Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 4:1-25

Jesustami diablo pandachisha nishca

(Mar 1:12-13; Luc 4:1-13)

1Ña bautiźashca qʼuipami, Diospaj Espirituca Jesusman diablo imatapish munachishpa ricuchun, shitashca pambaman pusharca. 2Chaipica Jesusca, chuscu chunga punlla, chuscu chunga tutata ayunashpami, yaricaihuan carca. 3Pandachij diabloca, Jesús yaricaihuan cajpi shamushpami:

—Can Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumicunata tanda tucuchun niari— nirca.

4Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

—Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca mana tandallahuanchu causan. Ashtahuanpish Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanpishmi causan” ninmi— nircami.

5Chai huashaca diabloca, Diospajlla puebloman pushashpami, Jesustaca Diospaj huasi jahua puntapi churarca. 6Chaipi churashpaca:

—Can, Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui. Illu Dios Quillcachishcapica:

“Diosca, canta japichun Paipaj angelcunata cachangami.

Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchun,

paicunapaj maquihuan charirangallami” ninmi— nircami.

7Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

—Dios Quillcachishcapica cashnapishmi nicun: “Canta Mandaj Diostaca ama yangamanta ‘Caita chaita rurai’ nichu” ninmi— nircami.

8Chai huashaca diabloca, shuj jatun urcu jahuamanmi Jesusta pusharca. Chai jahuamantami cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata, chaicunapi imalla tiyaj munanacunatapish Jesusman ricuchirca. 9Chaicunata ricuchishpaca:

—Pambaman cumurishpa ñucata adorajpica, tucui caicunatami canman cusha— nircami.

10Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

—Satanás, caimanta anchui, Dios Quillcachishcapica: “Canta Mandaj Diosllata cungurishpa adorangui, Pai munashcallata rurangui” ninmi— nircami.

11Jesús chashna nijpica, diabloca rircallami. Chaipica ñapish angelcuna shamushpami, Jesusta servircacuna.

Diospaj Shimitami Jesús huillai callarishca

(Mar 1:14-20; Luc 4:14-15; 5:1-11; 6:17-19)

12‘Bautiźaj Juan preźu tiyacun’ nijta Jesús uyashpaca, Galileamanmi tigrarca. 13Nazaretmanta llujshishpa, Galilea cucha cʼuchupi caj Capernaumpimi causagrirca. Chaica Zabulonpaj, Neftalipaj llajtapimi. 14Jesusca, Dios ima nishcata huillaj Isaías huillashca pajtachunmi, chaipi causagrirca. Isaiasca, cashnami nishca:

15«Cucha uri ñanpi caj Zabulón, Neftalí llajtacunalla,

Jordán yacu chʼimbanijpi, mana israelcuna causacun Galilea llajtalla,

16Amsapi shina canpi causajcunami, achij luzta ricurcacuna.

Huañuna manchaihuan amsapi causacuj llajtapimi, luz shamushpa achijyachirca» nishcami.

17Capernaumpi causagrishca punllamantami Jesusca, cashna nishpa huillai callarirca:

«Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñami chayamushca» nircami.

Jesusca quimsatami paipaj punta yachacujcuna cachun cayashca

(Mar 1:16-20; Luc 5:2-11; Juan 1:35-42)

18Jesusca, Galilea cucha patata puricushpaca, huauquindijcunatami ricurca. Shujca, Pedro shutipi rijsishca Simón, caishujca, Andrés shutimi carca. Paicunaca, chalhuajcuna cashpami, linchihuan cuchapi chalhuacurcacuna. 19Paicunatami Jesusca: «Jacuchij, ñucata catichij. Cancunataca, chalhuata japij shinallataj gentecunata pushamujcuna cachun yachachishami» nircami.

20Jesús chashna nijpica, linchicunata chaipi saquishcahuan paihuan rircallacunami.

21Jesusca, chaimanta ashata rishpaca, cutin shujtaj huauquindijcunatami ricurca. Paicunaca, Zebedeopaj churicunami carca, shujca Jacobo, shujca Juan. Paicunapaj yayahuanmi, barcopi linchicuna lliquirishcata llachapacurcacuna. Jesusca paicunatapishmi cayarca. 22Paicunapish yayata barcondij saquishcahuan, Jesus-huan rircallacunami.

23Jesusca, Galilea llajtapica tucui pueblocunapimi, israelcuna tandanacuna huasicunapi yachachishpa purirca. Dios mandacun alli huillaita huillashpandij, shinallataj ima ungüihuan, ima nanaihuan cajcunatapish tucuicunata alliyachishpami purirca. 24Jesús chashna allita rurashpa puricujtaca, Siria llajtapipishmi yachaj chayarcacuna. Chaimantami paicunapish, tucui laya ungüihuan cajcunata, ima nanaihuan huañucujcunatapish tucuicunata pushamurcacuna. Shinallataj supai japishcacunatapish, uraticucunatapish, mana cuyurijta ruraj ungüihuan cajcunatapish Jesuspajman pushamujpi, paica tucuicunatami alliyachirca. 25Chaimantami Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán yacu chʼimbanij llajtamantapish, yallitaj gentecuna Jesusta caticurcacuna.

Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.