Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 8

Leprahuan ungushca runatami Jesús alliyachishca

1Yachachishca q'uipa urcumanta Jesús uriyamucujpica, achcacunami Paita catimurca. Chashna shamucujpica, leprahuan ungushca runami Jesuspajman shamushpa, Paipaj ñaupajpi pambacama cumurishpa:

–Apu, ñucata alliyachisha ninguipishchari, alliyachihuai– nirca.

Shina nijpi Jesusca:

–Ari, lepra canmanta anchuchun ninimi– nishpa paita japirinca, lepraca chingarircallami.

Chashna alliyajpimi, Jesusca cashna nirca:

–Riqui, pi canta alliyachishcata pajta piman huillanguiman. Curamantajcarinpish ricuchigri. Paicuna can alliyashcata ricuchunca, Diosman imata cuchun nishpa Moisés mandashcapi nishca shinata cugri– nircami.

Patsaj soldadocunata mandajpaj servijtami Jesús alliyachishca

Jesús Capernaumman chayamucujpica, patsaj soldadocunata mandaj shamushpami cashna nirca:

–Amito, ñucata servij huambrami mana cuyurijta ruraj ungüi japijpi, llaquinayajta huasipi siricun– nirca.

Chashna nijpi Jesusca:

–Shinashpaca alliyachigrisha– nircami.

Shina nijpimi, patsaj soldadocunata mandajca, cashna nirca:

–¿Amito, ñucaca imallapish cajpichu, canca ñuca huasiman yaicunguiari? Can “Alliyai” nijpica, ñuca servijca alliyangallamari. Ñucaca, mandajcuna mandashcallami cani. Ñucapish ñuca mandana soldadocunata charinimi. Maijan soldadota ñuca “Ri” nijpica rinllami, “Shamui” nijpipish, shamunllami. Shinallataj ñuca servijtapish “Caita rurai” nijpica, ruranllami– nircami.

10 Chashna nijta Jesús uyashpaca, achcata cushicushpami, Paita catijcunata cashna nirca:

–Israelcunapurapica, cai runa shina ñucata alli crijtaca manataj ricushcanichu, chaica chashnatajmi. 11 Cancunaman huillanimi: Inti llujshin, inti yaicun ladomanta achcacuna shamushpami, jahua pacha Dios mandacunpica yaicungacuna. Paicunami Abrahamhuan, Isaachuan, Jacobohuan tiyarishpa micungacuna. 12 Ashtahuanpish, ‘Dios mandacunpimi causacun’ nishcacunarajmi, canllaman shitashca cangacuna. Paicunaca, ucu pacha amsapi shitajpimi, huacangacuna, quirupish caniringacuna– nircami.

13 Shina nishpa Jesusca, patsaj soldadocunata mandajtaca:

–Cambaj huasiman rilla, cambaj huambraca can crishca shinallataj alliyangallami– nircami.

Jesús chashna nijpica, chai huambraca ña alliyashcallami carca.

Pedropaj suegratami Jesús alliyachishca

14 Chai q'uipami, Pedropaj huasiman Jesús chayashpaca, Pedropaj suegra fiebrehuan anchayashpa, camapi siricujta ricurca. 15 Ungushcapaj maquita Jesús japijpica, alliyarcallami. Alliyashcahuanmi, jatarishpa paicunaman cararca.

16 Ña tutayamucujpica, supai japishca achcacunatami Jesuspajman pushamurcacuna. Jesusca, shuj shimita rimashpallami, supaicunataca llujshichirca. Shinallataj ungushcacunatapish tucuicunatami alliyachirca. 17 Dios ima nishcata huillaj Isaiasmi: “Paica, ñucanchij ungüicunatapish, ñucanchij nanaicunatapish aparcami” nishca carca. Jesusca chashnatajmi pajtachirca.

Jesusta catisha nishpaca tucuitami saquina

18 Jesusca, Paipaj muyundijpi achcacuna cajta ricushpami, Paipaj yachacujcunataca:

–Cuchata ch'imbashunchij– nirca.

19 Jesús chashna nicujpica, Mandashcata yachachijca Paipajman chayamushpami:

–Yachachij, can maiman rijpipish canhuanmi risha– nirca.

20 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Atujcunapish causana jutcuta charinmi, pajarocunapish t'aźinta charinmi. Ashtahuanpish Runa Aichayuj ñucaca, maipi samarinallatapish mana charinichu– nircami.

21 Shujtaj yachacuj c'uchuyashpaca:

–Amito, shuyapai ñuca yayataraj pambamugrisha– nirca.

22 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Canca ñucahuan jaculla. Huañushcaman rijchashpa causacujcuna, paicunapaj huañushcacunata pambachun saquilla– nircami.

Jesusca yacuta huaira cuyuchijpi jarcashcami

23 Chashna nishca q'uipa, barcoman Jesús huichiyajpica, Paipaj yachacujcunapish catishpa rircallacunami. 24 Ñapish achca huaira jatarishpami, yacuta caiman chaiman cuyuchirca. Yacu jatarishpa barcopi jundai callarijpipish, Jesusca dormicurcallami. 25 Pai manataj rijcharijpimi, yachacujcunaca:

–¡Apunchij Jesús, ña huañugrinchijca, quishpichihuaiari!– nishpa rijchachircacuna.

26 Jesús rijcharishpaca:

–¿Ima nishpataj manchaihuan huañucunguichij? Ñucataca, manamari tucui shunguhuan cringuichijchu– nishpami jatarirca.

Jatarishcahuanmi, huairatapish, yacutapish sinchita rimashpa jarcarca. Pai jarcajpica huairapish, yacupish casijlla tucurcallami. 27 Chaita ricushpaca, tucui chaipi cajcunami achcata mancharinacushpa:

–Cai Runaca, ¿imatajchu, imamí? Pai rimashcataca huairapish, yacupish uyanllamari– ninacurca.

Ishqui runacunamantami supaicunata llujshichishca

28 Cuchata ch'imbashpa Gadara llajtaman Jesús chayajpica, ishqui runacunami panteonmanta llujshishpa, Paihuan tupanaman shamurca. Chai runacunaca supaihuan cashcamanta, yallitaj millai runacunami carca. Chaimantami chai ñantaca, pipish mana puri tucurca. 29 Ñapish chai runacunaca:

–Diospaj Churi Jesús, canca, ¿imatataj ñucanchijtaca nij shamunguiari? ¿Llaquichina punlla manaraj chayamujpichu, llaquichij shamungui?– nishpami caparircacuna.

30 Chai chaininijllapica, achca cuchicunami micushpa puricurca. 31 Chaimantami supaicunaca, Jesustaca:

–Cai runacunamanta ñucanchijta llujshichishpaca, chai cuchicunapi yaicuchun saquihuai– nircacuna.

32 Shina nijpi Jesús:

–Richijlla– nijpica, chai ishqui runacunamanta llujshij supaicunaca, cuchicunapimi yaicurcacuna.

Chaimantami chai tucui cuchicunaca, jahua quinrimanta singushpa, cuchaman huashicushpa huañurca.

33 Chashna tucujpica cuchicunata michijcunaca, mancharishpa puebloman callpashpami, tucui imalla tucushcata parlarcacuna. Shinallataj chai ishqui runamanta Jesús supaicunata llujshichishcatapishmi parlarcacuna. 34 Chaita uyashcahuanmi, chai pueblomanta tucuicuna Jesuspajman chayamushpaca: “Ñucanchij llajtamantaca ripailla” nircacuna.

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 8

Gin-ayo ni Jesus ang Tawo nga May Delikado nga Balatian sa Panit

1Pagkatapos panudlo ni Jesus didto sa bukid, nagdulhog siya kag madamo nga mga tawo ang nagsunod sa iya. Dayon, may nagpalapit sa iya nga isa ka tawo nga may delikado nga balatian sa panit.[a] Nagluhod ang tawo sa iya kag nagsiling, “Ginoo,[b] kon gusto mo, mapaayo mo ako sa akon balatian agod makabig ako nga matinlo.” Dayon gintandog siya ni Jesus nga nagasiling, “Gusto ko. Magmatinlo ka!” Sa gilayon nagtinlo siya [c] sa iya balatian. Kag nagsiling si Jesus sa iya, “Indi ka gid magpanugid bisan kay sin-o parte sini, kundi magderetso ka sa pari kag magpatan-aw sa iya.[d] Dayon maghalad ka sang halad nga ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tawo nga matinlo ka na.”

Gin-ayo ni Jesus ang Suluguon sang Kapitan

Karon, sang nagapasulod si Jesus sa banwa sang Capernaum, ginsugata siya sang isa ka kapitan sang mga soldado nga Romanhon. Nagpakitluoy siya nga nagasiling, “Ginoo,[e] ang akon suluguon nagamasakit didto sa balay. Indi na siya makahulag kag puwerte gid ang iya pag-antos.” Nagsiling si Jesus sa iya, “Sige, kadtuan ko siya kag ayuhon.” Pero nagsabat ang kapitan, “Ginoo, indi ako takos nga magpasulod sa imo sa akon balay. Maghambal ka lang kag magaayo ang akon suluguon. Nahibaluan ko ini tungod kay ako sa idalom man sang mga opisyal, kag may mga soldado man sa idalom ko. Gani kon magmando ako sa isa ‘lakat,’ nagalakat siya, kag kon magmando ako sa isa, ‘kadto diri,’ nagakadto siya. Kag kon ano ang akon ginasugo sa akon ulipon, ginahimo niya.”[f] 10 Pagkabati sadto ni Jesus natingala gid siya. Kag nagsiling siya sa mga tawo nga nagasunod sa iya, “Sa pagkamatuod, wala pa gid ako nakakita sang tawo sa Israel nga may pagtuo nga pareho sini. 11 Gani tandai ninyo ini! Madamo nga mga indi Judio halin sa bisan diin nga bahin sang kalibutan[g] ang magapungko sa punsyon upod kay Abraham, Isaac, kag Jacob sa paghari sang Dios. 12 Pero madamo nga mga Israelinhon nga amo kuntani ang masakop sa paghari sang Dios ang ipilak sa kadudulman nga sa diin magahinibi sila kag magabagrot ang ila mga ngipon.”[h] 13 Nagsiling si Jesus sa kapitan, “Pauli ka, matabo ang imo ginatuohan.” Kag sa sadto gid nga tion nag-ayo ang suluguon sang kapitan.

Madamo ang Ginpang-ayo ni Jesus

14 Nagkadto si Jesus sa balay ni Pedro. Pag-abot niya didto, nakita niya ang ugangan ni Pedro nga babayi nga nagahigda nga may hilanat. 15 Gintandog ni Jesus ang iya kamot, kag sa gilayon nag-ayo siya. Nagbangon siya kag ginhimusan niya sang pagkaon sila ni Jesus.

16 Sang sirom na, madamo nga mga tawo nga may malaot nga espiritu ang gindala kay Jesus. Sa isa lang niya ka paghambal naghalalin ang malaot nga mga espiritu, kag ang tanan nga masakiton ginpang-ayo niya. 17 Ginhimo niya ini agod matuman ang ginsiling ni Propeta Isaias,

“Siya ang nagkuha sang aton mga masakit,
kag nag-ayo sang aton mga balatian.”[i]

Ang Pagsunod kay Jesus

18 Sang makita ni Jesus nga madamo nga mga tawo ang nagtilipon didto sa iya, ginsugo niya ang iya mga sumulunod nga magtabok sa pihak sang dagat.[j] 19 Karon, may manunudlo sang Kasuguan nga nagpalapit sa iya kag nagsiling, “Manunudlo, maupod ako sa imo bisan diin ka makadto.” 20 Nagsiling si Jesus sa iya, “Ang maila nga mga ido[k] may mga buho nga ginapaulian kag ang mga pispis may mga pugad, pero ako nga Anak sang Tawo[l] wala sing kaugalingon nga balay nga akon mapahuwayan.” 21 May isa pa ka sumulunod ni Jesus nga nagsiling, “Ginoo, mapauli anay ako sa paglubong sang akon amay.”[m] 22 Nagsabat si Jesus sa iya, “Upod ka sa akon kag pabay-i ang mga patay[n] sa paglubong sang ila mga patay.”

Ginpauntat ni Jesus ang Mabaskog nga Hangin

23 Dayon nagsakay si Jesus sa sakayan, kag nag-upod sa iya ang iya mga sumulunod. 24 Samtang nagapanakayon sila, hinali lang nga nagbaskog ang hangin, kag daw indi na kitaon ang ila sakayan tungod sa kadalagko sang mga balod. Pero nagakatulog sadto si Jesus. 25 Gani ginpalapitan siya sang iya mga sumulunod kag ginpukaw, “Ginoo,[o] luwasa kami! Malumos kita!” 26 Nagsiling si Jesus sa ila, “Ngaa bala nahadlok gid kamo? Kadiutay sang inyo pagtuo!” Dayon nagbangon siya kag ginmanduan niya ang hangin kag ang mga balod nga mag-untat. Kag sa gilayon naglinaw. 27 Natingala gid ang iya mga sumulunod kag nagsiling sila, “Ano bala ini nga tawo nga bisan ang hangin kag ang mga balod nagatuman sa iya?”

Gin-ayo ni Jesus ang Duha ka Tawo nga May Malaot nga mga Espiritu

28 Pag-abot nila sa tabok sang dagat, sa lugar sang mga Gadarenhon,[p] ginsugata si Jesus sang duha ka tawo nga naghalin sa mga kuweba nga lulubngan. Ining duha ka tawo ginagamhan sang malaot nga mga espiritu. Mabangis sila kaayo, gani nahadlok ang mga tawo nga mag-agi didto. 29 Pagkakita nila kay Jesus nagsinggit sila, “Ikaw nga Anak sang Dios, ano ang imo labot sa amon? Nagkadto ka bala diri agod silutan kami sa wala pa ang tion?” 30 Didto sa unhan may madamo nga mga baboy nga nagakaon. 31 Nagpakitluoy ang malaot nga mga espiritu nga nagasiling, “Kon tabugon mo gid man kami, tuguti na lang kami nga magsulod sa sina nga mga baboy.” 32 Nagsiling si Jesus sa ila, “Sige, lakat kamo!” Gani nagguwa sila sa duha ka tawo kag nagsulod sa mga baboy. Dayon nagdinaguso ang mga baboy padulhog sa banglid deretso sa tubig kag nagkalalumos.

33 Nagdinalagan ang mga manugsagod sang mga baboy pakadto sa banwa kag nagpanugid kon ano ang natabo sa mga baboy kag sa duha ka tawo nga gin-gamhan sang malaot nga mga espiritu. 34 Gani ang tanan nga tawo sa banwa nagkadto kay Jesus kag nagpakitluoy nga maghalin siya sa ila lugar.

Notas al pie

 1. 8:2 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Griego nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
 2. 8:2 Ginoo: ukon, Sir.
 3. 8:3 nagtinlo siya: buot silingon, matinlo na ang iya panit kag makabig na siya nga matinlo sa ila relihiyon.
 4. 8:4 magpatan-aw sa iya agod makita sang pari nga nadula na ang iya balatian kag makabig na siya nga matinlo sa ila relihiyon.
 5. 8:6 Ginoo: ukon, Sir.
 6. 8:9 Ang iya buot silingon, nagatuo siya nga kon ano ang ihambal ni Jesus matuman.
 7. 8:11 sa bisan diin nga bahin sang kalibutan: sa literal, sa sidlangan kag nakatundan.
 8. 8:12 magabagrot ang ila mga ngipon: siguro tungod sa kaakig ukon kasakit.
 9. 8:17 Isa. 53:4.
 10. 8:18 dagat: Tan-awa ang footnote sa 4:13.
 11. 8:20 maila nga mga ido: Sa English, foxes.
 12. 8:20 Anak sang Tawo: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
 13. 8:21 mapauli anay ako sa paglubong sang akon amay: Siguro ang buot silingon sang tawo, mapauli anay siya sa wala pa mapatay ang iya amay, kag kon patay na kag nalubong na, masunod siya kay Jesus.
 14. 8:22 mga patay: siguro ang buot silingon, mga patay sa panulok sang Dios.
 15. 8:25 Ginoo: ukon, Sir.
 16. 8:28 Gadarenhon: sa iban nga mga kopya sang Griego, Gerasenhon; sa iban pa gid nga mga kopya, Gergesenhon.