Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 10:1-21

1Huauqui, panicuna, ñucaca israelcuna quishpirichun munashpami, chai yuyai, tucui shunguhuan Taita Diosta mañacunilla. 2Paicunaca, tucui shunguhuanmi Taita Diosta mashcancuna nishpami huillani. Chashna cashpapish, Diosllataj yachachishca shina, Paita mashcanatami mana alli yachancuna. 3Imalla juchachina tiyashcata, Taita Dios ima shina anchuchicujta mana yacharcacunachu. Chaimantami, quiquin allita rurashcallahuan, alli ricurishun yuyarcacuna. Chashna yuyashpami, imalla juchachinacunata Dios ima shina anchuchisha nishcataca, mana chasquincuna. 4Cristomi Mandashcataca pajtachishca. Chaimantami pipish paita crishpa, ima juchachina illaj tucun.

5Mandashcata pajtachishpa, ima juchachina illaj tucunamantaca, Moisesmi cashna nishca: «Maijanpish Mandashcata pajtachijllami, Mandashcamanta causaita charinga» nishcami. 6Ashtahuanpish crishcallamanta ima juchachina illaj tucunamantaca, cashnami nishca: «Ama cambaj shungupica: “¿Pitaj jahua pachamanca ringa?” niringui (Cristota uriyachimungapaj). 7Mana cashpaca: “Jatun jutcumanca, ¿pitaj uriyanga?” nishpapish, ama niringuichu» nishcami. (Cristota huañushcacunapaj chaupimanta huichiyachimungapaj). 8Chai qʼuipaca, ¿ima nishcataj? «Diospaj Shimica cambaj cʼuchupimi, cambaj shimipimi, cambaj shungupimi» nishcamari. Chai shimicunata crichunmari, ñucanchijca cashna huillacunchij: 9Jesusca Mandaj cashcataca cambaj shimihuanmi huillana cangui. Huañushcacunapaj chaupimanta Taita Dios Paita causachishcataca, tucui shunguhuanmi crina cangui. Chashna crishpaca, quishpiringuimi. 10Ima juchachina illaj tucungapajca, tucui shunguhuan crinamari. ‘Jesucristopajmi cani’ nishpa, shimihuan huillajpica, quishpichingami. 11Dios Quillcachishcapica: «Pipish Paita crijtaca, mana pingachishcachu canga» ninmi. 12Israelcunapish, mana israelcunapish chai shinallatajmari. Chashna cajpimi, Jesusca tucuicunata Mandaj cashpa, tucui paita mañajcunaman imatapish cungapaj tucuita charin. 13Shina cashpami, Mandaj Diosta tucui mañajcunalla quishpiringa.

14Chashna cajpipish Paita mana crijcunaca, ¿ima shinataj mañai tucungari? Manaraj Paimanta uyajcunaca, ¿ima shinataj Paitaca cringari? Pi mana huillajpica, ¿ima shinataj Paimantaca uyangacunari? 15Manapish pi cachajpica, ¿pitaj huillangari? Dios Quillcachishcapi nishca shinaca: «¡Sumaj causaimanta alli huillaita apashpa chayamujcunapaj chaquicunaca, catinajlla, sumajmari!»

16Alli huillashcataca, manamari tucuicuna chasquincunachu. Chaimantami Isaiasca: «Mandaj Dioslla, ñucanchij huillashcata uyashpaca, ¿pitaj crishcari?» nishca. 17Shina cajpica huillajta uyashpami, cri tucuncuna. Uyanataca, Diospaj Shimita huillashcatami uyancuna.

18Chashna nicushpapish tapunimi: ¿Chaitaca manachu uyashcacuna canga? Ari, uyancunatajmari.

«Paicuna rimashca shimica, tucui cai pachapimi uyarirca.

Paicuna huillashcaca, maipi tiyaj tucui llajtacunapimi uyarirca» ninmi.

19Caillahuan tapusha: Shina cajpica, ¿israelcunallachu caitaca mana yachashca canga? Moisesmi puntaca cashna nishca:

«Cancunaman munachingapajmi,

manapish ñucapaj cajcunata agllasha.

Chʼahuanyashcacunata agllashpami,

cancunataca pʼiñachisha» ninmi.

20Isaiascarin cashnamari nishca:

«Ñucata mana mashcajcunarajmi, ñucataca japircacuna.

Ñucata mana tapujcunamanrajmi ricurircani» ninmi.

21Ashtahuanpish israelcunamantaca:

«Ñucata mana caźushpa cʼariyajcunatami,

punllanta maquita chutashpa cayacurcanilla» ninmi.

Knijga O Kristu

Rimljanima 10:1-21

1Draga braćo, želja je mojega srca i moja molitva Bogu da se svi Židovi spase. 2Svjedok sam njihova revnovanja za Boga, ali ono se ne temelji na pravom razumijevanju 3jer ne shvaćaju na koji način Bog opravdava ljude. Umjesto toga drže se vlastitih običaja i nastoje se pred Bogom opravdati vršeći Zakon—te se tako odbijaju podložiti Božjoj volji. 4Jer Krist je u potpunosti ispunio svrhu Zakona. Tko vjeruje u njega, opravdan je pred Bogom.

Spasenje je za svakoga

5O pravednosti koja dolazi po Zakonu Mojsije piše: “Tko je vrši, u njoj će naći život.”10:5 Levitski zakonik 18:5.

6A o pravednosti koja dolazi po vjeri kaže: “Nemoj se u srcu upitati: ‘Tko će uzići na nebo’” (da dovede Krista), 7“niti: ‘Tko će sići u bezdan’” (da dovede Krista od mrtvih)?10:6-8 Ponovljeni zakon 30:12-14. 8Što to zapravo znači?

“Riječ je sasvim blizu tebe,

u tvojim ustima i u tvojem srcu.”

To je riječ vjere koju propovijedamo.

9Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10Naime, vjera u srcu nas opravdava, a priznanje usnama spašava. 11Jer u Svetome pismu piše: “Tko u njega vjeruje, neće se postidjeti.” 12To vrijedi za Židove, kao i za ostale ljude: svi imaju istoga Gospodina, koji izobilno daje svoja bogatstva svima koji ga zazivaju. 13Jer “Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen.”10:13 Joel 3:5.

14Ali kako će ga zazvati da ih spasi ako u njega ne vjeruju? A kako će u njega vjerovati ako nikada nisu za njega čuli? A kako će čuti za njega ako im nitko o njemu ne propovijeda? 15A kako će im tko propovijedati ako nije poslan da propovijeda? O tomu Sveto pismo kaže:

“Kako su divne noge onih

koji donose Radosnu vijest!”10:15 Izaija 52:7.

16Ali svatko tko čuje Radosnu vijest neće ju i prihvatiti. Izaija je o tome rekao: “Gospodine, tko je povjerovao našoj poruci?”10:16 Izaija 53:1. 17Vjera dakle dolazi upravo slušanjem Radosne vijesti o Kristu.

18Ali što je sa Židovima? Jesu li oni zapravo čuli tu poruku? Jesu:

“Poruka o Božjemu stvaranju

raširila se po svoj zemlji,

a njezine riječi sežu do kraja svijeta.”10:18 Psalam 19:5.

19Ali, ja pitam: Jesu li Izraelci zaista razumjeli? Jesu, jer je još u Mojsijevo vrijeme Bog rekao:

“Učinit ću vas ljubomornima

blagoslivljajući druge narode.

Razgnjevit ću vas blagoslivljajući

nerazumne pogane.”

20Poslije je Izaija u Božje ime hrabro rekao:

“Našli su me oni

koji me nisu tražili.

Objavio sam se onima

koji me to nisu molili.”10:20 Izaija 65:1.

21A za Izrael je Bog rekao:

“Svagda sam pružao ruke

nepokornom i buntovnom narodu.”10:21 Izaija 65:2.