Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 28:1-20

Jesusca domingo tutamantatami causarishca

(Mar 16:1-8; Luc 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Sábado punllapaj cayandij, semana callari domingo tutamanta manaraj alli pacarijpimi, Magdalamanta Mariapish, caishuj Mariapish Jesusta pambashca jutcuta ricugrircacuna. 2Paicuna chaiman chayajpica, ñapish allpaca achcata chujchurcallami. Mandaj Dios jahua pachamanta cachashca ángel shamushpami, chai jutcuta huichcashca rumita anchuchishpa, chai rumi jahuapi tiyarirca. 3Chai angelca, relampa shina achij nicujmi carca, paipaj churanapish rasu shina yurajllami carca. 4Chai jutcuta cuidacuj soldadocuna, chai angelta ricushpaca, tullu ñutcu mancharishpami, chujchushpa, huañushca shina saquirircacuna. 5Chai huarmicuna chayamujpica, angelca cashnami nirca:

—Ama manchaichijchu. Cancunaca, chacatashca cashca Jesusta ricunaman shamushcataca yachanimi. 6Paica mana caipichu. Pai nishca shinallataj ña causarircami. Apunchij Jesusta churashca jutcuta ricuj shamuichij. 7Paica, huañushcacunapaj chaupimanta causarircami. Ñami cancunata ñaupashpa Galileaman rin, chaipi ricugrichij. Ñami yachanguichij. Caitaca cunantaj utca, paipaj yachacujcunaman huillagrichij— nircami.

8Chashna nijpica chai huarmicunaca, callpashpami chai jutcumantaca rircacuna. Achca manchaihuan cashpapish, cushicushpami, yachacujcunaman huillagrircacuna. 9Yachacujcunaman huillagricujpimi, ñapish Jesusca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa ricurirca. Jesús ricurijpica chai huarmicunaca, paipajman cʼuchuyashpa, chaquita ugllarishpami, adorarcacuna. 10Chashna rurajpimi, Jesusca cashna nirca:

—Ama mancharichijchu. Ñuca huauquicuna Galileaman rishpa ñucahuan tupachun, paicunaman huillagrichij— nircami.

Jesús causarishcataca soldadocunami huillashca

11Chai huarmicuna huillanaman ringacamaca, Jesusta pambashca jutcuta cuidaj soldadocunamanta maijancuna Jerusalenman rishpaca, ñami curacunata mandajcunamanca tucui imalla tucushcata huillarcacuna. 12Chaita huillajpimi, chai curacunaca, cunaj yuyajcunahuan tandanacushpa parlanacurcacuna. Chaimantaca chai soldadocunamanca, achca cullquitami curcacuna. 13Chaita cushpaca, cashnami yachachircacuna: «“Tuta ñucanchij dormicujpimari, chai Runapaj yachacujcuna shamushpa, paitaca shuhuashca” ninguichij. 14Mandaj Pilato chaita yachashpa, cancunata ama imata rurachunca, ñucanchij paihuan rimashunllami» nircacunami.

15Chashna nijpi soldadocuna cullquita japishpaca, paicuna yachachishca shinallatajmi nircacuna. Judiocunaca cunan punllacamami, ‘Jesustaca shuhuashcami’ nishpa parlanacuncuna.

‘Huillagringuichij’ nishpami Jesusca mandashca

(Mar 16:14-18; Luc 24:36-49; Juan 20:19-23)

16Jesuspaj chunga shuj yachacujcunaca, Pai richun nishca shinallatajmi, Galileapi tiyaj urcuman rircacuna. 17Chai urcupi Jesusta ricushpaca, adorarcacunami. Maijancunallami, ‘¿Paitajchu imashi?’ yuyarcacuna. 18Chashna yuyacujpi Jesusca, paicunapajman cʼuchuyashpami, cashna nirca:

—Taita Diosca, jahua pachapipish, cai pachapipish tucuita mandachunca, ñucamanmi curca. 19Chaimanta tucui llajtacunata rishpa, gentecunataca ñuca yachacujcuna tucuchun yachachigrichij. Paicunataca Yayapaj, Churipaj, Diospaj jucha illaj Espiritupaj shutipi bautiźaichij. 20Cancunata ñuca tucui imalla mandashcata paicunapish rurachun yachachinguichij. Riquichij, ñucaca cai pacha tucuringacamami punllanta cancunahuan casha. Chashna cachun— nircami.

Swedish Contemporary Bible

Matteus 28:1-20

Jesus uppstår från de döda

(Mark 16:1-8; Luk 24:1-12; Joh 20:1-18)

1I morgongryningen på första veckodagen, dagen efter sabbaten, gick Maria från Magdala och den andra Maria ut för att se på graven.

2Då blev det plötsligt en våldsam jordbävning, för en Herrens ängel steg ner från himlen och rullade undan stenen och satte sig på den. 3Hans ansikte lyste som blixten, och hans kläder var vita som snö. 4Vakterna skakade skräckslagna för honom och låg där sedan som döda.

5Men ängeln talade till kvinnorna och sa: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6Han är inte här. Han har uppstått, precis som han sa. Kom och se var han låg. 7Skynda er sedan och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda, och att han ska gå före dem till Galileen. Där ska de få se honom. Jag har sagt detta till er.”

Jesus visar sig för några kvinnor

8Kvinnorna lämnade genast graven, uppskrämda men samtidigt glada, och sprang för att berätta det för Jesus lärjungar. 9Men då kom plötsligt Jesus emot dem och hälsade på dem. Och de gick fram till honom och grep om hans fötter och tillbad honom.

10Men Jesus sa till dem: ”Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska ge sig av till Galileen. Där ska de få se mig.”

Vakterna vid graven mutas

11Medan kvinnorna var på väg, kom några av de vakter som stått där till staden, till översteprästerna och berättade vad som hade hänt. 12Översteprästerna diskuterade då saken med folkets ledare, och gav sedan vakterna en stor summa pengar 13och sa till dem: ”Säg att Jesus lärjungar kom mitt i natten och stal kroppen medan ni sov. 14Om landshövdingen får höra om det, så ska vi ta hand om honom. Ni behöver inte oroa er.”

15Soldaterna tog därför pengarna och gjorde som man sagt till dem. Snart spreds detta rykte bland judarna, och sprids än idag.

Jesus befaller sina lärjungar att sprida budskapet om honom i hela världen

16De elva lärjungarna gick sedan till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17Och när de såg honom föll de ner inför honom, men några tvivlade.

18Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, 20och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.”