Mateo 3 – MTDS & NTLR

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 3:1-17

Bautiźaj Juanca, shitashca pambapimi huillashca

(Mar 1:1-8; Luc 3:1-9, 15-17; Juan 1:19-28)

1Chai punllacunami Bautiźaj Juanca, Judea llajtapi tiyaj shitashca pambapi huillashpa ricurirca.

2Paica: «Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios mandanaca, ñamari chayamushca» nishpami huillaj carca.

3Dios ima nishcata huillaj Isaiasca, Juanmantami cashna nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:

“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.

Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij” nicunmari» nishcami.

4Juanca camello millma churanata churashca, cara chumbihuan chumbillishcami purij carca. Paica langosta cʼurucunata, abeja mishquitami micuj carca. 5Juanpajmanca, Jerusalenmanta, Judea llajtamanta, Jordán shuti jatun yacu cʼuchulla llajtamantapish achcacunami pai huillashcata uyangapaj shamujcuna carca. 6Paicuna juchacunata huillajpimi, Juanca Jordán yacupi bautiźaj carca. 7Tauca fariseocunapish, saduceocunapish bautiźachun nishpa paipajman shamujpimi, Juanca cashna nirca: «¡Culebra shina millai runacuna! Ñallamari Diosca pʼiñarishpa jatunta llaquichigrin. ¿Pitaj cancunataca, ‘Quishpiringuichijmi’ nircari? 8Cancuna Diospajman cutirishcataj ricurichunca, allita ruraichij. 9“Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijmi. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahua huahuacunata ruranmanllami. 10Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca yura sapipi churashpa charicun. Mana pʼucuj yuracunataca, tucui urmachishpa, ninapi shitashpa rupachingami. 11Cancunataca Diospajman cutirijpimi yacupi bautiźani. Ashtahuanpish ñucapaj qʼuipa Shamujca, Diospaj jucha illaj Espirituhuan, ninahuanmi cancunataca bautiźanga. Ñucapaj qʼuipa shamujca, ñucata yalli imatapish rurai tucujmi. Chashna cajpi ñucaca, paipaj pargateta apaipajllapish mana canichu. 12Paica, cai pachapi causajcunataca, ñallami huairachishpa, trigomanta ujshata anchuchij shina chʼicanyachinga. Allicunataca trigota huasipi huaquichij shinami quishpichinga. Millaicunataca, ujshata shinami mana huañuj ninapi rupachinga» nircami.

Jesustami Juan bautiźashca

(Mar 1:9-11; Luc 3:21-22)

13Chai punllacunami, Juan bautiźachun nishpa Jesusca, Galileamanta Jordán yacuman shamurca. 14Juanca, paita mana bautiźasha nishpami:

—¿Imapajtaj Quiquinca ñucapajman shamungui? Ashtahuanpish Quiquinmari ñucata bautiźana cangui— nishpa, mitsarirca.

15Shina nijpi Jesusca:

—Cunanca bautiźaillari. Ñucanchijca tucuitami Dios munashcata rurana canchij— nijpimi, Juanca ari nishpa, Jesusta bautiźarca.

16Juan bautiźajpi yacumanta llujshicushpami Jesusca, ñapish jahua pacha pascarijta ricurca. Pai ricucujllapitajmi, Diospaj Espirituca, paloma shina uriyamushpa, Paipaj jahuapi tiyarirca. 17Jahua pachamantaca: «Caimi ñuca cʼuyashca Churi, Paimi ñucataca cushichin» nishpa rimashcapishmi uyarirca.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 3:1-17

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

(Mc. 1:2-8; Lc. 3:1-18; In. 1:19-28)

1În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul, predicând în pustia Iudeei 2și zicând: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor2 Expresie întâlnită numai la Matei (de 33 ori), fiind sinonimă cu expresia Împărăția lui Dumnezeu din celelalte evanghelii. Împărăția Cerurilor reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor [peste tot în carte].!“ 3Căci acesta este cel despre care s-a vorbit prin profetul Isaia, care zice:

„Un glas al celui ce strigă în pustie:

«Pregătiți calea Domnului,

neteziți-I cărările!»“3 Vezi Is. 40:3.

4Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Lăcustele4 Unii comentatori care vin de pe filiera textului latinesc sugerează faptul că Ioan, vegetarian fiind, postitor, s-ar fi hrănit cu locusta, un soi de salată sălbatică. și mierea sălbatică erau hrana lui.

5Atunci Ierusalimul, toată Iudeea și toți din vecinătatea Iordanului au început să iasă la el 6și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.

7Dar, când a văzut că mulți farisei7 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera Legii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a Legii scrise: legea orală); [peste tot în carte]; vezi Flavius Josephus, Istoria, II, 8.14 și Antichități, XVIII, 1.3. și saduchei7 Saducheii formau gruparea cea mai influentă pe plan politic, membrii ei făcând parte din familiile preoțești. Ei respingeau învățăturile despre înviere, îngeri și duhuri (vezi F.A. 23:8) [peste tot în carte]. Vezi Flavius Josephus, Istoria, II, 8.14 și Antichități, XVIII, 1.4. vin la botezul lui, Ioan le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a avertizat să fugiți de mânia care vine?! 8Faceți deci rod vrednic de pocăință! 9Și să nu vă gândiți să spuneți în voi înșivă: «Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copii lui Avraam chiar din pietrele acestea! 10Securea este pusă deja la rădăcina pomilor! Prin urmare, orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc.

11Eu, într-adevăr, vă botez cu11 Sau: în. apă spre pocăință, dar vine după mine Cel Care este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dau jos11 Sau: să-I duc. sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 12El Își are în mână furca de treierat; Își va curăța aria și Își va aduna grâul în hambar. Pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge.“

Botezul lui Isus

(Mc. 1:9-11; Lc. 3:21-22; In. 1:32-34)

13Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.

14Însă Ioan încerca să-L oprească, zicând:

– Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?

15Dar Isus, răspunzând, i-a zis:

– Lasă să fie așa acum, căci se cuvine să împlinim toată dreptatea.

Atunci Ioan L-a lăsat.

16După ce a fost botezat, Isus a ieșit imediat din apă. Și iată că cerurile I-au fost16 Unele mss redau: cerurile au fost. deschise, și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând asemenea unui porumbel și venind peste El16 Vezi Is. 42:1.. 17Și iată că un glas din ceruri spunea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care-Mi găsesc plăcerea!“17 O aluzie la Ps. 2:7 și la Is. 42:1.