Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 3:1-18

Ama cʼalluta cacharichijchu

1Ñuca huauquicuna, ama achcacuna Diospaj Shimita yachachijcuna tucuichijchu. Yachachijcunami ashtahuan sinchita juchachishca cashun. 2Tucuicunami tauca cutin ima shinapish llaquichinchijlla. Maijanpish pita shimihuan mana llaquichijca, ña mana pandarij runami. Paipaj tucui aichatapish ña jarcari tucunmi.

3Riquichij, ñucanchijta caballocuna caźuchunca, frenotami shimipi amullichinchij. Chashnami, ñucanchij maiman risha nishcaman pushanchijlla. 4Barcocunatapish ricushpa yuyarichij: Jatun cajpipish, achca huaira jatarishpa caiman chaiman cuyuchijpipish, barcota purichij runaca shuj uchilla caspillahuanmi, pai maiman pushasha nishcaman pushanlla. 5Chashnallataj cʼallupish, ñucanchij aichapica uchillami. Uchilla cashpapish, ima imatapish yallihuan rimarinllami. ¡Chashnallataj ashalla ninapish, jatun sachata tucui rupachinllami! 6Cʼalluca, chai nina shinamari. Tucui laya millaita rimarinllamari. Ñucanchij aichapi tiyaj cʼallumi, ñucanchijtaca mapayachin. Cʼalluca ucu pacha nina shina cashpami, rupachicuj shina tucui cuerpota mapayachin.

7Gentecunaca, tucui laya sacha animalcunatapish, pajarocunatapish, culebracunatapish, mama cuchapi tiyaj animalcunatapish mansoyachi tucunmi. Manchanayaj quita animalcunatami mansoyachishca. 8Chashna rurashpapish cʼallutaca, pi mana caźuchi tucunchu. Cʼalluca, pipish ima shina mana jarcaipaj millaimi, huañuchij venenohuan jundami.

9Chai cʼallullahuantajmi Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ ninchij. Chaillahuantajmi, Taita Dios Paiman rijchajta rurashca gentecunataca, imapish tucushca alli canman ninchij. 10Chai shimillahuantajmi allitapish, mana allitapish rimanchij. Ñuca huauquicuna, chashnaca manamari allichu. 11Shuj pugyullamanta mishqui yacupish, jayaj yacupish mana llujshi tucunchu. 12Ñuca huauquicunalla, ¿higo yuraca, aceiteta capina granota pʼucui tucunchu? ¿Uvas yurapish higo granota pʼucui tucunchu? Chashnallataj, ¿shuj pugyullamanta cachi yacupish, mishqui yacupish llujshi tucunchu?

Taita Dios cushca yachaica ima mapa illajmi

13Cancunapuramantaca, ¿maijantaj alli yachaj, alli yuyaiyuj canguichij? Maijanpish chashna cashpaca, pai alli shunguyuj yachaisapa cashcataca alli causashpa, allita rurashpa ricuchichun. 14Ashtahuanpish jayaj yuyaihuan yanganchinacushpa, shungullapi achcata pʼiñarishpa huañuricushpaca, ‘Ñucamari alli yachaj cani’ ama nirichijchu. Chashna rurashpaca, cashcata yachachishcatamari llullapi surcunguichij. 15Chashna yuyaitaca, Diosca mana cunchu. Chaica, cai pacha aichamanta llujshij yuyaillami, diablo cushca yuyaillami. 16Yanganchinacushpa, mitsanacuilla tiyajpica, pʼiñanacushpa llaquichinacuillami jatarin.

17Ashtahuanpish Dios cushca yachaica, puntaca chuyami, chaipaj huashaca alli tucunacuipi churajmi. Shinallataj cʼuyaj, alli shungu, pitapish llaquij, allita ruraj canata yachachijmi. Ishqui yuyai purinata, mishqui shimi jayaj shungu canataca mana yachachinchu. 18Maijanpish tarpuj shina, imatapish cashcata rurashpa, sumajta causajca, tarpushcamanta granota tandaj shinami sumaj causaita japinga.

Ang Pulong Sa Dios

Santiago 3:1-18

Ang Dila

1Mga kaigsoonan ko, unta ang kadaghanan kaninyo dili mohandom nga mahimong magtutudlo, kay nasayran ninyo nga mas higpit ang paghukom sa Dios kanamo ingon nga mga magtutudlo. 2Tinuod nga kitang tanan makadaghan masayop. Apan ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit siya ug makapugong sa iyang kaugalingon. 3Ang mga kabayo rendahan nato aron mosunod kon asa nato gusto paadtoon. 4Ug tan-awa usab gani ninyo ang barko: bisan dako ug gipadagan sa kusog nga hangin, kontrolado kini sa gamay nga timon. Busa bisan asa paadtoon sa timonil ang sakayan, didto kini moadto. 5Mao man usab ang atong dila. Gamay lamang kini nga bahin sa atong lawas apan makapanghinambog ug dagkong mga butang. Hunahunaa ninyo kon unsa kalapad nga kakahoyan ang masunog sa gamay lang nga kalayo. 6Ang dila sa tawo sama usab sa kalayo. Daghang daotan nga pulong ang mahaling sa dila, ug modalahig sa atong tibuok nga pagkatawo. Ang mga daotan nga pulong sa atong dila sama sa kalayo nga gikan sa impiyerno ug mao ang nagaguba sa tibuok natong pagkinabuhi.

7Ang tanang matang sa mga mananap: ang nagalakaw, ang nagalupad, ang nagakamang ug ang nagapuyo sa tubig, mahimong anaron sa tawo. 8Apan wala gayoy tawo nga makapugong sa iyang dila. Ang dila daotan ug dili mapugngan, ug puno sa hilo nga makapatay. 9Ang atong dila gigamit nato sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan, apan mao usab ang atong gigamit sa pagdaot sa atong isigka-tawo nga gilalang nga susama sa Dios. 10Pagpasalamat ug pagpangdaot ang nagagawas sa usa lang ka baba. Mga igsoon ko, dili kini angay mahitabo. 11Dili mahimo nga mogawas ang tubig nga tab-ang ug parat sa usa lang ka tuboran. 12Ug ang kahoy nga igos dili mahimong mamunga ug olibo, ug ang tanom nga ubas dili mahimong mamunga ug igos. Dili ka usab makakuha ug tubig nga tab-ang diha sa dagat.

Ang Kaalam nga gikan sa Langit

13Aduna ba kaninyoy maalam ug masinabuton? Ipakita niya kini pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tawo dili maalam kon dili siya mapainubsanon. 14Apan kon may kasina kamo ug hinakog nga tinguha, ayaw kamo pagpasigarbo nga maalam kamo, kay gipanghimakak lang ninyo ang kamatuoran. 15Kana nga matang sa kaalam wala maggikan sa Dios kondili kalibotanon lang. Iya kana ni Satanas ug dili iya sa Espiritu Santo. 16Kay kon asa gani ang kasina ug pagkahakog atua usab ang kaguliyang ug ang tanang matang sa kadaotan. 17Apan kon may kaalam kita nga gikan sa Dios, una sa tanan, putli ang atong kinabuhi, ug unya maabiabihon kita, maaghop, maminaw sa katarungan, maluloy-on kaayo, maayo ang atong binuhatan, wala kitay pinalabi ug dili tigpakaaron-ingnon. 18Ang tawo nga nagapugas ug kalinaw moani ug pagkamatarong ug maayo nga relasyon sa usag usa.