Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 5:1-20

Charijcuna huacana punlla chayamucunmi

1¡Uyaichij, achcata charijcuna! Cancunataca, jatun llaquicuna japina cashcamanta caparirishpa huacaichij. 2Cancuna imalla charishcacunaca ismushcamari. Cancunapaj churanacunatapish, polilla cʼurucuna micushcamari. 3Cancunapaj curipish, cullquipish pʼulasyashcami. Chai pʼulasyashcallatajmi, cancunataca Diospaj ñaupajpi juchachinga. Chaillatajmi cancunapaj aichataca, nina shina rupachishpa tucui chingachinga. Cancunaca tucuri punllacunapajmari, charinacunataca achcata tandachishcanguichij. 4Riquichij, cancunapaj allpacunamanta granota tandajcunamanca umashpamari, imata mana pagashcanguichij. Chaica Diosta caparicunmari. Cancunapaj chagracunata tandajcuna caparishcamari, Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diospaj rinrinman uyarishca. 5Cancunaca, cai pachapica allita micushpa, allita ubyashpa, munanayajta causashcanguichij. Chashna causashpami, huañuchina punllapaj shina manchanayajta huirayashcanguichij. 6Cancunaca, cashcata ruraj runatarajmari juchachishpa huañuchircanguichij. Paica mana cʼariyarcachu.

Llaqui japijpica Diosta mañashpa shuyaichijlla

7Chaimanta huauqui, panicuna, Apunchij Jesús shamungacama, mana pʼiñarishpa alli shunguhuan shuyacuichijlla. Tarpuj runata ricushpa yuyarichij. Paica, sumaj granota tandangapajca ñaupa tamya, qʼuipa tamya shamushpa pʼucuchingacama, mana pʼiñarishpa shuyanllami. 8Chashnallataj cancunapish, Apunchij Jesús ñalla shamuna cashcamanta, mana pʼiñarishpa alli shunguhuan chai yuyai shuyacuichijlla. 9Huauquicuna, cancunata Dios ama juchachichunca, ama caishuj chaishuj juchachinacuichijchu. Riquichij, cancunapaj Juezca pungullapimari.

10Huauqui, panicuna, Dios ima nishcata huillajcunata yuyarichigari. Paicunaca, Mandaj Diospaj shutipi huillashcamanta llaquichijpipish, alli shunguhuan catircallacunami. Cancunapish paicuna shinallataj catichigari. 11Riquichij, ima llaquita apajcunataca, cushimari ninchijmi. Illu Job llaquita apacushpa, mana pʼiñarishcataca uyashcanguichijmi. Chai qʼuipaca, Mandaj Dios chai tucui allicunata cushcatapish yachanguichijmi. Mandaj Diosca yallitaj cʼuyaj, llaquijmari.

12Ñuca huauqui, panicuna, tucuimanta yallica, imamantapish mana llullacushcata ricuchisha nishpa, ama “jahua pacha, cai pacha” nichijchu. Ima shujtajpaj shutipipish ama imata nichijchu. Ashtahuanpish ama llaquipi urmangapajca, «ari» nina cajpica, «ari» nichij, «mana» nina cajpica, «mana» nichij.

Chasquinatataj crishpa Diosta mañaichij

13Cancunapuramanta maijanpish llaquihuan cashpaca, Diosta mañachun, maijan cushi cashpaca, Diosta alabashpa cantachun. 14Cancunapuramanta maijan ungushca cashpaca, tandanacushca crijcunata cunaj yuyajcunata cayaj cachachun. Paicunami chai ungushcata, Apunchij Jesuspaj shutipi aceitehuan churashpa mañangacuna. 15Tucui shunguhuan crishpa mañajpica, Apunchij Jesusca chai ancha ungushcata alliyachishpa jatarichingami. Chai ungushcapaj ima juchacunatapish perdonangami. 16Imamanta llaquichinacushca cashpaca, caishuj chaishuj huillanacuichij. Dios cancunata alliyachichunpish, caishuj chaishujmanta Paita mañaichij. Cashcata ruraj runa tucui shunguhuan mañashcami, imatapish rurai tucun.

17Eliaspish ñucanchij shinallataj, pandarijlla runami carca. Chashna cashca cashpapish, tamyata ama cachachun nishpa, tucui shunguhuan Diosta mañajpica, quimsa huata sujta quillacamami cai llajtapica mana tamyarca. 18‘Tamyata cachapai’ nishpa cutin mañajpica, Diosca tamyachircallami. Chashna tamyajpimi allpapica, imapish cutinllataj alli pʼucurca.

19Huauqui, panicuna, cancunapuramanta maijanpish cashcatataj yachachishcamanta anchurishpa pandarircachari. Chashna puricujta yuyachishpa Diospajman tigrachijca, 20caita yachachun: Chai pandarishpa causacuj juchayuj runapaj almatamari, huañuimanta quishpichin. Imalla juchacunata rurashcatapish pambashpami saquin.

Ang Pulong Sa Dios

Santiago 5:1-20

Ang Pahimangno alang sa mga Adunahan

1Kamo nga mga adunahan, paminaw kamo! Panghilak kamo sa hilabihan tungod sa mga kalisod nga modangat kaninyo. 2Mangadunot ang inyong bahandi ug pangutkuton sa gagmayng mananap ang inyong bisti. 3Gipangtagoan lang ninyo ang inyong kuwarta, busa gipangtaya ug dili mapuslan. Sa kaulahiang mga adlaw silotan kamo didto sa impiyerno tungod sa inyong kahakog sa kuwarta nga wala ninyo gamita sa kaayohan. Kaanugon lang sa inyong pagtigom kay ang kalibotan hapit na gayod matapos. 4Pamatia ninyo ang mga reklamo sa mga tawo nga inyong gipatrabaho sa inyong kaumahan apan wala ninyo suholi. Angay ninyong masayran nga ang mga paghilak sa inyong mga mag-aani nadunggan sa Dios nga Makagagahom. 5Nagpatuyang kamo sa inyong kinabuhi dinhi sa kalibotan. Sama lang nga gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon ug gitagana alang sa adlaw sa pag-ihaw. 6Gihukman ninyo ug gipamatay ang mga tawo nga walay sala, bisan wala sila makasukol kaninyo.

Ang Pagpailob ug Pag-ampo

7Mga igsoon, pagmapailubon kamo hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa ninyo ang mga mag-uuma, mapailubon sila nga naghulat sa unang ulan. Pagkahuman nila ug tanom, mapailubon gihapon sila sa paghulat sa mosunod nga ulan ug sa ilang abot. 8Busa pagmapailubon usab kamo. Ayaw kamo pagpakawala sa paglaom, kay hapit na gayod moabot ang Ginoo.

9Mga igsoon, ayaw kamo pagbinasolay, aron dili kamo silotan sa Dios. Ang magahukom kanato hapit na gayod moabot. 10Buhata ninyo nga panig-ingnan ang pagpailob sa mga propeta nga gisugo sa Dios nga mosulti alang kaniya. 11Dili ba nga giisip man nato nga bulahan ang mga tawo nga nagaantos? Nadunggan ninyo ang mahitungod sa mga pag-antos ni Job, ug nasayran usab ninyo kon giunsa siya pagtabang sa Dios sa kaulahian. Kay ang Ginoo maayo ug maluloy-on.

12Mga igsoon, labaw sa tanan ayaw gayod kamo panumpa nga mag-ingon, “Saksi ang langit,” o “Saksi ang yuta,” o ang uban pa nga mga butang. Ingna lang nga “oo” kon tinuod gayod nga uyon kamo, ug “dili” kon tinuod nga dili kamo uyon, aron dili kamo silotan sa Dios.

13Kon may nagaantos diha kaninyo kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Kon may malipayon, pakantaha siya ug mga pagdayeg ngadto sa Dios. 14Kon may magsakit kaninyo, magtawag siya sa mga kadagkoan sa iglesia aron mag-ampo sila alang kaniya ug dihogan siya ug lana sa ngalan sa Ginoo. 15Ang pag-ampo nga may pagtuo sa Ginoo mao ang makaayo sa nagsakit. Pabangonon siya sa Ginoo ug pasayloon sa iyang mga sala kon nakasala siya. 16Pagsuginlanay kamo sa inyong mga sala ug pag-inampoay aron mangaayo kamo. Kay dako ang mahimo sa pag-ampo sa tawo nga matarong, 17sama kang Elias nga propeta. Siya tawo usab nga sama kanato. Kinasingkasing siyang nagaampo nga dili moulan, ug wala moulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. 18Pagkahuman niadto nagaampo na usab siya nga moulan, ug natuman kini. Unya midaghan ang ani sa yuta.

19Mga igsoon ko, kon may usa kaninyo nga nagpalayo sa kamatuoran, ug may usa usab kaninyo nga mopabalik kaniya, 20angay ninyong masayran nga ang magpabalik sa makasasala gikan sa iyang daotan nga paggawi maoy magluwas sa kalag niadtong makasasala gikan sa silot nga kamatayon, ug mapasaylo ang daghang mga sala.