Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 3:1-17

Bautiźaj Juanca, shitashca pambapimi huillashca

(Mar 1:1-8; Luc 3:1-9, 15-17; Juan 1:19-28)

1Chai punllacunami Bautiźaj Juanca, Judea llajtapi tiyaj shitashca pambapi huillashpa ricurirca.

2Paica: «Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios mandanaca, ñamari chayamushca» nishpami huillaj carca.

3Dios ima nishcata huillaj Isaiasca, Juanmantami cashna nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:

“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.

Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij” nicunmari» nishcami.

4Juanca camello millma churanata churashca, cara chumbihuan chumbillishcami purij carca. Paica langosta cʼurucunata, abeja mishquitami micuj carca. 5Juanpajmanca, Jerusalenmanta, Judea llajtamanta, Jordán shuti jatun yacu cʼuchulla llajtamantapish achcacunami pai huillashcata uyangapaj shamujcuna carca. 6Paicuna juchacunata huillajpimi, Juanca Jordán yacupi bautiźaj carca. 7Tauca fariseocunapish, saduceocunapish bautiźachun nishpa paipajman shamujpimi, Juanca cashna nirca: «¡Culebra shina millai runacuna! Ñallamari Diosca pʼiñarishpa jatunta llaquichigrin. ¿Pitaj cancunataca, ‘Quishpiringuichijmi’ nircari? 8Cancuna Diospajman cutirishcataj ricurichunca, allita ruraichij. 9“Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijmi. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahua huahuacunata ruranmanllami. 10Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca yura sapipi churashpa charicun. Mana pʼucuj yuracunataca, tucui urmachishpa, ninapi shitashpa rupachingami. 11Cancunataca Diospajman cutirijpimi yacupi bautiźani. Ashtahuanpish ñucapaj qʼuipa Shamujca, Diospaj jucha illaj Espirituhuan, ninahuanmi cancunataca bautiźanga. Ñucapaj qʼuipa shamujca, ñucata yalli imatapish rurai tucujmi. Chashna cajpi ñucaca, paipaj pargateta apaipajllapish mana canichu. 12Paica, cai pachapi causajcunataca, ñallami huairachishpa, trigomanta ujshata anchuchij shina chʼicanyachinga. Allicunataca trigota huasipi huaquichij shinami quishpichinga. Millaicunataca, ujshata shinami mana huañuj ninapi rupachinga» nircami.

Jesustami Juan bautiźashca

(Mar 1:9-11; Luc 3:21-22)

13Chai punllacunami, Juan bautiźachun nishpa Jesusca, Galileamanta Jordán yacuman shamurca. 14Juanca, paita mana bautiźasha nishpami:

—¿Imapajtaj Quiquinca ñucapajman shamungui? Ashtahuanpish Quiquinmari ñucata bautiźana cangui— nishpa, mitsarirca.

15Shina nijpi Jesusca:

—Cunanca bautiźaillari. Ñucanchijca tucuitami Dios munashcata rurana canchij— nijpimi, Juanca ari nishpa, Jesusta bautiźarca.

16Juan bautiźajpi yacumanta llujshicushpami Jesusca, ñapish jahua pacha pascarijta ricurca. Pai ricucujllapitajmi, Diospaj Espirituca, paloma shina uriyamushpa, Paipaj jahuapi tiyarirca. 17Jahua pachamantaca: «Caimi ñuca cʼuyashca Churi, Paimi ñucataca cushichin» nishpa rimashcapishmi uyarirca.

Het Boek

Mattheüs 3:1-17

Johannes de Doper roept op tot bekering

1In die tijd begon Johannes de Doper met zijn verkondiging in de woestijn van Judea. 2Hij riep iedereen toe: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemelen is vlakbij!’ 3De profeet Jesaja doelde op deze man, toen hij zei: ‘Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept in de woestijn: “Baan een weg voor de Here, maak zijn wegen recht.” ’ 4Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. 5De mensen kwamen van alle kanten naar hem toe, uit Jeruzalem, uit de Jordaanvallei en uit heel Judea. 6Ieder die zijn zonden beleed, werd door hem gedoopt in de rivier de Jordaan.

7Er kwamen ook verscheidene Farizeeën en Sadduceeën naar hem toe om zich te laten dopen. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Stelletje sluwe slangen! Wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? 8Laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich bekeerd heeft 9en denk niet dat u vrijuit gaat omdat u van Abraham afstamt. Want Ik verzeker u dat God zelfs deze stenen in kinderen van Abraham kan veranderen. 10De bijl van Gods oordeel ligt al aan de wortel van de bomen: elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. 11Ik doop met water als teken van de bekering. Na mij komt er Iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

12Hij staat klaar om het kaf van het koren te scheiden. Het koren zal Hij opslaan in de schuur. Maar het kaf zal Hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat.’

Jezus door Johannes de Doper gedoopt

13Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om Zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. 14Maar Johannes hield Hem tegen. ‘Ik moet door U worden gedoopt,’ protesteerde hij, ‘in plaats van U door mij.’

15‘Doe het maar,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Toen doopte Johannes Hem. 16Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. 17Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’