Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 1:1-16

1Ñucaca, Taita Diosta servij Pablomi cani. Jesucristomi huillagrichun mingahuarca. Taita Diosta crij, Pai agllashcacunaman, Diosta yuyarina shinataj yuyarinata yachachichunmi, ñucataca agllarca. 2Cashcatataj huillaj Taita Diosca, tucuipaj ñaupami, ‘Huiñai causaita cushami’ nishca. Ñucanchijca, chai causaita chasquina yuyaillami shuyacunchij. 3Chaitaca, cunan punllacuna huillachingapajmi charicushca. Chai ña pajtajpimi, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosca, huillachun ñucata mandarca.

4Ñucami, can Titoman quillcani. Canca, ñuca shinallataj crij cashcamanta, ñuca huahua shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, ñucanchijta Quishpichij Apu Jesucristopish jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cuchun.

Titotaca Cretapi crijcunata allichichunmi mandashca

5Cantaca Cretapica, crijcunapurapi imalla allichicushcata, allichishpa catichunmi saquimurcani. Tandanacushca crijcuna tiyan chai tucui pueblocunapimi, ñuca mandashca shinallataj, cunaj yuyajcunata agllashpa churana cangui. 6Ima juchachipajta mana ruraj, shuj huarmiyujlla, crij huahuacunayujta agllangui. Paipaj huahuacunapish ama ‘Maipish cachun purij, mana caźujcuna’ nishpa juchachishca cachun. 7Crijcunata ricujca, Taita Dios mingashcatami Paipaj maquipi charicun. Chaimanta paica, ima juchachipajta mana ruraj, alli causaj, mana jatun tucuj, mana pʼiñarij, mana machaj, mana pihuanpish pʼiñanacuj, mana ima mana allita rurashpa cullquij cachun. 8Huasiman pi chayajpipish alli chasquij, imatapish allita ruraj, alli yuyaiyuj, cashcata ruraj, Diospajlla causaj, tucui millaimanta jarcarij cachun. 9Diosmanta allita yachashcatapish, ima shina yachachishca shinataj huaquichichun. Pai alli yachashpami, Diospaj Shimita ‘Mana chashnachu’ nijcunatapish cashcatataj huillashpa, paicuna pandarishcata ricuchishpa upallachinga.

10Mana caźusha nijcunaca, ñamari achcacuna tiyan. Ashtahuanca, charishca aicha punta carata pʼitichishcacunapuramantami chashnacuna jatarishca. Paicunaca, yanga imatapish rimashpami, umashpa purincuna. 11Chashnacunataca upallachinatajmi. Paicunaca, cullquita japingaraicullami, manapish yachachina cashcata yachachishpa, tauca huasi familiacunata urmachishcacuna.

12Paicunapaj shuj huillajllatajmi, paicunamantaca cashna nishca: «Cai Creta llajta runacunaca, llullapi rijsishcacunami, millai animalcuna shinami, qʼuillacunami, micushpalla sirijcunami» nishcami. 13Chaitaca allillatatajmi nishca. Chaimanta paicunataca, Jesusta alli crijcuna cachun, paicunataca sinchita rimai nini. 14Chashna rimajpica, judiocunapaj parlocunatapish, cashcatataj yachachishcata saquijcunapaj parlocunatapish, ña mana chasquingacunapishchari.

15Chuya shungucunapajca, imapish chuyallatajmi. Ashtahuanpish mapa shungucunapaj, mana crijcunapajca tucui imapish mapallatajmi. Paicunapaj yuyaimanta callarishpa, ucu shungucama mapallatajmi. 16‘Taita Diostaca rijsinchijmi’ nincunami. Chashna nijpipish, paicuna imalla rurashcacunata ricujpica, manapish Diosta rijsijcuna cashcatami ricuchincuna. Millananacuna, mana caźujcuna, ima allitaca mana rurai tucujcunami.

Słowo Życia

Tytusa 1:1-16

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, piszę do ciebie jako sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa. Zostałem bowiem powołany do tego, aby głosić wiarę ludziom wybranym przez Boga i pomóc im poznać prawdę. Dlatego nauczam ich, jak mają żyć, aby podobać się Bogu. 2Wiara ta daje ludziom niepodważalną nadzieję na życie wieczne, które Bóg obiecał już przed wiekami—a On nigdy nie kłamie. 3Teraz zaś, w ustalonym przez siebie czasie, Bóg—nasz Zbawiciel—objawił światu dobrą nowinę i zlecił mi głoszenie jej.

4Tytusie, dzięki naszej wspólnej wierze, jesteś mi jak rodzony syn. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, obdarzają cię swoją łaską i pokojem!

Zadanie Tytusa na Krecie

5Zostawiłem cię na Krecie, abyś dokończył to, co jeszcze zostało do zrobienia, i byś we wszystkich miastach wyznaczył spośród wierzących starszych, którzy będą kierować miejscowymi kościołami. Jak już ci wcześniej powiedziałem, 6muszą to być ludzie nienaganni: wierni swoim żonom i mający wierzące dzieci, którym nie można zarzucić niemoralności i nieposłuszeństwa. 7Przywódca, który w imieniu Boga zarządza Jego kościołem, musi być bowiem bez zarzutu. Nie może to być człowiek zarozumiały, impulsywny, pijak, awanturnik ani ktoś, kto jest zachłanny. 8Przeciwnie, powinien być gościnny, kochający dobro, rozsądny, prawy, pobożny i opanowany. 9Powinien wiernie trzymać się prawdy i umieć—poprzez zdrową naukę—zachęcać innych wierzących, a także wykazywać błędy tym, którzy się jej sprzeciwiają.

10Wielu jest bowiem takich, którzy nie okazują posłuszeństwa, a poprzez bezsensowne dyskusje zwodzą innych ludzi, szczególnie tych, którzy wywodzą się z judaizmu. 11Takich trzeba zdecydowanie uciszać, bo swoim złym nauczaniem przynoszą szkodę całym rodzinom. Tym, co ich naprawdę interesuje, są pieniądze. 12Nawet ich własny prorok powiedział o nich: „Kreteńczycy to kłamcy, złe bestie i lenie”. 13I miał rację! Dlatego zwracaj Kreteńczykom uwagę na ich grzechy i prowadź ich do zdrowej wiary, 14aby nie słuchali żydowskich opowiadań i przykazań wymyślonych przez ludzi, którzy odrzucają prawdę.

15Dla tych, którzy mają czyste serce, wszystko jest czyste i dobre. Dla tych zaś, którzy mają w sercach zło i nie wierzą w prawdę, nie ma nic czystego. Ich sumienie i umysł są bowiem pogrążone w grzechu. 16Twierdzą, że znają Boga, ale ich życie zdecydowanie temu zaprzecza. Ludzie ci budzą odrazę, nie są bowiem zdolni do okazania posłuszeństwa Bogu i czynienia jakiegokolwiek dobra.