Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 28:1-20

Jesusca domingo tutamantatami causarishca

(Mar 16:1-8; Luc 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Sábado punllapaj cayandij, semana callari domingo tutamanta manaraj alli pacarijpimi, Magdalamanta Mariapish, caishuj Mariapish Jesusta pambashca jutcuta ricugrircacuna. 2Paicuna chaiman chayajpica, ñapish allpaca achcata chujchurcallami. Mandaj Dios jahua pachamanta cachashca ángel shamushpami, chai jutcuta huichcashca rumita anchuchishpa, chai rumi jahuapi tiyarirca. 3Chai angelca, relampa shina achij nicujmi carca, paipaj churanapish rasu shina yurajllami carca. 4Chai jutcuta cuidacuj soldadocuna, chai angelta ricushpaca, tullu ñutcu mancharishpami, chujchushpa, huañushca shina saquirircacuna. 5Chai huarmicuna chayamujpica, angelca cashnami nirca:

—Ama manchaichijchu. Cancunaca, chacatashca cashca Jesusta ricunaman shamushcataca yachanimi. 6Paica mana caipichu. Pai nishca shinallataj ña causarircami. Apunchij Jesusta churashca jutcuta ricuj shamuichij. 7Paica, huañushcacunapaj chaupimanta causarircami. Ñami cancunata ñaupashpa Galileaman rin, chaipi ricugrichij. Ñami yachanguichij. Caitaca cunantaj utca, paipaj yachacujcunaman huillagrichij— nircami.

8Chashna nijpica chai huarmicunaca, callpashpami chai jutcumantaca rircacuna. Achca manchaihuan cashpapish, cushicushpami, yachacujcunaman huillagrircacuna. 9Yachacujcunaman huillagricujpimi, ñapish Jesusca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa ricurirca. Jesús ricurijpica chai huarmicunaca, paipajman cʼuchuyashpa, chaquita ugllarishpami, adorarcacuna. 10Chashna rurajpimi, Jesusca cashna nirca:

—Ama mancharichijchu. Ñuca huauquicuna Galileaman rishpa ñucahuan tupachun, paicunaman huillagrichij— nircami.

Jesús causarishcataca soldadocunami huillashca

11Chai huarmicuna huillanaman ringacamaca, Jesusta pambashca jutcuta cuidaj soldadocunamanta maijancuna Jerusalenman rishpaca, ñami curacunata mandajcunamanca tucui imalla tucushcata huillarcacuna. 12Chaita huillajpimi, chai curacunaca, cunaj yuyajcunahuan tandanacushpa parlanacurcacuna. Chaimantaca chai soldadocunamanca, achca cullquitami curcacuna. 13Chaita cushpaca, cashnami yachachircacuna: «“Tuta ñucanchij dormicujpimari, chai Runapaj yachacujcuna shamushpa, paitaca shuhuashca” ninguichij. 14Mandaj Pilato chaita yachashpa, cancunata ama imata rurachunca, ñucanchij paihuan rimashunllami» nircacunami.

15Chashna nijpi soldadocuna cullquita japishpaca, paicuna yachachishca shinallatajmi nircacuna. Judiocunaca cunan punllacamami, ‘Jesustaca shuhuashcami’ nishpa parlanacuncuna.

‘Huillagringuichij’ nishpami Jesusca mandashca

(Mar 16:14-18; Luc 24:36-49; Juan 20:19-23)

16Jesuspaj chunga shuj yachacujcunaca, Pai richun nishca shinallatajmi, Galileapi tiyaj urcuman rircacuna. 17Chai urcupi Jesusta ricushpaca, adorarcacunami. Maijancunallami, ‘¿Paitajchu imashi?’ yuyarcacuna. 18Chashna yuyacujpi Jesusca, paicunapajman cʼuchuyashpami, cashna nirca:

—Taita Diosca, jahua pachapipish, cai pachapipish tucuita mandachunca, ñucamanmi curca. 19Chaimanta tucui llajtacunata rishpa, gentecunataca ñuca yachacujcuna tucuchun yachachigrichij. Paicunataca Yayapaj, Churipaj, Diospaj jucha illaj Espiritupaj shutipi bautiźaichij. 20Cancunata ñuca tucui imalla mandashcata paicunapish rurachun yachachinguichij. Riquichij, ñucaca cai pacha tucuringacamami punllanta cancunahuan casha. Chashna cachun— nircami.

Knijga O Kristu

Matej 28:1-20

Isusovo uskrsnuće

(Mk 16:1-8; Lk 24:1-12; Iv 20:1-18)

1U nedjelju rano ujutro28:1 U grčkome: Nakon subote, u svanuće prvoga dana tjedna. Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob. 2Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega. 3Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega. 4Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.

5Tada anđeo reče ženama: “Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa. 6Ali on nije ovdje; uskrsnuo je kako vam je i rekao! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao 7pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao.”

8Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima. 9Odjednom im u susret dođe Isus! “Zdravo!” reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone. 10“Ne bojte se”, reče im Isus. “Idite javiti mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje ćemo se vidjeti.”

Izjava stražara

11Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo. 12Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima. 13“Recite: ‘Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga.’ 14Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema.” 15Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među Židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Iv 20:19-23)

16Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus. 17Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.

18Isus im priđe i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. 19Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. 20Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.”