Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 8

Leprahuan ungushca runatami Jesús alliyachishca

1Yachachishca q'uipa urcumanta Jesús uriyamucujpica, achcacunami Paita catimurca. Chashna shamucujpica, leprahuan ungushca runami Jesuspajman shamushpa, Paipaj ñaupajpi pambacama cumurishpa:

–Apu, ñucata alliyachisha ninguipishchari, alliyachihuai– nirca.

Shina nijpi Jesusca:

–Ari, lepra canmanta anchuchun ninimi– nishpa paita japirinca, lepraca chingarircallami.

Chashna alliyajpimi, Jesusca cashna nirca:

–Riqui, pi canta alliyachishcata pajta piman huillanguiman. Curamantajcarinpish ricuchigri. Paicuna can alliyashcata ricuchunca, Diosman imata cuchun nishpa Moisés mandashcapi nishca shinata cugri– nircami.

Patsaj soldadocunata mandajpaj servijtami Jesús alliyachishca

Jesús Capernaumman chayamucujpica, patsaj soldadocunata mandaj shamushpami cashna nirca:

–Amito, ñucata servij huambrami mana cuyurijta ruraj ungüi japijpi, llaquinayajta huasipi siricun– nirca.

Chashna nijpi Jesusca:

–Shinashpaca alliyachigrisha– nircami.

Shina nijpimi, patsaj soldadocunata mandajca, cashna nirca:

–¿Amito, ñucaca imallapish cajpichu, canca ñuca huasiman yaicunguiari? Can “Alliyai” nijpica, ñuca servijca alliyangallamari. Ñucaca, mandajcuna mandashcallami cani. Ñucapish ñuca mandana soldadocunata charinimi. Maijan soldadota ñuca “Ri” nijpica rinllami, “Shamui” nijpipish, shamunllami. Shinallataj ñuca servijtapish “Caita rurai” nijpica, ruranllami– nircami.

10 Chashna nijta Jesús uyashpaca, achcata cushicushpami, Paita catijcunata cashna nirca:

–Israelcunapurapica, cai runa shina ñucata alli crijtaca manataj ricushcanichu, chaica chashnatajmi. 11 Cancunaman huillanimi: Inti llujshin, inti yaicun ladomanta achcacuna shamushpami, jahua pacha Dios mandacunpica yaicungacuna. Paicunami Abrahamhuan, Isaachuan, Jacobohuan tiyarishpa micungacuna. 12 Ashtahuanpish, ‘Dios mandacunpimi causacun’ nishcacunarajmi, canllaman shitashca cangacuna. Paicunaca, ucu pacha amsapi shitajpimi, huacangacuna, quirupish caniringacuna– nircami.

13 Shina nishpa Jesusca, patsaj soldadocunata mandajtaca:

–Cambaj huasiman rilla, cambaj huambraca can crishca shinallataj alliyangallami– nircami.

Jesús chashna nijpica, chai huambraca ña alliyashcallami carca.

Pedropaj suegratami Jesús alliyachishca

14 Chai q'uipami, Pedropaj huasiman Jesús chayashpaca, Pedropaj suegra fiebrehuan anchayashpa, camapi siricujta ricurca. 15 Ungushcapaj maquita Jesús japijpica, alliyarcallami. Alliyashcahuanmi, jatarishpa paicunaman cararca.

16 Ña tutayamucujpica, supai japishca achcacunatami Jesuspajman pushamurcacuna. Jesusca, shuj shimita rimashpallami, supaicunataca llujshichirca. Shinallataj ungushcacunatapish tucuicunatami alliyachirca. 17 Dios ima nishcata huillaj Isaiasmi: “Paica, ñucanchij ungüicunatapish, ñucanchij nanaicunatapish aparcami” nishca carca. Jesusca chashnatajmi pajtachirca.

Jesusta catisha nishpaca tucuitami saquina

18 Jesusca, Paipaj muyundijpi achcacuna cajta ricushpami, Paipaj yachacujcunataca:

–Cuchata ch'imbashunchij– nirca.

19 Jesús chashna nicujpica, Mandashcata yachachijca Paipajman chayamushpami:

–Yachachij, can maiman rijpipish canhuanmi risha– nirca.

20 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Atujcunapish causana jutcuta charinmi, pajarocunapish t'aźinta charinmi. Ashtahuanpish Runa Aichayuj ñucaca, maipi samarinallatapish mana charinichu– nircami.

21 Shujtaj yachacuj c'uchuyashpaca:

–Amito, shuyapai ñuca yayataraj pambamugrisha– nirca.

22 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Canca ñucahuan jaculla. Huañushcaman rijchashpa causacujcuna, paicunapaj huañushcacunata pambachun saquilla– nircami.

Jesusca yacuta huaira cuyuchijpi jarcashcami

23 Chashna nishca q'uipa, barcoman Jesús huichiyajpica, Paipaj yachacujcunapish catishpa rircallacunami. 24 Ñapish achca huaira jatarishpami, yacuta caiman chaiman cuyuchirca. Yacu jatarishpa barcopi jundai callarijpipish, Jesusca dormicurcallami. 25 Pai manataj rijcharijpimi, yachacujcunaca:

–¡Apunchij Jesús, ña huañugrinchijca, quishpichihuaiari!– nishpa rijchachircacuna.

26 Jesús rijcharishpaca:

–¿Ima nishpataj manchaihuan huañucunguichij? Ñucataca, manamari tucui shunguhuan cringuichijchu– nishpami jatarirca.

Jatarishcahuanmi, huairatapish, yacutapish sinchita rimashpa jarcarca. Pai jarcajpica huairapish, yacupish casijlla tucurcallami. 27 Chaita ricushpaca, tucui chaipi cajcunami achcata mancharinacushpa:

–Cai Runaca, ¿imatajchu, imamí? Pai rimashcataca huairapish, yacupish uyanllamari– ninacurca.

Ishqui runacunamantami supaicunata llujshichishca

28 Cuchata ch'imbashpa Gadara llajtaman Jesús chayajpica, ishqui runacunami panteonmanta llujshishpa, Paihuan tupanaman shamurca. Chai runacunaca supaihuan cashcamanta, yallitaj millai runacunami carca. Chaimantami chai ñantaca, pipish mana puri tucurca. 29 Ñapish chai runacunaca:

–Diospaj Churi Jesús, canca, ¿imatataj ñucanchijtaca nij shamunguiari? ¿Llaquichina punlla manaraj chayamujpichu, llaquichij shamungui?– nishpami caparircacuna.

30 Chai chaininijllapica, achca cuchicunami micushpa puricurca. 31 Chaimantami supaicunaca, Jesustaca:

–Cai runacunamanta ñucanchijta llujshichishpaca, chai cuchicunapi yaicuchun saquihuai– nircacuna.

32 Shina nijpi Jesús:

–Richijlla– nijpica, chai ishqui runacunamanta llujshij supaicunaca, cuchicunapimi yaicurcacuna.

Chaimantami chai tucui cuchicunaca, jahua quinrimanta singushpa, cuchaman huashicushpa huañurca.

33 Chashna tucujpica cuchicunata michijcunaca, mancharishpa puebloman callpashpami, tucui imalla tucushcata parlarcacuna. Shinallataj chai ishqui runamanta Jesús supaicunata llujshichishcatapishmi parlarcacuna. 34 Chaita uyashcahuanmi, chai pueblomanta tucuicuna Jesuspajman chayamushpaca: “Ñucanchij llajtamantaca ripailla” nircacuna.

Korean Living Bible

마태복음 8

여러 가지 병을 고치심

1예수님이 산에서 내려오시자 많은 군중이 뒤따랐다.

마침 한 문둥병자가 예수님께 와서 절하며 “주님, 주님께서 원하시면 저를 깨끗이 고치실 수 있습니다” 하였다.

예수님이 그에게 손을 대시며 “내가 원한다. 깨끗이 나아라” 하고 말씀하시자 즉시 그의 문둥병이 나았다.

그때 예수님은 그에게 “너는 아무에게도 이 일을 말하지 말고 제사장에게 가서 네 몸을 보이고 모세가 명령한 예물을 드려 네가 깨끗해진 것을 사람들에게 증거하여라” 하고 말씀하셨다.

예수님이 가버나움에 가셨을 때 한 [a]장교가 예수님께 와서 도움을 구하며

“주님, 제 하인이 중풍에 걸려 몹시 고생하고 있습니다” 라고 하였다.

예수님이 그에게 “내가 가서 고쳐 주겠다” 하시자

장교는 이렇게 대답하였다. “주님, 저는 주님을 제 집에까지 오시게 할 만한 자격이 없습니다. 그저 나으라는 말씀만 한마디 해 주십시오. 그러면 제 하인이 나을 것입니다.

저도 윗사람을 모시고 있고 제 아래에도 부하들이 있어서 제가 부하에게 ‘가라’ 하면 가고 ‘오라’ 하면 오고 제 하인에게 ‘이 일을 하라’ 하면 합니다.”

10 예수님은 이 말에 놀라시며 따라온 사람들에게 말씀하셨다. “내가 분명히 말하지만 이스라엘 온 땅에서 이만한 믿음을 가진 사람을 만나 보지 못하였다.

11 또 너희에게 말한다. 동서 사방에서 [b]많은 이방인들이 모여들어 하늘 나라에서 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 잔치 자리에 앉을 것이다.

12 그러나 [c]유대인들은 바깥 어두운 곳으로 쫓겨나 통곡하며 이를 갈 것이다.”

13 그러고서 예수님은 장교에게 “가거라. 네 믿음대로 될 것이다” 하고 말씀하셨다. 그러자 바로 그 시각에 그의 하인이 나았다.

14 예수님이 베드로의 집에 들어가 그의 장모가 열병으로 누워 있는 것을 보시고

15 그 손을 만지시자 열병은 떠나고 그 여자는 일어나 예수님의 시중을 들었다.

16 날이 저물었을 때 사람들이 귀신 들린 많은 사람들을 예수님께 데려왔다. 그래서 예수님은 말씀으로 귀신들을 쫓아내고 병자들을 다 고쳐 주셨다.

17 이것은 예언자 이사야의 다음과 같은 예언을 이루기 위해서였다. [d]“그는 우리의 연약함을 몸소 담당하시고 우리의 질병을 짊어지셨다.”

예수님을 따르는 사람의 각오

18 예수님은 군중들이 자기 주위에 모여드는 것을 보시고 호수 저편으로 건너가자고 하셨다.

19 그때 한 율법학자가 예수님께 와서 “선생님, 저는 선생님이 어디로 가시든지 따라가겠습니다” 하였다.

20 그래서 예수님은 그에게 “여우도 굴이 있고 공중의 새도 보금자리가 있다. 그러나 [e]나는 머리 둘 곳이 없다” 하고 말씀하셨다.

21 그러자 제자 중에 한 사람이 예수님께 “주님, 먼저 가서 제 아버지의 장례를 치르도록 허락해 주십시오” 하였다.

22 그러나 예수님은 그에게 “죽은 사람의 장례는 [f]영적으로 죽은 사람들이 치르게 버려 두고 너는 나를 따르라” 하고 말씀하셨다.

폭풍을 잔잔케 하심

23 그리고 예수님이 배를 타시자 제자들도 뒤따랐다.

24 그런데 갑자기 바다에 큰 폭풍이 휘몰아쳐서 배가 침몰하게 되었다. 그러나 예수님은 주무시고 계셨다.

25 제자들은 예수님을 깨우며 “주님, 살려 주십시오. 우리가 죽게 되었습니다” 하고 부르짖었다.

26 예수님이 제자들에게 “왜 무서워하느냐? 믿음이 적은 사람들아!” 하시고 일어나 바람과 바다를 꾸짖으시자 바다가 아주 잔잔해졌다.

27 사람들은 놀라 “도대체 이분이 누구이기에 바람과 바다도 복종하는가?” 하고 수군거렸다.

28 예수님이 호수 건너편 가다라 지방에 가시자 귀신 들린 두 사람이 무덤 사이에서 나와 예수님과 마주치게 되었다. 그들은 너무 사나워 아무도 그 길로 지나갈 수 없었다.

29 그런데 귀신 들린 사람들이 갑자기 “하나님의 아들이여, 우리가 당신과 무슨 상관이 있습니까? 정한 때가 되기도 전에 우리를 괴롭히려고 오셨습니까?” 하고 외쳤다.

30 마침 거기서 약간 떨어진 곳에 많은 돼지떼가 풀을 먹고 있었다.

31 귀신들은 예수님께 “우리를 내어쫓으시려거든 저 돼지떼 속에라도 들여보내 주십시오” 하고 간청하였다.

32 예수님이 “좋다. 가거라” 하시자 귀신들이 나와서 돼지떼 속으로 들어갔다. 그러자 갑자기 돼지떼가 모두 가파른 비탈로 내리달려 호수에 빠져 죽고 말았다.

33 돼지를 치던 자들이 달아나 마을에 들어가서 이 일과 귀신 들린 사람들에게 일어난 모든 일을 말하자

34 온 마을 사람들이 뛰어나와 예수님을 보고 그 지방에서 떠나 달라고 간청하였다.

Notas al pie

  1. 8:5 원문에는 ‘백부장’ (로마군 100명의 지휘관)
  2. 8:11 또는 ‘많은 사람들이’
  3. 8:12 또는 ‘나라의 본 자손들은’
  4. 8:17 사53:4
  5. 8:20 원문에는 ‘인자’ (사람의 아들)
  6. 8:22 원문에는 그냥 ‘죽은 사람들’