Nkwa Asem

Korintofo II 1

Nkyia

1Efi Paulo a Onyankopɔn ayi no sɛ ɔyɛ Kristo Yesu somafo no ne Timoteo a ɔyɛ yɛn nuanom no baako a wɔde rekɔto Onyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahotefo a wɔwɔ Akaiaman mu no nyinaa anim no nkyɛn. Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.

Onyankopɔn boa yɛn

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no a ɔyɛ adom Agya na ɔyɛ Onyankopɔn a mmoa nyinaa fi no no ase. Ɔboa yɛn wɔ yɛn amane nyinaa mu na yɛnam mmoa a yɛn ankasa anya afi Onyankopɔn nkyɛn no so atumi aboa afoforo a wɔwɔ amane ahorow mu no. Sɛnea yɛwɔ Kristo amanehunu mu kyɛfa no, saa ara nso na yenya Kristo mmoa a ɛdɔɔso no. Sɛ yehu amane a, efi mo mmoa ne mo nkwagye nti. Sɛ wɔboa yɛn a, na mo nso wɔaboa mo ama mo ahoɔden a monam boasetɔ so betumi agyina amane a yehu na yetumi gyina ano no ano bi. Enti gyidi a yɛwɔ wɔ mo mu no nhinhim. Yenim sɛ, sɛnea mo ne yɛn hu amane no, saa ara nso na mmoa a yenya no, munya bi.

Anuanom, yɛpɛ sɛ yɛtwe mo adwene ba ɔhaw a ɛtoo yɛn wɔ Asia mantam mu no so. Amane a yɛfaa mu no so, na na emu yɛ duru enti yɛn asetena mu anidaso nyinaa yerae. Yɛtee nka sɛ wɔabu yɛn kumfɔ. Saa asɛm yi sii sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa yɛn ho nto yɛn ankasa so na mmom, yɛde yɛn ho bɛto Onyankopɔn a ɔma awufo sɔre no so. 10 Wayi yɛn afi saa owu amanehunu yi mu na obegye yɛn. Ɔno na yɛde yɛn ani ato no so sɛ, sɛ mokɔ so bɔ mpae ma yɛn a, 11 obegye yɛn bio. Eyi kyerɛ sɛ, wobebua mpae dodow biara a mobɔ ma yɛn no na Onyankopɔn behyira yɛn, na dodow no ara ama wɔn nne so de ada no ase ama yɛn.

Paulo sesa ne nhyehyɛe

12 Nea yɛhoahoa yɛn ho wɔ mu ne sɛ: yɛn ahonim kyerɛ yɛn sɛ, yɛn asetena wɔ wiase ha, ne titiriw no, ayɔnkofa a ɛda yɛne mo ntam no, fi Onyankopɔn nokware turodoo a efi tumi a efi n’adom mu na emfi onipa nimdeɛ mu. 13 Nsɛm a mubetumi akenkan, ate ase nko na yɛkyerɛw de brɛ mo. Mewɔ anidaso sɛ, mobɛte biribiara a 14 monte ase yiye no ase daakye sɛnea ɛbɛyɛ a da a Awurade Yesu bɛba no, mode yɛn bɛhoahoa mo ho na yɛn nso yɛde mo ahoahoa yɛn ho.

15 Na minim sɛ saa asɛm yi bɛba mu. Ɛno nti na mehyehyɛe sɛ mɛba abɛsra mo na moanya nhyira mpɛn abien. 16 Meyɛɛ m’adwene sɛ, sɛ merekɔ Makedonia a, mɛba mo nkyɛn, na meresan nso a, mafa mo hɔ bio na mabisa mmoa afi mo nkyɛn ansa na makɔ Yudea.

17 Midwen ho yiye na meyɛɛ saa nhyehyɛe yi anaa? Anaasɛ menam wiase kwan so na meyɛɛ saa nhyehyɛe no na matwa me ho aka se, “Yiw, Yiw,” ne “Dabi, Dabi,” wɔ bere koro no ara mu? 18 Sɛnea Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo no, me bɔ a mehyɛɛ mo no nyɛ “Yiw” anaa “Dabi” asɛm.

19 Efisɛ, Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no a Silas ne Timoteo ne m’ankasa kaa ne ho asɛm kyerɛɛ mo no nyɛ “Yiw” ne “Dabi” Nyankopɔn Ba. Yesu yɛ “Yiw” ma Onyankopɔn 20 na ɔno na ɔyɛ “Yiw” ma Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa. Eyi nti na ɛnam Yesu Kristo so nti yɛka yɛn “Amen” de hyɛ Onyankopɔn anuonyam no. 21 Afei Onyankopɔn no ankasa na ɔma yɛne mo tumi gyina pintinn wɔ Kristo mu. Ɔno na ɔsraa yɛn 22 faa yɛn sɛ ne de, ɛnna ɔde ne Honhom Kronkron no hyɛɛ yɛn koma mu de sii nea ɔwɔ ma yɛn nyinaa so dua.

23 Mefrɛ Onyankopɔn sɛ m’adanse. Onim me koma mu. Sɛnea ɛbɛyɛ a mubenya kwan agye mo ahome nti na mankɔ Korinto no. 24 Ɛnyɛ yɛn adwene ne sɛ yɛbɛhyɛ mo ama mo agye biribi adi, efisɛ mugyina pintinn wɔ gyidi mu. Na mmom, mo ahotɔ nti na yɛne mo yɛ adwuma.

Korean Living Bible

고린도후서 1

1하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수님의 사도가 된 나 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 온 아가야에 있는 모든 성도들에게

하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다.

하나님은 우리를 도우심

자비의 아버지시며 모든 위로의 하나님이신 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬양합니다.

그분은 온갖 고난을 겪는 우리를 위로해 주십니다. 그래서 우리가 하나님에게 받는 위로로 고난당하는 사람들을 위로할 수 있게 하십니다.

그리스도의 고난이 우리 생활에 넘치듯이 우리의 위로도 그리스도를 통해 넘치고 있습니다.

우리가 고난을 받아도 여러분의 위로와 구원을 위한 것이며 우리가 위로를 받아도 여러분의 위로를 위한 것입니다. 이 위로는 여러분이 우리가 당하는 것과 같은 고난을 견뎌내는 데 도움이 됩니다.

그리고 여러분에 대한 우리의 희망이 확고한 것은 여러분이 우리와 함께 고난을 당한 것처럼 우리와 함께 위로도 받게 될 것을 우리가 알기 때문입니다.

형제 여러분, 우리가 [a]아시아에서 당한 고난에 대해서 여러분이 모르기를 원치 않습니다. 그때 우리는 도저히 우리 힘으로 견뎌내기 어려운 고생을 겪었으며 마침내 살 희망마저 버렸습니다.

우리 마음에는 사형 선고를 받은 것 같은 느낌이 들었지만 이런 일이 일어난 것은 우리가 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 사람을 다시 살리시는 하나님을 의지하도록 하기 위한 것입니다.

10 하나님이 그처럼 큰 죽음의 위험에서 우리를 건져 주셨으니 앞으로도 건져 주실 것이며 또 건져 주시리라 믿습니다.

11 여러분도 기도로 우리를 도와주십시오. 그러면 많은 사람들의 기도에 대한 응답으로 우리에게 베푸신 하나님의 은혜를 보고 많은 사람이 우리 대신 하나님께 감사하게 될 것입니다.

12 우리가 이 세상에서 특별히 여러분과의 관계에서 하나님이 주신 거룩하고 진실한 마음으로 살아온 것을 우리 양심이 증거하고 있으니 바로 이것이 우리의 자랑입니다. 더구나 우리는 사람의 지혜로 하지 않고 하나님의 은혜로 그렇게 했습니다.

13-14 우리는 여러분이 읽고 이해할 수 있는 것만 써서 보냅니다. 지금은 여러분이 우리를 부분적으로밖에 이해하지 못하지만 [b]주 예수님이 재림하시는 날에는 우리가 여러분을 자랑하는 것처럼 여러분도 우리를 자랑할 수 있다는 것을 충분히 알게 되기를 바랍니다.

15 나는 이것을 확신했기 때문에 먼저 여러분에게 가서 두 차례 은혜를 받게 할 계획을 세웠던 것입니다.

16 다시 말해서 여러분을 방문하고 마케도니아로 갔다가 마케도니아에서 다시 여러분에게 돌아가 거기서 여러분의 도움을 받아 유대로 갈 계획이었습니다.

고린도에 가지 않는 이유

17 내가 이런 계획을 세우는 데 경솔히 했겠습니까? 내가 이기적인 동기에서 경솔하게 계획을 세우고 쉽게 “예, 예” 했다가 같은 입으로 금방 “아니오, 아니오” 하고 말할 수 있겠습니까?

18 하나님이 신실하신 것처럼 우리가 여러분에게 한 말도 “예” 했다가 금방 “아니오” 한 것이 아닙니다.

19 나와 [c]실루아노와 디모데가 여러분에게 전파한 하나님의 아들 예수 그리스도는 “예” 했다가 “아니오” 하지 않고 언제나 “예” 라는 신실한 응답을 하십니다.

20 하나님이 아무리 많은 약속을 하시더라도 그것이 그리스도 안에서 “예” 라는 응답으로 이루어지기 때문에 우리가 그리스도를 통해 “아멘” 하고 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다.

21 여러분과 우리를 그리스도 안에 굳게 세우시고 우리를 [d]구별해 세우신 분은 하나님이십니다.

22 또한 그분은 우리를 자기 것으로 확인하는 도장을 찍으시고 보증하는 표로 성령을 우리 마음에 주셨습니다.

23 내가 하나님을 증인으로 세워 말하지만 내가 고린도에 가지 않은 것은 여러분을 아끼는 마음에서입니다.

24 우리가 여러분의 믿음을 지배하려는 것이 아니라 여러분의 기쁨을 위해 함께 일하는 동역자가 되려고 합니다. 이것은 여러분이 믿음으로 굳게 서 있기 때문입니다.

Notas al pie

  1. 1:8 곧 ‘소아시아’
  2. 1:13-14 원문에는 ‘우리 주 예수의 날에’
  3. 1:19 또는 ‘실라’
  4. 1:21 원문에는 ‘기름을 부으신’