmfrɛ mo saa. Efisɛ, Onyankopɔn nko ara na ɔyɛ ‘Owura.’ Mo nyinaa moyɛ pɛ sɛ anuanom. Mommfrɛ obiara wɔ asase so ha se ‘Agya,’ efisɛ, Onyankopɔn a ɔwɔ soro no nko ara na ɛsɛ sɛ wɔfrɛ no saa. 10 Na mommma wɔmmfrɛ mo ‘Owura,’ efisɛ, ɔbaako pɛ na ɔyɛ mo wura, a ɔne Agyenkwa no.

11 “Wobrɛ wo ho ase som afoforo a, wobɛyɛ ɔkɛse. Wopɛ sɛ woyɛ kɛse a, yɛ ɔsomfo. 12 Na obiara a ɔbɛma ne ho so no, wɔbɛbrɛ no ase; saa ara nso na obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so.

Yesu kasa tia nyaatwomyɛ

13 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo, efisɛ, musiw afoforo ɔsoro ahenni ho kwan. Mo a, monkɔ mu. Mo nso a, momma afoforo a wɔpɛ sɛ wɔkɔ mu no kwan.

14 “Nyaatwomfo! Mobɔ mpae atenten wɔ mmɔnten so de kyerɛ sɛ, moyɛ atreneefo, wɔ bere a, mutu akunafo fi wɔn afi mu.

15 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Mokɔ wiase afanan nyinaa sɛ mubenya onipa baako abɛfra mo mu. Na sɛ munya obi saa a, mosɛe no ma ɔyɛ ɔbonsam ba sen sɛnea mote no.

16 “Munnue! Akwankyerɛfo anifuraefo a moka se, sɛ obi de asɔredan ka ntam a, ɛno de, ɛnyɛ hwee. Na sɛ ɔde sikakɔkɔɔ a ɛwɔ asɔredan no mu ka ntam de a, ɛnne ntam no kyekyere onii no. 17 Anifuraefo nkwaseafo! Asɔredan no ne emu sikakɔkɔɔ no mu nea ɛwɔ he na ɛsom bo, sikakɔkɔɔ no anaa asɔredan no a ɛtew sikakɔkɔɔ no ho no? 18 Na moka se, ‘Sɛ obi ka afɔremuka no ntam a, ɛnyɛ hwee. Na mmom, sɛ ɔka ayɛyɛde a egu afɔremuka no so ntam de a, ɛkyekyere onii!’ 19 Anifuraefo! Afɔremuka a ɛtew ayɛyɛde a egu so no ho no, ne ayɛde a egu so no mu nea ɛwɔ he na ɛsom bo? 20 Sɛ woka afɔremuka no ntam a, woka afɔremuka no ne ɛso ayɛyɛde nyinaa ntam, 21 na sɛ woka asɔredan no ntam a, woka asɔredan no ne Onyankopɔn a ɔte mu no nyinaa ntam. 22 Na sɛ woka ɔsoro ntam a, na woreka Onyankopɔn Ahengua ne Onyankopɔn no ankasa ntam.

23 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Muyi ntotoso du du wɔ afifide a ɛwɔ mo mfikyifuw mu no ho, nanso mugyaw nneɛma a ɛsom bo te sɛ atɛntrenee, ahummɔbɔ, ne nokwaredi. Ɛwom sɛ, ɛsɛ sɛ muyiyi ntotoso du du no de, nanso ɛnsɛ sɛ mugyaw nneɛma a ɛsom bo no. 24 Anifuraefo akwankyerɛfo! Mosɔn nea morenom so yi mu nwansena, nanso momene nantwi!

25 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Mutwiw mo nkuruwa ne mo ayowa ho fɛfɛɛfɛ, nanso emu de, asisi ne pɛsɛmenkominya ahyɛ no ma tɔ. 26 Farisifo anifuraefo! Muntwiw kuruwa no mu kan, na kuruwa no ho nyinaa bɛtew!

27 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo! Mote sɛ da a wɔasra ho fɛfɛɛfɛ, nanso awufo nnompe ne nneɛma funu ahyɛ mu ma tɔ. 28 Moyɛ mo anim sɛ atreneefo, nanso bɔne ahorow ahyɛ mo mu ma tɔ.

29 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Musisi ada akɛse ma adiyifo a mo ara mo agyanom kunkum wɔn, na mode nhwiren gugu atreneefo a wokunkum wɔn no da so, 30 na mutwa mo ho ka se, ‘Sɛ na yɛte ase saa bere no a, anka yɛrenyɛ bɔne a yɛn agyanom yɛe no.’

31 “Sɛ moka saa a, mubu mo ho fɔ sɛ moyɛ atirimmɔdenfo mma. 32 Na mudi wɔn anammɔn akyi yɛ saa bɔne koro no ara bi pɛpɛɛpɛ. 33 Awɔ! Nhurutoa mma! Mobɛyɛ dɛn aguan amanehunu gya mu atemmu no?

34 “Mɛsoma adiyifo ne anyansafo ne akyerɛkyerɛfo aba mo nkyɛn. Mobɛbɔ wɔn mu bi asennua mu, akum wɔn. Mobɛbɔ ebinom akyi mmaa wɔ mo asɔredan mu, na moataa ebi afi nkurow so akɔ nkurow so. 35 Na atreneefo mogya a moahwie agu asase so nyinaa, efi Habel so de kosi Barakia ba Sakaria a mukum no asɔredan ne afɔremuka ntam no, bɛba mo so. 36 Mereka makyerɛ mo se, atemmu a wɔaboaboa ano no nyinaa, bɛba nnɛɛmma yi so.

37 “O Yerusalem, Yerusalem, wo a wukum adiyifo, na wusiw wɔn a wɔasoma wɔn wo nkyɛn abo, mpɛn ahe na anka mepɛe sɛ meboaboa wo mma ano, sɛnea akokɔbeatan boaboa ne mma ano ne ntaban ase, nanso moampɛ! 38 Wobegyaw mo fi fituw ama mo. 39 Na mise mo sɛ, efi nnɛ de rekɔ, morenhu me bio kosi sɛ, mobɛka se, ‘Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba’ no.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 23

譴責律法教師和法利賽人

1隨後,耶穌對百姓和門徒說: 「律法教師和法利賽人坐在摩西的位子上講授律法。 你們要遵行他們的教導,但不要效法他們的行為,因為他們言行不一。 他們捆好重擔放在別人肩上,而自己連一根指頭也不肯動!

「他們的所作所為是為了給人看的,他們把額上佩戴的經文盒子加寬了,又將衣裳的穗邊加長了。 他們喜歡宴席中的上座和會堂裡的首位。 他們喜歡別人在街市上問候他們,稱呼他們為老師[a] 但你們不要讓別人稱呼你們為老師,因為你們只有一位老師,你們彼此都是弟兄。 不要稱呼地上的人為父親,因為你們只有一位父親,祂在天上。 10 不要讓人稱你們為導師,因為你們只有一位導師——基督。 11 你們當中誰最偉大,誰就要作你們的僕人。 12 自高的人必遭貶抑,謙卑的人必得尊榮。

13 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!因為你們當著人們的面關閉天國之門,自己不進去,也不讓別人進去。

14 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!因為你們侵吞寡婦的財產,還假意做冗長的禱告。因此,你們會受到更嚴厲的刑罰。[b]

15 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!因為你們走遍海洋和陸地去引人入教,等人入了教,卻使他淪為地獄之子,比你們還壞兩倍。

16 「瞎眼的嚮導啊,你們有禍了!你們說,『指著聖殿發誓,不算數;但是指著聖殿裡的金子發誓,就要遵守誓言。』 17 無知的瞎子啊!金子重要呢?還是使金子神聖的聖殿重要呢? 18 你們又說,『指著祭壇發誓不算數,但是指著壇上的供物發誓,就要遵守誓言。』 19 瞎眼的人啊!供物重要呢?還是使供物神聖的祭壇重要呢? 20 其實指著祭壇發誓,就是指著祭壇和壇上的一切東西發誓。 21 指著聖殿發誓,就是指著聖殿和住在裡面的上帝發誓。 22 指著天發誓,就是指著上帝的寶座和坐在寶座上的那位發誓。

23 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!你們把薄荷、茴香、芹菜獻上十分之一,卻忽略了律法中更重要的事——公正、憐憫、信實。後者是你們本該做的,前者也不可忽略。 24 瞎眼的嚮導啊!你們濾出蚊蟲,卻吞下駱駝。

25 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!你們洗淨杯盤的外面,裡頭卻盛滿了貪婪和放縱。 26 瞎眼的法利賽人啊!要先洗淨杯盤的裡面,好讓外面也乾淨。[c]

27 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!你們好像粉飾的墳墓,外表好看,裡面卻裝滿了死人的骨頭和各樣污穢之物。 28 你們虛有公義的外表,內心卻充滿了各種的虛偽和罪惡。

29 「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!你們為先知建墓,為義人修碑,並且說, 30 『如果我們活在我們祖先的時代,絕不會和他們一起去殺害先知。』 31 這樣,你們自己證明自己是殺害先知之人的後代。 32 去填滿你們祖先的罪惡吧! 33 你們這些蛇,這些毒蛇的後代啊,你們怎能逃脫地獄的刑罰呢?

34 「看啊,我派先知、智者和律法教師到你們當中,有的會遭到你們的殺害,被你們釘在十字架上;有的會在會堂裡被你們鞭打,被你們從這城追到那城。 35 因此,所有義人在地上所流的血,就是從義人亞伯的血,直到你們在聖所和祭壇之間所殺的巴拉加的兒子撒加利亞的血,都要歸到你們身上。 36 我實在告訴你們,這一切的罪責都要歸到這個世代。

為耶路撒冷哀歎

37 「耶路撒冷啊!耶路撒冷啊!你常殺害先知,又用石頭打死派到你那裡的使者。我多次想要招聚你的兒女,像母雞將小雞聚集在翅膀底下,可是你們卻不肯。 38 看啊!你們的家園將一片荒涼。 39 我告訴你們,從現在起,直到你們說『奉主名來的當受稱頌』那天之前,你們再也見不到我了。」

Notas al pie

  1. 23·7 老師」希臘文是「拉比」,特指猶太教的老師。
  2. 23·14 有些古卷無:「虛偽的律法教師和法利賽人啊,你們有禍了!因為你們侵吞寡婦的財產,還假意做冗長的禱告。因此,你們會受到更嚴厲的刑罰。」
  3. 23·26 意思是:「裡面的思想先乾淨了,外在的言行才會真正乾淨。」