Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 6:1-23

Cristo causaita cujpimi juchapajca huañushca canchij

1Chashna cajpica, ¿ima nishuntaj? Mana cʼuyaipajcunata Dios ashtahuan cʼuyachunca, ¿ashtahuan millaita ruracushunllachu? 2Ama chashnaca yuyashunchijchu. Millaita ama rurangapajca, huañushca shinamari canchij. Chashna cashpaca, ¿maitataj cutin millaillapitajca causashunri? 3Cristo Jesus-huan shujlla tucungapaj tucui bautiźashcacunaca, pai huañushca shina huañungapajmi bautiźashca carcanchij. ¿Chaitaca manachu yachanguichij? 4Chashna bautiźashpami, huañushca shina cangapaj, Cristohuan pambashca carcanchij. Chashna cashcamantaca, Yaya Dios sumaj cashpa, Cristota huañushcacunapaj chaupimanta causachishca shinallatajmi, ñucanchijpish mushuj causaita causashun.

5Cristo huañushca shinallataj huañushpami, paihuan shujlla tucurcanchij. Chashnallataj pai causarishca shinallatajmi causarishun. 6Ñucanchij ñaupa causaita Cristohuan chacatashcataca yachanchijmi. Juchasapa aicha chingarishpa, juchata ama ashtahuan servichunmi, chashna chacatashca carcanchij. 7Ña huañushcataca, juchaca imata mana rurachi tucunchu.

8Cristohuan huañushca cashpaca, paihuan causanatapish crinchijmi. 9Huañushcacunapaj chaupimanta Cristo causarishpaca, ña mana cutin huañuna cashcataca yachanchijmi. Paitaca huañuica, ña mana imata rurai tucunchu. 10Cristo huañushpaca, shuj cutinllami tucuicunapaj juchamanta huañurca. Causarishpaca, Taita Diospajmi causacun.

11Cunanca cancunapish juchata rurangapajca, huañushca shina cashcata, cutin Apunchij Cristo Jesus-huan shujlla tucushcamantaca, Taita Diospaj causacushcata yuyaichigari. 12Chaimanta, cancunapaj huañunalla aichata jucha mandasha nijpica, ama caźuichijchu; millai munaicuna shamujpipish ama atichun saquichijchu. 13Cancunapaj aichapi imalla tiyajcunatapish, ama millaita rurachichun juchaman cuichijchu. Ashtahuanpish, huañushcacunapaj chaupimanta causarishca shinataj, Taita Diosman curichij. Shinallataj cancunapaj aichapi imalla tiyajcunatapish, Taita Dios munashcata rurangapaj, Diosman cuichij. 14Chashna rurajpica, juchaca ña mana mandai tucungachu. Ña manamari Mandashca ucupi canguichijchu, ashtahuanpish mana cʼuyaipajcunata Dios cʼuyashpa chasquishcacunamari canguichij.

Allita ruranapi huatashca shina canchij

15Shinashpaca, mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpalla chasquishca cashcamantaca, Mandashcataca ña mana pajtachinachu canchij. Chashna nishpaca, ¿juchata ruracushunllachu? ¿Maitataj chashnaca rurashunri? 16Pipish maijan runata randijpica, huatashca shina tucuipi paita caźushpa causangapajmi, paipaj maquipi yaicun. Chaitaca, ¿manachu yachanguichij? Chai shinallatajmari juchapaj maquipi cashpaca, huañuiman apajta caźuncuna. Ashtahuanpish Diosta caźushpaca, pai munashcatami rurashpa causancuna. 17Cancunaca ñaupaca, juchapimi huatashca causarcanguichij, ashtahuanpish cunanca Diosmanta imallata yachachishcata chasquishpamari tucui shunguhuan caźushpa causacunguichij. Chaimantami, Taita Diostaca pagui nini. 18Ña juchapaj maquimanta cacharishcamantami, Dios munashcata rurangapaj Paipaj maquipi canguichij.

19Cancuna mana jahualla yachai tucujpimi, caicunataca cancuna yachaipajllata ricushpa rimani. Ñaupaca, cancunapaj aichapi imalla tiyajcunahuanca, ima mapatapish rurashpami, millaita servircanguichij. Cunanca cutin chai shinallataj, cancunapaj aichapi imalla tiyajcunataca, Dios munashcata rurashpa, Paita servingapaj Paipajlla cachun Diosman cuichigari. 20Juchapaj maquipi cancuna huatashca causacujpica, Diosca pai munashcata rurachun mana mandai tucurcachu. 21Chashna cunan cancuna pingaricushca millaita rurashcamantaca, ¿ima allitataj japircanguichigari? ¡Chai rurashcacunaca, huañuillamanmi chayachin! 22Ashtahuanpish cunanca, juchapaj maquimanta cacharishca cashpami, Taita Diospajlla causashpa caticunguichij. Chaimantaca huiñai causaitami japinguichij. 23Juchaca huañuillatami cun. Ashtahuanpish Taita Diosca jatunta cʼuyashpallami, Apunchij Cristo Jesusmanta, huiñai causaita cushca.

Knijga O Kristu

Rimljanima 6:1-23

Snaga grijeha je slomljena

1Što reći? Zar da i dalje griješimo kako bi nam Bog mogao iskazivati sve više milosti praštanja? 2Nipošto! Umrli smo grijehu, pa kako da onda i dalje živimo u njemu? 3Ili ne znate da smo mi, koji smo krštenjem postali jedno s Kristom Isusom, i umrli skupa s njim? 4Jer umrli smo i pokopani s Kristom u krštenju. I kao što je Krist ustao od mrtvih slavnom Očevom moći, tako i mi sada možemo živjeti novim životom.

5Kao što smo s njim ujedinjeni u njegovoj smrti, također ćemo i uskrsnuti poput njega. 6Naš je stari čovjek raspet s Isusom kako bi grijeh izgubio vlast nad našim životom. Više ne robujemo grijehu 7jer smo, umrijevši s Kristom, od grijeha opravdani. 8A budući da smo s Kristom umrli, znamo da ćemo s njime i živjeti, 9jer Krist je ustao od mrtvih i više nikad neće umrijeti. Nad njime smrt više nema nikakve moći. 10Umro je jednom zauvijek da slomi moć grijeha, ali sada zauvijek živi Bogu na slavu. 11Tako i vi sebe smatrajte mrtvima za grijeh, a živima Bogu na slavu kroz Isusa Krista.

12Tako i vi: ne dopustite da grijeh i dalje gospodari vašim smrtnim tijelom i ne popuštajte grešnim željama. 13Nemojte da koji ud vašega tijela postane oruđem zla tako što ćete ga uporabiti za grijeh. Umjesto toga se posve predajte Bogu jer ste dobili novi život. Neka cijelo vaše tijelo bude oruđe koje će činiti dobro Bogu na slavu. 14Grijeh više neće nad vama gospodariti jer više niste podložni Zakonu koji vas čini robovima grijeha. Oslobođeni ste Božjom milošću!

Sloboda za poslušnost Bogu

15Ako nas je Božja milost oslobodila Zakona, znači li to da i dalje možemo griješiti? Nipošto! 16Ne shvaćate li da sami birate sebi gospodara? Možete izabrati grijeh, koji vodi u smrt, ili možete izabrati poslušnost Bogu i da vas on prihvati kao pravedne. 17Hvala Bogu! Nekoć ste bili robovi grijehu, ali sada ste svim srcem prihvatili novo učenje koje vam je Bog dao. 18Slobodni ste od grijeha kojemu ste prije služili i postali ste robovima pravednosti.

19Govorim vam služeći se prispodobom o robovima i gospodarima jer je to lako razumjeti. Prije ste bili robovi nečistoće i bezakonja. Sada budite robovi pravednosti da biste bili sveti.

20Dok ste bili robovi grijeha, bili ste slobodni od pravednosti. 21A čime je to urodilo? Ne dobrim, jer se sada sramite onoga što ste činili, što vodi u vječnu smrt. 22Ali sada ste oslobođeni od snage grijeha i postali ste Božjim robovima te činite ono što vodi svetosti i vječnome životu. 23Jer plaća za grijeh je smrt, a Božji je dar vječni život u našemu Gospodinu Isusu Kristu.