Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 28:1-20

Jesusca domingo tutamantatami causarishca

(Mar 16:1-8; Luc 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Sábado punllapaj cayandij, semana callari domingo tutamanta manaraj alli pacarijpimi, Magdalamanta Mariapish, caishuj Mariapish Jesusta pambashca jutcuta ricugrircacuna. 2Paicuna chaiman chayajpica, ñapish allpaca achcata chujchurcallami. Mandaj Dios jahua pachamanta cachashca ángel shamushpami, chai jutcuta huichcashca rumita anchuchishpa, chai rumi jahuapi tiyarirca. 3Chai angelca, relampa shina achij nicujmi carca, paipaj churanapish rasu shina yurajllami carca. 4Chai jutcuta cuidacuj soldadocuna, chai angelta ricushpaca, tullu ñutcu mancharishpami, chujchushpa, huañushca shina saquirircacuna. 5Chai huarmicuna chayamujpica, angelca cashnami nirca:

—Ama manchaichijchu. Cancunaca, chacatashca cashca Jesusta ricunaman shamushcataca yachanimi. 6Paica mana caipichu. Pai nishca shinallataj ña causarircami. Apunchij Jesusta churashca jutcuta ricuj shamuichij. 7Paica, huañushcacunapaj chaupimanta causarircami. Ñami cancunata ñaupashpa Galileaman rin, chaipi ricugrichij. Ñami yachanguichij. Caitaca cunantaj utca, paipaj yachacujcunaman huillagrichij— nircami.

8Chashna nijpica chai huarmicunaca, callpashpami chai jutcumantaca rircacuna. Achca manchaihuan cashpapish, cushicushpami, yachacujcunaman huillagrircacuna. 9Yachacujcunaman huillagricujpimi, ñapish Jesusca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa ricurirca. Jesús ricurijpica chai huarmicunaca, paipajman cʼuchuyashpa, chaquita ugllarishpami, adorarcacuna. 10Chashna rurajpimi, Jesusca cashna nirca:

—Ama mancharichijchu. Ñuca huauquicuna Galileaman rishpa ñucahuan tupachun, paicunaman huillagrichij— nircami.

Jesús causarishcataca soldadocunami huillashca

11Chai huarmicuna huillanaman ringacamaca, Jesusta pambashca jutcuta cuidaj soldadocunamanta maijancuna Jerusalenman rishpaca, ñami curacunata mandajcunamanca tucui imalla tucushcata huillarcacuna. 12Chaita huillajpimi, chai curacunaca, cunaj yuyajcunahuan tandanacushpa parlanacurcacuna. Chaimantaca chai soldadocunamanca, achca cullquitami curcacuna. 13Chaita cushpaca, cashnami yachachircacuna: «“Tuta ñucanchij dormicujpimari, chai Runapaj yachacujcuna shamushpa, paitaca shuhuashca” ninguichij. 14Mandaj Pilato chaita yachashpa, cancunata ama imata rurachunca, ñucanchij paihuan rimashunllami» nircacunami.

15Chashna nijpi soldadocuna cullquita japishpaca, paicuna yachachishca shinallatajmi nircacuna. Judiocunaca cunan punllacamami, ‘Jesustaca shuhuashcami’ nishpa parlanacuncuna.

‘Huillagringuichij’ nishpami Jesusca mandashca

(Mar 16:14-18; Luc 24:36-49; Juan 20:19-23)

16Jesuspaj chunga shuj yachacujcunaca, Pai richun nishca shinallatajmi, Galileapi tiyaj urcuman rircacuna. 17Chai urcupi Jesusta ricushpaca, adorarcacunami. Maijancunallami, ‘¿Paitajchu imashi?’ yuyarcacuna. 18Chashna yuyacujpi Jesusca, paicunapajman cʼuchuyashpami, cashna nirca:

—Taita Diosca, jahua pachapipish, cai pachapipish tucuita mandachunca, ñucamanmi curca. 19Chaimanta tucui llajtacunata rishpa, gentecunataca ñuca yachacujcuna tucuchun yachachigrichij. Paicunataca Yayapaj, Churipaj, Diospaj jucha illaj Espiritupaj shutipi bautiźaichij. 20Cancunata ñuca tucui imalla mandashcata paicunapish rurachun yachachinguichij. Riquichij, ñucaca cai pacha tucuringacamami punllanta cancunahuan casha. Chashna cachun— nircami.

Słowo Życia

Mateusza 28:1-20

Zmartwychwstanie

1Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem Maria z Magdali i druga Maria poszły obejrzeć grobowiec. 2Nagle gwałtownie zatrzęsła się ziemia. Anioł Pana zstąpił z nieba, odsunął kamień od grobowca i usiadł na nim. 3Wyglądał jak błyskawica, a jego szata—jak śnieg. 4Na jego widok strażnicy zadrżeli ze strachu i padli na ziemię jak martwi. 5Wtedy anioł odezwał się do kobiet:

—Nie bójcie się! Wiem, że szukacie Jezusa, którego ukrzyżowano. 6Nie ma Go tutaj! Powstał z martwych, jak zapowiedział. Wejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie był złożony! 7Teraz zaś szybko wracajcie do Jego uczniów i powiedzcie im: „On zmartwychwstał i oczekuje was w Galilei. Tam właśnie was spotka”. To miałem wam przekazać.

8Przestraszone, ale pełne radości, kobiety odeszły od grobowca i pobiegły powiedzieć o tym uczniom. 9Nagle na ich drodze stanął Jezus.

—Witajcie!—powiedział.

One zaś podeszły, padły Mu do nóg i oddały pokłon. 10Wtedy rzekł do nich:

—Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie moim braciom, aby udali się do Galilei. Tam się zobaczymy.

Raport straży

11Gdy były jeszcze w drodze, niektórzy strażnicy pilnujący grobowca udali się do miasta i opowiedzieli najwyższym kapłanom o wszystkim, co zaszło. 12Ci, po naradzie ze starszymi, dali strażnikom sporą łapówkę.

13—Rozpowiadajcie tak: Nocą, gdy spaliśmy, jego uczniowie przyszli i wykradli ciało—powiedzieli. 14—A gdyby gubernator usłyszał, że spaliście na służbie, obronimy was i uwolnimy od kłopotów.

15Strażnicy wzięli pieniądze i zrobili tak, jak im powiedziano. W ten sposób ta plotka rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Judei i trwa po dziś dzień.

Wielki nakaz misyjny

16Natomiast jedenastu uczniów, zgodnie z poleceniem Jezusa, udało się do Galilei, na górę. 17Gdy Go zobaczyli, oddali Mu pokłon, ale niektórzy z nich wciąż jeszcze wątpili. 18Jezus zbliżył się do nich i powiedział:

—Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. 19Idźcie więc i pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam poleciłem. Ja zaś będę z wami przez wszystkie dni—aż do końca czasów.