Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 16

Rijsishcacunatami ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

1Cencreapi tandanacuj crijcunata servij, ñucanchij pani Febetami cancunaman mingani. Diospajlla cajcunapura chasquina shinataj, paitapish Apunchij Jesusmanta alli chasquipaichij. Paica tauca crijcunapajpish, ñucapajpishmari allita rurarca. Chaimanta, paipaj ima illajpipish amataj saquipanguichij.

Cristo Jesusta ñucahuan servij pani Priscilatapish, paipaj cusa Aquilatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paicunaca ñucata quishpichingaraicumi, ña huañunata quishpirircacuna. Chaimantami paicunataca, mana israelcunapura tucui crij tandanacushcacunapish, ñucapish pagui ninchij.
Paicunapaj huasipi tandanacuj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.
Ñuca c'uyashca Epenetotapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij. Acaya llajtapica, paimi Cristotaca punta crirca.
Cancunapurapi achca allita ruracuj Mariatapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipanguichij.
Ñuca aillupura, llajtapura Andronicotapish, Juniastapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paicunami ñucahuan preźu tiyarcacuna. Paicunaca huillagrichun mingashcacunapaj achca c'uyashcacunami, Cristota ñucapaj ñaupa crijcunapishmi.
Apunchij Jesusmanta ñuca c'uyashca huauqui Ampliastapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.
Cristo Jesusta ñucanchijhuan servij Urbanotapish, ñuca c'uyashca huauqui Estaquistapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.
10 Cristopaj cashcata tucui laya ricuchij Apelestapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.
Shinallataj Aristobulopaj huasipi cajcunatapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.
11 Ñuca llajtapura Herodiontapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.
Narcisopaj huasipi cajcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paicunaca, Apunchij Jesusta alli crijcunami.
12 Trifenatapish, Trifosatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Chai panicunaca, mana samashpa, Apunchij Jesusta servijcunami. Apunchij Jesusta servinapi mana shaicuj, c'uyashca pani Persidatapish, “ ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi” nipaichij.
13 Apunchij Jesús agllashca, alli crij Rufotapish, paipaj mamatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Paipaj mamaca, ñucapajpish mama shinami.
14 Asincritota, Flegonteta, Hermesta, Patrobasta, Hermasta, paicunahuan caj tucui crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.
15 Filologota, Juliata, Nereota, paipaj panitapish, Olimpastapish, paicunahuan caj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.
16 Caishuj chaishuj chuya shunguhuan muchashpa, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninacuichij.

Cristota crij tucui tandanacushcacunami cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa cachancuna.

17 Huauqui, panicuna, chai, p'iñanacuipi churashpa ch'icanyachijcunatapish, panda yachachijcunatapish alli ricuranguichij. Paicunaca, cancunaman alli yachachishcata p'iñajcunami. Paicunahuanca pajta tandanacunguichijman. 18 Chashnacunaca, Apunchij Jesucristota servinapaj randica, quiquin huijsallatami servincuna. Paicunaca uyanajlla, catinajlla shimicunahuanmi, manaraj alli yachajcunataca umancuna. 19 Cancuna crishpa ima shina caźucushcataca, tucuipimi yachaj chayashcacuna. Chaimantami cancunamantaca, achcata cushicuni. Chashna cajpipish, cancunaca allita rurangapajca yuyaisapa caichij, millaita ruranapica imata mana yachaj shina caichij.

20 Sumaj causaita cuj Taita Diosca, ñallami Satanastaca cancuna saruchun, cancunapaj chaqui ucupi churanga. Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun.

21 Ñucahuan huillashpa purij Timoteopish, ñuca aillupura Luciopish, Jasonpish, Sosipaterpish cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami.

22 Terciomi cai quillcataca quillcani. Ñucapish Apunchij Jesuspaj shutipimi, ‘¿Allillachu canguichij?’ nipani.

23 Gayopish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Paipaj huasipimi causacuni. Tucui crijcunapish, paipaj huasipimi tandanacuncuna.

Cai pueblopaj cullquita huaquichij Erastopish, huauqui Cuartopish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami.

24 Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.

25 Jesucristomanta alli huillaita ñuca huillashca shinataj, cancunata ashtahuan alli crijta rurai tucuj Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchij. Huiñai huiñaimanta pi mana yachashca, pacalla cashcatami ñucata huillachishca. 26 Diosca, Pai ima nishcata huillajcunahuan chaita quillcachishpa charicushcatami, cunan ricuchirca. ¡Huiñai huiñaita causacuj Taita Diosca, pai mandashca shinallataj, tucui llajtacunapi causajcuna crishpa caźuchunmi, caitaca huillachirca.

27 Tucuita yachaj, shujlla Taita Diostaca, Jesucristomanta huiñai huiñaita sumajyachishca cachun! Chashna cachun.

Nouă Traducere În Limba Română

Romani 16

Salutări

1V-o recomand pe Fivi, sora noastră, diaconiţă[a] a bisericii din Chencrea[b]. Vă rog s-o primiţi, în Domnul, într-un mod vrednic de nişte sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice vă va cere, pentru că ea a fost un ajutor pentru mulţi, precum şi pentru mine însumi.

Salutaţi-i pe Prisca[c] şi Aquila, conlucrători cu mine în Cristos Isus, care şi-au riscat viaţa pentru mine şi cărora le mulţumesc nu doar eu, ci şi toate bisericile dintre neamuri. Salutaţi, de asemenea, biserica din casa lor! Salutaţi-l pe Epenetus, prietenul meu iubit, care este primul convertit la Cristos din Asia[d]! Salutaţi-o pe Maria, care a lucrat din greu pentru voi! Salutaţi-i pe Andronicus şi pe Iunia[e], rudele mele[f], care au fost şi în închisoare cu mine, care sunt bine cunoscuţi între apostoli[g] şi care au fost în Cristos înaintea mea! Salutaţi-l pe Ampliatus, prietenul meu iubit în Domnul! Salutaţi-i pe Urbanus, conlucrător cu noi în Cristos, şi pe Stacus, prietenul meu iubit! 10 Salutaţi-l pe Apelles, cel care a fost dovedit ca fiind în Cristos! Salutaţi-i pe cei din casa lui Aristobulus! 11 Salutaţi-l pe Irodion, ruda mea! Salutaţi-i pe aceia din casa lui Narcisus, care sunt în Domnul! 12 Salutaţi-le pe Trifena şi pe Trifosa, care au lucrat din greu în Domnul! Salutaţi-o pe preaiubita Persis, care a lucrat din greu în Domnul! 13 Salutaţi-i pe Rufus, cel ales în Domnul, şi pe mama lui, care a fost o mamă şi pentru mine! 14 Salutaţi-i pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas şi pe toţi fraţii care sunt cu ei! 15 Salutaţi-i pe Filologus, pe Iulia, pe Nereus şi pe sora lui, pe Olimpas şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei! 16 Salutaţi-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Cristos vă salută!

Învăţături finale

17 Vă îndemn, fraţilor, să fiţi atenţi la cei ce provoacă dezbinări şi pun obstacole împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o! Depărtaţi-vă de ei, 18 pentru că astfel de oameni nu-L slujesc pe Domnul nostru Cristos, ci îşi slujesc propriile lor pofte. Printr-un limbaj plăcut şi prin linguşire, ei înşală inimile celor naivi! 19 Ascultarea voastră este cunoscută de toţi, aşa că sunt plin de bucurie pentru voi. Însă vreau să fiţi înţelepţi cu privire la ceea ce este bun şi curaţi cu privire la ceea ce este rău. 20 Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satan[h] sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi!

21 Timotei, conlucrător cu mine, vă salută! Tot astfel şi Lucius, Iason şi Sosipater, rudele mele! 22 Eu, Terţius[i], cel care am scris această scrisoare, vă salut în Domnul! 23 Gaius, care este gazda mea şi a întregii biserici, vă salută! Erastus, administratorul[j] cetăţii, şi Quartus, fratele nostru, vă salută! 24 (Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi cu toţi! Amin.)[k]

Laudă lui Dumnezeu

25 Iar a Celui Care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea şi cu proclamarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de multe veacuri, 26 dar care acum este descoperită prin scrierile profetice şi le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului Veşnic, pentru ca ele să creadă şi să asculte de El, 27 a singurului Dumnezeu înţelept să fie slava, prin Isus Cristos, în veci! Amin.

Notas al pie

 1. Romani 16:1 Substantiv desemnând o slujbă specifică în biserică; este derivat din verbul diakoneo (a sluji, a avea grijă de ceva)
 2. Romani 16:1 Chencrea era portul de răsărit care deservea oraşul Corint; Corintul era situat pe un istm, între Golful Corint, spre apus, şi Golful Saronic, spre răsărit, având câte un port la fiecare dintre cele două golfuri
 3. Romani 16:3 În Faptele Apostolilor, Luca foloseşte diminutivul, Priscila, pe când Pavel foloseşte numele nediminutivat, Prisca
 4. Romani 16:5 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 5. Romani 16:7 Sau: Iunias
 6. Romani 16:7 Sau: compatrioţii mei, probabil în sensul că şi ei erau evrei; şi în vs. 11, 21
 7. Romani 16:7 Sau: cu vază între apostoli, dacă înţelegem termenul de apostol într-un sens care nu-i include doar pe cei doisprezece, ci şi pe alţi slujitori recunoscuţi de către Biserică
 8. Romani 16:20 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaş sau Acuzator
 9. Romani 16:22 În vremea aceea existau secretari care compuneau epistolele într-un limbaj literar; probabil Terţius a fost un astfel de secretar
 10. Romani 16:23 Sau: trezorierul
 11. Romani 16:24 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin acest verset