Nkwa Asem

Asomafo 19

Honhom Kronkron ba gyidifo bi so

1Bere a Apolo wɔ Korinto no, Paulo tuu kwan faa ɔmantam no atifi koduu Efeso. Ɛhɔ na ohuu gyidifo bi bisaa wɔn se, “Bere a mugye dii no, Honhom Kronkron baa mo so anaa? Wobuaa no se, “Yɛntee mpo da sɛ Honhom Kronkron bi wɔ baabi.”

Paulo bisaa wɔn bio se, “Ɛnne na asubɔ bɛn na wɔbɔɔ mo?” Wobuae se, “Asubɔ a Yohane kaa ho asɛm no.”

Paulo ka kyerɛɛ wɔn se, “Yohane asubɔ no yɛ asu a wɔbɔ wɔn a wɔsakra wɔn adwene. Ɔka kyerɛɛ Israelfo no se, wonnye onipa a odi n’akyi a ɔreba a ɔne Yesu no nni.”

Wɔtee saa asɛm yi no, wɔma wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Awurade Yesu din mu. Bere a Paulo de ne nsa guu wɔn so no, Honhom Kronkron baa wɔn so ma wɔkaa kasa foforo, hyɛɛ nkɔm. Na wɔn dodow bɛyɛ mmarima dumien.

Paulo de nnam kyerɛkyerɛɛ Onyankopɔn Ahenni no ho asɛm wɔ hyiadan mu abosom abiɛsa pɛe sɛ ɔsakra nnipa no adwene. Nanso nnipa no mu bi pirim wɔn koma, annye anni, kasa tiaa Asɛm no wɔ atiefo no anim. Enti Paulo fii hɔ de gyidifo no kaa ne ho kɔe. Na Paulo kyerɛkyerɛ wɔ obi a wɔfrɛ no Tirano suadan mu daa. 10 Saa kyerɛkyerɛ yi kɔɔ so mfe abien; enti ɛmaa nnipa a na wɔwɔ Asia mantam mu, a Yudafo ne Helafo ka ho, no tee Awurade asɛm no.

Skewa mma baason no

11 Onyankopɔn nam Paulo so yɛɛ anwonwade akɛseakɛse, 12 maa mpo ne nnukuu ne n’atade nsɛwanim a wɔde guu nnipa so no tumi saa nyarewa, tuu ahohommɔne nso.

13 Yudafo bi a wɔnam asumansɛm so tu ahohommɔne pɛe sɛ wɔde Awurade Yesu din tu ahohommɔne. Wɔkankye kyerɛɛ ahohommɔne no se, “Meka Yesu a Paulo ka ne ho asɛm no se, muntu mfi ne mu!” 14 Yudafo sɔfo panyin bi a na ne din de Skewa no mma baason na na wɔyɛ eyi. 15 Hohommɔne no buae se, “Minim Yesu, na minim Paulo; na mo nso mone hefo?” 16 Afei ɔbarima a hohommɔne ahyɛ no ma yi tow hyɛɛ wɔn so, pirapiraa wɔn ma wɔde adagyaw guan fii fie hɔ.

17 Yudafo ne Amanamanmufo a wɔte Efeso no tee asɛm yi no, wɔbɔɔ hu na woyii Awurade Yesu ayɛ. 18 Gyidifo no mu bebree baa bagua mu bɛkaa wɔn bɔne ne wɔn kokoamsɛm. 19 Wɔn mu nkonyaayifo pii de wɔn nkonyaayi nhoma bae ma wɔhyewee wɔ nnipa no nyinaa anim. Wobuu nhoma a wɔhyewee no bo no na ɛyɛ sika bebree. 20 Saa anwonwade ahorow yi maa Onyankopɔn asɛm no trɛwee tumi so.

Basabasa a esii Efeso

21 Eyinom nyinaa akyi no, Paulo yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛfa Makedonia ne Akaia akɔ Yerusalem. Ɔkae se, “Midu Yerusalem a, akyiri yi mɛkɔ Roma nso.” 22 Paulo somaa Timoteo ne Erasto a wɔyɛ n’aboafo no dii n’anim kan kɔɔ Makedonia, nanso ɔno de, ɔtenaa Asia kyɛe kakra.

23 Saa bere yi ara mu na basabasa a emu yɛ den a ɛfa Awurade asɛm no ho no sii wɔ Efeso. 24 Dwetɛdwumfo bi a wɔfrɛ no Demetrio yɛɛ Artemi abosonnan sɛso. N’adwuma no maa n’adwumayɛfo nyaa wɔn ho sɛɛ tam. 25 Ɔfrɛfrɛɛ n’adwumayɛfo no ne wɔn a wodi saa dwuma horow no ara bi no ka kyerɛɛ wɔn se, “Anuanom, munim sɛ yɛn ahonya nyinaa gyina saa dwumadi yi so. 26 Mo ara moahu, na moate dwuma a saa Paulo yi redi. Ɔka se, anyame a nnipa de wɔn nsa ayɛ no nyɛ anyame biara. Ɔnam saa asɛm yi so adan nnipa bebree adwene wɔ Efeso ha ne Asia nyinaa. 27 Sɛ yɛanhwɛ no yiye a, yɛn adwuma yi begye dimmɔne. Saa ara nso na obiara remfa ɔbosom Artemi a wɔsom no wɔ Asia ne wiase nyinaa no nyɛ hwee bio na n’anim agu ase.”

28 Nnipadɔm no tee saa asɛm a Demetrio kae no, wɔn bo fuwii, fitii ase yɛɛ basabasa, teɛteɛɛm se, “Efeso Artemi yɛ kɛse!”

29 Basabasayɛ no trɛwee wɔ kurow no mu nyinaa. Dɔm no kyeree Makedoniafo baanu a wɔn din de Gaio ne Aristarko a na wɔne Paulo retu kwan no de wɔn kɔɔ aguabɔe. 30 Paulo pɛe sɛ anka ɔkɔ aguabɔe hɔ kohyia dɔm no, nanso asuafo no amma no kwan. 31 Ɔmantam no mu mpanyin no mu bi a na wɔyɛ Paulo nnamfo no soma kɔsrɛɛ no sɛ ɔnnkɔ aguabɔe hɔ.

32 Nhyiam yi yɛɛ basabasa; nnipa no mu bi teɛteɛɛm kaa nsɛm bi, na ebinom nso teɛɛm kaa nsɛm foforo bi, efisɛ, na wɔn mu dodow no ara nnim asɛm ko a ɛde wɔn abehyia mu.

33 Yudafo no piapiaa Aleksandro kogyinaa dɔm no anim sɛ ɔnkasa. Eyi maa nnipa no bi susuwii sɛ Aleksandro nti na wɔahyia hɔ. Afei Aleksandro nyamaa dɔm no pɛe sɛ ɔkasa, yi ɔne ne nkurɔfo ano. 34 Dɔm no hui sɛ Aleksandro yɛ Yudani no pɛ, wɔteɛteɛɛm nnɔnhwerew abien se, “Efeso Artemi yɛ kɛse!”

35 Kurow no sohwɛfo no bɔɔ mmɔden maa dɔm no tɛm dinn. Afei ɔkasa kyerɛɛ wɔn se, “Efeso mmarima, obiara nim sɛ Efeso kurow yi na ɛhwɛ Artemi asɔrefi ne ohoni a efi soro bedurui no so. 36 Obiara rentumi nnye eyi ho akyinnye enti monyɛ komm, monnyɛ basabasa biara. 37 Mode saa nnipa yi aba ha wɔ bere a wonwiaa biribiara mfii yɛn asɔrefi, nkaa asɛmmɔne biara ntiaa yɛn nyame no. 38 Sɛ Demetrio ne adwimfo a wɔka ne ho no wɔ obi ho asɛm bi a, nna bi wɔ hɔ a mpanyin hyia di asɛm, wɔmfa mmɛto gua. 39 Nanso sɛ mowɔ biribi foforo bi ka a, ɛsɛ sɛ ɔmanfo hyia, fa mmara kwan so ka ho asɛm. 40 Sɛ yɛanhwɛ yiye a, wɔbɛka se saa nnɛ basabasayɛ yi fi yɛn. Saa basabasayɛ yi ho nhia. Sɛ wobisa yɛn ho asɛm a, yɛrennya anoyi biara.”

41 Ɔkasa wiei no, otuu gua no.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

使徒行传 19

保罗在以弗所传道

1当亚波罗在哥林多时,保罗已取道内陆重回以弗所,在那里遇见几个门徒。 保罗问他们:“你们信的时候有没有领受圣灵?”

他们说:“没有!我们从来没有听过圣灵的事。”

保罗说:“那么,你们受的是什么洗礼呢?”

他们说:“是约翰的洗礼。”

保罗说:“约翰的洗礼是悔改的洗礼,约翰告诉百姓要信在他以后来的那位——耶稣。”

他们听后,立刻奉主耶稣的名受了洗。 保罗把手按在他们身上时,圣灵便降在他们身上,他们就说方言,讲上帝的信息。 这次共有十二个人。

保罗一连三个月勇敢地在会堂里传道,与人辩论上帝国的事,劝导他们。 可是有些人仍然顽固不信,还当众毁谤上帝的道。保罗便带着门徒离开他们,天天在推喇奴的学堂辩论。 10 这样持续了两年,亚细亚全境的居民,无论是犹太人还是希腊人,都听见了主的道。 11 上帝又借着保罗的手行了一些非凡的神迹, 12 甚至只要将保罗身上的手帕或围裙放在病人身上,病人就痊愈了,邪灵也会离开所附的人。

13 那时,有几个走江湖的犹太术士也想用耶稣的名赶鬼,他们向那些被邪灵附身的人说:“我奉保罗所传讲的耶稣之名,命令你们出来!” 14 做这事的有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。

15 邪灵回答说:“耶稣,我认识;保罗,我也知道。但你们是谁?” 16 被邪灵附身的人随即扑向他们,攻击他们,制服了他们,使他们赤着身子带着伤从屋里逃走了。

17 全以弗所的犹太人和希腊人知道了这件事,都惊惧不已。主耶稣的名因此大受尊崇。 18 许多已经信耶稣的人都前来认罪,公开承认自己的恶行。 19 又有许多行邪术的人把他们的书堆在一起,当众焚烧。根据当时的估价,这些书约值五万银币。 20 主的道就这样传开了,大大兴旺起来。

21 这些事以后,保罗决定经过马其顿和亚该亚回到耶路撒冷。他说:“到了那里之后,我必须去罗马看看。” 22 于是,他派提摩太和以拉都两位同工先去马其顿,自己暂时留在亚细亚。

以弗所的骚乱

23 就在这时,由于主的道,以弗所又起了很大的骚乱。 24 一个名叫底米丢的银匠以制造亚底米女神银龛为业,使从事这门生意的工匠获利丰厚。 25 他召集了工匠和同行的人,说:“各位都知道我们靠这一行发财, 26 可是你们都看到了,也听见了,那个保罗在以弗所和亚细亚全境说服、误导了许多人,说什么人手所造的不是神。 27 这样下去,不但我们的行业会遭人贬抑,连亚底米女神庙也会被人轻看,甚至全亚细亚及普世尊崇的女神也会威严扫地!”

28 众人听后,怒气填胸,高声喊叫:“以弗所人的亚底米女神真伟大!” 29 全城陷入一片混乱。众人抓住保罗的两个同伴——马其顿人该犹和亚里达古,拖着他们冲进戏院。 30 保罗想进去,但门徒不许他去。 31 他的好友——亚细亚的几位官员也派人劝他别冒险进入戏院。

32 这时,戏院里面的人都在大喊大叫,混乱不堪。其实大部分人根本不知道自己为什么聚在那里。 33 这时,人群中的犹太人把亚历山大推到前面,请他解释。亚历山大举手示意大家安静,听他发言。 34 但众人认出他是个犹太人,便又开始一起高呼:“以弗所人的亚底米女神真伟大!”这样喊了两个小时。

35 最后,城里的书记官出面调停,说:“各位以弗所市民,谁不知道以弗所城守护着亚底米女神庙和从宙斯那里掉下来的神像呢? 36 既然这是无可否认的事实,你们就该安静,不可鲁莽行事。 37 你们带来的这些人既没有偷庙里的东西,也没有亵渎我们的女神。 38 如果底米丢和他的同行要控告谁,大可到法庭或总督那里提出诉讼。 39 倘若你们还有其他的要求,也可以通过合法的会议解决。 40 今天的骚乱实在没有道理,难免会被查问,到时候我们很难交代。” 41 说完,便叫众人散去。